ART EDUCATION AND CREATION

Course Information
TitleΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ART EDUCATION AND CREATION
CodeΥΒ.1.033
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAnastasia zoi Souliotou
CommonNo
StatusActive
Course ID80004034

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 114
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreBackround CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600194568
Course Type 2021
Specific Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The students are expected to: • describe the basic principles and the contents of the contemporary art education. • relate the established and fundamental concepts of art education with the developments of the visual arts as well as the social sciences during the 20th and 21st century. • recognize the stages of the child's artistic development through their works. • use visual techniques, artistic processes and materials in a wide variety of visual forms (traditional and new technological means) to produce personal meaning in works. • design art lessons for preschool and first school age. • recognize the quality art education as a democratic right of every child.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Through (a) the study of contemporary international theories and research findings, (b) the critical analysis of examples, and mainly (c) with art studio-experiential group and individual visual activities the students to deepen in the following thematic units: • Artistic and design development of children. • History of Art Education in the 21st century and the outstanding art educators. • Contemporary didactic approaches to the visual arts of the 21st century. • The concept of creativity and the characteristics of the creative personality in the visual arts. • Forms, themes, and proccesses of the Fine Arts (drawing, painting, collage, engraving, textile, sculpture-plastic, stencils-prints, visual notebook - sketchbooks, social interventions, digital art, ephemeral art, etc.) • Use of the National Curriculum of Visual Arts for lesson design. • Connection of meaning with the work of art. • Criticism and analysis of the work of art.
Keywords
Art education, early childhood education, drawing development in children, artistic language and thinking, studio production
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures100.4
Reading Assigment200.8
Artistic Workshop502
Written assigments0
Artistic creation0
Exams702.8
Total1506
Student Assessment
Description
The assessment of the “Art Education and Creativity” class uses the following processes: During the semester: A. Students’ studio production performances are assessed B. Individual and group written assignments are marked and assessed C. Individual and group presentations and teaching units are marked and assessed At the end of the semester A. Written exams B. Studio production portfolio
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Report (Summative)
 • Labortatory Assignment (Summative)
 • Artistic Performance (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Leavy P. (2020) (Λέτσιου Μ. επιμ.). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος: Έρευνα μέσω της τέχνης. Αθήνα: Gutenberg. Chapman, L. (1993) Διδακτική́ της Τέχνης: Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική́ Αγωγή́. Αθήνα: Νεφέλη.
Additional bibliography for study
Βιβλιογραφία Albers, J. (2013). Η Αλληλεπίδραση των Χρωμάτων. Αθήνα: Αντιύλη. Αραπάκη, Ξ. (2015). Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων. Ardouin, I. (1997). Η Καλλιτεχνική Αγωγή στο Σχολείο. Αθήνα: Νεφέλη. Αυγητίδου Σ. (2014). Οι Εκπαιδευτικοί ως Ερευνητές και ως Στοχαζόμενοι Επαγγελματίες. Υποστηρίζοντας την Επαγγελματική Μάθηση για μια Συμμετοχική και Συνεργατική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Arnheim, R. (2007). Οπτική Σκέψη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Arnheim, R. (1999). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Αθήνα: Θεμέλιο. Βάος, Α. (2000). Εικαστική Αγωγή στην Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Βάος, Α. (2008). Ζητήματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Πολιτεία. Βάος, Α. (2015). Εικαστική Πράξη και Εκπαίδευση. Αθήνα: Πολιτεία. Bell, J. (2009). Καθρέφτης του Κόσμου, Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Bolin, P. E., & Blandy, D. (Eds.). (2011). Matter Matters: Art Education and Material Culture Studies. Reston, VA: National Art Education Association. Chapman, L. (1993) Διδακτική́ της Τέχνης: Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική́ Αγωγή́. Αθήνα: Νεφέλη. Daucher, H & Seitz, R. (2003). Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Duncum P. (2020). Picture Culture, Visual Culture Concepts to Enhance the Curriculum. London: Bloomsbury Academy. Duncum P. (2021). Popular Pleasures. An introduction to the Aesthetics of Popular Visual Culture. London: Bloomsbury Academy. Edwards, G., Gandini, L., Forman, G. (Επ.) (2014). Reggio Emilia, Οι Χίλιες Γλώσσες των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Πατάκη. Efland, A. (2002). Art and Cognition, Integrating the Visual Arts in the Curriculum. New York: Teachers College Columbia University . Eisner, E. (2004). What Can Education Learn from the Arts about the Practice of Education?. International Journal of Education & the Arts. Vo 5 No 4, σελ. 1-12. Ζαχαροπούλου, Κ. (2002). Τα Παιδιά Συνομιλούν με την Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Νήσος – ΑΥΡΑ. Fawcett, M. & Hay, P. (2004). 5x5x5 = Creativity in the Early Years. The International Journal of art & Design Education, JADE. 23.3, 234-245. Freedman, K. (2003). Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetics, and the Social Life of Art. New York: Teacher College Press. Freire ,P. (1972). Η Αγωγή Του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Κέδρος. Gombrich, E. H. (1995). Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., Sheridan, K. M. (2013). Studio Thinking, The Real Benefits of the Visual Arts Education. New York: Teacher College Press. Irwin, L. R. & de Cosson, A. (2004). A/r/togrphy. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. Vancouver: Paciific Educational Press. Itten J. (1998), Τέχνη του Χρώματος. Αθήνα: Κείμενα Εικαστικών Καλλιτεχνών 5. Kárpáti A., Kirchner C., Letsiou M., Schönau D. (2020). A New Structural Model of Visual Competencies in Visual Literacy: The Revised Common European Framework of Reference for Visual Competency. Journal of Literacy, Pre-Literacy and Education– development of literacy in music education and visual culture across all levels of education. Vo 4, No 3. pp. 57 – 71. Κούβου Ο. (2016). Παιδικό σχέδιο, Η γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Κούβου Ου. (2019). Διδάσκοντας Σχέδιο σε Παιδιά, Μαθήματα Διαπραγματευτικής σχεδίασης. Αθήνα: Gutenberg. Laven, R. (2020). The Čižek Story as Graphic Novel. Los Angeles: Dustin Garnet, California State University. Leavy P. (2020) (Λέτσιου Μ. επιμ.). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος: Έρευνα μέσω της τέχνης. Αθήνα: Gutenberg. Λέτσιου, Μ. (2012). Το sketchbook ως εργαλείο μάθησης. Εικαστική παιδεία, τεύχ. 28, Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, σελ. 104 - 107. Λέτσιου, Μ. & Teles, P. (2014). Μη Απτική Δια- δραστική Καλλιτεχνική Εγκατάσταση με Καθηγητές Εικαστικών και Μαθητές. Εικαστική Παιδεία, τεύχ. 30. Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Θεσσαλονίκη, σελ.129-132. Λέτσιου, Μ. (2019). Me and My Teddy Bear: Students’ Online Production Intersects with Art Learning. Special issue of Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education journal, ‘Digital and new materialist artistic and art educational practices and theories’, InSEA Regional Congress 2018. ISSN 1795-4843. Σελ. 1155-1171, Λέτσιου, Μ. (2019). Rethinking the Notion of Art Learning as Social Activity. In T. Eca, H. Elzerman, M. Letsiou, M. Maksimovik, A. Saldanha (eds) “Engaged Arts Education”. InSEA e- publication. Λέτσιου, Μ. (2019). Bridging art curricula with on-line youth culture. Screen Literacy, Education Through Visual Media Expression. Niigata University, Graduate School of Modern Society and Culture, Ιαπωνία, Vo 1. σελ. 7-18. ISSN 2435-5739. Lowenfeld, V. & Britain, W. L. (1982). Creative and Mental Growth. New Jersey: Prentice-Hall. Μαγουλιώτης, Α. (2002), Εικαστικές δημιουργίες Ι: Μέσα από́ την Παρατήρηση. Αθήνα: Καστανιώτης. Μαγουλιώτης, Α. (2002), Εικαστικές δημιουργίες ΙΙ: Μέσα από́ τη Φαντασία. Αθήνα: Καστανιώτης. Μαγουλιώτης, Α. (2014) Εικαστική Παιδαγωγική, Αθήνα: Συμμετρία. Meredieu, F. (1981). Το παιδικό Σχέδιο. Αθήνα: Υποδομή. Παύλου, Β. (2018). Εικαστικές Τέχνες και Εκπαίδευση. Τα παιδιά ως Θεατές και Παραγωγοί Έργων Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Picasso, P. (2002). Σκέψεις για την τέχνη. Αθήνα: Printa. Rodari G. (1981). Ασκήσεις Φαντασίας. Αθήνα: Τέσσερα. Σάλλα, Τ. (1996). Δημιουργική φαντασία και παιδική τέχνη. Αθήνα: Εξάντας. Σάλλα, Τ. (2008). Καλλιτεχνική Παιδεία και Παιδαγωγικά Συστήματα. Αθήνα: νήσος. Wolfflin, H. (2006). Βασικές Έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. το Πρόβλημα της Εξέλιξης του Στιλ στη Νεότερη Τέχνη. Αθήνα: Επίκεντρο.
Last Update
22-06-2022