Vyzantinī Mousikología: Istoría kai epistīmologiká zītīmata

Course Information
TitleΒυζαντινή Μουσικολογία: Ιστορία και επιστημολογικά ζητήματα / Vyzantinī Mousikología: Istoría kai epistīmologiká zītīmata
Code1101
Interdepartmental ProgrammeĪ Vyzantinī mousikī epistīmī kai kallitechnikī dīmiourgía
Collaborating SchoolsMusic Studies
Theology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorMaria Alexandru
CommonYes
StatusActive
Course ID600013202

Programme of Study: Ī Vyzantinī mousikī epistīmī kai kallitechnikī dīmiourgía

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course118

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600181057
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
 • French (Examination)
 • German (Examination)
 • Italian (Examination)
 • Romanian (Examination)
Learning Outcomes
With the successful ending of this course, students will: 1. Have a clear image about the development of the science of Byzantine Musicology, from a historical point of view, 2. have an overview about Byzantine Musical Studies, from a systematical point of view: epistemological models of division into subdisciplines, main thematic cycles and fields of research concerning Psaltic Art and Byzantine Musicology, 3. be able to apply the main methods of musicological research in the field of Byzantine Musical Studies, 4. have accessed important musicological works by Greek and foreign scholars, through critical readings, preparation of learning cards and comments of selected texts and musical examples, 5. have learnt the strategies of scientific essay writing and public presentation of scientific works in the field of Byzantine Musicology.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course offers a survey of the history, thematics and methodology of Byzantine Musicology. More precisely, the content of this course refers to the following central units: 1. Definitions - issues of terminology in Byzantine musical studies. 2. Sources for the study of Byzantine music and paths of source searching. 3. Survey of the historical evolution of Byzantine Musical Studies, beginning from Byzantine times and following up til nowadays. Reference is made to evolution periods, scholars, works and institutions which founded and promote studies in the field of ecclesiastic and secular music of Byzantium, of post-Byzantine and newer times. Careful reading, excerptation of pivotal ideas and adnotations of representative texts by different Greek and foreign scholars are planned, thus leading to the understanding of main issues in Byzantine Musicology. 4. Systematic overview of Byzantine Musical Studies: epistemological models of division into subdisciplines, definitions and description of scientific branches, thematical units and research fields: epistemological questions, systematics, methodologies, examples. 5. Instrumenta studiorum: working tools in the different branches of Byzantine Musical Studies. 6. Strategies for writing scientific papers in Byzantine Musicology, from the heuristics of the theme until the final form of the text. The course contains various exercises of text readings, listening, excerptation, critical commentaries, searching of sources and bibliography and writing of short essays.
Keywords
Sources of Byzantine Music, Epistemological models, Methodologies, Instrumenta studiorum, Strategies of writing musicological papers
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
The courses are based on the use of modern technologies: slide shows, digital musical examples, interactive exercises with the help of the computer, video a.o.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures271
Seminars271
Fieldwork130.5
Reading Assigment271
Artistic Workshop140.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities130.5
Project271
Written assigments271
Artistic creation140.5
Exams271
Total2168
Student Assessment
Description
The student assessment is based on the following procedures: 1. Active and consequent participation in the courses, and writing of the abstract of one of the courses (up to 1 unit) 2. A test (written examination) about the main themes of the course, during and towards the end of the exam (up to 6 units) 3. Oral presentation of a brief work/project in class (up to 2 units) 4. Writing of a scientific essay (up to 2 units)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Artistic Performance (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Ἐπιτεύγματα καὶ προοπτικὲς στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Τόμος ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη, επιμ. Κ. Καραγκούνης. Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας. Αθήνα: Παναγόπουλος, 2014. 2. Μαρία Αλεξάνδρου, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2016.
