Peace Pedagogy of modernity–Postmodern Pedagogy of Globality

Course Information
TitleΗ Παιδαγωγική της Ειρήνης της Νεωτερικότητας-Η μετανεωτεριστική Παιδαγωγική της Παγκοσμιότητας / Peace Pedagogy of modernity–Postmodern Pedagogy of Globality
CodeΠ3028
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorKyriakos Bonidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600019651

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 22
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
PhilosophyElective CoursesWinter/Spring-6
PedagogicElected Compulsory DirectionalWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600167580
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Distance learning
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars391.6
Reading Assigment301.2
Tutorial100.4
Project301.2
Written assigments200.8
Artistic creation110.4
Other / Others100.4
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
 • Report (Formative)
 • Artistic Performance (Formative)
 • αυθεντική αξιολόγηση (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Κυριάκος Μπονίδης, Γεώργιος Ζαρίφης (επιμέλεια) Παιδαγωγική-Επιστήμη της Αγωγής-Επιστήμες της Αγωγής: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Θεσσαλονίκη: Γράφημα 2. Γεώργιος Τσιάκαλος (2006) Απέναντι στα Εργαστήρια του Ρατσισμού. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Additional bibliography for study
Ελληνόγλωσση Αγάπογλου (2014) Δημιουργώντας ένα σχολικό πολιτισμό ειρήνης στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο: μια χειραφετική έρευνα δράσης με μαθητές και μα-θήτριες Ρομά υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Αντωνίου, Φ. (2004) Ο αλβανός μαθητής και η αλβανίδα μαθήτρια στο ελληνικό Διαπολιτισμικό Σχολείο: Μια μελέτη περίπτωσης. Ανέκδοτη μεταπτυχι-ακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Αρβανιτίδου, Β. (2012) Η διαχείριση της ετερότητας στο μάθημα της Φυσικής Α-γωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια προσέγγιση του λόγου των σχολικών εγχειριδίων υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ Γεωργόπουλος, Α. (2002) Βία ή μη βία σαν εργαλείο αλλαγής. Στο Κ. Ναυρίδης (επιμ.) Εξουσία, βία, πόνος, τ. 1, σσ. 90-107. Γούναρη, Π., Γρόλλιος, Γ. (επιμ.) (2010) Κριτική Παιδαγωγική – μια συλλογή κειμέ-νων. Αθήνα: Gutenberg. Κοντοβά, Μ. (2014) Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία Ιστορίας της περιόδου 1967-2007. Διδακτορική διατριβή. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Εκδόθηκε το 2017, Θεσσαλονίκη: Unive-rsity Studio Press. Κωνσταντινίδου, Θ. (2019) Μελετώντας τα σχολικά βιβλία ιστορίας ως συνονθυ-λεύματα πρακτικών λόγου/πειθαρχίας: Μια κοινωνικοψυχολογική ο-πτική με εστίαση στη διακυβέρνηση της ταυτότητας στο πλαίσιο της αφήγησης. Στο: Κ., Μπονίδης, Γ., Ζαρίφης (επιμ.) (2019). Επιστημολογι-κά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής, Πρακτικά Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2016). Θεσσαλονίκη: Γράφη-μα, σσ. 304-318. Λειβαδίτης, Τ. (1979)2. Ποίηση. Κέδρος, Αθήναι, σσ. 121-124. Μητσιάλη, Α. (2013) Μορφές βίας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: μια μελέτη πε-ρίπτωσης. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φι-λοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Μητσιάλη, Α. (2020) Βιογραφικές αφηγήσεις και βιογραφικές ταυτότητες μετα-ναστριών δεύτερης γενιάς από την Αλβανία που σπουδάζουν στο ελ-ληνικό πανεπιστήμιο. Ρίζες και διαδρομές. Ανέκδοτη διδακτορική δι-ατριβή. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Μουστάκα, Π. (2009) Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα νέα σχολικά βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Μπαλαμπάνη, Αικ. (2006) Γυναικείες και ανδρικές ταυτότητες στα εν χρήσει σχο-λικά βιβλία ιστορίας του Γυμνασίου. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Μπονίδης, Κ. (1991) Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης. Θεσσαλονίκη: Ανέκδοτες διδακτικές σημειώσεις. Μπονίδης, Κ. (1998) Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η ανάλυση των εν χρήσει σχολικών εγχει-ριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Μπονίδης, Κ. (2008) Ταυτότητα και ετερότητα στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στα Πρακτικά της διημερίδας με θέμα: εθνική ταυτότητα & ετερότητα: πολλαπλές ταυτότητες στη μετανεωτερική εποχή (ηλεκτρονικά: http://edlitpened.web.auth.gr/doc/hmerida/anakoinwsis/ bonidis.pdf Μπονίδης, Κ. (2020, υπό έκδοση) Παιδαγωγική της Ειρήνης. Οι παιδαγωγικοί λό-γοι της Νεωτερικότητας που αποβλέπουν στην απουσία της βίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ., Αγάπογλου, Δ., Ηλιοπούλου, Κ. (2019) Η «χειραφέτηση» και η «αλ-λαγή» στην έρευνα δράσης κατά την εποχή του νεοφιλελευθερισμού: εμπειρίες και κριτικός μετα-αναστοχασμός ακαδημαϊκού ως ερευνητή και διευκολυντή και εκπαιδευτικών-ερευνητριών. Στο Σ. Αυγητίδου, Ε. Κατσαρού, Β. Τσάφος (επιμ.) Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση: Ζητούμενα, Συγκρούσεις και Προοπτικές. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου. Φλώρινα: χ.ε. (ISBN 978-618-80640-6-5). Ναβροζίδης, Ι. (2020) Εκπαιδευτικοί μιλούν για το προσφυγικό και την εκπαίδευ-ση παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα: Μία έρευνα υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Νικολακάκη, Μ. (επιμ. (2011) Η Κριτική Παιδαγωγική στον νέο μεσαίωνα. Αθήνα: Σιδέρης. Παλάσκας, Σ. (2011) Η συγκρότηση του ελληνικού έθνους και η εκπαίδευση: Έρευ-να στα σχολικά βιβλία Γεωγραφίας του ελληνικού κράτους (1834-1922). Διδακτορική διατριβή. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Εκδόθηκε το 2013, Θεσσαλονίκη: Νησίδες. Πανταζή, Ει. (2019) Προσέγγιση των μορφών βίας στο Γυμνάσιο: μια χειραφετική έρευνα δράσης. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Α.Π.Θ. Παπαγεωργίου, Κ. (2020) Η κατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων στα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού. Ανέκδοτη μεταπτυχι-ακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Παπαδοπούλου, Α. (2012) Τα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Περπιράκη, Μ. (2010) Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα σχολικά εγχειρί-δια ‘Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας’ του Γυμνασίου. Ανέκδοτη με-ταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Φράγκος, Ι. (2013) Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των εφήβων για την ειρήνη και τη βία. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή έρευνα. Τομέας Παιδαγωγικής Φι-λοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Ξενόγλωσση Adorno, Th. W. (1951) Minima Moralia. Frankfurt: Suhrkamp. Adorno, Th. W., (1966) Negative Dialektik. Frankfurt: Suhrkamp. Adorno, Th.W. (1970) Erziehung nach Auschwitz. Στο Th.W. Adorno Erziehung zur Mündigkeit, Vorträge und Gespräche mit Hellmuth Becker 1959–1969. Frankfurt am Main: Gerd Kadelbach, σσ. 92–109. Agger, B. (1998) Critical social theories: an introduction. Colodorado: Westview Press. Althusser, L. (1979) Reading capital. London, UK: Verso. Apple, M. (1990)2 Ideology and curriculum. New York/London: Routledge. Aronowitz, S., Giroux, H.A. (1991) Postmodern Education: Politics, Culture and Social Criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press. Aronowitz, S., & Giroux, H. (1993) Education still under siege. Westport, CT: Green-wood Publishing Group. Bajaj, M. (2008) Critical peace education. Στο Bajaj, M. (επιμ.) Encyclopedia of Peace Education. Charlotte: Information Age Publishing, σσ. 135-146. Bajaj, M., Brantmeier., E.J. (2011) The Politics, Praxis, and Possibilities of Critical Peace Education, Journal of Peace Education, 8/3, σσ. 221-224 Barash, D. (1991) Indroduction to Peace Studies. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. Bast, R. (1982) Friedenspädagogik: Möglichkeiten und Grenzen einer Erziehung zum Frieden. Düsseldorf: Schwann. Beck, U. (1986) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bernhard, A. (1988α) Mythos Friedenerziehung: Zur Kritik Friedenspädagogik in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Gießen: Focus. Bernhard, A. (1988β) Friedenerziehung als Legitimation von Herrschaft, Zur Kritik Friedenspdagogik in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag. Bonidis, K. (2013) The image of the Balkan “other”/the neighbor in the Greek school. Στο D. Goudiras, M. Rantzou (επιμ). The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013). Thessaloniki: University of Macedonia, σσ. 25-40. Bourdieu, P., and Passeron, J. (1977) Reproduction in education, society and culture. London and Beverly Hills: Sage Publications. Bowles, S., and Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America. London, UK: Routledge and Kegan Paul. Brand, W. (1969) Die Idee der Produktionsschule bei den Entschiedenen Schulreformern. Διπλωματική εργασία στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Hamburg. Brantmeier, E. J. (2003) Peace Pedagogy: Exposing and Integrating Peace Education in Teacher Education. (Paper presented at Annual Meeting of the Asso-ciation of Teacher Education (Jacksonville, FL, February 18, 2003). Brantmeier, E. J. (2013) Toward critical peace education for sustainability. Journal of Peace Education, 10 (/3), 242-258. Brantmeier, E. J. (2008) Building Empathy for Intercultural Peace: Teacher Involve-ment in Peace Curricula Development at a US Midwestern High