INTERPRETATION OF DOGMATIC AND SYMBOLIC TEXTS OF THE ORTHODOX CHURCH II

Course Information
TitleΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΙ / INTERPRETATION OF DOGMATIC AND SYMBOLIC TEXTS OF THE ORTHODOX CHURCH II
CodeΥΕ16
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorVasileios Tsigkos
CommonYes
StatusInactive
Course ID60005092

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

Registered students: 18
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective Courses belonging to the selected specializationSpring-4

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Total Hours26
Class ID
600126210
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Good knowledge of the ecclesiastical history and social context of the first eight centuries, of interpretative data of Scripture and the relations between Judaism and Christianity. Appropriate knowledge of the dialogue between the Church Fathers and philosophers, especially Neoplatonismou.Good knowledge of the texts of the first two Ecumenical Councils and the Fathers of the Church of the first eight centuries. Good knowledge of species and the interpretation of classical texts. Good knowledge of the configuration of the liturgical typoi and liturgical arts.
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to examine: 1. historical and theological texts of the first eight centuries AD, and to participate in review issue, 2. to search the conciliar texts of the Church's life and compare them with the modern Orthodox act and the interchristian relations, 3. to interpret the dialogue of the Orthodox Church with the philosophy and the social environment, in which stood the Byzantine and post-Byzantine civic institutions, 4. to have theological arguments for the inter-Christian and inter-religious dialogue, 5.to compose the tradition of the Orthodox Church with the data of the modern world.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Systematic interpretation of dogmatic and symbolic texts of the Orthodox Church of the 3rd, 4th, Ecumenical Councils, i.e. interpretation of terms and canons of dogmatic interest.Combined use of patristic texts (chrises) and Synodal anthology of St. Cyril, Proclus of Constantinople, Anastasius of Sinai, Maximus Confessor and John Damascene. Outline of Lectures (Syllabus): 1. Christological heresies before the Synod of Ephesus. 2. The Epistles of St. Cyril to Nestorius. 3. The reasons for convocation the Third Ecumenical Synod and its process. 4. Textual production during the Synod. 5. The first Agreement, the Anaphora. 6. The Form of Reconciliation 7-8 The Second Letter of St. Cyril to Nestorius 9-10 The Third Letter of St.Cyril to Nestorius 11. The State (Oros)of the Fourth Ecumenical Council 12. Conciliar texts of the period after the Synod of Chalcedon and Oroi 13. Excerpts from the work De Fidei by St. John the Damascenus
Keywords
Orthodox Church, Doctrine, Ecumenical Synods and their Oroi, Synodical Institution, Great Fathers, Ecumenical Orthodoxy, Ecumenical Patriarchate. Old Patriarchates.Holy Canons
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures702.8
Reading Assigment50.2
Field trips and participation in conferences / seminars / activities50.2
Written assigments
Exams200.8
Total1004
Student Assessment
Description
Scientific work and presentation in the classroom. Final exams.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Καρμίρη, Ι.,Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τ. 1. εν Αθήναις 1960. Τσίγκου, Β., Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο του όρου και οι εφαρμογές του κατά τη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.
