Ecumenical Patriarchs of the first centuries after the Capture of Constantinople

Course Information
TitleOικουμενικοί Πατριάρχες των πρώτων αιώνων μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης / Ecumenical Patriarchs of the first centuries after the Capture of Constantinople
Code2219
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAthanasios Tziertzis
CommonYes
StatusActive
Course ID600018357

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600151249
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students with the successful completion of the course are able to -understand the necessity of the evolution of the institution of the Ecumenical Patriarchate by taking on an ethnarchical role after the Fall of Constantinople. -become familiar with the organization and administration of the Ecumenical Patriarchate during the Ottoman Empire. -learn the various ways of survival under Ottoman rule. -know in depth the factors that caused the frequent changes in the Patriarchal Throne. -compare the attitude of the Ecumenical Patriarchate with that of other Orthodox Churches and other Christian denominations during the Ottoman Empire.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The role and the contribution of the Patriarchs of the “Genos” (from the first Patriarch after the Capture Gennadios Scholarios to the end of the 17th century), b) the relocation of the Ecumenical Patriarchate to its installation in the Phanar, c) reasons of the changes of Patriarchs (“allaxopatriarchiae”), d) the fluctuations of the relations with the Portal and the sultan, e) the communication or the antagonisms with the other Christian confessions of the West, f) the contacts with the other Orthodox Churches (the ancient Patriarchates, the Serbian of Peć and the newcomer one of Moscow, etc), will be examined.
Keywords
Ecclesiastical History - Ecumenical Patriarchate - Ecumenical Patriarchs after the Capture of Constantinople - changing Patriarchies
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Computer use a) to find the necessary information via internet b) and a projector to display a presentation (powerpoint) c) for the reproduction of short films - documentaries
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment130.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities50.2
Written assigments100.4
Exams80.3
Total753
Student Assessment
Description
The evaluation of the students, except taking into account their active participation during the weekly meetings, takes place with the undertaking and submission of a scientific paper, which presupposes the following stages: a) conducting personal research with directions from the teacher, b) processing the bibliography recommended by the teacher or the detection of further bibliographic references by the student, c) writing a short paper (such as at a Conference or a Congress) or an article d) presentation of the work in front of the teacher and the classmates (with a parallel “powerpoint”), e) submission of questions by the teacher and the listeners of the course, f) submission of the final form of the paper, g) evaluation of the final form of the paper based on the observations made - improvements proposed in the previous stages.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Steven Runciman (Στήβεν Ράνσιμαν), Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία: Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως λίγο πριν από την Άλωση της Πόλης μέχρι και την Επανάσταση του 1821, μετάφραση Πολυξένη Αντωνοπούλου, Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη, 2010. 2. Φάκελος Σημειώσεων
Additional bibliography for study
1. α) Crusius, Martin, Turcograeciae libri octo, Basilieae: per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricpetri impensa, 1584. β)Crusius, Martin, Turcograecia, Modena: Memor, [1972] 2. α) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' (1631) β) Βιβλίον ιστορικόν: Περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας. Αρχόμενον από Κτήσεως[sic] Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων. συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώτταν μεταφρασθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου. Νυν δε μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, αψyη'., 1798. γ) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου, Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1814. 3. α) Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών, μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα και πλουτισθείσα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα. προσφωνηθείσα τω υψηλοτάτω, ευσεβεστάτω, και γαληνοτάτω αυθέντη, και ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίω κυρίω Ιωάννη Νικολάω Καραντζά, τόμ. 1-4, Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω, 1783-1795. β)Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Αθηνών Μητροπολίτου, συγγραφείσα μεν Ελληνιστί, μετά δε την τελευτήν του Εν Κωνσταντινουπόλει :Παρά τω εκδότη και βιβλιοπώλη Ν. Αδαμίδη,1853. 4. Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα: ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789), (Εκ του χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά) Εκδίδοντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου, Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογρ. Ι. Α. Βρετού, 1870. 5. Γεδεών Μανουήλ,Πατριαρχικοί Πίνακες: Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως : από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης 36-1884, Εν Κωνσταντινουπόλει:Lorenz & Κeil,[Σεπτ.1885-Οκτ.1890] [έκδοσις δευτέρα: Αθήναι: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1996] 6. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά του Πατριαρχικού Οίκου και του Ναού, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, ΑΩΠΔ'(=1884). 7. Κούκκου, Ελένη, Θεσμοί και προνόμια του Ελληνισμού μετά την άλωση : διαμόρφωση της Ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα: Σάκκουλας Αν., 1988β. 8. α) Yiannias, John James, The Byzantine tradition after the fall of Constantinople, Charlottesville: University Press of Virginia, 1991. β) Yiannias, John James, Η Βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994. 9. Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ., Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά την Αλωση, Αθήνα: Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 1995. 10. Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1-12, Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος, 1962-1968. 11. Μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1-12, Αθήνα: Στρατηγικές εκδόσεις, 2010-2012.
Last Update
17-05-2020