Special themes inByzantine Hymnography (metrics, kontakion, canon)

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΕΤΡΙΚΗ, ΚΟΝΤΑΚΙΟ, ΚΑΝΟΝΑΣ) / Special themes inByzantine Hymnography (metrics, kontakion, canon)
CodeΜΥ6
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorSpyridon Antoniou
CommonYes
StatusActive
Course ID60005139

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600127531
Course Type 2016-2020
  • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
  • Greek (Instruction)
Prerequisites
General Prerequisites
Christian Poetry and Hymnography. Origins and evolution of the Hymnography of the early Church. The “lamp-lighting thanksgiving-service”.
Learning Outcomes
Objectives of the course is to give students the necessary skills to understand, research, promotion and teaching of Byzantine Hymnography in schools and cultural and intellectual institutions. Development activity in ecclesiastical journalism, in the field of religious tourism, in the social work of the Church and other public and private entities.
General Competences
  • Work autonomously
  • Work in teams
Course Content (Syllabus)
1. First Session Christian Poetry and Hymnography. Origins and evolution of the Hymnography of the early Church. The “lamp-lighting thanksgiving-service”. Communion Hymns of the Ancient Church. 2. SECOND SESSION SECOND UNIT Religious Poems Poets. Religious Epigrams. The hymnographical terms of the main periods of Byzantine hymnography (Antiphons, Anavathmoi, Apolytikion, Kathesmata, Hypakoe). 3. THIRD SECTION Hymnographical terms of the main periods of Byzantine hymnography (Aftomela, Kathismata, Prosomoia, Troparia, Exapostilaria, Hymns, Praises-Lamentations). 4. SESSION WEDNESDAY The Idiomela, Stichera, Doxologies. 5. FIFTH SESSION The Flourishing of Liturgical Hymnography. The Kontakion. Its Structure and Publications. 6. SIXTH SESSION Romanos the Melodist. The Akathist Hymn. 7. SEVENTH SESSION Genesis of the Asmatikos Kanonas. The Nine Odes. 8. SECTION EIGHT Great Composers of Kanones. John Damascene. His Kanones works. 9. NINTH SESSION Andrew of Crete. The Great Kanonas. 10. FOURTEENTH SESSION Cosmas the Melodist. His Kanons. 11. ELEVENTH SESSION The Decline of Byzantine Hymnography. The principal hymnographers, 12. TWELFTH SESSION The great exegetes and their work. (A) Analysis of the contents of representative hymnographic texts. 13. THIRTEENTH SESSION (B). Analysis of the content of representative hymnographic texts.
Keywords
Antiphons, Anavathmoi, Apolytikion, Kathesmata, Hypakoe
Educational Material Types
  • Notes
  • Audio
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Written assigments
Artistic creation
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
  • Written Assignment (Formative)
  • Oral Exams (Formative)
  • Artistic Performance (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Mioni, E., I Kontakia inediti di Giuseppe Innografo , Boll. di Grott. 2 (1948). Schirò, G., Ana¬le¬cta hymnica Graeca, τ. Ι - ΧΙΙ Roma 1966-1978. Vasiliev , Α,Α., Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς α ὐτοκρατορίας , μτφ. Δημο-σθένους Σαβράμη, Γ´, Ἀθῆναι 1954. Christ W. et Papanikas M., Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Lipsiae 1871. West, M.L., Εἰσαγωγὴ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μετρική, Α.Π.Θ. - Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, 2004. Ἀντωνίου Σπυρίδωνος (Πρωτοπρεσβυτέρου),Τό Εἱρμολόγιον καί ἡ παράδοση τοῦ μέλους του [Μελέται 8], ἔκδ. ΙΒΜ, Ἀθἠνα 2004. Ἀντωνίου Σπυρίδωνος, Μορφολογία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 364. Δετοράκης,Θεοχ. Βυζαντινή Υμνογραφία (πανεπιστημιακές παραδόσεις) Ηράκλειο 1997. Μητσάκη, K Βυζαντινή Υμνογραφία, από την Καινή Διαθήκη έως την Εικονομαχία Χριστιανική Γραμματολογία 1), Ι, Θεσσαλονίκη 1971. \Κορακίδη,Αλ. Η περί του Λόγου θεολογία των κοντακίωνΡωμανού του Μελωδού (διατριβή επί διδακτορία), εκδ. Ιωνία, Αθήνα 1973. Κυριαζίδου, Αγ., Ὁ Ρυθμογράφος ἤτοι ὁ Χρόνος, τὸ Μέτρον καὶ ὁ Ρυθμός ἐν τῇ Καθόλου Μουσικῇ καὶ τῇ Ποιητικῇ μετὰ Παραρτήματος Ἀσματικοῦ, Κωνσταντινούπολις 1909. Λυπουρλῆ, Δ., ἀρχαία ἑλληνική μετρική - μιά πρώτη προσέγγιση, ἐκδ. παρατηρητής, Θεσσαλονίκη (χωρὶς ἡμερομηνία ἐκδόσεως). Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον , Κωνσταντινούπολις. Ξύδη Θ., ᾿ Ιωσήφ ὁ ὑμνογράφος , Ἀθ ῆ ναι 1955, ἀνάτυπον ἀπό τό περιοδικό « ᾿ Εφημέριος» . Παπαδόπουλου,Γ., Συμβολαὶ εἰς τὴν ἰστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (1890), ἀνατύπ. Κουλτούρα, Ἀθήνα 2002. Ευστρατιάδης, Σ., Εἱρμολόγιον, (Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη 9), Chennevières-sur-Marne 1932. Σίμωνος Καρᾶ, Μέθοδος Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, (Θεωρητικόν καί Πρακτικόν), Ἀθῆναι 1981 – 82. Σπυράκου Ευαγγελίας, Οἱ χοροί ψαλτῶν κατά τήν βυζαντινή παράδοση, [Μελέται 14], ἔκδ. ΙΒΜ, Ἀθήνα 2008. Στάθη Γρ., Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυ-ζαντινῇ μελοποιῒᾳ , Ἀθῆναι 1977. Στάθη, Γρ., Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας , Ἀθῆναι 1978. Στάθη, Γρ.,, Οἱ ἀναγραμματισμοί καί τά μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιῒας , Ἀθῆναι 1979. Εὐστρατιάδου, Σ., Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1995. Τρεμπέλα, Π., Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας , Ἀθῆναι 1949, Φιλοξένους Κυριακοῦ, Λεξικόν τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1868. Ενισλείδου,Χ.Μ., Η Ακάθιστος εις την Θεοτόκον Υμνωδία ή η ψαλμωδία των χαιρετισμών της Θεοτόκου, ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1967. Χρήστου, Π., Ἡ ὑμνογραφία τῆς Ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1959. Χρυ¬σάν¬θου Ἀρ¬χι¬ε¬πι¬σκό¬που Διρ¬ρα¬χί¬ου τοῦ ἐκ Μα¬δύ¬των, Θε¬ω¬ρη¬τι¬κόν Μέ¬γα τῆς Μου¬σι¬κῆς, ἐν Τερ¬γέ¬στη 1832. Ψά¬χου, Κ., ῾Η Πα¬ρα¬σ笵αν¬τι¬κή τῆς Βυ¬ζαν¬τι¬νῆς Μου¬σι¬κῆς, Ἀ¬θῆ¬ναι 1917. Ψάχου,Κ., Περὶ τοῦ ρυθμοῦ ἐν τοῖς ἄσμασι τῆς Ἐκκλησίας, Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας, τεῦχος α', Κωνσταντινούπολις 1900.
Last Update
20-09-2018