School. Στο J. Lin, E. J. Brantmeier, C. Bruhn (επιμ.) Transforming Education for Peace. Greenwich, CT: Information Age, σσ. 67–89. Brantmeier, E. J. (2011) Toward mainstreaming critical peace education in U.S. teacher education. Στο C.S. Malott & B. Porfilio (επιμ.) Critical Pedagogy in the Twenty-First century: A new generation of scholars. Charlotte, NC: Information Age publishing, σσ. 349-375. Britzman, D. (1991) Practice Makes Practice: A Critical Study of Learning to Teach. Albany, NY: State University of New York Press. Brock-Utne, B. (1985) Education for peace. A Feminist Perspective. N.Y.: Pergamon Press. Brock-Utne, B. (1989) Feminist Perspectives on Peace and Peace Education. New York: Pergamon. Brock-Utne, B. (2000) An analysis of peace and development studies as well as peace education from a feminist perspective (Presented at a joint session be-tween the Peace Education Commission and the Women and Peace Commission at the 18th General IPRA Conference in Tampere, Finland 5–9 August 2000). Brock-Utne, B. (2009. A gender perspective on peace education and the work for peace. International Review of Education. 55, σσ. 205–220. Buddrus, V., Loewer, H.D. (1987) Friedenspädagogik als ganzheitliche Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik. 21, σσ. 287-289. Buttler, J. (1990) gender trouble. Feminism and the subversion of identity. London, N. York: Routledge. Buttler, J. (1993) Bodies that matter. On the Discursive Limits of “Sex”. N. York: Routledge. Chander, P. (επιμ.) (1945) Theachings of Mahatma Gandhi. Kacheri road Lahore: The Indian Preanding Works. Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999) Discourse in Late Modernity: Re-Thinking Criti-cal Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Christopher, D.H. & Taylor, M.J. (2011) Social justice and critical peace education: Common ideals guiding student teacher transformation. Journal of Peace Education. 8/3, σσ. 295-313 Chubbuck, S.M. & Zembylas, M. (2011) Toward a critical pedagogy for nonviolence in urban school contexts, Journal of Peace Education. 8/3, σσ.259-275 Claußen, B. (1979) Zur Didaktik der Friedenserziehung. Στο Küppel, Ch. (επιμ.) Frie-denserziehung. Eine Einfürung. Opladen: Leske Verlag + Budrich, σσ. 111-160. Claußen, B., & Scarbath, H., (επιμ.)(1979) Konzepte einer kritischen Erziehungswis-senschaft. München-Basel: Ernst Reinhard. Comenius A. J. (1628/31) Informatorium školy materske [στη γερμανική έκδοση: (1633) Informatorium der Mutterschul). Στο Gerhard Arnhardt/Bodo Reinerd (επιμ.) Jan Amos Comenius. Über sich und die Erneuerung von Wissenschaft, Erziehung und christlicher Lebensordnung. τ. 2. Donauwörth: Auer, σσ. 396-486]. Comenius A. J. (1642) Via lucis [στη γερμανική έκδοση (1997) Der Weg des Lichtes. Hamburg: Felix Meiner Verlag]. Comenius A.J. (1657) Didactica Magna [στην αγγλική έκδοση (1967) Τhe Great Didactic (μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια: M.W. Keatinge). New York: Russell & Russell]. Comenius, A.J. (1667) Angelus Pacis. Στο Comenius, A.J. (1977) Der Engel des Frie-dens. Ausgewählte Werke, τ. 3. Hildesheim/New York, σσ. 339-373. Confortini, C. Catia, C. (1996) Galtung, Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance. Peace & Change. 31/3, σσ. 333-367. Connolly, W. E. (1995) The Ethos of Pluralization. Minneapolis: The University of Minnesota Press. Connolly, W. E. (2005) Pluralism. Durham: Duke University Press. Day, R. (2005) Gramsci is dead. Anarchist currents in the newest social movements. London: Pluto Press-Between the Lines. Dewey, J. & Dewey E. (1915) Schools of Tomorrow. New York: E.P.Dutton [ελληνική έκδοση (1924) Τα σχολεία της εργασίας (μτφρ. Μ. Μιχαηλίδης). Αθήνα: Γλάρος. Dewey, J. (1916) Democracy and Education: An introduction to the philosophy of ed-ucation. New York: Macmillan Co. Diaz-Soto, L. (2005) How can we teach peace when we are so outraged? A call for critical peace education. Στο Taboo: The Journal of Culture and Education, σσ. 91-96. Döring, A. (1978) Kriterien ökologischer Bildung. Verantwortungsbereitschaft für Leben, Umwelt, Zukunft (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Kassel-Universität). Eierdanz, J. (1982) Auf der Suche nach der Neuen Erziehung. Politik und Pädagogik des ‘Bundes Entschiedener Schulreformer’ (1919-1933) zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gießen: Justus-Liebig-Universität. Engels, F. (1880) [στην ελληνική έκδοση 2006] Σοσιαλισμός, Ουτοπικός και Επιστη-μονικός. Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο Εργατική Δημοκρατία. Esser, S. (1973) Gesellschaftskritische Friedenserziehung in Familie und Erwachse-nenbildung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 87-90. Fairclough, N. (1989) Language and Power. London: Longman. Fairclough, N. (1992) Introduction. Στο N. Fairclough (επιμ.) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, σσ. 1-30. Fairclough, N. (1995) Critical discourse analysis: The critical study of language. New York: Longman. Foerster, F.W. (1908) Christentum und Klassenkampf. Sozialethische und sozialpäda-gogische Betrachtungen. Zürrich: χ.ε.. Foerster, F.W. (1920) Mein Kampf gegen das militarostische umd nationalistische Deutschland. Gesichtspunkte zur deutschen Selbsterkenntnis und zum Aufbau eines neues Deutschlands. Stuttgart: χ.ε.. Foerster, F.W. (1953) Schule und Charakter. Moralpädagogische Probleme des Schul-lebens. Recklinghausen: χ.ε.. Foucault, M. (1966) Les Mots et les Choses, Paris: Gallimard. [Στην ελληνική έκδοση Foucault, M. (2008) Οι λέξεις και τα πράγματα. Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση]. Foucault, M. (1969) L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [ Στην ελληνική έκδοση Foucault, M. (1987) Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Εξάντας]. Foucault, M. (1983) On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress. Στο Μ. Foucault (1984) The Foucault Reader (επιμ. P. Rabinow). ΛονδίνοLondon: Penguin. Foucault, M.(1984α) Sex, Power, and the Politics of Identity. Στο Μ. Foucault (2000) Εthics. Essential works of Foucault 1954-1984. 1. (επιμ. P. Rabinow). ΛονδίνοLondon: Penguin. Foucault, Michel (1984β) Ethics of the concern of the self as a practice of freedom. Στο Μ. Foucault (2000) Εthics. Essential works of Foucault 1954-1984. 1 (επιμ. P. Rabinow). ΛονδίνοLondon: Penguin. Foucault, Michel (1988) Tι είναι Διαφωτισμός (μτφρ. Σ. Ροζάνης). Αθήνα: Έρασμος. Foucault, Michel (1991) Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία. Στο Μ. Φουκό (1991) Η μικροφυσική της εξουσίας, (μτφρ. Λ. Τρουλινού). Αθή-να: Ύψιλον. Foucault, Michel (1997) What is Critique. Στο Μ. Foucault (1997) The Politics of Truth (επιμ. S. Lotringer & L. Hochroth). New York: Semiotext(e). Freebody, P., Muspratt, S., Luke, A. (επιμ.) (1995) Constructing critical literacies. Crosskill, NJ: Hampton Press. Freire, P. (1971) Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press. Frietzsche, B., Hartmann, J., Schmidt, A, Tervooren, A. (επιμ.) (2001) Dekonstruktive Pädagogik. Erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalisti-schen Perspektiven. Opladen: Leske+Budrich. Fromm E. (1956) [2006] Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Hamburg: SPIEGEL-Verlag. Galtung, J. (1969) Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research. 6/3, σσ. 167-191. Galtung, J. (1972) Eine strukturelle Gewalt des Imperialismus. Στο Senghaas, D. (ε-πιμ.) Imperialismus und strukturelle Gewalt, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, σσ. 29-104. Galtung, J. (1973α) Abbau struktureller Gewalt als Aufgabe der Friedenserziehung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion, München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 22-23. Galtung, J. (1973β) Probleme der Friedenserziehung. Στο Wulf, C. (επιμ.). Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 23-44. Galtung, J. (1975) Strukturelle Gewalt. Reinbeck: rororo. Galtung, J. (1987) Begriffsbestimmung: Frieden und Krieg. Στο Calließ J., Lob E.R. (επιμ.) Praxis der Umwelt- und Friedenserziehung, Band 1: Grundlagen. Düsseldof: Schwann Handbuch, σσ. 331-336. Galtung, J. (1990) Cultural Violence. Journal of Peace Research. 27- /3, σσ. 291-305. Galtung, J. (1996) Peace by peaceful means: Peace and conflict development and civilization. London: Sage Publications. Galtung, J. (20042) Vorwort von Johan Galtung. Στο W.Wintersteiner, Pädagogik des Anderen. Bausteine für eine Friedenspädagogik in der Postmoderne. Münster: Waxmann, σ. 10. Gamm, H. (1968) Aggression und Friedensfähigkeit in Deutschland. München: List. Gamm, H.J. (1973α) Friedenserziehung unter den Bedingungen der kapitalistischen Gesellschaft. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 24-29. Gamm, H.J. (1973β) Kapitalinteresse und Friedenserziehung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 45-64. Gandhi, M. (1959) Collected works of Mahatma Gandhi, 45. Delhi: Publications Divi-sion, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Gandhi, M. (1931) Interview to the Press in Karachi about the execution of Bhagat Singh (23 March 1931) Young India (2 April 1931). Στο Collected Works of Mahatma Gandhi, τ. 5. www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html. Gillis, S., Howie, G., Munford, R. (2004) Third Wave Feminism: A Critical Exploration. http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/gills _et_all_third_wave_feminism_ a_critical_ exploration.pdf Giroux, H. (1992) Border crossings: Cultural workers and the politics of education. New York/London: Routledge. Giroux, H. (1988) Schooling and the struggle for public life: Critical pedagogy in the modern age. Minneapolis: University of Minnesota Press. Giroux, H. (1997) Pedagogy and the politics of hope. Boulder, CO: Westview Press. Gottesman, I.H. (2016) The critical turn in education: from Marxist critique to post-structuralist feminism to critical theories of race. New York : Routledge. Gounari (2013) Critical Pedagogy and Peace Education: Understanding Violence, Human Rights, and the Historical Project of Militant Peace. Στο P.P. Trifonas, B.L.Wright (επιμ.)(2013) Critical Peace Education: Difficult Dia-logues. Dordrecht: Springer, σσ. 69-88. Habermas J. (1962) Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand. Habermas J. (1968) Erkenntnis und Interesse. Στο J. Habermas Technik und Wissen-schaft als „Ideologie“. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (1989) The tasks of a critical theory of society. Στο S. Seidman (επιμ.) Society and politics. Boston, M.A..: Beacon Press. Habermas, J. (1984) [1981] Theory of Communicative Action, v. 1: Reasons and the rationalization of society (μετφρ. Thomas A. McCarthy). Boston, M.A.: Beacon Press. Habermas, J. (1987) [1981] Theory of Communicative Action, τ. 2: Lifeworld and Sys-tem: A Critique of Functionalist Reason (μετφρ. Thomas A. McCarthy). Boston, M.A..: Beacon Press. Hantzopoulos, M. (2011) Institutionalizing critical peace education in public schools: A case for comprehensive implementation. Journal of Peace Education. 8/:3, σσ. 225-242. Harris, I., M. Morrison (20032) Peace education. Jefferson, New York: McFarland. Heck, A. (1993) Friedenspädagogik - Analyse und Kritik. Essen: Die blaue Eule. Heydorn, H. (1980) Zur bürgerlichen Bildung, Anspruch und Wirklichkeit, Bildungs-theoretische Schriften 1, Frankfurt: Suhrkamp. Hicks, D. (1988) Education for peace - issues, principles, and practice in the classroom. London and New York: Routledge. Hooks, B. (1994) Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. New York/London: Routledge. Horkheimer, M. (1970) Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen: Ein Interview mit Kommentar von H. Gumnior. Hamburg: Furche Verlag. Horkheimer, M., Adorno, Th. W. (1981) [1947] Dialektik der Aufklärung. Frankfurt: Suhrkamp. Howlett, Ch. (1982) The Pragmatist as Pacifist: John Dewey's Views on Peace Educa-tion. Teachers-College-Record. 83/3, σσ. 435-451. Howlett, Ch. (2008) John Dewey and Peace Education. Στο Bajaj, M. (επιμ.) Encyclo-pedia of Peace Education. Charlotte: Information Age Publishing, σσ. 25-32. Huschke-Rhein, R. (1984) Die ökologische Wendung in der Friedens-forschung und Friedenspädagogik. Στο Heitkämper, P. (επιμ.) Neue Akzente der Frie-denspädagogik. Münster: Agenda-Verlag, σσ. 9-30. Huschke-Rhein, R.B. (1983) Die halbierte Humanität. Über die Schwierigkeiten zwi-schen Rationalität und qualitativer Subjektivität in der pädagogischen Rezeption Kritischer Theorie. Zeitschrift für Pädagogik. 29/2, σσ. 235-253. Jackson, T.F. (2006) From Civil Rights to Human Rights: Martin Luther King, Jr., and the Struggle for Economic Justice. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. Kant, I. (1784) Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift. Dezember Heft, σσ. 481-491 [σε ελληνική έκδοση I. Kant, (1971) Δοκίμια (μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Ε.Π. Παπανούτσος). Αθήνα: Δωδώνη, σσ. 42-51]. Kawerau, S. (1921α) Soziologische Pädagogik. Leipsig: χ.ε.. Keim, W. (2001) Erziehung unter der Nazi-Diktatur - Antidemokratische Potentiale, Machtantritt und Machtdurchsetzung; Kriegsvorbereitung, Krieg und Ho-locaust, τ. 1+2. Darmstadt: Primus Verlag. Kern, P. & Wittig, H. (1982) Pädagogik im Atomzeitalter. Wege zu innovativem Lernen angesichts der Ökokrise. Argumente zur Diskussion. Freiburg-Basel-Wien: Herder-Verlag. King, M.L. (1967) Where Do We Go From Here: Chaos or Community. Boston: Beacon Press. Korthaase, W., Hauff, S, Fritsch, A. (2005) Comenius und der Weltfriede, τ. 1-2. Berlin: Die Deutsche Comenius-Gesellschaft. Kress, G., & Hodge, R. (1979) Language as Ideology. London: Routledge and Kegan Paul. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996) Reading images - The Grammar of Visual Design. New York: Routledge. