MEDIEVAL GREEK EPISTOLOGRAPHY

Course Information
TitleΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ / MEDIEVAL GREEK EPISTOLOGRAPHY
CodeΜΕΦ271
FacultyPhilosophy
SchoolPhilology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280000912

Programme of Study: UPS School of Philology 2015

Registered students: 21
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Mesaiōnikīs kai Neóterīs Ellīnikīs FilologíasMandatory Elective CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600127761
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Contact and comprehension with the genre of epistolography and his caracteristics
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The epistolographical collections in the palaeologean era
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures421.5
Reading Assigment281
Written assigments421.5
Exams562
Total1686
Student Assessment
Description
Homeworks and written exams
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
• Η.-V. BEYER, Die Chronologie der Briefe des Maximos Planudes an Alexios Dukas Philanthropenos und dessen Umgebung, REB 51 (1993) 111-137. • H.-V. BEYER, The Social Status of Alexios Philanthropenos in Asia Minor and its Reflection in the Letters of Maximos Planudes, Acts. XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications. Moscow, 1991, Volume I: History, ed. I. Ševčenko, G. G. Litavrin, W. K. Hanak, Shepherdstown 1996, 37-45. • G. FATOUROS, Zur Chronologie der Briefe des Theodoros Hyrtakenos, JÖB 43 (1993) 221-231. • M. GRÜNBART, Epistularum Byzantinarum Initia [Alpha - Omega: Reihe A, Lexika, Indizes, Konkordanzen zur Klassischen Philologie, 224], Hildesheim-Zürich-New York 2001. • M. GRÜNBART, Beobachtungen zur byzantinischen Briefrhetorik, L'epistolographie et la poésie épigrammatique: Projets actuels et questions de méthodologie. Actes de la 16e Table ronde org. par Wolfram Hörandner et Michael Grünbart dans le cadre du XXe Congrès international des études byzantines, [Dossiers byzantins 3], Paris 2003, 31-41. • M. GRÜNBART, L'epistolografia, Lo spazio letterario del medioevo. 3. Le culture circostanti. Volume I. La cultura bizantina, a cura di Guglielmo Cavallo, Roma 2004, 345-378. • M. GRÜNBART, Formen der Anrede im byzantinischen Brief vom 6. bis zum 12. Jahrhundert, [WBS 25], Wien 2005. • H. HUNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner [Byzantinisches Handbuch V, 2 = Handbuch der Altertumswissenschaft XII 5, 2], München 1978• Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, μτφρ. Λ. Γ. Μπενάκη - Ι. Β. Αναστασίου - Γ. Χ. Μακρή, Α΄, Αθήνα 21991, 303-357. • Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Μαξίμου Πλανούδη Προσωπογραφία (με βάση τις επιστολές του), Παρνασσός 24 (1982) 558-599. • G. KARLSSON, Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle et commentés. Nouvelle édition, revue et augmentée, [Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca Upsaliensia 3], Upsala 1962. • G. H. KARLSSON - G. FATOUROS, Aus der Briefsammlung des Anonymus Florentinus, JÖB 22 (1973) 207-18. • A. KARPOZILOS, The Correspondence of Theodoros Hyrtakenos, JÖB 40 (1990) 275-94. • A. KARPOZILOS, Books and Bookmen in the 14th Century. The Epistolographical Evidence, JÖB 41 (1991) 255-76. • A. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ, Ταξιδιωτικές περιγραφές και εντυπώσεις σε επιστολογραφικά κεί-μενα, Η επικοινωνία στο Βυζάντιο 4-6 Οκτωβρίου 1990, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς (Πρα-κτικά του Β´ Διεθνούς συμποσίου), Αθήνα 1993, 511-541. • A. KARPOZILOS, Realia in Byzantine Epistolography XIII-XVc, BZ 88 (1995) 68-84. • F. KIANKA, The Letters of Demetrios Kydones to Empress Helena Kantakouzene Palaiologina, DOP 46 (1992) 155-64. • S. KOTZABASSI, Gregorios Kyprios as Reader and Critic, Realia Byzantina, hrsg. von S. Kotzabassi und G. Mavromatis, [Byzantinisches Archiv 22], Berlin-New York 2009, 75-88. • A. LAIOU, Some Observations on Alexios Philanthropenos and Maximos Planoudes, BMGS 4 (1978) 89-100. • A. LAIOU, The Correspondence of Gregorios Kyprios as a Source for the History of Social and Political Behaviour in Byzantium or on Government by Rhetoric, Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, [Veröffentlichungen der Kommission für By-zantinistik 8], Wien 1996, 91-108. • I. P. MEDVEDEV, The So-called θέατρα as a Form of Communication of the Byzantine Intellectuals in the 14th and 15th Centuries, Η επικοινωνία στο Βυζάντιο 4-6 Οκτωβρίου 1990, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς (Πρακτικά του Β´ Διεθνούς συμποσίου), Αθήνα 1993, 227-35. • M. MULLETT, The Classical Tradition in the Byzantine Letter, Byzantine and the Classical Tradition, Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies 1979, Birmingham 1981, 75-94. • J. SCHNEIDER, Une correspondance érudite: les lettres de Maxime Planude, Eruditio Antiqua 1 (2009) 63-85. • J. SYKUTRIS, Probleme der byzantinischen Epistolographie, IIIème congrès interna-tional des études byzantines Athènes 1930, Compte-rendu par A. C. Orlandos, Athen 1932, 295-310. • Η. ΤΑΞΙΔΗΣ, Μάξιμος Πλανούδης: συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του. Το corpus των επιστολών του, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006. • P. TIMPLALEXI, Medizinisches in der byzantinischen Epistolographie (1100-1453), [Europä-ische Hochschulschriften, Reihe VII, Abt. B. Geschichte der Medizin, 8], Frankfurt am Main 2002. • FR. TINNEFELD, Freundschaft und Paideia: Die Korrespondenz des Demetrios Kydo-nes mit Rhadenos (1375-1387/8), Byz 55 (1985) 210-44. • FR. TINNEFELD, Zur Entstehung von Briefsammlungen in der Palaiologenzeit, ΠΟΛΥ-ΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, hrsg. von C. Scholz und G. Makris, [Byzantinisches Archiv 19], München-Leipzig 2000, 365-81. • FR. TINNEFELD, Epistolographische Tradition und Individualität. Literarische Unter-suchungen zu den Briefen des Demetrios Kydones, L'epistolographie et la poésie épigrammatique: Projets actuels et questions de méthodologie. Actes de la 16e Table ronde org. par Wolfram Hörandner et Michael Grünbart dans le cadre du XXe Congrès inter-national des études byzantines, [Dossiers byzantins 3], Paris 2003, 97-101.
Last Update
12-05-2021