Byzantium and Slavs

Course Information
TitleΒυζάντιο και Σλάβοι / Byzantium and Slavs
CodeΙΣΛ 701
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600015995

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vyzantinīs kai Mesaiōnikīs IstoríasElective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600127570
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students who attend the course are expected to • understand the theoretical questions concerning the relations between the Byzantine Empire and the Slavs settled in Greece end of the 6th and in the 7th centuries • learn about the missionary work of Cyril and Methodius in Great Moravia and the spread of their legacy first in Bulgaria (also Ohrid area) and later all over the Slavic world • compare the social and cultural patterns of Byzantium with those of the medieval Russian state • familiarize themselves with the process of the development of the so-called Byzantine Commonwealth • to become sensitive to methodological and practical issues related to their field of study • practice their skills to present orally and in written their ideas and arguments.
General Competences
 • Work autonomously
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The seminar focuses first (through the study of byzantine and slavic sources) on the settlement of slavic groups in Greece during the Middle Ages and the slavic influence (for example slavic toponyms all over the Greece) till nowadays. The course continues with the study of the main fields of byzantine influence on Western, Eastern and Southern Slavs. The role of the Christianization and its contribution to the political, ecclesiastical, cultural and social development of the slavic state will also be discussed. Empasis is given to the creation of Kievan Rus' and its development into an orthodox superpower, having strong ties with the Byzantine Empire. 1st week We examine the origins, the homeland and the migrations of the Slavs all over Europe, Russia, Ukraine and Belarus. We also read passages from the oldest Byzantine sources about the Slavs 2nd week The second lecture is devoted to the appearance of the Slavs on Byzantine borders, the first Slav states, their rulers and the relations with the Byzantine empire. We talk about the foundation of the First Bulgarian State (681), tsar Symeon and the Proto-bulgarian Inscriptions. 3rd week We examine the “Miracles of Saint Demetrius” (Miracula Sancti Demetrii), a 7th –century collection of homilies, accounting the miracles performed by the patron saint of Thessaloniki. It is a significant source of the city of Thessaloniki and Macedonia in general, especially in relation to the Slavic invasions and settlements. We read and comment also passages from other Byzantine sources (Constantine VII Porphyrogenitus and the Chronicle of Monemvasia) as well 4th week We deal with the Byzantine mission of Cyril and Methodius in Great Moravia and the political and religious motives of Prince Rastislav. The Thessalonian Apostoles of Slavs influenced the development of all Slavic people, they created the first Slavic alphabet and a written Slavic language. So Byzantium had a convenient opportunity to expand Byzantine culture throughout the Slavic world. We read passages from Slavic (in Greek translation), Byzantine and Latin sources about the Cyrillo-methodian mission (Lives of Cyril and Methodius, Lives of Clemens of Ohrid and Naum, Letters of Popes etc.) 5th week This lecture is devoted to the Legacy of Cyril and Methodius in the world of the Slavs (profane and ecclesiastical literature and law). In the newly established Bulgarian state, especially in the region of Ohrid (Ohrid School), Cyrillo-methodian work found the best conditions for further development 6th week We talk about the state of tsar Samuel (976-1018) and its relations with the Byzantine Empire and the Slavic states in the Balkans. We analyze the written sources about this state (passages from Ioannis Skylitzes, Samuel’s inscription and the Inscription of Ivan Vladislav) and its monuments (Basilica of St Achilles in Small Prespa Lake and the content of the tombs there 7th week The harmonious relations between Byzantines and Slavs in Macedonia due to the passages from Ioannes Kaminiates, the correspondence of Demetrius Chomatenus and the Acts of Mount Athos are the issue of this lecture 8th week We examine the Serbian medieval legal texts and compare the Nomocanon of Saint Sava (Krmčija) with the Code of Stefan Dušan. We read articles in Greek translation and try to find their old Slavic (from the unwritten common law) or byzantine origins. 