Groundwater Resources Exploitation and Protection

Course Information
TitleΕΚΜΕΤΑΛ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓ. ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ / Groundwater Resources Exploitation and Protection
CodeΤΥ4300
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonNo
StatusActive
Course ID20000281

Programme of Study: (MERIKĪ FOITĪSĪ) PPS TPM (EISACΗTHENTES EŌS KAI 2021)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN"Elective Courses843
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS"Elective Courses843
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS"Elective Courses843
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN"Elective Courses843

Programme of Study: PPS TPM - EISAKTEOI APO 2022 KAI EXĪS

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS

Programme of Study: PPS TPM (EISACΗTHENTES EŌS KAI 2021)

Registered students: 31
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600170568
SectionInstructors
1. ΤΥ4300
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Students must have basic knowledge of Hydraulics and Groundwater Hydraulics.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
Course Content (Syllabus)
Characteristics of groundwater aquifers. Methods and techniques for hydrogeological research. Groundwater abstraction. Sea water intrusion in coastal aquifers. Problems in the development of aquifers: use of groundwater, combined use of ground and surface waters. Groundwater resources mathematical simulation models. The problem of groundwater pollution: sources and types of pollution, transport of pollutants, simulation models. Techniques for the protection and restoration of aquifers. Uncertainty analysis in groundwater pollution control. Delineation of well head protection zones.
Keywords
groundwater aquifers, water [ollution, protection of the environment, mathematical models
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Communication through emails, facebook, skype, and give out of online tests (google forms).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures39
Reading Assigment20
Project23
Exams2
Total84
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Σ1- Λατινόπουλος, Π., 2008. Υδραυλική των Υπόγειων Ροών (κωδ. 6861), Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ ΕΠΕ, 240 σελ. ISBN:978-960-98154-5-1. Σ2- Αντωνόπουλος, Β.Ζ., 2001. Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων Νερών (κωδ. 11341), Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 344 σελ., ISBN:960-431-683-4.
Additional bibliography for study
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Additional suggested bibliography and study material) Ελληνική βιβλιογραφία (Greek bibliography) Ε1- *Λατινόπουλος, Π., Θεοδοσίου, Ν., 2007. Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων, Διδακτικές Σημειώσεις για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 77 σελ. Ε2- *Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη Θέσπιση Πλαισίου Κοινοτικής Δράσης στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ελληνική έκδοση, L327, σελ. 1-72. Ε3α- *Βουλή των Ελλήνων, 2003. Απόσπασμα από τα Επίσημα Πρακτικά της ΚΓ΄, 12 Νοεμβρίου 2003, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, 9 σελ. Ε3β-*Ελληνική Δημοκρατία, 2003. Νόμος υπ’ αριθμ. 3199/09-12-2003. Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 280, σελ. 4821-4828. Ε4- *Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006. Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2006 Σχετικά με την Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνική έκδοση, L372, σελ. 19-31. Ε5- *Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σύμπραξη Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ – Γεωσύνολο Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι ΕΠΕ – Λίζα Μπενσασσών – Ηλίας Κουρκούλης – Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών Έργων ΑΕ – Δίκτυο-Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών μελετών ΑΕ – Βαβίζος-Ζαννάκη Μελέτες Έρευνες ΑΕ – Φωτεινή Μπαλτογιάννη, 2014. Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), 292 σελ. E6-*Καλιαμπάκος, Δ., Δαμίγος, Δ., 2008. Οικονομικά του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, Μέθοδοι αποτίμησης, Εφαρμογές. Σημειώσεις του μαθήματος: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, 95 σελ. Ε7-*WWF – World Wildlife Federation, 2005. Κλιματικό χάος, ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς. (Μετάφραση και Προσαρμογή στα ελληνικά του υλικού περιβαλοντικής εκπαίδευσης του WWF UK: Climate Chaos: Information for teachers.), 47 σελ. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία (English Bibliography) Ξ1- *Bear, J., 1979. Hydraulics of groundwater, McGraw-Hill International Book Co., London; New York. Ξ2- *IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, WMO-UNEP, 2008. Climate Change and Water, IPCC Technical Paper IV, In: Bates, B. et al. (Editors), 214pp. Ξ3-*APHA-AWWA-WEF, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, 1999. Standard methods for the examination of water and wastewater (20th edition). In: Clescerl, L.S. et al. (editors), 2671pp. Ξ4-*US EPA – United States Environmental Protection Agency, 2009. Water Quality Scorecard, Incorporating Green Infrastructure Practices at the Municipal, Neighborhood, and Site Scales, EPA 231B09001, 56pp. Ξ5-*Sundaram, B., Feitz, A.J., de Caritat, P., Plazinska, A., Brodie, R.S., Coram, J., Ransley, T., 2009. Groundwater sampling and analysis - A field guide, Geoscience Australia, Australian Government, Record 2009/27, GeoCat #68901, 95pp, ISSN 1448-2177, ISBN 978-1-821672-08-8 (Hardcopy), ISBN 978-1-921672-07-1 (Web). Ξ6-* US EPA – United States Environmental Protection Agency, 2004. Handbook of Groundwater Protection and Cleanup Policies for RCRA Corrective Action (for facilities subject to Corrective Action under subtitle C of the Resource Conservation and Recovery Act), Solid Waste and Emergency Response 5303W, EPA530-R-04-030 April 2004, 102pp. Πηγές στο Διαδίκτυο (Online readings) Δ6- Σχετικά επιστημονικά άρθρα, εργασίες, κείμενα (relevant scientific papers, essays, scripts) Α1- *Βαδράτσικας, Π., 2007. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Ενσωμάτωσή της σε Ευρωπαϊκές Χώρες και στην Ελλάδα με το Ν.3199/2003. Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης “Προστασία Περιβάλλοντος και Βώσιμη Ανάπτυξη”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 133pp. Α2- *WWF, 2009. Απαντήσεις των επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων στο ερωτηματολόγιο του WWF Ελλάς για το κλίμα και την αειφόρο ανάπτυξη. URL: https://www.wwf.gr/news/123-2009-05-28-10-44-08, Last accessed: 28-Feb-2019. A3-*Kaika, M., 2003. The Water Framework Directive: A New Directive for a Changing Social, Political and Economic European Framework. European Planning Studies, Taylor & Francis Ltd, 11:3. ISSN 0965-4313 print/ISSN 1469-5944 online/03/030299-18, DOI: 10.1080/0965431032000070802 Α4-*Kaika, M., Page, B., 2003. The EU Water Framework Directive: Part 1. European Policy-Making and the Changing Topography of Lobbying. European Environment, John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment, 13, 314-327. DOI: 10.1002/eet331 Α5-*Page, B., Kaika, M., 2003. The EU Water Framework Directive: Part 2. Policy Innovation and the Shifting Choreography of Gorvenance. European Environment, John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment, 13: 328-343. DOI: 10.1002/eet.332 Α6-*Λατινόπουλος, Δ., Μυλόπουλος, Γ., 2005. Η οικονομική αξιολόγηση του νερού στη γεωργία: Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής του Λουδία. Proc. 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος Heleco ‘05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005, σελ. 1-10. A7-*Pisinaras, V., Paraskevas, C., Ilias, A., Panagopoulos, A., Arampatzis, G., Kotsopoulos, S., Poulos, S., 2015. Groundwater Quality Characteristics of the Environmentally Sensitive Pinios River Delta, Central Greece, 9th World Congress European Water Resources Association, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, Istanbul, Turkey, P:1-20. A8-* Pisinaras, V., Panagopoulos, A., Herrmann, F., Bogena, H.R., Doulgeris, C., Ilias, A., Tziritis, E., Wendland, F., 2018. Hydrologic and Geochemical Research at Pinios Hydrologic Observatory: Initial Results, Vadose Zone Journal, 17p. DOI:10.2136/vzj2018.05.0102
Last Update
22-02-2021