Assessment of school performance

Course Information
TitleΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ / Assessment of school performance
CodeΠ1432
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorEleni Chontolidou
CommonYes
StatusActive
Course ID280009186

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 79
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
PhilosophyElective CoursesWinter/Spring-6
PedagogicElective Courses belonging to the selected specializationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600122579
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures251
Seminars251
Reading Assigment502
Project251
Written assigments251
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
ISBN: 978-960-01-1869-8 Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Κωνσταντίνου Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (Η) Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή ως θεωρία και πράξη Εκδόσεις: Gutenberg 77107687: Αξιολογώ και μαθαίνω, Α. Κουλουμπαρίση,2018 ISBN: 978-960-612-127-2
Additional bibliography for study
Althusser Louis (1971). “Ideology and Ideological State Apparatuses” στο Cosin, B.R. (ed). (1977). School and society: a sociological reader. London: RKP, 242-280. Altrichter, H. και Specht, W. (1977), ‘Quality Assurance and Quality Development in Education’ στο Solomon, J. (ed.), Trends in the Evaluation of Education of Educational Systems: School (Self-) Evaluation and Decentralization. Pedagogical Institute, Αθήνα. Altvik, T. (1996), School Self-evaluation: What, Why, How, by Whom, for Whom? CIDREE. Ball, S. (1990), Foucault and Education. Disciplines and Knowledge, Routledge, Λονδίνο. Ball, S. (1994) Education Reform: A Critical and Post-structural Approach. Buckingham: Open University Press. Benn, C and Chitty, C. (1997) Thirty Years On. London: Penguin Books. Bernstein Β. (1964). “Elaborated and restricted codes: Their social origins and some consequences”, στο Gumperz J.J. & D. Hymes (eds.). The Ethnography of Communication, American Anthropologist, 55-59. Bernstein Β. (1971). “On the Classification and Framing of Educational Knowledge”, στο Μ.F.D. Young (ed). Knowledge and Control. London: Collier-Macmillan. Bernstein Β. (1996). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique. London: Taylor & Francis. Bernstein, B. (1970) Education cannot compensate for society, New Society, 26 Φεβρουαρίου: 344-347. Bernstein, B. (1975), ‘On the Classification and Framing of Educational Knowledge’, στο Class, Codes and Control, vol. 3, R.K.P., Λονδίνο (ελληνική έκδοση στο Bernstein, B. (1989) Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα). Bernstein, B. (1996), Pedagogy, Symbolic Control and Identity; Theory, Research and Critique, Taylor and Francis, Λονδίνο. Bernstein, Β. (1981). “Codes, modalities and the process of cultural reproduction: a model”, Language in Society, 1(3), 327-363, στο Apple, M. (ed). Social and Cultural Reproduction. London: RKP. Bloom Β.S. et al. (1972). Taxonomy of Educational Objectives. New York: David McKay. Bourdieu Ρ. (1973). “Cultural reproduction and social reproduction”, στο Brown, R. (ed). Knowledge, Education and Cultural Change. London: Tavistock, 71-112. Brian Simon (1992) What future for education?, Lawrence & Wishart Limited. London. Broadfoot P. (1996) Education, Assessment and Society. A Sociological Analysis. Buckingham: Open University Press Broadfoot, P. (1996), Education, Assessment and Society. A Sociological Analysis, Open University Press, Buckingham. Bullock, A. και Thomas, H. (1997), Schools at the Centre? A Study of Decentralisation, Routledge, Λονδίνο. Clift, P. S. (1990), ‘School Self-evaluation’, στο Carol, T., Fitz - Gibbon (επιμ.) Performance Indicators, BERA Dialogues No 2, Clevedon. Dews, P. (ed) (1986). Habermas: Autonomy and Solidarity/Interviews