Additional bibliography for study
- Βουρλής, Αθανάσιος. Δογματικοηθικαὶ ὄψεις τῆς ὀρθοδόξου ψαλμωδίας. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή, Εκδόσεις Κληροδοτήματος Βασιλικής Δ. Μωραΐτου 1, 1994. - Αλυγιζάκης, Αντώνιος. “Ἡ λειτουργικὴ μουσικὴ κατὰ τὸ Μέγα Βασίλειο”. Σε Τόμος ἑόρτιος χιλιοστῆς ἑξακοσιοστῆς ἐπετείου Μεγάλου Βασιλείου (379-1979), επιμ. Ι. Καλογήρου, 253-281. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Θεολογική Σχολή, 1981. - Στάθης, Γρηγόριος. Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιΐας. IBM, Μελέται 3. β΄ έκδ. Αθήνα, 1992. - Του ιδίου. “Τὰ πρωτόγραφα τῆς ἐξηγήσεως στὴ Νέα Μέθοδο”. Σε Τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, 696-707. Αθήνα: «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», 2001. - Του ιδίου. “Ἡ παλαιὰ βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ τὸ πρόβλημα μεταγραφῆς της εἰς τὸ πεντάγραμμον”. Βυζαντινά 7 (1975): 427-460. - Τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Αθήνα: «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», 2001. - Καραγιαννόπουλος, Ιωάννης. Το Βυζαντινό Κράτος. δ΄ έκδ. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001. - Ράνσιμαν, Σ. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν αἰχμαλωσίᾳ. Μετφρ. Ν. Παπαρρόδου, σημειώσεις Μ. Μπεργαδή. 2 τ. Αθήνα: Μπεργαδή, 2000. - Iorga, N. Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Μετφρ. Γ. Καρά, πρόλογος Ν. Σβορώνου. β΄ ανατ. Αθήνα: Gutenberg, 1989. - Ψάχος, Κωνσταντίνος. Ἡ παρασημαντικὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἤτοι ἱστορικὴ καὶ τεχνικὴ ἐπισκόπησις τῆς σημειογραφίας τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ΄ ἡμῶν. β΄ έκδ. υπερηυξημένη, επιμ. Γ. Χατζηθεοδώρου. Αθήνα: Διόνυσος, 1978. - Κωνσταντίνος Ψάχος: o Μουσικός, ο Λόγιος. Πρακτικά Ημερίδας, 30 Νοεμβρίου 2007, επιστ. υπεύθ. Αι. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμ. Ευ. Καραμανές, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 29, Αθήνα, 2013. - Χατζηγιακουμής, Μ. Εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820). Σχεδίασμα Ιστορίας. Αθήνα: Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, 1999. - Γιαννόπουλος, Ε. “Bασική βιβλιογραφία για τους χειρόγραφους κώδικες της Ψαλτικής”. Σε Ε. Γιαννόπουλος, Η Ψαλτική Τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 363-409. β΄ έκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008. - Μαλιάρας, Νίκος. Bυζαντινά Μουσικά Όργανα. Ελληνικές Μουσικολογικές Εκδόσεις, επιστημονικός υπεύθυνος Απόστολος Κώστιος. Αθήνα: Παπαγρηγορίου - Νάκας, 2007. - Δετοράκης, Θεοχάρης. Βυζαντινὴ Φιλολογία. Τὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα. 2 τ. Ηράκλειο Κρήτης, 1995 και 2003. - Σπυράκου, Ευαγγελία Χ. Οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴ παράδοση. ΙΒΜ, Μελέται 14. Έκδ. Γρ. Στάθης. Αθήνα, 2008. - Χαλδαιάκης, Αχιλλεύς. Βυζαντινομουσικολογικά, 3 τ. Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2014. - Ρωμανού, Κ. Έντεχνη ελληνική μουσική στους Νεότερους Χρόνους. Αθήνα: Κουλτούρα, 2006. - Αλεξάνδρου, Μαρία. “Βυζαντινές μουσικές σπουδές: τάσεις και ρεύματα της έρευνας και της εκπαίδευσης σήμερα”. Σε Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον, Πρακτικά διατηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 21-23. Νοεμβρίου 2014, επιμ. Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Γιώργος Κίτσιος και Κώστας Χάρδας, 51-74. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, 2015. -Της ιδίας. “Εισαγωγή στη βυζαντινή μουσικολογία.” Σε Εισαγωγή στη Μουσικολογία, επιμ. Ευανθία Νίκα-Σαμψών (υπό έκδοση). - Georgiades, Τhr. "Bemerkungen zur Erforschung der byzantinischen Kirchenmusik". Byzantinische Zeitschrift, xxxix (1939): 67-88. - Floros, Constantin. Universale Neumenkunde. 