FROM LANGUAGE TEACHING TO SCHOOL LITERACIES: CLASSROOM APPLICATIONS

Course Information
TitleΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / FROM LANGUAGE TEACHING TO SCHOOL LITERACIES: CLASSROOM APPLICATIONS
CodeΥΜ9
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorTriantafyllia Kostouli
CommonNo
StatusActive
Course ID600017534

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 306
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course634

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600250937
Course Type 2021
Specific Foundation
Course Type 2016-2020
 • Background
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students are expected to: • become familiar with the perspectives and frameworks developed in the literature with regard to the teaching of L1 and identify the Discourses on language use and learning each indexes, • be able to read critically the textbooks currently used in the Greek educational system and identify the Discourses underlying and shaping the reading and writing practices proposed, • be able to design new pedagogical practices along the lines of the critical literacy paradigm.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course outlines the various perspectives that have been developed in the literature with regard to the way Greek as L1 may be taught in school contexts, traces their theoretical underpinnings and basic premises and discusses the way these premises shape, through the curricula designed and the textbooks created, everyday practice in school communities. The critical reading of the pertinent literature aims to provide students with the tools through which they may enrich their understanding of language teaching as a deeply ideological process and embark on the critical reading of the pertinent language textbooks, by identifying the Discourses underlying the design of specific reading and writing activities and understanding the way these shape specific kinds of teacher and student identities, creating, as a result, specific kinds of learning communities. Among the topics dealt are the following: • Theoretical Linguistics. The notion of language structure and the decontextualized teaching of grammar. The implementation of the structural approach in the Greek context: curricula and language textbooks. • Pragmatics, Sociolinguistics, Ethnography of Communication and the development of the communicative approach to language teaching. Linguistic varieties and the notion of context. Static and dynamic approaches to context. Speech acts and speech events in syllabuses. • Discourse Analysis, text types, genres and interactional competence. The teaching of spoken and written genres through the Australian and the New Rhetoric traditions. • Critical Discourse Analysis and critical literacy. Texts as ideological resources. Reading and writing as social acts.
Keywords
Structure, language use, context, structural, communicative approaches to language teaching, the genre literacy approach, ideology, critical literacy.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures782.6
Seminars
Reading Assigment120.4
Written assigments301
Total1204
Student Assessment
Description
Students are expected to produce an essay, consisting of a theoretical and practical component. In the theoretical part of the essay, students have to engage in a critical review of the pertinent paradigms developed in the literature on language teaching and address the way these have been translated in the Greek context. In part 2, which is of a more practical nature, students are asked to read critically a thematic unit from the textbooks currently used in the Greek context, and provide a thorough analysis of its strengths and weaknesses. On the basis of the results found, they may either (a) redesign this unit – within the currently prevailing in the Greek context genre literacy paradigm - so that the new one meets better the needs of students or (b) design the unit anew through the principles of the critical literacy paradigm. In addition, few students are given the opportunity to attend to a series of lessons and prepare an essay which they present orally to all other students. Guidlines as to the structure of the essay and the criteria to be used for its assessment are given through a written leaflet at the beginning of the course.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Κωστούλη, Τρ. (2021). Το γλωσσικό μάθημα σε τοπικά συγκείμενα: Λόγοι, ταυτότητες, πρακτικές. Αθήνα: Gutenberg [102075-812] Pappas, Chr. Zecker, L.( 2006) (Kωστούλη, Τ. (επιμ.) Αναδομώντας τα κειμενικά Είδη του σχολικού γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο [14885]
Additional bibliography for study
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Μπαμπινιώτης, Γ. (19912). Γλωσσολογία και λογοτεχνία: Από την τεχνική στην τέχνη του λόγου (α' έκδοση 1984). Αθήνα. Παυλίδου, Θ. (1997). Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη. Saussure, F. de (1979). Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας, μτφρ. Φ.Δ. Αποστολόπουλος. Αθήνα: Παπαζήσης [Cours de linguistique generale. Ch. Bally και A. Sechehaye (επιμ.), Paris: Payot, 1916]. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κανάκης, Κ. (2007). Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα: Εκδόσεις του εικοστού πρώτου αιώνα. Yule, G. (1996). Πραγματολογία ([επιμ.: Παυλίδου, Θ.] [μετφρ. Α. Αλβανούδη, Χ. Καπελλίδη]). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Adam, J.-Μ. (1999). Τα κείμενα: Τύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση] και διάλογος, μτφρ. Γ. Παρίσης, επιμ. Ε. Καψωμένος. Αθήνα: Πατάκης (Types et prototypes. Recit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris: Nathan, 1992). Αϊδίνης, Αθ., Κωστούλη, Τρ (2001). Μοντέλα εγγραμματοσύνης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτική πράξη. Virtual School, The Sciences of Education Online 2 (2-3). Αρχάκης, Α.(2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης. Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού, μετρ. Μ. Αραποπούλου, επιμ. Ε. Καραντζόλα. Αθήνα: Μεταίχμιο (Literacy Practices: Investigating Literacy in Social Contexts. London: Longman, 1995). Γεωργακοπούλου, Α. και Δ. Γούτσος (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γούτσος, Δ., Σηφιανού, Μ., Γεωργακοπούλου Α. (2006). Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης. Παπαιωάννου, Π., Πατούνα, Αν. (2003). Η περίληψη ως κείμενο και ως αντικείμενο διδασκαλίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σπαντιδάκης Γ. (2010). Κοινωνιο-γνωσιακά πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης παραγωγής γραπτού λόγου. Αθήνα: Gutenberg. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Αρχάκης, Α. και Μ. Κονδύλη (2002). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος (β' έκδοση 2004). Κακριδή-Ferrari, Μ. και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (1996). «Η γλωσσική ποικιλία και η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας». Στο Η νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα - Προβλήματα διδασκαλίας. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 17-51. Κωστούλα-Μακράκη, Ν. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία. Αθήνα: Μεταίχμιο. McKay, S.L., N.H. Hornberger (2009). Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Μπασλής, Γ. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Φραγκουδάκη, Ά. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία: Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας. ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μητσικοπούλου, Β. (2001). «Γραμματισμός». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ., σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 209-213 (βλ. επίσης www.komvos.edu.gr•). Kalantzis, Μ. και Β. Cope (1999). «Πολυγραμματισμοί: Επανεξέταση του τι εννοούμε ως γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 680-695. Kalantzis, Μ. και Β. Cope (2001). «Πολυγραμματισμοί». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ., σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 214-216 (βλ. επίσης www.komvos.edu.gr). Κωστούλη, Τρ. (2009)(επιμ.) Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια: Κειμενικές πρακτικές και διαδικασίες μάθησης. Boston: Springer. Χαραλαμπόπουλος, Αγ. (επιμ.) 20060. Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Δενδρινού Β. (2001). «Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ., σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 217-222 (βλ. επίσης www.lcomvos.edu.gr). Ιορδανίδου, Ά. και Ά. Φτερνιάτη (επιμ.) (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πατάκης. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Ή αφού σκέπτονται γιατί δεν γράφουν;. Αθήνα: Γρηγόρης. Μήτσης, Ν.Σπ. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος: Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μήτσης, Ν.Σπ. (2000α). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg. Μήτσης, Ν. Σπ., Δ. Θ. Καραδήμας (2007). Η διδασκαλία της γλώσσας: Επισημάνσεις, Παρατηρήσεις, Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg. Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. Χαραλαμπόπουλος, Α. και Σ. Χατζησαββίδης (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Last Update
25-02-2024