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2001) Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold. Krippendorff, Ε. (επιμ.) (1968) Friedensforschung. Köln, Berlin: Westdeutscher Verlag. Kühnlein, G. (1978) Die Enwicklumg der kritischen Friedensforschung in der Bundes-republik Deutschland. Frankfurt/Main: Haag & Herchen. Lankshear, C., McLaren, P. (επιμ.) (1993) Critical literacy: Radical and postmodernist perspectives. Albany: State University of New York Press. Lather, P. (1991) Getting smart: Feminist research and pedagogy with/in the post-modern. New York/London: Routledge. Lißmann, H. (1973) Zur Ermittlung, Legitimierung und Realisierung curricularer Ziele der Friedenserziehung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Dis-kussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 175-181. Marcuse H. (1964) Der eindimensionale Mensch. München: Deutscher Taschenbuch Velrag. Marcuse, H. (1967) Das Problem der Gewalt in der Opposition. Στο H. Marcuse. Das Ende der Utopie. Berlin: Verlag Peter von Maikowski, σσ. 44-86. Maser, W. (1979) Das Problem Frieden. Στο Küpper, Ch. (επιμ.) Friedenserziehung: Eine Einfürung. Opladen: Leske und Budrich, σσ. 9-53. McLaren, P. (1997) Revolutionary multiculturalism: Pedagogies of dissent for the new millennium. New York: Westview. Medlovitz, S. (1973) Frieden als Aufgabe internationaler Politik. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 36-37. Montessori, Μ. (1935) Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini. Roma: Maglione & Strini [στην ελληνική έκδοση (1980) Πρακτικός οδηγός στη μέθοδό μου (μτφρ. Έ. Έκμε). Αθή-να: Γλάρος]. Montessori, Μ. (1947) Educazione per un mondo nuovo. Milano: Garzanti [στην ελ-ληνική έκδοση (1981) Εκπαίδευση για ένα καινούργιο κόσμο (μτφρ. Μ. Λώμη). Αθήνα: Γλάρος]. Montessori, Μ. (1949) Educazione e pace. Milano: Garzanti. [στην ελληνική έκδοση (1986) Παιδαγωγικό Μανιφέστο (μτφρ. Μ. Λώμη). Αθήνα: Γλάρος]. Moser, H. (1979) Anspruch und Selbstverstädnis der Aktionforschung. Στο Claußen, B., Scarbath, H. (επιμ.) Konzepte einer kritischen Erziehungswissenschaft. München: Reinhardt Verlag, σσ. 117-130. Mouffe, Ch. (2000) The democratic paradox. London: Verso. Mouffe, Ch.l (2005) On the Political. London: Verso. New London Group (1996) A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futu-res. Harvard Educational Review. 66/1, σσ. 60-92. Nicklas, H. & Ostermann, Ä. (1973) Überlegungen zur Gewinnung friedensrelevanter Lernziele aus dem Stand der kritischen Friedensforschung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 315-326. Nicklas, H. & Ostermann, Ä. (1991) Erziehung zur Friedensfähigkeit. Στο Wasmuht, U. (επιμ.) Friedensforschung. Eine Handlungsorientierung zwischen Politik und Wissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, σσ. 164-178. Oelkers, J. (1996) Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. München: Juventa. Oestreich, P. (1920) Zum Einheitsschulgedanken. Στο Oestreich, P. (επιμ.) Entschie-dene Schulreform. Berlin: χ.ε., σσ. 16-27. Oestreich, P. (1923) Die Schule zur Volkskultur (=Pädagogische Reihe, 15)]. München & Leipzig: Rösl & cie. Oestreich, P. (1924α) Produktionsschule und Volkskultur. Στο Oestreich, P. (επιμ.) Die Produktionsschule als Nothaus und Neubau. Berlin, σσ. 223-235. Oestreich, P. (1924β) Pazifismus und Erziehung. Die Neue Erziehung. 6/3, σσ. 111-113. Oestreich, P. (1925α) Kolonialpolitik und Entschiede Schulreform. Die Neue Erzie-hung. 7/8, σσ. 595-597. Oestreich, P. (1925β) Schule des Friedens (επιστολή στον καθηγητή Horace Thivet, Ecole de la Paix, 7 Μαρτίου 1925). Die Neue Erziehung. 7/5, σ. 371. Oestreich, P. (1930α) (επιμ.) Erziehung zum Imperialismus? Στο L. Swarzschild. Das Tagebuch. Berlin: χ.ε., σσ. 94-98. Oestreich, P. (1930β) Der Einbruch der Technik in die Pädagogik. Stuttgart: J.G. Cotta'sche Buchhandlung Oestreich, P. (1930γ) (επιμ.) Frauenbildung und Kultur. Die Neue Erziehung. 12/11, σσ. 817-821. Oestreich, P. (1947α) Die Technik als Luzifer der Pädagogik. Rudolstadt: Greifenverlag [Επανέκδοση με άλλο τίτλο του Oestreich, P. (1930) Der Einbruch der Technik in die Pädagogik. Stuttgart: J.G. Cotta'sche Buchhandlung]. Oestreich, P. (1947β) Die Schule zur Volkskultur. Rudolstadt: Greifenverlag [Επανέκ-δοση του Oestreich, P. (1923) Die Schule zur Volkskultur. (=Pädagogische Reihe, 15)]. München und Leipzig München: Rösl & cie. Ostermann, Ä. (1973) Ziele, Inhalte und Voraussetzungen eines Curriculum der Friedenserziehung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskus-sion. München: R. Piper & Co. Verlag,. σσ. 175-181. Paffrath, H.F. (επιμ.) (1987) Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart. Weinheim: Deutcsher Studien Verlag. Pestalozzi (1797) Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts. [Στο W. J. Ruttmann (επιμ.) (1922) Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Men-schengeschlechts. Nürnberg: Lorenz Spindler]. Pfister, H. (1980α) Friedenspädagogik/Friedenserziehung- theoritische