Course Information
TitleΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / LESSON PLANNING ACCORDING TO THE INTEGRATED FOREIGN LANGUAGES CURRICULUM (IFLC) FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
Title in GermanUnterrichtsplanung nach dem neuen gemeinsamen Fremdsprachen-Curriculum für die Primar- und Sekundarstufe
CodeΑΚ0232-ΕΜ
FacultyPhilosophy
SchoolGerman Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID600014844

Programme of Study: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 15
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-3

Programme of Study: PPS School of German Language and Literature

Registered students: 1
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)Winter/Spring-3

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Class ID
600145532
Type of the Course
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • German (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΓΕΡ101 GERMAN LANGUAGE I
 • ΓΕΡ201 GERMAN LANGUAGE II
 • ΓΕΡ301 GERMAN LANGUAGE III
 • ΓΕΡ401 GERMAN LANGUAGE IV
 • ΑΚ0232 LESSON PLANNING ACCORDING TO THE INTEGRATED FOREIGN LANGUAGES CURRICULUM (IFLC) FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
Learning Outcomes
At the end of the semester students must be able to: ● be familiar with the main features of the Integrated Foreign Languages Curriculum (IFLC) for Primary and Secondary Education ● incorporate the main features of the IFLC into their lesson planning ● search for and find the necessary bibliography in various ways, including new technologies (ICT) ● make presentations using various presentation means and techniques ● make justified didactic remarks based on the theory they were taught and the lesson analysis they have conducted ● plan according to the IFLC and teach in form of Microteaching a lesson ● use new technologies (ICT) according to the IFLC in their lesson planning and conduct ● reflect, establish and evaluate the lesson observation und planning they have done ● prove in their Portfolio at the end of the seminar that they reflect everything they have learned and done ● wright a scientific paper
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course is an extension of the mandatory course under the same title and code name and can be only chosen along with it. The present seminar offers students the opportunity to explore, practice and appreciate lesson observation and analysis and the processes of planning, teaching and evaluating GFL lessons according to the new Integrated Foreign Languages Curriculum (IFLC) for Primery and Secondary Education.
Keywords
Integrated Foreign Languages Curriculum (IFLC), Microteaching, teaching methodology, language awareness, lifelong learning, Microteaching, reflection
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
During lectures, we use new information and communication technologies (ICT), such as the pc for the projection of slides, videos etc., and the interactive whiteboard. Additionally, the elearning (Moodle) platform is used for the following: a) To make announcements concerning all the participants b) To upload any additional material the lecturers use with the students in conventional or in powerpoint form c) To send group electronic messages to sub-groups d) To upload scientific papers that need to be studied e) To give directions regarding the writing of the papers and the final written exam f) To receive the in-between papers, which the lecturers correct and return with their remarks to the students g) To check students’ papers for plagiarism
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Reading Assigment371.5
Written assigments381.5
Total753
Student Assessment
Description
This course is an extension of the mandatory course under the same title and code name and can be only chosen along with it. A minimum grade of 5 must be achieved in every part. The final grade is calculated as follows: • written essay on an issue of the theory at the seminar at the end of the semester
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Βαλμάς, Θ./Βεργίδης, Δ. (2011): Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων δασκάλων. Σε: Οικονομίδης, Β. (επιμ.). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 746-761 Δενδρινού, Β. (2013): Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ, 22-34. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (2013): Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 16-21. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ) (2016): ΦΕΚ 2871/9.9.2016, τ. Β’, Αριθμ. Υ.Α. 141417/Δ2. Σε: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87e_1TwhCA6ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsE1j2MVavyCTrfGtyLbA2yaA5QPhIlgiT7a5utSVE0Q0 (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Hattie, John (2012): Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. London, New York: Routledge Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (2015): New priorities for European cooperation in education and training (2015/C 417/04) – December 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015XG1215%2802%29 (last access: 14.09.2018) Καραβά, Ε./Ζουγανέλη, Κ. (2013): Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ ΞΓ. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 35-69. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Καραγιαννίδου, Ε. (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Σε: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42 (2006), 23-41 (και σε https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 05.09.2018) Karagiannidou, E. (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 Karagiannidou, E./Sidiropoulou, R. M. (2017): Die Rolle des DaF-Lehrpraktikums in der Curriculumentwicklung an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles-Universität Thessaloniki. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 41 (2015), 229-241 Kelly, M./Grenfell, M./Allan, R./Kriza, C./McEvoy, W.(2004): European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference University of Southampton 2004. At: http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/language_teaching/language_teacher/profile_en.pdf (last access: 14.09.2018) Newby, D./Allan, R./Fenner, A.-B./Jones, B./Komorowska, H./Soghikyan K. (2007): European Portfolio for Student Teachers of Languages - A reflection tool for language teacher education. At: http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf (last access: 14.09.2018) North, B./Mateva, G./Rossner, R. (2013): European Profiling Grid. A user guide (EPG). At: http://egrid.epg-project.eu/sites/default/files/files/EGRID-Guide-EN-web.pdf (last access: 14.09.2018) Σακκούλης, Δ./Ασημάκη, Ά./Βεργίδης, Δ. (2017): Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις. Σε: Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 5, Τεύχος 1/2017, © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576, 104-126 (http://journal.educircle.gr/el/arxeio-tefxon/proigoymena-teyxi/5-2017/5-1-2017/28-tomos-5-teyxos-1/20-i-epimorfosi-ton-ekpaideftikon-zitimata-orismoy-kai-typologias-i-elliniki-empeiria-kai-oi-diethneis-taseis, τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Σέφφερ, Ντ./Γιόγακα, Α./Μιχελάκου, Μ./Πάλλη, Β./Χαραρά, Έλ. (2009): Deutsch ein Hit! 2. Γερμανικά Γ΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C118/742/4853,22146/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Στάη, Ν./Καπότη, Χ./Σπυροπούλου, Π./Πασίση, Α. (2006): Deutsch ein Hit! 1. Γερμανικά Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A110/569/3711,16172/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. In Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. Übersetzung des „Common European Framework of Reference“ von Jürgen Quertz in Zusammenarbeit mit Raimund Schieß und Ulrike Sköries sowie Günther Schneider (Skalen). Berlin, München: Langenscheidt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) βλ. κεφ. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες, ΠΣ Ξένων Γλωσσών σε http://ebooks.edu.gr/new/ps.php (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης http://www.epimorfosi.edu.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) PDV/Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής http://www.deutsch.gr/img/ENOSI_Fragen_PI_090409.pdf (τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Οι Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού http://neamathisi.com/learning-by-design/lbd-principles (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018)
Last Update
16-07-2019