with J. Habermas. London: Verso. Erikson Ε. (1950). Childhood and Society. New York: Norton. Foucault, M. (1974), Surveiller et Punir, Gallimard, Παρίσι. Foucault, M. (1980) Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. New York: Pantheon. Giddens, Α. (1996). «Ο Θετικισμός και οι Επικριτές του», Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, τόμος Ι. / μτφ. Β. Καπετανγιάννης & Γ. Μπαρουκτσής, 161-234. Giroux, H. (1988) Teachers as Intellectuals. Toward a Critical Pedagogy of Learning. New York London: Bergin and Garvey. Habermas J. (19782). Knowledge and Human Interests / μτφ. J.J. Shapiro. London: Heinemann. Habermas J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, Vol. 1 / μτφ. Τ. Mc Carthy. London: Heinemann. Haralampos Μ. & Heald R. (1990). Sociology: themes and Perspectives. London: University Tutorial Press. Harris, A., Jamieson, I.& Russ, J. (1996) School Effectiveness and School Improvement , London, Pitman . HMI (1996) How good is our school? Audit Unit, The Scottish Office-Education and Industry Department. Hoover, Κ.Η. & P.M. Hollingsworth (19752). Learning and Teaching in the Elementary School. Boston: Allyn and Bacon. Hopkins, D. (1994) Evaluation for School Development. Open University Press. Hopkins, D., Jackson, D., West, M. και Terrell, I. (1997), ‘Evaluation: Trinkets for the Natives or Cultural Change?’ στο Cullingford, C.: Assessment versus Evaluation, Cassell, Λονδίνο. Jaap Scheerens, Gonnie van Amelsvoort, Carol Donoughue (1999) Aspects of the Organization and Political Context of School Evaluation in Four European Countries, Studies in Educational Evaluation, 25: 79-108. Katsillis Ι. (1987). Education and Social Selection: a Model of High School Achievement in Greece. (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Florida State University, College of Education. Kazamias, A. (1960) What Knowledge is of most Worth?’ An Historical Conception and a Modern Sequel, Harvard Educational Review, 30 (4): 307-330. Kuhn Τ. S. (19702). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Lamnias Κ. & Α. Tsatsaroni (1996). “Epistemological and Methodological Considerations in the Analysis of School Practices”, University of Essex, Methodology Conference, 1-5 July 1996. Lawson, J. και Silver, H. (1973), A Social History of Education in England, Methuen, Λονδίνο. Lawton, D. (1988), ‘The contemporary role of H.M.I. in England’, στο Journal of Educational Policy, 3,2, σσ. 191 -196. MacDonald, B. (1989). «Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της εκπαίδευσης /μτφ. Ελένη Χοντολίδου», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 11, 127-145. OECD-CERI (1994), What works in innovation: The Assessment of School Performance - Strategies for the Assessment of School Performance, Παρίσι. OECD - Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs, (1994), Effectiveness of Schooling and of Educational Resource Management: Synthesis of Country Studies, Παρίσι. OECD - Directorate for Social Affairs, Manpower and Education (1991), Office of the Chief Inspector (1997) Performance Indicators, Aδημοσίευτη Έκθεση, Dublin, Department of Education. OFSTED (1995) Guidance on the Inspection of Nursery and Primary Schools, London, Office for Standards in Education. OFSTED (1995) Guidance on the Inspection of Secondary Schools, London, Office for Standards in Education. Owen, L. (1997), ‘Pierre Bourdieu and the Sociology of Assessment and Evaluation’, στο Cullingford, C.: Assessment versus Evaluation, Cassell, Λονδίνο. Papas, G. and Psacharopoulos, G. (1991) The Determinants of Educational Achievement in Greece. Studies in Educational Evaluation, 17: 405-418. Parlett, M. and Hamilton, D. (1972) Evaluation as Illumination: A New Approach to the Study of Innovatory Programs. Occasional Paper No 9. Center for Research in the Educational