Course Information
TitleΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / LEARNING, COMPREHENSION AND USE STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Title in GermanLern-, Verstehens- und Gebrauchsstrategien im Fremdsprachenerwerb
CodeΑΚ0233
FacultyPhilosophy
SchoolGerman Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID600014847

Programme of Study: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 26
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Programme of Study: PPS School of German Language and Literature

Registered students: 9
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)Winter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600145533
Type of the Course
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • German (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΓΕΡ101 GERMAN LANGUAGE I
 • ΓΕΡ201 GERMAN LANGUAGE II
 • ΓΕΡ301 GERMAN LANGUAGE III
 • ΓΕΡ401 GERMAN LANGUAGE IV
Learning Outcomes
At the end of the semester students must be able to: ● be familiar with the main features of the foreign language strategies of comprehension, learning and usage ● incorporate the main features of Learners' Autonomy into their lesson planning ● search for and find the necessary bibliography in various ways, including new technologies (ICT) ● make presentations using various presentation means and techniques, including the use of new technologies (ICT) ● make justified didactic remarks based on the theory they were taught and the lesson analysis they have conducted ● present best practice examples according to the Theories about Learners' Autonomy ● reflect, establish and evaluate the theories and best practices they have learned ● prove in their Portfolio at the end of the seminar that they reflect everything they have learned and done
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The focus of the course is the Learners' Autonomy and the main features of the foreign language strategies of comprehension, learning and usage. At the first part of the seminar, after an introduction to the theory, students (max. 30 students) have the opportunity to explore, practice and appreciate the implementation of learning, comprehension and use strategies in foreign language learning. At the second part of the seminar the students will work in small teams in order to present the theoretical issues as well as applications of a part of strategies and they will teach some of them to the other participants. After each presentation there is a feedback and an analysis of the presented strategies.
Keywords
teaching methodology, GFL, learning, comprehension and use strategies in foreign language learning, teaching strategies, teacher education, lifelong learning, reflection
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
During lectures, we use new information and communication technologies (ICT), such as the pc for the projection of slides, videos etc., and the interactive whiteboard. Additionally, the elearning (Moodle) platform is used for the following: a) To make announcements concerning all the participants b) To upload any additional material the lecturers use with the students in conventional or in powerpoint form c) To send group electronic messages to sub-groups d) To upload scientific papers that need to be studied e) To give directions regarding the writing of the papers and the final written exam f) To receive the in-between papers, which the lecturers correct and return with their remarks to the students g) To check students’ papers for plagiarism
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars783.1
Reading Assigment321.3
Project200.8
Written assigments200.8
Total1506
Student Assessment
Description
The final grade is calculated as follows: • presence and active participation in the seminar (1/3 of the grade) • group presentation (1/3 of the grade) • group Portfolio (1/3 of the grade) A minimum grade of 5 must be achieved in every part. The students, after discussion with the teacher, are given the opportunity to hand in additionally a personal scientific essay that contributes 3 ECTS. In this case, they register also for the respective immersion course.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Labortatory Assignment (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Bohn, Rainer (2013): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. München: Klett-Langenscheidt Karagiannidou, Evangelia (2002): Praktische Lehrerausbildung der DaF-StudentInnen in Thessaloniki. In: Institut für Germanistik der Philologischen Fakultät der Hll. Kyrill-und-Method-Universität in Veliko Târnovo (Ed.): Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südeuropas in Veliko Târnovo, Bulgarien vom 22.-24.6.2000. Veliko Târnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 585-596 Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Παιδαγωγική Επιθεώ-ρηση, 42, 23-41 (διαθέσιμο και στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 23.09.2018) Karagiannidou, Evangelia (2007): Gruppenarbeit in der universitären FS-Lehrer-Ausbildung. Eine Chance für ihren verstärkten Einsatz in der Schule? Zielsprache Deutsch, 34, 2/2007, 15-51 O’Μalley, J. M./Chamot, A. U. (1990): Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press Oxford, Rebecca L. (1990): Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle Oxford, Rebecca L. (2003): Language Learning Styles and Strategies: An Overview. In: GALA 2003, available on: web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf, retrieved 23.09.2018 Nation, P./Newton, J. (1997): Teaching vocabulary. In: J. Coady, & Th. Huckin (Εds.): Second Language Vocabulary Acquisition (pp. 238-254). Cambridge: Cambridge University Press Psaltou-Joycey, Angeliki (2010): Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom. Thessaloniki: University Studio Press Psaltou-Joycey, Angeliki (Εd.) (2015): Foreign Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide. Kavala: Saita Psaltou-Joycey, Angeliki/Gavriilidou, Zoi (2009): Language learning strategies: An overview. Journal of Applied Linguistics, 25, 11-25 Schmitt, Norbert (1997): Vocabulary learning strategies. In: N. Schmitt, & M. McCarthy (Eds.): Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy (pp. 199-227). Cambridge: Cambridge University Press Schmitt, Norbert (2000): Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press TRIM, John/NORTH, Brian/COSTE, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. München: Klett-Langenscheidt Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος Δ./Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (υπό δημοσίευση): Στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης λεξιλογίου από φοιτητές/τριες της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: μια εμπειρική διερεύνηση. Σε: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών», Κομοτηνή, 25 – 27 Μαΐου 2018
Last Update
11-07-2019