SPECIAL TOPICS OF HISTORY OF THE GREEK-ITALIAN RELATIONS

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / SPECIAL TOPICS OF HISTORY OF THE GREEK-ITALIAN RELATIONS
Title in ItalianTemi speciali di storia delle relazioni greco-italiane
Code11466
FacultyPhilosophy
SchoolItalian Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID600019337

Programme of Study: UPS School of Italian Language and Literature 2013

Registered students: 36
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Italian Language and LiteratureElective CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Total Hours52
Class ID
600186253
Course Type 2021
Specialization / Direction
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • Italian (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
ΝΟ
Learning Outcomes
The course aims to familiarize its students with the historical processes which characterize the era of revolutions and nationalisms, as well as the relations and exchanges that develop between Greeks and Italians during the phase of the revival of the two people. Students will critically approach the political, ideological, social, cultural and military dimensions of the above relations; they will also use historical maps and primary Italian and Greek sources.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course examines the Greek-Italian relations and exchanges (political, ideological, social, cultural, military), but also the manifestations of solidarity during the period of revolutions and nationalisms and, consequently, the revival of the two people. The starting point of the study is the European Enlightenment movement, as well as the French Revolution, which revealed new social forces and led to reforms fundamental to the evolution of European societies. In addition to individual freedoms and civil rights, the right of nations for political emancipation and self-determination, the promotion of the modern bureaucratic national-bourgeois state, etc., ideologies and movements emerged in France, such as liberalism, nationalism and social radicalism, which would affect the whole of Europe and signal the passage to modernity. Exporting the Revolution gained new momentum with Napoleon’s attempt to unify Europe administratively, socially and politically on the basis of French revolutionary models and institutions. Greek and Italian revival and unification processes (19th century) are placed in this historical context. The exchanges between the two sides were many and varied, and are clearly reflected in a series of historical phenomena and processes that are thoroughly examined, such as the Greek Diaspora and the pre-revolutionary fermentations in the Italian peninsula, the Italian component of the philhellenic movement and the participation of Italian volunteer fighters in the Greek struggle for independence, the reception of Risorgimento’s Italian political exiles, but also of Italian economic migrants during the same period in independent Greece (1830 onwards) and in the Ionian Islands under British protection (1815-1864) [in the past under Venetian rule], the missions of Italian Garibaldini volunteers to Greece in order to strengthen the Greek irredentism, the cultural interactions, etc.
Keywords
Greek-Italian relations, 18th-19th century, Greek Revolution, Italian Risorgimento, philhellenism, Italian Garibaldini volunteers, migration.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
PC, internet, electronic projector, e-mail.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures502
Seminars502
Reading Assigment502
Total1506
Student Assessment
Description
The course is taught mostly in seminar form, and is therefore based on the active participation of the students. The instructor makes only short introductory presentations, and then follows an interactive hands-on practical analysis of both primary historical sources and historiographical works relating to various aspects of the Greek-Italian relations and exchanges that take place during the period under examination. Beyond the class groupwork, participating students (who are required to attend at least 11 of the total of 13 meetings) will be called to demonstrate the skills and know-ledge they acquired as follows: each student will undertake to present, analyze and interpret a specific topic on the basis of primary and secondary sources. For those students who will be unable to attend the course’s 13 class meetings, there will be a final written examination.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Stuart T. Miller, Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, Gutenberg, Αθήνα 2018.
Additional bibliography for study
– Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Ιστορία της Ιταλίας: Από τη συνθήκη του Λόντι στην ενοποίηση (1454-1870) [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, κεφ. 7-13. Προσβάσιμο ελεύθερα στον ακόλουθο ιστότοπο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3959 – Pierre Milza, Storia d’Italia dalla preistoria ai giorni nostri, Corbaccio, Μιλάνο 2006. – Alberto Mario Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza, Ρώμη – Μπάρι 20117. – Gilles Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), Bruno Mondadori, Μιλάνο – Τορίνο 2011. – Maurizio Isabella, Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e l’età delle rivoluzioni, Laterza, Ρώμη – Μπάρι 2011. – Ιωάννης Τσόλκας, Η Ελληνική Παλιγγενεσία και ο αντίκτυπός της στη Λογοτεχνία της Ιταλίας κατά το 19ο αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 2004. – Guido Muoni, Η φιλελληνική λογοτεχνία στον Ιταλικό Ρομαντισμό, εισαγωγή-επιμέλεια-σχόλια Άντα Μπουμπάρα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2016. – Indipendenza e unità nazionale in Italia ed in Grecia. Convegno di studio (Atene, 2-7 ottobre 1985), L. S. Olschki, Φλωρεντία 1987. – Caterina Spetsieri Beschi – Enrica Lucarelli (επιμ.), Risorgimento greco e filellenismo italiano: lotte, cultura, arte. Mostra promossa dall’Ambasciata di Grecia e dall’Associazione per lo sviluppo delle relazioni fra Italia e Grecia (Roma, Palazzo Venezia, 25 marzo-25 aprile 1986), Edizioni del Sole, Ρώμη 1986. – Stathis Birtachas, «Esilio risorgimentale e filellenismo combattente al tempo di Ugo Foscolo: il conte Giacinto Provana di Collegno in Grecia (1824-25)», in Francesca Irene Sensini e Christian del Vento (a cura di), Ugo Foscolo tra Italia e Grecia: esperienza e fortuna di un intellettuale europeo. Atti del Convegno internazionale (Nizza-La Mortola, Giardini Hanbury, 9-11 marzo 2017), Mimesis Edizioni, Μιλάνο – Ούντινε 2020, σελ. 355-369. – Stathis Birtachas, «I filelleni italiani: i volontari negli anni della rivoluzione greca», στο Virgilio Ilari (επιμ.), Italy on the Rimland: Storia militare di una penisola eurasiatica, τ. 1: Intermarium, Società Italiana di Storia Militare – Nadir Media Edizioni, Ρώμη 2019, σελ. 139-150. – Stathis Birtachas, «“In defence of the liberty and the rights of Great Mother Greece”. The Italian Garibaldini volunteers in Epirus: the decline of a long tradition in Greece. Evaluation of an old story and new research perspectives», Mediterranean Chronicle 6 (2016), σελ. 161-182. – Stathis Birtachas, «Ricciotti Garibaldi and the last expedition of the Italian Garibaldini volunteers to Greece (1912)», in Virgilio Ilari (a cura di), Italy on the Rimland: Storia militare di una penisola eurasiatica, tomo I: Intermarium, Società Italiana di Storia Militare – Nadir Media Edizioni, Ρώμη 2019, σελ. 207-222. – Στάθης Μπίρταχας, «Το “Ημερολόγιο της πολιορκίας του Ναυαρίνου” του Giacinto Provana di Collegno (1824-25): συμβολή στη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της ιταλικής συνιστώσας του μαχόμενου φιλελληνισμού», στον ιστότοπο ιστορικής σκέψης Clio Turbata, ημερομηνία δημοσίευσης 16/04/2018: http://clioturbata.com/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82/birtachas_navarino_giacinto_provana/ & στον ιστότοπο της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, ημερομηνία δημοσίευσης 5/10/2019: https://www.eefshp.org/drastiriotites/theseis/ – Στάθης Μπίρταχας, «Εκφάνσεις του ιταλικού φιλελληνισμού κατά τη δεκαετία του 1820», στο Άννα Β. Μανδυλαρά, Γιώργος B. Νικολάου, Λάμπρος Φλιτούρης, Nικόλαος Αναστασόπουλος (επιμ.), Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, Δήμος Νικολάου Σκουφά – Ηρόδοτος, Αθήνα 2015, σελ. 373-391. – Stathis Birtachas, «Solidarietà e scambi ideologico-culturali italo-ellenici in epoca risorgimentale. L’emigrazione politica italiana nelle Isole Ionie e in Grecia», Mediterranea. Ricerche Storiche 26 (Δεκέμβριος 2012), σελ. 461-474. – Ιωάννης Δημ. Τσόλκας, «Ο διαφορετικός ιταλικός φιλελληνισμός», στο Άννα Β. Μανδυλαρά, Γιώργος B. Νικολάου, Λάμπρος Φλιτούρης, Nικόλαος Αναστασόπουλος (επιμ.), Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, Δήμος Νικολάου Σκουφά – Ηρόδοτος, Αθήνα 2015, σελ. 343-371. – Ιωάννης Τσόλκας, «Η Ελληνική Παλιγγενεσία και ο αντίκτυπός της στην Ιταλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα», στο Ελλάδα-Ιταλία: διαπολιτισμικές προσεγγίσεις / Grecia-Italia: Dialoghi fra due culture. Κύκλοι ομιλιών 2012, ΕΚΠΑ / Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα 2013, σελ. 184-222. – Manuel Giardina – Ada Boubara, «L’evoluzione delle tematiche filelleniche nella letteratura italiana nel XVIII e XIX secolo», Sinestesie. Rivista di Studi sulle letterature e le arti europee XVI (2018), σελ. 129-144. – Manuel Giardina, Konstantina Boubara, «La trattazione delle tematiche filelleniche nell’“Antologia” di Gian Pietro Vieusseux», Sinestesie. Rivista di studi sulle letterature e le arti europee XVIII (2020), σσ. 297-312. – Caterina Carpinato, «Filellenismo minore ai tempi della rete. Qualche spunto di riflessione attraverso testimonianze letterarie italiane e greche», στο Serena Fornasiero και Silvana Tamiozzo (επιμ.), Studi sul Sette-Ottocento offerti a Marinella Colummi, Edizioni Ca’ Foscari, Βενετία 2015, σσ. 29-48. – Λάμπρος Φλιτούρης, «Για μια Διεθνή των Επαναστατών: η περίπτωση των Καρμπονάρων στην Ιταλία και στη Γαλλία και το δίκτυο των ευρωπαίων επαναστατών στις αρχές του 19ου αιώνα, στο Άννα Μανδυλαρά, Γιώργος Νικολάου (επιμ.), Η Φιλική Εταιρεία: Επαναστατική Δράση & Μυστικές Εταιρείες στη Νεότερη Ευρώπη, Δήμος Νικολάου Σκουφά – Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2017, σσ. 67-82. – Άννα Καρακατσούλη, «Μαχητές της Ελευθερίας» και 1821. Η Ελληνική Επανάσταση στη διεθνική της διάσταση, Πεδίο, Αθήνα 2016.
Last Update
29-03-2022