Course Information
TitleΠρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων ΔΒΜ και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων / Projects in Lifelong Learning and Management of Educational Units: Design and Development
CodeΥ.008
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorArgyrios Kyridis
CommonNo
StatusActive
Course ID600017424

Programme of Study: PMS DIA VIOU MATHĪSĪ KAI ĪGESIA STĪN EKPAIDEUSĪ-EPISTĪMES TĪS AGŌGĪ (2019-2020)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course3210

Programme of Study: PMS "DIA VIOU MATHĪSĪ KAI ĪGESIA STĪN EKPAIDEUSĪ-EPISTĪMES TĪS AGŌGĪS" (2019 EŌS 2019)

Registered students: 27
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course3210

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600138913
Course Type 2021
Specific Foundation
Course Type 2016-2020
 • Background
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
 • Distance learning
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Teaching and laboratory exercises: powerpoint e-class platform: Moodle
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures39
Laboratory Work16
Reading Assigment75
Project70
Written assigments60
Total260
Student Assessment
Description
written exams
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία ώστε οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος) Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Creswell, W.J. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Μετ. Κουβαράκου, Ν., Επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης. Αθήνα: ΙΩΝ. Bell, j. (1999). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg Ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται πιο συγκεκριμένες ―κατά κανόνα― πτυχές της ερευνητικής μεθοδολογίας. Στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία δεν είναι υποχρεωτικό να προστρέξουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, παρά μόνον όσες και όσοι επιθυμούν να μελετήσουν περισσότερο τόσο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος όσο και για τις ανάγκες άλλων μαθημάτων ή για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών ή της τελικής μεταπτυχιακής του εργασίας: Anderson G. (1990). Fundamentals of Educational Research. Bristol: Falmer Press. Bailey K. (1978). Methods of Social Research. London: Collier - McMillan. Bardin L. (1977). L' analyse de contenu. Paris: PUF. Belson W.A. (1986). Validity in Survey research. Aldershot: Gower. Berelson B. (1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner. Cohen L. & Manion L. (20004). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Curley K. (1990). Content Analysis. In: Asher E. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. Davidson J. (1970). Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for Site Surveys. London: Countryside Commission. De Sola Pool I. (1959). Trends in Content Analysis. Urbana: University of Illinois Press. DeLandsheere G. (1996). Η εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Denzin N. (1970). The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Method. London: Butterworth. DeVaus D. (1986). Surveys in Social Research. Boston: Allen & Unwin. Downs C., Smeyak G. & Martin E. (1980). Professional Interviewing. New York: Harper & Row. Fraise P. & Piaget J. (1970). Traite de Psychologie Experimentale. Paris: PUF. Gall M., Borg W. & Gall J. (19965). Educational Research. An Introduction. New York: Longman. Grawitz M. (1981). Methods des sciences sociales. Paris: Dalloz. Hitchcock G. & Hughes D. (1992). Research and the Teacher. New York: Routledge. Hoinville G. & Jowell R. (1978). Survey Research Practice. London: Heinemann. Howard K. & Sharp J.A. (1996). H επιστημονική μελέτη. Aθήνα: Gutenberg Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Kerlinger F. (1970). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart & Winston. Koen, L & Manion, L. (2007). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Aθήνα: Μεταίχμιο Kripppendorf K. (1980). Content Analysis: An introduction to its Methodology. London: Sage. Labaw P. (1980). Advanced Questionnaire Design. Cambridge: Abt. Lasswell H.D. & Leites W. (1965). The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. New York: MIT Press. Lasswell H.D. Merner O. & De S. Pool I. (1952). The comparative study of symbols. Stanford: Stanford University Press LeCompte M., Millroy W. & Preissle J. (Eds) (1992). The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego: Academic Press. Lin N. (1976). Foundations of Social Research. New York: McGraw Hill. Lofland J. (1971). Analyzing Social Settings. New York: Wadsworth. Merton R. & Kendall P. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 51, 541-557. Miles M. & Huberman A. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage. Moscovici S. (1970). La psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF. Moser C. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann. Mouly G. (1978). Educational Research: The Art and Science of Investigation. Boston: Allyn and Bacon. Mucchieli R. (1988). L' analyse de contenu des documents et des communications. Paris: Les Editions ESF. Mucchielli L. (1968). Le questionnaire dans l' enquete psychosociale. Paris: Libraires Techniques - Ed. Sociales Francaises. Selltiz C. Wrightsman L. & Cook S. (1976). Research Methods in Social Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston. Smith C. (Ed) (1992). Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. New York: Cambridge University Press. Smith H. (1975). Strategies of Social Research: The Methodological Imagination. London: Prentice Hall. Sudan S. & Bradburn N. (1982). Asking Questions. San Francisco: Jossey - Bass. Tuckman B. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace. Unrug M. C. (1974). Analyse de contenu et acte de la parole. Paris: Editions Universitaires. Veron E. (1981). La construction des evenements. Paris: Les Editions de Minuit. Weber R. (21990). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Κολύβα - Μαχαίρα Φ. & Μπόρα - Σέντα Ε. (1995). Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταυρινός Β. (1998). Στατιστική για τις επιστήμες της Υγείας. Αθήνα: Gutenberg. Παπαγεωργίου Γ. Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Τσάντας Ν. Μωυσιάδης Χ. Μπαγιάτης Ν. & Χατζηπαντελής Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Last Update
26-01-2022