Sciences. Edinburgh. Parsons, Τ. (1951). The Social System. New York: The Free Press. Philippe Perrenoud (1995), «Οι συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης τροχοπέδη στην αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών», Εκπαιδευτική Κοινότητα, 31, 31-37. Prost, A. (1968), Histoire de l’ Enseignement en France (1800 - 1967), Armand Colin, Παρίσι. Roderick R. (1986). Habermas and the Foundations of Critical Theory. London: Macmillan. Sammons, P., Hillman, J., Mortimer, P,. (1995) Key characteristics of effective schools: A review of school effectiveness research, London, Institute of Education, University of London. Scheerens, J. (1992) Effective Schooling:Research, Theory and Practice, London, Cassell. Schratz, M. (1997), Initiating Change through Self-evaluation: Methodological Implications for School Development, CIDREE Collaborative Project: Self-evaluation in School Development, CIDREE. Vincent, G. (1980), L’ ecole Primaire Francaise, Etude Sociologique, Presses Universitaire de Lyon, Λυών. Vulliamy, G. and Webb, R. (2000) Stemming the tide of rising school exclusions: problems and possibilities, British Journal of Educational Studies, 48, 2, pp. 119-133. Webb, R. and Vulliamy, G. et all., (1997) A Comparative Analysis of Curriculum Change in Primary Schools in England and Finland. University of York: Department of Educational Studies, 1997, p. 92. Webb, R. και Vulliamy, G. (1996) Roles and Responsibilities in the Primary School. Changing demands, changing practices. Buckingham: Open University Press. Woolfolk, Α.Ε. & L.Μ. Nicolich (1980). Educational Psychology, Prentice-Hall, U.S.Α. Απόδοση στα ελληνικά: Βουγιούκας Α. (1989), «Αξιολόγηση, Διόρθωση και βαθμολογία», Τα Εκπαιδευτικά, 16, 93-105. Young, Μ. F. D. (1976), “The schooling of Science”, στο G. Whitty and Μ. Young (eds), Explorations in the politics of school knowledge. Driffield: Nafferton Books, 47-61. Αλτουσέρ Λ. (1978). Θέσεις / μετ. Ξ. Γαϊταγάνας. Αθήνα: Θεμέλιο. Ανδρέου, Α. και Παπακωνσταντίνου, Π. (1994), Εξουσία και Οργάνωση - Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα. Αργύρης, Ι. (1986). «Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου σε αναφορά με τα έξι γνωστικά επίπεδα κατά Bloom », Νέα παιδεία, 7, 107-114. Βεργίδης, Δ. (1983), Από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στον Αυτοδιαχειριστικό Πειραματισμό, εκδ. Ανδρομέδα, Αθήνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Γκότοβος, Θ. (1983). «Η ποιοτική έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής: μεθοδολογικές προϋποθέσεις γιά την εμπειρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας», Δωδώνη, ΕΕΦΣ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τομ. 12, Ιωάννινα, 199-234. Δαμανάκης, Μ. (1989). Μετανάστευση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Δημαράς, Α. (1973), Η Μεταρρύθμιση που δεν Έγινε. Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμοι Α΄ και Β΄, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Ζουμπέτα, Ε. (1994), Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1974-1989, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα. Θεοφιλίδης, Χ. (1989). «Μετά-αξιολόγηση της αξιολόγησης προγραμμάτων», Νέα Παιδεία, 49, 53-61. Κασσωτάκης, Μ. (1984). «Η αξιολόγηση των μαθητών στο αυταρχικό και στο φιλελεύθερο- δημοκρατικό σχολείο», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 15, 23- 33. Κάτσικας Χρήστος -Καββαδίας Γιώργος (2002) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ποιος, ποιον και γιατί. Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας. Κατσίλλης, Ι. κ.