Additional bibliography for study
Τσίγκου Β., Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2017. Λιάλιου, Δ., Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησία, τόμ. Β′, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. Ματσούκα Ν., Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τόμ. Β′ Eκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016 Ματσούκα Ν., Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τόμ. Α´ και Γ´, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016. Ματσούκα Ν., Ορθοδοξία και Αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ´, Ε´, ΣΤ´αιώνα, Θεσσαλονίκη 2016. Ρωμανίδη Ι., Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. Α΄, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004. Σκουτέρη Κ. Β., Ιστορία Δογμάτων. Τόμ. Α´-Β´, Εκδ. Επιμέλεια Διαφημηστική Α. Ε., Αθήνα 1998, 2004. AΛIBIZATOY, A. Σ., Oι ιεροί κανόνες και οι εκκλησιαστικοd νόμοι (Bιβλιοθήκη Aποστολικής Διακονίας 19), εν Aθήναις 1949. DRIES, J. van den, The Formula of Saint Cyril of Alexandria Mία φύσις τοÜ ΘεοÜ Λόγου σεσαρκωμένη, (Pontificia Universitas Gregoriana), dissert., Romae 1939. DVORNIK, F., The Idea of Apostolicity in Byzantium, And the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge (Mass.) 1958. CAMELOT, P. - Th., Ephesus und Chalcedon (Geschichte der ökumenischen Konzilien II), Mainz 1963. CHESNUT, R. C., Three monophysite Christologies, Severus of Antioch, Philoxenus of Mabbug and Jacob of Sarug, (Oxford Theological Monographs), Oxford Univ. Press 1976. CONSTANTELOS, D. J. - NISSIOTIS, N. A. - VERGHESE, T. P., Papers and Discussions between Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Theologians, The Bristol Consultation, (July 25 - 29, 1967), The Greek Orthodox Theological Review 13: 2 (1968), Brookline (Mass.). DIEKAMP, F., Doctrina Patrum De incarnatione Verbi, Ein griechisches Florilegium aus der Wende des 7. und 8. Jahrhunderts (Korrekturen und Nachträgen àπe B. PHANOURGAKIS, εκδ. E. CHRYSOS), Münster 1981. ENGBERDING, H., “Zum formgeschichtlichen Verständnis des άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος - ελέησον ημάς”, εν Jahrbuch für Liturgie-wissenschaft 10 (1930), σσ. 168 - 174. ETTLINGER, G. H., Theodoret of Cyrus Eranistes, Critical Text and Prolegomena, Oxford 1975. FREND W. H. C., The Rise of the Monophysite Movement, Chapters in the History of the Church in the Fifth and Sixth Centuries, Cambridge 1972. GEBREMEDHIN, E., Life - Giving Blessing, An Inquiry into the Eucharistic Doctrine of Cyril of Alexandria (Dissert.), Uppsala 1977. GEERARD, M., Clavis Patrum Graecorum (Corpus Chrsianorum) (Brepols) Turnhout 1979, τόμ. 3. GERHARDS A. - BRAKMANN H., Die Koptische Kirche, Einführung in das ägyptische Christentum (Kohlhammer Urban - Taschenbücher 451), Stutt-gart - Berlin - Löln 1994. GRAY, P. T. R., The Defense of Chalcedon in the East (451 - 553), (Studies in the History of Christian Thought 20), Leiden (E. J. Brill) 1979. GRILLMEIER, A., Christ in Christian Tradition, τόμ. I., From the Apostolic Age to Chalcedon (451), London - Oxford 1965. GRILLMEIER, A., - BACHT, H., Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, Bd I, Der Glaube von Chalkedon, Würzburg 1951. -, Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, Bd II, Entscheidung um Chalkedon, Würzburg 1953. -, Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, Bd III, Chalkedon heute, Würzburg 1954. HAHN, A., Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der Alten Kirche, Hildesheim 1962. HELMER, S., Der Neuchalkedonismus, Geschichte, Berechigung und Begriffes, (diss.) Bonn 1962. HORN, S. O., Petrou Kathedra, Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalcedon (Konfessionkundliche und Kontroverstheologische Studien 45), (Bonifatius) Paderborn 1982. JOANNOU, P. - P., Les canons des conciles oekuméniques, in FONTI IX, Discipline generale antique (Pontificia commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale), Grottaferrata (Roma) 1962. JOHNSON