Prosopography and Social Networksin Byzantium

Course Information
TitleΠροσωπογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα στο Βυζάντιο / Prosopography and Social Networksin Byzantium
CodeΙΒΥ 703
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600015988

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 3
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vyzantinīs kai Mesaiōnikīs IstoríasElective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600156224
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
  • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students who attend the course are expected to • familiarize themselves with methodological tool of Byzantine prosopography, which collects and studies the surviving information regarding Byzantine individuals, families and human groups. • study the sources and modern bibliography and use the relevant electronic databases, in order to comprehend the personal interactions and broader social networks, which developed within the boundaries of Byzantium. • familiarize themselves with the methodology of prosopographical research and the issues usually arising from the researcher’s involvement within the specific field of study. • compare the social and cultural patterns of Byzantium with those of its predecessors and neighbors. • compare the intra-Byzantine human relations and links that shaped community life and also the personal and collective identities within the Byzantine world. • understand the so-called “social network analysis”, which basically maps the relationships and transactions between people and human groups. • practice their skills in finding and exploiting the relevant scientific modern bibliography as well as to present orally and in written their ideas and arguments.
General Competences
  • Work autonomously
  • Appreciate diversity and multiculturality
  • Be critical and self-critical
  • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
IBY 703: "Prosopography and social networks in Byzantium" Τhe course focus primarily on the important research and methodological tool of Byzantine Prosopography; the latter collects and studies all the surviving information regarding Byzantine individuals / persons, families and human groups, their legal, economic and hierarchical social status and their individual and ethnic characteristics. The course also explores, through the study of sources and relating bibliography (i.e. biographical dictionaries and other prosopographical works) and also the help of modern technology (such as sophisticated and searchable electronic databases), the varied personal interactions and broader social networks, which developed at different times within the changing geographical and political boundaries of Byzantine state (“Romania”) and society (between the 4th and the 15th c. AD). Secondary, the course also compares the social and cultural patterns of Byzantium with those of its predecessors and neighbors; the reason for it, is that Byzantium owed partly its own identity and its distinction from the latter (besides the important influence of the Orthodox Christian faith and other doctrines) to the Greek and (mainly) Roman historical, cultural and institutional past and also to the links that developed beyond the limits of the Eastern Roman empire. The extremely various and complex intra-Byzantine human relations and links (i.e. intermarriages, kinship, friendships, patronage ties, loyalties, administrative, economic, ideological, ethnic / racial, religious, linguistic, personal and other type of contacts between civil and military elites, clergy and laity, landlords and peasants, merchants and bureaucrats, ethnic and religious groups) conducted through various cultural categories and modes of communication. They shaped Byzantine community life as long as personal and collective identities, combined of course with the effect of various formal institutions (or even deeply than the latter, according to some researchers). The so-called “social network analysis” basically maps the relationships and transactions between people and human groups. As it has already been noted by Margaret E. Mullett though, recent research attempts to apply the network theory to interactive texts in premodern worlds, states and societies have had varying results. Moreover, it is difficult to perceive the Byzantine networks through our rather limited textual and other surviving information in medieval narrative works (i.e. histories, chronicles, saint’s lives) and other written and material residues (i.e. letters, legal and other documents, papyri, inscriptions, seals). The last lessons will be devoted to presentations and to clarifying questions by the post-graduate students. The tutorial analysis and clarification of the above information, research tools and methods, terminology, conditions and restrictions, as well as the preparation of relevant written assignments and presentations by the post-graduate students are the main goals of the course.
Keywords
Byzantium, Byzantine empire, Byzantine world, prosopography, society, social, classes, groups, communities, neighbors, cities, villages, civic, civil, centers, rural, aristocracy, folk, peasants, people, farmers, merchants, soldiers, artisans, workers, bureaucrats, landlords, elites, servants, slaves, free, dependent, patronage, protection, men, women, children, officials, hierarchy, State, Church, networks, network theory, connections, ties, friendships, kinship, institutions, titles, dignities, benefits, rewards, communications, relations, contacts, links, families, members, offspring, marriages, intermarriages, ancestors, descendants, populations, individuals, private, public, life, persons, personals, identities, religion, beliefs, clergy, laity, professionals, links, catalogues, lists, charts, diagrams, sources, concepts, patterns, methods, tools, texts, narrative works, letters, documents, papyri, inscriptions, seals.