ά. «Η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και η κοινωνική ισότητα: έννοιες, θεωρία και πράξη», Εισήγηση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών, Νοέμβριος 1995. Καψάλης Α. (1994). Αξιολόγηση και Βαθμολογία στο Δημοτικό Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Art of Text. Κιντή Β. (1995). Kuhn & Wittgenstein: Φιλοσοφική Έρευνα της Δομής των Επιστημονικών Επαναστάσεων. Αθήνα: Σμίλη. Κοσσυβάκη Φ. & Α. Μπρούζος (1995). «Βασικές Θέσεις και Αντιλήψεις της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής», Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, 277-324. Κουζέλης Γ. (1995). «Το Επιστημολογικό Υπόβαθρο των Επιλογών της Διδακτικής», Ματσαγγούρας, Ηλίας Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Aθήνα: Gutenberg, 155-181. Κουλαϊδής Β. (1994). «Πρότυπα Αλλαγής της Επιστημονικής Γνώσης: Επιστημολογική Προσέγγιση», στο, Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα, 132-136. Κωνσταντίνου Χ. (1995), «Η Περιγραφική Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών ως ‘Θεραπευτικό’·Παιδαγωγικό Μέσο», Τα Εκπαιδευτικά. 39-40, 224-241. Λάμνιας Κ. (1996). «Κοινωνικοποίηση: από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην Επικοινωνιακή Λογικότητα του Habermas», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 18, Λάμνιας Κ. (1996). Επικοινωνιακή Λογικότητα: συγκρότηση και εξέλιξη των δομών λογικότητας του υποκειμένου. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Λάμνιας Κ. (1997). «Η Έννοια της Ικανότητας του Υποκειμένου», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 22, 153-178. Λάμνιας, Κ. (1997). «Η αξιολόγηση του μαθητή: ανάδειξη διαφοροποιημένων σημασιοδοτήσεων της έννοιας», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 26, 7-35. Λιάμπας, Τ. (2002) Δείκτες ποιότητας στο σχολείο και κοινωνική αναπαραγωγή. Ρωγμές εν τάξει. 12: 13-18. Μακράς, Σ. (1982). «Μορφές αξιολόγησης στην εκπαίδευση», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 7, 105- 108. Ξωχέλλης Π. (19955). Θεμελιώδη Προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ξωχέλλης Π. (1997). «‘Υπαρξιακά’ προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης στο παρελθόν και σήμερα», Βάμβουκας, Ι.Μ. & Α.Γ. Χουρδάκης, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 17-26. Παλαιοκρασάς, Σ., Δημητρόπουλος, Σ., Κωστάκη, Α., Βρετάκου, Β., (1997), Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης. Ευρωπαϊκές Τάσεις και Πρόταση για ένα Πλαίσιο Ελληνικής Πολιτικής, ΚΕΠΕΕ και Εκδόσεις Ίων, Αθήνα. Παπαδάκη, Λ. (1992), Η Αλληλοδιδακτική Μέθοδος Διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ. Δωδώνη, Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί. Παπαδόπουλος Μ. (1988). «Παιδαγωγική Σχέση και Σχολική Αποτυχία», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 42, 24-31. Παπαναούμ, Ζ. (1983). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: δυνατότητες και όρια. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 20-22, 37- 47. Περιοδικό ΡΩΓΜΕΣ ΕΝ ΤΑΞΕΙ, Αφιέρωμα για την αξιολόγηση, τεύχος 12, με άρθρα των Α. Ναξάκη, Γ. Γρόλλιου, Τ. Λιάμπα, Χ. Νούτσου. Πόρποδας Κ. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Τόμος 1, Αθήνα. Σολομών, Ι. (1992), Εξουσία και Τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο 1820-1900, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα. Σολομών, Ι. (1999). «Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συλλογική εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας », στο Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα:ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 15-21. Τζουμελέας, Σ. Τ. Και Παναγόπουλος, Π. Δ. (1933), Η Εκπαίδευσή μας στα Τελευταία Εκατό Χρόνια, Αθήνα. Τμήμα Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1996), Πλαίσιο Πρότασης για τη Συγκρότηση Ενός Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, (ανέκδοτη μελέτη). Φραγκουδάκη, Άννα (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης. Χριστιάς Ι. (1994). Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρης. https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=286
Last Update
28-06-2018