9th week This lecture is devoted to the Christianization of Kievan Rus’, the role of Princess Olga of Kiev and the baptism of Vladimir I (988). We talk also about the Rus’-Byzantine-treaties (907, 911, 945) and read passages from the Nestor’s Primary Chronicle. 10th week We study the Byzantine influence upon the Slavs of Greece and the Balkan Slavs as well as the Byzantine influence on Russia and Eastern Europe (literature, architecture, painting, onomatology ect.). 11th week This lecture is devoted to the study of the Slavic places in Greece, especially in Macedonia. Thanks to the publications of the Archives of Mount Athos (in the series Archives de l’Athos), and of the Ottoman sources (Defters, etc.) we know that from the late 10th century Slavic toponyms, micronyms, hydronyms etc. were quite common. These toponyms help us to study the Slavic toponymy in general 12th week Presentations of the students essays 13th week Presentations of the students essays
Keywords
Slavs in Greece, slavic toponyms, Western Slavs, Eastern Slavs, Southern Slavs, Kievan Rus', Medieval Russia
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Selected biblography
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars1254.2
Reading Assigment1254.2
Interactive Teaching in Information Center301
Field trips and participation in conferences / seminars / activities451.5
Written assigments1254.2
Total45015
Student Assessment
Description
Students will have to study weekly specific book chapters and articles (in Greek or English) and present, orally or in written, brief reports of their critical reading. They will also have to study and comment on byzantine and slavic (in Greek translated) sources about byzantine-slavic relations. Students' evaluation will depend on their weekly presentations, their ability to argue and to answer complicated questions based on bibliography and the relevant sources.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεληκάρη, Α., Βυζαντινοσλαβικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 2017.
Additional bibliography for study
Avenarius, A., Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του μετασχηματισμού του βυζαντινού πολιτισμού από τους σλαβικούς λαούς (από τον 6ο έως τον 12ο αιώνα) (μτφρ. Αγγελική Δεληκάρη), Αθήνα 2008. Babić, A., Iz istorije srednjovekovne Bosne, Sarajevo 1972. Bakalov, G., Srednevekovnijat bălgarski vladetel, Sofija 1985. Božilov, I., Car Simeon Veliki (893-937). Zlatnijat vek na srednevekovnata Bălgarija, Sofija 1983. Βρυώνης, Σπ., Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Αθήνα χ.χ. Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 3], Αθήνα, 1996. Charanis, P., «On the question of the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages», Byzantinoslavica 10 (1949) 254-258. Charanis, P, «On the question of the Slavic Settlement in the Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103. Χρυσός, Ευ., «Zur Grundung des ersten bulgarischen Staates», Cyrillomethodianum 2 (1972) 7-13. Ćirković, S., Istorija srednjovekovne bosanske države, Beograd 1964. Culdescu, St., History of the Medieval Croatia, The Hague 1964. Δεληκάρη, Α., «Η εικόνα της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στου σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής κατά τη βυζαντινή πε ρίοδο», στο: Ι. Στεφανίδης – Βλ. Βλασίδης – Ευ. Κωφός (εκδ.), Μακεδονικές Ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 2008, σσ. 134-184. Fine, J.V.A., The Early Medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor 1983. Fine, J.V.A., The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987. Gjuzelev, V., Bulgarien zwischen Orient und Okzident, Wien-Köln-Weimar 1993. Γόνης, Δ., Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 21999. Hösch, E., Geschichte der Balkanländer. Von der Fruhzeit bis zur Gegenwart, München 1999. Jireček, K., Istorija Srba, τ. 1-2, Beograd 1952 Jireček, C.J., Geschichte der Bulgaren, Prag 1876 (ανατύπ. Hildesheim-New York 1977) Καραγιαννόπουλος, Ι., Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ. 