Positionen und didaktische Ansätze. Στο Pfister, H. (επιμ.) Friedenspädagogik Heute: Theorie und Praxis - Ein Handbuch für den Lehrer. Waldkirch: Waldkircher Verlagsgesellschaft MBH, σσ. 9-25. Pfister, H. (1980β) Möglichkeiten der Friedenserziehung im Geschichts- sozialkundlichen Unterricht. Στο Pfister, H. (επιμ) Friedenspädago-gik/Friedenserziehung- theoritische Positionen und didaktische Ansätze. Waldkirch: Waldkircher Verlagsgesellschaft MBH, σσ. 7-23. Pfülf, A. (1931) Die Frau in der Politik. Στο Hoepner, W. & Oestreich, P. (επιμ.) Jugend, Erziehung und Politik. (Πρακτικά του Συνεδρίου της Ένωσης Αποφασιστικών Μεταρρυθμιστών του σχολείου). Jena, σσ. 94-100. Picon, A. (2003) Utopian socialism and social science. Cambridge history of science. τ. 7. The modern social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, σσ. 71-82. Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., Taubman, P. M. (1995) Understanding cur-riculum:An introduction to the study of historical and contemporary cur-riculum discourses. New York: Peter Lang. Priester, K. (1973) Über die Schwierigkeiten einer Erziehung zum Frieden. Στο Wulf, C. (επιμ.) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 74-91. Reardon, B. (1988) Comprehensive peace education. New York and London: Teachers College Press. Reardon, B. (1993) Women and peace. Feminist visions of global security. New York: State University o New York. Reardon, B. (1996) Militarism and sexism. Influences on education for war. Στο R.J. Burns, R. Aspeslagh (επιμ.) Three Decades of Peace Education around the World. An Anthology. New York: Routledge. Reardon, B. (1997) Human rights as education for peace. Στο G. Andreopoulos, R. P. Claude (επιμ.) Human rights education for the twenty first century. Phila-delphia, PA: University of Pennsylvania Press. Reardon, B. (2001) Education for a culture of peace in a gender perspective. Paris: UNESCO. Reardon, B. (2002) Human Rights and the global campaign for peace education. International Review of Education, 48/3-4, σσ. 283-284. Reardon, B. A. (2013) Meditating on the Barricades: Concerns, Cautions, and Possi-bilities for Peace Education for Political Efficacy. Στο Trifonas, P. P., Wright B.L. (επιμ.)(2013) Critical Peace Education: Difficult Dialogues. Dordrecht: Springer, σσ. 1-28. Reardon, B.A. & Snauwaert D.T. (2011) Reflective Pedagogy, Cosmopolitanism, and Critical Peace Education for Political Efficacy: A Discussion of Betty A. Reardon’s Assessment of the Field, Factis Pax-Journal of Peace Education and social justice. 5/1, σσ. 1-14. Röhrs, H. (1970) Friedenspaedägogik. Frankfurt am Main. Röhrs, H. (1971) Erziehung zum Frieden. Stuttgart: W. Kohlhammer. Röhrs, H. (1975) Die Friedenspädagogik im Modell der Internationalen Gesamtschule. Hannover: Hermann Schrödel Verlag. Roth, K.F. (1967) Erziehung zur Völkerverständigung und zum Friedensdenken, EOS, Erzabtei St. Ottilien: Verlag Ludwig Auer. Rothermel, L. (1988) Frieden als Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Erkenntnis, Europäische Hochschulschriften. Frankfurt: Peter Lang. Seidelmann, R. (1973) Über die Brauchbarkeit des Zentrum-Peripherie-Modells zur Analyse von Dependez. Ein Beitrag aus politikwissenschaftlicher Sicht. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion, München: R. Piper & Co Verlag, σσ. 114-132. Senghaas D. (1995) Frieden als Zivilisierungsprozeß. Στο Senghaas D. (επιμ.) Den Frieden denken. Frankfurt am Main: Suhrkamp, σσ. 196–223. Senghaas, D. (1971)6 Kritische Friedensforschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (1987)5 Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik. Plädoyer für Dissoziation. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (2004) Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (επιμ.) (1972) Imperialismus und strukturelle Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (επιμ.) (1973β)2 Friedensforschung und Gesellschaftskritik. Frankfurt am Main: Fischer Verlag. Senghaas, D. (επιμ.) (1974) Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (επιμ.) (1982)2 Kapitalistische Weltökonomie. Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Senghaas, D. (1973α) Friedensforschung und ihr Beitrag zum Verständnis internati-onaler Konflikte. Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 50-52. Senghaas, D. (επιμ.) (1977) Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik Plädoyer für Dissoziation. Frankfurt: Suhrkamp. Senghaas, D. (επιμ.) (1981) Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit. Frankfurt: Suhrkamp. Senghaas, D. (επιμ.) (1997) Frieden machen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag . Shapiro, S. (2002) Toward a Critical pedagogy of Peace Education. Στο Salomon, G., & Nevo, B. (2002) Peace education: The concept, principles, and practices around the world. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates: Waxmann, σσ. 63-72. Siemsen, A. (1948) Die gesellschaftlichen Grundlagen der Erziehung. Hamburg: F. Oetinger. Siemsen, Α. (1921) Erziehung im Gemeinschaftsgeist. Stuttgart. E. H. Moritz. Simons, Jon (1995) Foucault & the political. London, New York: Routledge. Spaier, S., Volmerg, B., Volmerg, U., Nicklas, H. (1973) Aggression, Entfremdung und gesellschaftliche Gewalt. Στο Wulf, C. (επιμ.) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 279-314. Spivak, G. C. (1993) Outside in the teaching machine. New York/London: Routledge. Stomporowski, S., Kipp, M. (2018) Zwischen Utopie und Realität Ideengeschichtliche Aspekte der Produktionsschulentwicklung. Στο http://www.bwpat.de/profil1/stomporowski_k_profil1.shtml (ανακτήθηκε στις 10.11.2018) Sünker, H., Krüger, H.-H. (1999) Kritische Erziehungswissenschaft am Neubeginn?!. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Taylor, K. (1992) The political ideas of Utopian socialists. London: Cass. Todd, S. (2009) Toward an imperfect education: Facing humanity, rethinking cosmo-politanism. Boulder/London: Paradigm Publishers. Trifonas, P. (2005β) Ourselves as another: Cosmopolitical humanities. Στο P. Trifonas & M. Peters (επιμ.) Deconstructing Derrida: Tasks for the new humanities. New York: Palgrave MacMillan,σσ. 205–220. Trifonas, P. (επιμ.). (2000) Revolutionary pedagogies: Cultural politics, the institution of education,and the discourse of theory . New York/London: Routledge Falmer. Trifonas, P. (επιμ.). (2003) Pedagogies of difference: Rethinking education for social justice. New York/London: Routledge Falmer. Trifonas, P. P., Wright B.L. (edεπιμ.)(2013) Critical Peace Education: Difficult Dialogues. Dordrecht: Springer. Trifonas, P.P. (επιμ.) (2005α) Communities of difference: language, culture, and the media. New York: Palgrave Macmillan Tröger, W. (1979) Lernziel Frieden. Στο Küpper, Ch. (επιμ.) Friedenserziehung: Eine Einfürung. Opladen: Leske und Budrich, σσ. 59-105. UNESCO (1996) International Forum on Education for Non-Violence. Guidelines for a Plan of Action for UNESCO Interregional Project for Culture of Peace and Non-Violence in Educational Institutions. Sintra, Portugal, 22 May 1996. UNESCO (1997) Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert. Deutsche UNESCO-Kommission (έκδοση). Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand. UNESCO (1999) Culture of Peace. A Declaration on a Culture of Peace. A/53/243 Fifty-Third Session Agenda Item 31. UNESCO (2000) Manifesto 2000: www. unesco.org/manifesto2000. Vesa, U. (1973) Friedenserziehung: Ziele, Realisierung, Ergebnisse. Bericht über ein finnisches Experiment. Στο Wulf, C. (επιμ.), Friedenserziehung in der Dis-kussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 106-108. Vilmar, F. (1973α) Friedenserziehung und soziale Gerechtigkeit. Kritische Thesen. Στο Wulf, C. (επιμ.). Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 30-35. Vilmar, F. (1973β) Friedensforschung und Friedenserziehung als politische Bewußt-seinsbildung. Στο Wulf, C. (επιμ.) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 65-73. Weiß, E. (1998) Diskurs Frieden Pädagogik. Reflexionen zur Friedenserziehung und politischen Bildung. Kiel/Köln: Peter Götzelmann Verlag. Weiß, Ε. (2011) Kritische Friedenspädagogik –Schwundphänomen und Reanimati-onsbedarf. Στο Horst Adam/Dieter Schlönvoigt (επιμ.) Kritische Pädago-gik Fragen – Versuch von Antworten. Berlin: Manuskripte Neue Folge-Rosa Luxemburg Stiftung, σσ. 134-155. Wintersteiner, W, (2004)2 Pädagogik des Anderen. Bausteine für eine Friedenspädagogik in der Postmoderne. Münster: Waxmann. Wright (2013) Re-imag(e)ining the Cosmopolitical: Deconstructing the Other. Στο P.P. Trifonas, B.L.Wright (επιμ.)(2013) Critical Peace Education: Difficult Dialogues. Dordrecht: Springer, σσ. 45-58. Wright, B. (2010) Deconstructing the other: Opening peace. Στο P. Trifonas & B. Wright (επιμ.) Critical issues in peace and education. New York: Routledge. Wulf, C. (1973γ) Einleitung: Friedenserziehung in der Diskussion (εισαγωγή). Στο Wulf, C. (επιμ.) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper. Wulf, C. (1973δ) Friedenserziehung: Einleitung (Εισαγωγή). Στο Wulf, C. (επιμ.) Kriti-sche Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp, σσ. 7-19. Wulf, C. (επιμ.) (1973α) Kritische Friedenserziehung. Frankfurt: Suhrkamp. Wulf, C. (επιμ.) (1973β) Friedenserziehung in der Diskussion. München: R. Piper. Zizek, S. (2008) Violence. London: Profile Books.
Last Update
08-12-2020