Themes in the history of Byzantine music. Manuscript codices of the Chanting Art (10th - 19th c.)

Course Information
TitleΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ι΄-ιθ΄αι.) / Themes in the history of Byzantine music. Manuscript codices of the Chanting Art (10th - 19th c.)
CodeΜΥ1
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorSpyridon Antoniou
CommonYes
StatusActive
Course ID60005137

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600127530
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction)
Learning Outcomes
The aim of the course is the discussion of major theoretical and methodological approaches that characterize the science of Byzantine musicology. At the same time, attempts to examine the guidelines followed by the researchers of music in Greece and internationally. Familiarity with the musicological thought and research and understanding of music as a cultural practice and human experience. The main objective of this course is to introduce the research thought and practice of systematic and historical musicology. The development of research in the scientific areas of science of Byzantine musicology. The production of scientists able to work in research and cultural centrum, museums, libraries, or to follow an academic career.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
Course Content (Syllabus)
Quotation marks in science of Byzantine Musicologie. Introductory overview of phases of the notation (x-XIX century), interpretation of the big ypostaseis, simadia, reading and transcription in stave compositions of culture system b period notation. Their acquaintance with Byzantine and post-Byzantine musical codes, their content, the benefits of science from the research of musical codes. The methodology of cataloguing. The students become familiar with the stages and how writing a scientific study and taught to choose and to formulate a research problem and investigate by international literature.
Keywords
ypostaseis,
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Written assigments
Artistic creation
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Artistic Performance (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Christ W.-Paranikas M., Anthologia graeca carminum Christianoru . Desby, Frank, The Modes and Tuning in Neo-Byzantine Chant, Dissertation for the degree of Doctor of Musical Arts (major in Church Music), University of Southern California - School of Music, June 1974. Èmereau,C., Hymnographi byzantini , ἐν Échos d' Orient, 22 (1923). Me¬yendorff J., Defense des Saints Hésychastes, Louvain 1959, 1973 2. Mioni, E., I Kontakia inediti di Giuseppe Innografo , Boll. di Grott. 2 (1948). Schirò, G., Ana¬le¬cta hymnica Graeca, τ. Ι - ΧΙΙ Roma 1966-1978. Touliatos Diana – Helen, ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΠΦΩ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, Γυναῖκες μελουργοί ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς τό ὕστερο Βυζάντιο (2ον), «Καθημερινή», 16.4.1995. Vasiliev , Α,Α., Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς α ὐτοκρατορίας , μτφ. Δημοσθένους Σαβράμη, Γ´, Ἀθῆναι 1954. West, M.L., Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μετρική, Α.Π.Θ. - Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, 2004. Ἀγαθοκλέους, Π. Θεωρητικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, 1855, ἀνατύπ. ἐκδ. Ἐπέκταση 2002. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων (Β.Ε.Π.Ε.Σ.), ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι. Καριοφίλη Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία , Θεσσαλονίκη 1971. Κομίνη, Α., Τό βυζαντινόν ἱερόν ἐπίγραμμα και οἱ ἐπιγραμματοποιοί , Ἀθῆναι 1966. Κυριαζίδου, Αγ., Ὁ Ρυθμογράφος ἤτοι ὁ Χρόνος, τὸ Μέτρον καὶ ὁ Ρυθμός ἐν τῇ Καθόλου Μουσικῇ καὶ τῇ Ποιητικῇ μετὰ Παραρτήματος Ἀσματικοῦ, Κωνσταντινούπολις 1909. Λυπουρλῆ, Δ., ἀρχαία ἑλληνική μετρική - μιά πρώτη προσέγγιση, ἐκδ. παρατηρητής, Θεσσαλονίκη (χωρὶς ἡμερομηνία ἐκδόσεως). Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον , Κωνσταντινούπο-λις. Μη¬τσά¬κη Κ., Βυ¬ζαν¬τι¬νή ῾Υ¬µνο¬γρα¬φί¬α, Θεσ¬σα¬λο¬νί¬κη 1971. Ξύδη Θ., ᾿ Ιωσήφ ὁ ὑμνογράφος , Ἀθ ῆ ναι 1955, ἀνάτυπον ἀπό τό περιοδικό « ᾿ Εφημέριος» . Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καὶ Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδοσις 6η, Ἀθῆναι 1997, "ΣΩΤΗΡ" (α' ἔκδοσις 1947, "ΖΩΗ"). Παπαδόπουλου,Γ., Συμβολαὶ εἰς τὴν ἰστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (1890), ἀνατύπ. Κουλτούρα, Ἀθήνα 2002. Σίμωνος Καρᾶ, Μέθοδος Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, (Θεωρητικόν καί Πρακτικόν), Ἀθῆναι 1981 – 82. Σπυράκου Ευαγγελίας, Οἱ χοροί ψαλτῶν κατά τήν βυζαντινή παράδοση, [Μελέται 14], ἔκδ. ΙΒΜ, Ἀθήνα 2008. Στάθη Γρ., Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυ-ζαντινῇ μελοποιῒᾳ , Ἀθῆναι 1977. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-σίας , ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1995. Τρεμπέλα, Π., Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας , Ἀθῆναι 1949, Φιλοξένους Κυριακοῦ, Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1868. Φιλοξένους Κυριακοῦ, Θεωρητικόν στοιχειῶδες τῆς µουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1859. Φουντούλη Ιω., Λειτουργικά Θέματα, Δ´, Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου , Θεσσαλονίκη, 1979. Χρήστου, Π., Ἡ ὑμνογραφία τῆς Ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας , Θεσσαλονίκη 1959. Χρυσάνθου Ἀρχιεπισκόπου Διρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, ἐν Τεργέστη 1832. Ψά¬χου, Κ., ῾Η Παρασηµαντική τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1917. Ψάχου, Κ., Περὶ τοῦ ρυθμοῦ ἐν τοῖς ἄσμασι τῆς Ἐκκλησίας, Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας, τεῦχος α', Κωνσταντινούπολις 1900. Ψάχου, Κ., Τὸ Ὀκτάηχον Σύστημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθήνησι 1941· ἔκδ. Πολυχρονάκης, 1980.
Last Update
09-12-2019