Geothermal Energy

Course Information
TitleΓΕΩΘΕΡΜΙΑ / Geothermal Energy
CodeΤΥ3200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000271

Programme of Study: PPS TPM - EISAKTEOI APO 2022 KAI EXĪS

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS

Programme of Study: PPS TPM (EISACΗTHENTES EŌS KAI 2021)

Registered students: 52
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses954
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses954
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses954
Division of Transport and Project ManagementElective Courses954

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600151793
SectionInstructors
1. ΤΥ3200
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
With the succesful completion of the course, the students are expected to: - have basic knowledge on heat transfer mechanisms, heat sources in Earth's interior and thermal state of Earth's interior. - have basic knowledge on geothermal fields, origins of geothermal water, classification of hydrothemal systems and high energy geothermal energy. - have detailed knowledge on low enthalpy geothermal energy. - Develop classification and evaluation skills, regarding geothermal resources. - Development cooperation and communication skills with scientists specializing in related fields (e.g. geologists).
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Basic notions. Heat transfer mechanisms. Heat sources in Earth’s interior. Thermal state of the Earth’s interior. Geothermal fields. Origin of geothermal waters. Classification of hydrothemal systems. High enthalpy geothermal energy (production of geothermal fluid, electricity production, performance indices, environmental impact). Low enthalpy geothermal energy (production of geothermal fluid, mathematical simulation of flow and heat transfer in geothermal aquifers, uses of geothermal energy, district heating networks, environmental impact, optimization). Hot dry rocks. Financial evaluation of geothermal resources. Exploration and assessment of geothermal resources. Legal framework.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Communication through emails, facebook, skype, and give out of online tests (google forms).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures521.9
Reading Assigment521.9
Field trips and participation in conferences / seminars / activities50.2
Exams30.1
Total1124
Student Assessment
Description
Final written exam. 5-6 written, non-mandatory tests. Each test grade is taken into account (as 10% of the final grade), only if it is higher than the grade of the final exam.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
 • 5-6 γραπτά τεστ (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Φυτίκας Μ. και Ν. Ανδρίτσος «Γεωθερμία», Εκδόσεις Τζιόλα, 2004 2. Καρυδάκης Γ.Ι. «Γεωθερμική Ενέργεια», Αθήνα, 2005
Additional bibliography for study
Σ - Προτεινόμενα Δωρεάν Συγγράμματα (Suggested Free Greek Books) Σ01-Κ.Λ. Κατσιφαράκης "Γεωθερμική ενέργεια", Διδακτικές σημειώσεις, Α.Π.Θ. ΒΕ - Ελληνική βιβλιογραφία (Greek bibliogrpahy) ΒΕ01- *Καρυδάκης Γ.Ι. «Γεωθερμικά Πεδία Χαμηλής Ενθαλπίας Β. Ελλάδας. Τεχνική Γεωτρήσεων, Μηχανική Ταμιευτήρων και Διφασική Ροή Γεωθερμικών Ρευστών», Διδακτορική διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ., 2003. ΒΕ02- *Κατσιφαράκης Κ. Λ. «Βέλτιστη Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Ενθαλπίας με Σύστημα Πηγαδιών», Διδακτορική διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., 1986. ΒΕ03- Κατσιφαράκης Κ. «Εκμετάλλευση της Γεωθερμικής Ενέργειας Άνυδρων Πετρωμάτων», Υδροτεχνικά, Τόμος 3, σελ. 329-335, 1987. ΒΕ04-Υπουργείο Ανάπτυξης, «Ν. 3175/29-08-2003, Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις.», Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 207, Εθνικό Τυπογραφείο, 29 Αυγούστου 2003, σελ. 16. ΒΕ05-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ν. 4602/09-03-2019, Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.», Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 45, Εθνικό Τυπογραφείο 9 Μαρτίου 2019, σελ. 56. ΒΞ - Ξενόγλωσση βιβλιογραφία (English Bibliography) ΒΞ01- Armstead H.C.H. “Geothermal Energy”. E. and F.N. Spon, London, 1978. ΒΞ02- *Bjornsson S. and V. Stefansson, “Heat and Mass Transport in Geothermal Reservoirs”, in “Advances in Transport Phenomena in Porous Media” (J. Bear and M.Y. Corapcioglu eds), pp. 143-183, M. Nijhoff Publishers, 1987. ΒΞ03- *Bowen R. “Geothermal resources”, Elsevier Applied Science, 1989. ΒΞ04- Boyle G. “Renewable energy. Power for a sustainable future”, Oxford University Press, Oxford, 1996. ΒΞ05- *Buntebarth G. “Geothermics. An Introduction”, Springer-Verlag, 1984. ΒΞ06- Cataldi R., S.F. Hodgson and J.F. Lund (eds) “Stories from a heated Earth”, Geothermal Resources Council-International Geothermal Association, 1999. ΒΞ07- *Fanelli M. and M. H. Dickson (eds) “Geothermal Energy”, Wiley, 1995 ΒΞ08- *Fytikas M., N. Andritsos, G. Karydakis, N. Kolios, D. Mendrinos and M. Papachristou “Geothermal exploration and development activities in Greece during 1995-1999”, Proceedings of the World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, pp. 199-208, 2000. ΒΞ09- *Grant M., Ian Donaldson and P. Bixley, “Geothermal Reservoir Engineering”, Academic Press, 1982. ΒΞ10- *Harrison R., N. D. Mortimer and O. B. Smarason “Geothermal Heating. A handbook of engineering economics”, Pergamon Press, 1990. ΒΞ11- Kappelmeyer D. and R. Haenel, «Geothermics with Special Reference to Application», Gebruder Borntraeger, 1974. ΒΞ12- Kruger P. and C. Otte (eds), “Geothermal Energy Resources, Production, Simulation”, Stanford University Press, 1973. ΒΞ13- *Lund J.W. and D. H. Freeston “World-wide direct uses of geothermal energy 2000”, Geothermics, Vol. 30(1), pp. 29-68, 2001. ΒΞ14- *McVeigh J., D. Burtraw, J. Darmstadter, K. Palmer, K. “Winner, loser, or innocent victim? Has renewable energy performed as expected?” Solar Energy, 68(3), pp. 237-255, 2000. ΒΞ15- *Pollack H. N., S. J. Hunter and J. R. Ronson “Heat flow from the Earth’s interior: Analysis of the global data set”, Reviews of Geophysics, Vol. 31(3), pp. 267-280, 1993. ΒΞ16- *MacDonald, G.J.F., “Calculations on the thermal history of the Earth”, J. Geophys. Res. Vol. 64(11), pp. 1967-2000, 1959. DOI: 10.1029/JZ064i011p01967 ΒΞ17- *Tselepidou, K., Katsifarakis, K.L., “Optimization of the Exploitation System of a Low Enthalpy Geothermal Aquifer with Zones of Different Transmissivities and Temperatures”, Renewable Energy, Vol. 35(7), pp. 1408-1413, 2010. DOI: 10.1016/j.renene.2009.11.004 ΒΞ18 *Georgsson, L., “Geophysical Methods Used in Geothermal Exploration”, Presented at Short Course IV on Exploration for Geothermal Resources, organized by UNU-GTP, KenGen and GDC, at Lake Naivasha, Kenya, November 1-22, 2009 (available at: https://geothermalcommunities.eu/assets/elearning/2.15.UNU-GTP-SC-10-0401.pdf) Δ - Πηγές στο Διαδίκτυο (Online readings) Δ01- http://www.cres.gr/kape/index.htm (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Δ02- http://www.eere.energy.gov/ (Energy Efficiency and Renewable Energy Network) Δ03- http://iga.igg.cnr.it/index.php (International Geothermal Association) Δ04- http://geoheat.oit.edu (Geo-heat center) Δ05- http://geothermal.marin.org/pwrheat.html#Q1 (Geothermal Education Office) Δ06- http://energy.sourceguides.com/index.shtml Δ07- http://www.rae.gr (Ρυθμιστική αρχή ενέργειας) Δ08- http://egnatia.ee.auth.gr/~aparv/geothermy (Γεωθερμική ενέργεια στην Ελλάδα) Δ09- http://www.worldbank.org/html/fpd/energy/geothermal/index.htm ΒΘ - Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος (Sources available in the University central library) ΒΘ01- Geothermics: an introduction, Συγγραφέας: Buntebarth, G. (Gunter), Berlin; New York: Springer-Verlag, 1984. ΒΘ02- Βέλτιστη εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας με σύστημα πηγαδιών, Συγγραφέας: Κατσιφαράκης, Κ. Λ., Επιστημονική επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Παράρτημα αρ. 7.1986. ΒΘ03- Γεωθερμία, Συγγραφέας: Φυτίκας Μιχαήλ και Ανδρίτσος Νικόλαος, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.
Last Update
01-12-2020