Istorikī Geōgrafía tou Vyzantinoý Kósmou

Course Information
TitleΙστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού Κόσμου / Istorikī Geōgrafía tou Vyzantinoý Kósmou
CodeΙΒΥ 705
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600015989

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vyzantinīs kai Mesaiōnikīs IstoríasElective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600127557
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
  • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students who attend the course are expected to • understand the scientific field of Historical Geography; the wide and varied research subject of the latter studies the various phases of the Earth's surface and regions over time under the interaction of natural, biological and cultural forces; it also studies Μan in the place where he lives (i.e. Anthropogeography of the past). • study the geographical area of Byzantium, that is to say, the areas and residential landscapes of the eastern Mediterranean world during the Middle Ages, as well as the development and interaction of organized human life within its boundaries. • familiarize themselves with the methodology of historical and geographic research; also with the methodological and practical issues usually arising from the researcher’s involvement within the specific field of study. • approach the types of sources of Historical Geography (textual information, material remains, place names, natural conditions). • practice their skills in finding and exploiting the relevant scientific modern bibliography as well as to present orally and in written their ideas and arguments.
General Competences
  • Work autonomously
  • Appreciate diversity and multiculturality
  • Be critical and self-critical
  • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
ΙΒΥ 705: "Historical geography of the Byzantine world" The seminar focuses on the scientific branch of Historical Geography, with emphasis on studying the geographical area (land and sea world) of Byzantium and the development, evolution and interaction of organized human life within its boundaries. Its main objective is the in-depth familiarization of postgraduate students with the methodoly of historical ang geographic research. During the courses they shall be examined: (1) The research field of Historical Geography. (2) The decline of Geography and geographic studies and knowledge after the Late Antiquity. (3) The level of geographical knowledge within the limits of the Byzantine world. (4). The main geographical regions and landscapes of Byzantium. (5) The climatic conditions and changes in the natural environment after the Late Antiquity. (6) The economic exploitation of land and sea by the Byzantines. (7) The transport networks (road system etc.) within the Byzantine state. (8) The internal and external borders of Byzantium, the territorial annexes and land losses. (9) The development of administrative / ecclesiastical organization and monasticism within the Byzantine geographical space. (10) The settlements (cities, villages etc.) and residential networks of Byzantium. (11) The Byzantine place names (toponymy). Student's presentations. (12) The populations and languages. Student's presentations. (13). The sources for the study of the Historical geography of the Byzantine World. Student's presentations. The participants will study the source material and modern bibliography, write papers and make oral presentations on topics and problems relating to the Historical Geography of the Byzantine world.
Keywords
Byzantium, Byzantine empire, Byzantine world, Mediterranean, East, Balkans, Asia Minor, Armenia, Syria, Egypt, Italy, boundaries, peripheries, geography, man, human, Middle ages, medieval, Late antiquity, cartography, maps, languages, toponymy, areas, urban centers, networks, cities, villages, climate, commerce, road system, navigation, economic activities, populations.
Educational Material Types
  • Selected bibliography
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
  • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars1505
Reading Assigment1505
Written assigments1505
Total45015
Student Assessment
Description
Students will have to study weekly specific book chapters and articles (in Greek and other languages) and present, orally or in written, brief reports of their critical reading. Participants will also have to study and comment on specific medieval sources. Students' evaluation will depend on their weekly presentations, their ability to argue and to answer complicated questions based on bibliography and the relevant sources and their final written papers.
Student Assessment methods
  • Written Assignment (Formative, Summative)
  • Oral Exams (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
• Ahrweiler, H. (επιμ.), Geographica Byzantina [Byzantina Sorbonensia 3], Paris 1981 • Cheynet, J.-Cl. (διεύθ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσίδου - Α. Παπασυριόπουλος - A. Μαραγκάκη, Αθήνα 2011 • Δρακούλης, Δ. Π. - Τσότσος, Γ. (επιμ.), Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της ανατολικής Μεσογείου, Θεσσαλονίκη 2013 • Haldon, J. F., The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται μέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1976 • Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται πρωίμου βυζαντινῆς περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1976 • Koder, J., Το Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της ανατολικής Μεσογείου στη βυζαντινή εποχή, μτφρ. Δ. Χ. Σταθακόπουλος, Θεσσαλονίκη 2005 • Κορδώσης, Μ., Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων [Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών 264], Αθήνα 1996 • Κορδώσης, Μ., Τα γεωγραφικά στοιχεία στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Συμβολή στη μελέτη της Γεωγραφίας στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Ιωάννινα 1991 • Κουταβά-Δεληβοριά, Β., Ο γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου. Α΄. Τα «Γεωγραφικά». Γενικά στοιχεία φυσικής γεωγραφίας, βιογεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας, Β΄. Η «Εικόνα». Οι άνθρωποι, οι τόποι και η χαρτογραφική απεικόνισή τους [Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 83], Αθήνα 1993 • Λαΐου, Α. (γεν. εποπτ.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, [Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης], Αθήνα 2006 • Morrisson, C. (διεύθ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Α. Καραστάθη - επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τ. Κιουσοπούλου, Αθήνα 2007 • Ramsay, W. M., Τhe Historical Geography of Asia Minor, Αmsterdam 1962 • Ρεβάνογλου, Α. Α., Γεωγραφικά και εθνογραφικά στοιχεία στο έργο του Προκόπιου Καισαρείας [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 39], Θεσσαλονίκη 2005 • Σαμσάρης, Δ., Ιστορική γεωγραφία και δημογραφία του Ρωμαϊκού κράτους, Γιάννινα 1990-1991 • Σινάκος, Α. Κ., Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος - 6ος αι.) [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 3], Θεσσαλονίκη 2003 • Σταϊνχάουερ, Γ., Ιστορική γεωγραφία του αρχαίου κόσμου. Ελλάδα - Ρώμη, Αθήνα 2009 • Tabula imperii byzantini, Wien 1976 κ.ε. • Τελέλης, Ι., Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο [Πονήματα. Συμβολές στην έρευνα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας 5], Αθήνα 2004 • Villes et peuplement dans l’Ιllyricum protobyzantin (Actes du colloque organisé par l’École Française de Rome 12-14 Mai 1982) [Collection de l’École Française de Rome 77], Roma 1984 • Βλυσίδου Β. - Κουντούρα-Γαλάκη, Ε. - Λαμπάκης, Σ. - Λουγγής, Τ. - Σαββίδης, Α., Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος - 11ος αι.) [Iνστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ερευνητική βιβλιοθήκη 1], Αθήνα 1998.
Last Update
20-09-2018