2: Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993 (5η ανατ.)· τ. 3: Ιστορία υστέρας βυζαντινής περιόδου (1081-1204), μ.1: Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1999. Καραγιαννόπουλος, Ι., «Η βουλγαρική πολιτική στα Βαλκάνια το πρώτο μισό του 13ου αι.», Εγνατία 2 (1990) 11-29. Καραγιαννόπουλος, Ι., Χάρτες Μέσης Βυζαντινής Περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993. Κίσσας, Σ. Το ιστορικό υπόβαθρο των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας. Από το τέλος του ΙΒ΄ αιώνα μέχρι τον θάνατο του κράλη Μιλούτιν (μτφρ. Ε. Ν. Κυριακούδης), Θεσσαλονίκη 2004. Klaić, N., Srednjovekovna Bosna, Zagreb 1989 Κόλια-Δερμιτζάκη, Α., «Η εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου αιώνα», στο: Νικολάου – Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι, σσ. 59-89. Maksimović, Lj., Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994 (διάλεξη στη σειρά «Η σημερινή βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο. Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών» (3 Δεκεμβρίου 1992). Maksimović, Lj.. «Το Βυζάντιο και οι Σέρβοι τον 11ο αιώνα: Ζήτημα εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής της αυτοκρατορίας», στο: Η αυτοκρατορία σε κρίση(;), σσ. 75-85. Μουτσόπουλος, Ν. Κ., Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας. Εκκλησίες του Νομού Φλώρινας, Θεσσαλονίκη 2003. Νικολάου, Κ. – Κ. Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018-1185) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 18], Αθήνα 2008. Ostrogorski, G., Serska oblast posle Dušanove smrti [Posebna izdanja Vizantinološkog Instituta 9], Beograd 1965. Srejović, D. κ.ά., Istorija srpskog naroda, τ. 1: Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371), Beograd 1981, 21994. Ταχιάος, Α.-Αι., «Το εφήμερο κράτος του Σαμουήλ (976-1018). Τα σχετικά με αυτό προβλήματα», στο έργο του ίδιου Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 367-387. Pirivatrić, Sr., Samuilova država. Obim i karakter [Vizantološki Institut SANU posebna izdanja 21], Beograd 1997. Podskalsky, G.. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459, München 2000. Prinzing, G., Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204-1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzuges [Miscellanea Byzantina Monacensia 12], München 1972. •Božilov, I., Car Simeon Veliki (893-937). Zlatnijat vek na srednevekovnata Bălgarija, Sofija 1983. Browning, R., Byzantium and Bulgaria, London 1975. Browning, R., «Byzantines in Bulgaria (late 8th –early 9th C.)», Studia slavico-byzantina et medievalia Europensia 1 (1988) 32-36. Charanis, P., «On the question of the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages», Byzantinoslavica 10 (1949) 254-258. Charanis, P, «On the question of the Slavic Settlement in the Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103. Dekan, J., Veľkà Moravia, Bratislava 1976. Dölger, Fr., «Die mittelalterliche Kultur auf dem Balkan als byzantinisches Erbe», στο: Fr. -Dölger, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1964 (2η έκδ.), σσ. 261-281. Döpmann, H.D., «Die Annahme des Christentums bei den Slaven», Études Balkaniques 27 (1991) 46-53. Dostálova, R., «Megalé Moravia», Byzantinoslavica 27 (1966) 344-349. Dujčev, I., «Centry vizantijsko-slavjanskogo obščenia i sotrudničestva», Trudy otdela drevnerusskoj literatury 19 (1963) 107-129. Dvornik, F., Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantine-Cyril and Methodius, New Brunswick/N.J. 1970. Ferluga, J., Vizantijska uprava u Dalmaciji, Beograd 1958. Ferluga, J., Byzantium on the Balkans. Studies on the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth to the XIIth centuries, Amsterdam 1976. Gjuzelev, V., Bulgarien zwischen Orient und Okzident, Wien-Köln-Weimar 1993. Grivec, Fr., Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden 1960. Havlik, L, «”Hé Megalé Morabia” und “hé chora Morabia”», Byzantinoslavica 54 (1993) 75-82. Litavrin, G., Bolgarija i Vizantija v XI-XII vv., Moskva 1960. Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Α΄ Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 [Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 3], Θεσσαλονίκη 1992. Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Β΄ Το κράτος της Μόσχας (1240-1613) [Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 7], Θεσσαλονίκη 1996. Μαλιγκούδης, Φ., Ελληνισμός και Σλαβικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 2006. Mareš, F.V., «Grečeskij jazyk v slavjanskich kul’turnych centrach v Čechii v 11 v.», Byzantinoslavica 24 (1963) 247-250. Μέγεντορφ, I., Βυζάντιο και Ρωσία. Μελέτη των βυζαντινο-ρωσικών σχέσεων κατά τον 14ο αιώνα, Αθήνα 1988. Nystazopoulou-Pelekidou, M., «Les Slaves dans l’Empire byzantine», στο: The 17th International Byzantine Congress, Major Papers, New York 1986, σσ. 345-367. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., «Ηγεμονική ιδέα και βυζαντινές επιδράσεις στη Βουλγαρία ως τον εκχριστιανισμό (681-864)», στο: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, σσ. 1357-1370. Ostrogorsky,G., «Etienne Dušan et la noblesse Serbe dans la lutte contre Byzance», Byzantion 22 (1965) 151-159. Παπαστάθης, Χ., Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών 2], Θεσσαλονίκη 1978. Podskalsky, G., Christentum und Theologische Literatur in der Kiever Rus (988-1237), München 1982. Božilov, I., Car Simeon Veliki (893-937). Zlatnijat vek na srednevekovnata Bălgarija, Sofija 1983. Browning, R., Byzantium and Bulgaria, London 1975. Browning, R., «Byzantines in Bulgaria (late 8th –early 9th C.)», Studia slavico-byzantina et medievalia Europensia 1 (1988) 32-36. Charanis, P., «On the question of the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages», Byzantinoslavica 10 (1949) 254-258. Charanis, P, «On the question of the Slavic Settlement in the Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103. Dekan, J., Veľkà Moravia, Bratislava 1976. Dölger, Fr., «Die mittelalterliche Kultur auf dem Balkan als byzantinisches Erbe», στο: Fr. -Dölger, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1964 (2η έκδ.), σσ. 261-281. Döpmann, H.D., «Die Annahme des Christentums bei den Slaven», Études Balkaniques 27 (1991) 46-53. Dostálova, R., «Megalé Moravia», Byzantinoslavica 27 (1966) 344-349. Dujčev, I., «Centry vizantijsko-slavjanskogo obščenia i sotrudničestva», Trudy otdela drevnerusskoj literatury 19 (1963) 107-129. Dvornik, F., Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantine-Cyril and Methodius, New Brunswick/N.J. 1970. Ferluga, J., Vizantijska uprava u Dalmaciji, Beograd 1958. Ferluga, J., Byzantium on the Balkans. Studies on the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth to the XIIth centuries, Amsterdam 1976. Gjuzelev, V., Bulgarien zwischen Orient und Okzident, Wien-Köln-Weimar 1993. Grivec, Fr., Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden 1960. Havlik, L, «”Hé Megalé Morabia” und “hé chora Morabia”», Byzantinoslavica 54 (1993) 75-82. Litavrin, G., Bolgarija i Vizantija v XI-XII vv., Moskva 1960. Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Α΄ Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 [Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 3], Θεσσαλονίκη 1992. Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Β΄ Το κράτος της Μόσχας (1240-1613) [Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 7], Θεσσαλονίκη 1996. Μαλιγκούδης, Φ., Ελληνισμός και Σλαβικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 2006. Mareš, F.V., «Grečeskij jazyk v slavjanskich kul’turnych centrach v Čechii v 11 v.», Byzantinoslavica 24 (1963) 247-250. Μέγεντορφ, I., Βυζάντιο και Ρωσία. Μελέτη των βυζαντινο-ρωσικών σχέσεων κατά τον 14ο αιώνα, Αθήνα 1988. Nystazopoulou-Pelekidou, M., «Les Slaves dans l’Empire byzantine», στο: The 17th International Byzantine Congress, Major Papers, New York 1986, σσ. 345-367. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ., «Ηγεμονική ιδέα και βυζαντινές επιδράσεις στη Βουλγαρία ως τον εκχριστιανισμό (681-864)», στο: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, σσ. 1357-1370. Ostrogorsky,G., «Etienne Dušan et la noblesse Serbe dans la lutte contre Byzance», Byzantion 22 (1965) 151-159. Παπαστάθης, Χ., Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών 2], Θεσσαλονίκη 1978. Podskalsky, G., Christentum und Theologische Literatur in der Kiever Rus (988-1237), München 1982. Podskalsky, G.. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459, München 2000.
Last Update
24-09-2018