3 τ. Kassel: Auslieferung Bärenreiter-Antiquariat Kassel-Wilhelmshöhe, 1970. http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/ - http://crossroads.mus.auth.gr - 1st International Interdisciplinary Musicological Conference. The Psaltic Art as an Autonomous Science: Scientific Branches – Related Scientific Fields – Interdisciplinary Collaborations and Interaction. 29 June - 3 July 2014, Volos, Greece. - Kalaitzidis, Kyriakos. Post-Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th Century). Τranslated by Kiriaki Koubaroulis and Dimitri Koubaroulis. Istanbuler Texte und Studien 28, Orient Institut Istanbul. Würzburg: Ergon Verlag, 2012. - Strunk, Oliver. Essays on Music in the Byzantine World. Eπιμ. Kenneth Levy, 165-190. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1977. - Levy, Kenneth. “Le ‘tournant décisif’ dans l’histoire de la musique byzantine 1071-1261”. Σε XVe Congrès International d’Études Byzantines, Rapports et Co-Rapports III, Art et Archéologie281-288. Aθήνα, 1976. - Lingas, Αlexander. “Festal Cathedral Vespers in Late Byzantium”. Orientalia Christiana Periodica 63 (1997): 421-459. - Quasten, Johannes. Music & Worship in Pagan & Christian Antiquity. Τransl. by Boniface Ramsey, O.P. Washington, D.C.: National Association of Pastoral Musicians, 1983. - Troelsgård, Christian. Byzantine Neumes. Α Νew Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation. MMB, Subsidia IX. Copenhagen: Tusculanum Press, 2011. - Wellesz, Egon. A History of Byzantine Music and Hymnography. 2nd ed. rev. and enlarged. Oxford: Clarendon Press, 1962. - Του ιδίου. Τhe Akathistos Hymn. Introduced and transcribed by E. Wellesz. MMB, Transcripta IX. Copenhague: Munksgaard, 1957. - Του ιδίου. “A Note on the Origins of the ‘Monumenta Musicae Byzantinae’ (1931-1971)”. Studies in Eastern Chant 2 (1971): vii-x. - Delviniotis, D., and G. Kouroupetroglou. “DAMASKINOS: The Prototype Corpus of Greek Orthodox Ecclesiastical Chant Voices”. Σε International Musicological Conference Crossroads. Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity, Aristotle University of Thessaloniki, School of Music Studies, and I.M.S. Regional Association for the Study of the Music of the Balkans, Thessaloniki, 6-10 June 2011, Conference Proceedings, edd. E. Nika-Sampson, G. Sakallieros, M. Alexandru, G. Kitsios, E. Giannopoulos, 289-302. Thessaloniki: School of Music Studies A.U.Th., 2013: βλ. http://crossroads.mus.auth.gr - Spanoudakis, Dimosthenis. “Neuromusicology and Byzantine Chant. An interdisciplinary approach with multiple benefits. Preliminary study, goals and prospects”. Σε Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη. Επιστημονικοί Κλάδοι - Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα - Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, 29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2014, Βόλος, επιμ. Κωνσταντίνος Χαρ. Καραγκούνης και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, 501-512. Βόλος: Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, 2015. http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/pdffull/503-514.pdf - Touliatos, Diane. "State of the Discipline of Byzantine Music". Acta Musicologica L (1978): 181-190. - Της ιδίας. "Research in Byzantine Music Since 1975". Acta Musicologica Lii (1988): 205-218. - Alexandru, Maria. “New Approaches and Pivotal Thematics in Byzantine Musical Studies, 2001-2011”. Bulgarian Musicology 3-4 (2012): 89-15.
Last Update
03-11-2017