Educational Material Types
  • Selected bibliography
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
  • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars1505
Reading Assigment1505
Written assigments1505
Total45015
Student Assessment
Description
Students will have to study weekly specific book chapters and articles (in Greek and other languages) and present, orally or in written, brief reports of their critical reading. They will also have to study and comment on specific medieval (mainly Βyzantine) sources. Students' evaluation will depend on their weekly presentations, their ability to argue and to answer complicated questions based on bibliography and the relevant sources (narrative texts, letters, documents and papyri, inscriptions, seals, other material residues) and their final written papers.
Student Assessment methods
  • Written Assignment (Formative, Summative)
  • Oral Exams (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
• Angold, M., Church and Society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 1955 • Cameron, A. (ed.), Fifty Years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond, Oxford - New York 2003 • Cheynet, J.-Cl. (διεύθ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσίδου - Α. Παπασυριόπουλος - A. Μαραγκάκη, Αθήνα 2011 • Cheynet, J.-C. - Sode, C. - Oikonomides, N., Studies in Byzantine Sigillography, Washington DC - München - Leipzig 1987 κ.ε. • Cheynet, J.-Cl. - Vannier, J.-F., Études prosopraphiques [Byzantina Sorbonensia 5], Paris 1986 Cheynet J.-Cl., Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990 • Haldon, J. F., The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005 • Haldon, J. F. (ed.), A Social History of Byzantium, Chichester, West Sussex 2009 • Jeffreys, M., et al., Prosopography of the Byzantine World, 2016 (King’s College London, 2017), http://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk • Kazhdan, A. (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford - New York 1991 • Lilie, R.-J. - Ludwig, C. - Zielke, B. - Pratsch, T. - Winkelmann, F., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online [Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften], http://www.pmbz.de/ • Martindale, J., et al., Prosopography of the Byzantine Empire (641-867) (2001, 2015),http://www.pbe.kcl.ac.uk • Morrisson, C. (διεύθ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Α. Καραστάθη - επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τ. Κιουσοπούλου, Αθήνα 2007 • Preiser-Kapeller, J., Calculating Byzantium? Social Network Analysis and Complexity Sciences as tools for the exploration of medieval social dynamics, International Medieval Congress 2010, University of Leeds (UK) • Preiser-Kapeller, J., Calculating the Middle Ages? The Project “Complexities and Networks in the Medieval Mediterranean and Near East” (COMMED), Medieval worlds. Comparative & Interdisciplinary Studies 2 (2015) (Empires. Elements of Cohesion and Signs of Decay) 100-127 Ruffini G. R., Social networks in Byzantine Egypt, Cambridge - New York 2011 • Savvides, A. - Hendrickx, B., et al., Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization, Turnhout 2007 κ.ε. • Savvides, A. G. C., Recent Developments in Byzantine Prosopographical and Genealogical Studies, Acta Patristica et Byzantina 9.1 (1998) 115-127 • Σαββίδης, A. Γ. Κ., Βυζαντινή προσωπογραφία, τοπική ιστορία και βυζαντινοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα 1994 • Trapp, E. - Beyer, H.-V. - Walther, R., et al., Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, Wien 1976-1996 • Treadgold, W., A History of the Byzantine State and Society, Stanford, California 1997 • Βλυσίδου, B., Αριστοκρατικές οικογένειες και εξουσία (9ος - 10ος αι.). Έρευνες πάνω στα διαδοχικά στάδια αντιμετώπισης της αρμενο-παφλαγονικής και της καππαδοκικής αριστοκρατίας, Αθήνα 2001.
Last Update
20-09-2018