D. W., A Panegyric on Macarius, Bishop of Tkôw, Attributed to Dioscorus of Alexandria (CSCO 416, Scriptores Syri 42), Louvain 1980. LORENZ, P.I.B, Maria Theotokos bei Cyril von Alexandrien, Zur Theotokos - Tradition und ihrer Relevanz, Eine dogmengeschichliche Untersuchung zur Verwendung des Wortes Theotokos bei Cyril von Alexandrien vor dem Konzil von Ephesus unetr Berücksichtigung von Handschriften den direkten Überlieferung, München 1981. KAPMIPH, IΩ., Tα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Oρθοδόξου Kαθολικής Eκκλησίας, τόμ. I., εν Aθήναις 19602. KERRIGAN, A., St. Cyril of Alexandria Interpreter of the Old Testament (Analecta Biblica 3), Roma 1952. KIRCHSCHLÄGER, R. - STIRNEMANN, A., Chalzedon und die Folgen, Festschrift Bischof Mesrob K. KRIKORIAN, (PRO ORIENTE Bd XIV), Wien 1992. LAGA, C. - MUNITIZ, J. A. - ROMPAY, L. van, After Chalcedon, Studies in Theology and Church History offered to Prof. A. van ROEY, (Orientalia Lovaniensia Analecta 18, U. Peeters) Leuven 1985. LEROY, F. J., L' Homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes (Studi e Testi 247), Città del Vaticano 1967. LIÉBAERT, J., La doctrine christologique de Saint Cyrille d’ Alexandrie avant la querelle Nestorienne (Mémoires et Travaux des Facultés Catholiques de Lille 58), Lille 1951. MacGUCKIN, J. A.,St. Cyrill of Alexandria, The Christological Controversy, Its History, Theology, and Texts, (E. J. Brill) Leiden - N. York - Köln 1994. MALLEY, W. J., Hellenism and Christianity, The Conflict between Hellenic and Christian Wisdom in the Contra Galilaeos of Julian the Apostate and the Contra Julianum of St. Cyril of Alexandria (Analecta Gregoriana 210), Roma 1978. MENEBIΣOΓΛOY, Π. (Mητρ.), Iστορική Eισαγωγή εις τους κανόνας της Oρθοδόξου Eκκλησίας, Στοκχόλμη 1990. MURPHY, F. X. - SHERWOOD, P., Konstantinopel II und III (Geschichte der ökumenischen Konzilien III), Mainz 1990. NISSIOTIS, N., - VERGHESE, P., The Third and Fourth Consultations between Eastern Orthodox Theologians, The Geneva Consultation (16 - 21 August 1970), and the Addis Ababa Consultations (22 - 23 January 1971), The Greek Orthodox Theological Review 16: 1 - 2 (1971), Brookline (Mass.). OORT, J. van - ROLDANUS, J., Chalkedon: Geschichte und Aktualität, Studien zur Rezeption der christologischen Formel von Chalkedon, (Peeters) Leuven 1997 - 1998. OTTO, S., Person und Subsistenz, Die Philosophische Anthropologie des Leontios von Byzanz, Ein Beitrag zur spätantiken Geistesgeschichte, München 1968. PELIKAN, J., 1. The Emergence of the Catholic Tradition (100 - 600), The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, (Univ. Chicago Press) Chicago - London 1971. QUASTEN, J., Patrology, vol. III, The Golden Age of Greek Patristic Literature, From the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon, Westminster (Maryland) 1960. RUCKER IGNAZ, Florilegium Edessenum anonymun (syriace ante 562), Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - Philosophisch - historische Abteilung, 1933, Heft 5), München 1933. SELLERS, R. V., Two ancient Christologies, A Study in the Christological Thought of the Schools of Alexandria and Antioch in the Early History of Christian Doctrine, London 1940. WALLACE, D. S. - HADRILL, Christian Antioch, A Study of early Christian Thought in the East, Cambridge - N. York - Melbourne 1982. LOSSKY V., Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1991. Πουλή Γ., Νομοθετικά κείμενα Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκδ. Θεσσαλονίκη 2007. Μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονος Ροδόπουλου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 2005. ALBERIGO, G. (A. MELLONI - L. PERRONE - U. PROCH - M. VENARD - J. WOHLMUTH - P. YANNOPOULOS), Geschichte der Konzilien, Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II, (Patmos) Düsseldorf 1993. WOLFSON H., The Philosophy of the Greek Fathers. Vol. 1: Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge 1970.
Last Update
07-09-2018