EDUCATIONAL MATERIAL AND APPLICATIONS

Course Information
TitleΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ / EDUCATIONAL MATERIAL AND APPLICATIONS
CodeΖ.1.256
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorDomna Kakana
CommonNo
StatusActive
Course ID80000318

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600110241
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
• The acquisition of theoretical and applied scientific knowledge about the used educational materials in the classroom and outdoor learning space and • The development of skills to the preparation of the educational material for teaching.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Germanos: The course examines the basic categories of educational material and their relationship to the educational process both in kindergarten classrooms and outdoors to optimize their use as educational and recreational settings. Tzekaki: The course aims at developing scientific knowledge related to the use of educational materials and artifacts in the teaching of mathematics. The presentation and the use of this material by the student during the course help them approach it and thus develop skills for the choice, justification and teaching design of activities with the relevant material. Tsitouridou: Applications of asynchronous distance learning techniques in digital environment are studied. Students design and implement online distance courses for educators.
Keywords
Educational Materials, School Settings, Educational Equipment, Cooperative Learning
Educational Material Types
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of ICT in Teaching: • Presentations of lessons using Power Point and video projections. • Internet connection wherever required. Use of ICT in communication with students: • Organization of the course using electronic platform (blackboard) • Answers to students' questions concerning the procedures of the course, their academic obligations and their work. • Guidance on work elaboration and the assessment process • Informing students about organizational issues of the course
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars26
Laboratory Work10
Fieldwork15
Reading Assigment24
Total75
Student Assessment
Description
Tsitouridou: Students work in groups and communicate through the moodle platform. Every week they present issues arising from the design and implementation of their courses, which ensures continuous evaluation of their work. Students online distance courses are posted on the moodle platform. Tzekaki: Students work in groups presenting views and making proposals that allow for continuous assessment. Additionally, as part of their mid-term essays, students work in groups and prepare presentations on recommended topics related with the use of pedagogical material. Finally, they submit an assignment which presents ways that can be utilized based on recommended educational material in order to optimize the development of mathematical ideas. Germanos: Student evaluation is structured around two levels: c) study of bibliography and writing of short reports d) gradual composition of field assignment that records and analyzes the characteristics of the educational settings that are related to the assignment and visited by the students to this end. In this view, courses follow the procedure of continuous assessment which includes two phases: Phase A: c) Written assignments and reports to improve the skills needed for the course as well as to provide experience in regard with intervention matters in the educational setting d) Presentation and commentary on a representative sample taken from these assignments Phase B: Final (summative) assignment in which students: • compile findings and conclusions from written assignments and reports of Phase A • make proposals to redesign space and the educational procedure which is related to the educational setting of the school that they previously visited and studied.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Μπότσογλου, Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ
Additional bibliography for study
D. Germanos GreekQ Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. Γερμανός, Δ. (2006). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ. Τσουκαλά, Κ. (2006). Παιδική αστική εντοπιότητα. Αθήνα: : Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. English and French Bell, S. (2008) Design for Outdoor Recreation. London: Taylor & Francis. Braund, M. & Reiss, M. (2004) Learning Science Outside the Classroom. N. York: Routledge. Broda, W.H. (2007). Schoolyard-Enhanced Learning: Using the Outdoors as an Instructional Tool. K-8, Portland, Stenhouse. Caillois, R. (1991). Les jeux et les hommes. Paris : Gallimard/ Essais, 184. Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Oxford: ArchitecturalPress. Moss, M. & Petrie, P. (2002). From Children’s Services to Children’s Spaces. N. York: Routledge. White, J. (2008). Playing and Learning Outdoors: Making Provision for High-Quality Experiences in the Outdoor Environment. N. York: Routledge. M. Tzekaki Greek Σκουμπουρδή, Χ. (2009). Υλικό για τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Στη θεματική συνερία 'Η θέση του υλικού στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών", Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕνΕΔιΜ ‘Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές’, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Σκουμπουρδή, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2007). Η επίδραση του εκπαιδευτικού υλικού στη διαφοροποίηση των φύλων στα Μαθηματικά. Στο Ε. Ντρενογιάννη, Φ.Σέρογλου, & Ε. Τρέσσου (επιμ.), Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες. Καλειδοσκόποιο, Αθήνα. Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Η χρήση του αριθμητητρίου στα μαθηματικά του νηπιαγωγείου. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 2, 29-50. Κέδρος. Σκουμπουρδή, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2007). Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας: Οι Σύγχρονες εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση, 504-514, Λαμία. Σκουμπουρδή, Χ. & Κωσσοπούλου, Α. (2011). Ο γεωπίνακας ως εργαλείο για την κατασκευή σχημάτων από νήπια. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕνΕΔιΜ ‘Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας’, 441-447, Ιωάννινα. (CD-ROM) English Ball, L.D. (1992). Magical Hopes. Manipulatives and the Reform of Math Education. American Educator, 12 - 47. Clements D. & McMillen (1996). Rethinking “concrete” manipulatives. Teaching Children Mathematics, 2, 5. Gravemeijer, K., Lehrer, R., van Oers, B & Verschaffel, L (2002). Symbolizing, Modeling and Tool Use in Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers. Szendrei, J. (1996) Concrete Materials in the Classroom in Bishop, A.J. et al. (eds) International Handbook of Mathematics Education Kluwer Academic Publishers. M. Tsitouridou The proposed literature is posted on the platform moodle Course.
Last Update
03-07-2013