Course Information
TitleΠαιδαγωγική Ψυχολογία. / Educational Psychology.
CodeΠΑ 10
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorEvangelos Pepes
CommonYes
StatusActive
Course ID600015757

Programme of Study: Orthodox Theology and Christian Culture

Registered students: 15
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vivlikṓn, Paterikṓn, Agiologikṓn kai THrīskeiologikṓn SpoudṓnElective Courses belonging to the selected specialization2110
Istorías, Dógmatos, Filosofías kai ArchaiologíasElective Courses belonging to the selected specialization2110
Efarmosménīs THeologíasCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)2110

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600146259
Course Type 2016-2020
 • Background
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Through the research and empirical approach of Pedagogical Psychology, postgraduate students could be trained with the suitable knowledge and corresponding skills to be able, as educators, to properly manage the student's psychism, and even to know the adolescent, stages, cognitive, social and moral development. Besides, students would be able to discern the role of the environment, culture and heritage in relation to the pupil's develomental structure as well as the ways and theories of his/her learning and to adapt learning and education the specific level of development of the adolescent. Finally, students would be able to treat students as individuals, manage the issues and problems that arise, and evaluate correctly and objectively both themselves as a teachers and educators as well as the student's performance and broader spiritual progress.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The knowledge, skills, abilities, attitudes, values, ideas and various theories that are offered as a proposal to the postgraduate students are researched in order to gain a good overview of their scientific and research field and to be able to addresses in the most pedagogical and effective way the problems and difficulties which arise either in school life in general or in teaching in particular. 1. Introduction to Pedagogical Psychology 2. The development of man as a person 3. Cognitive development 4. Social development 5. Ethical development 6. The role of Heredity and human developmental environment 7. Maturing and learning at school 8. Intelligence and school 9. Learning - Learning Theories 10. Learning motivation 11. School environment and classroom management 12. Adolescence and adolescent 13. Educational evaluation
Keywords
Pedagogical Psychology, Development, Personal-Cognitive-Social-Ethical Development. Intelligence, learning motivation, classroom management, interpersonal relationships, adolescence, educational assessment
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
1. Teaching presentations (pptx) 2. Students using of the technological equipment for the students distance education 3. Formative evaluation of the use of Information Technology 4. Communication with the students through e-mail and sis.auth.gr
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures52
Reading Assigment78
Field trips and participation in conferences / seminars / activities20
Written assigments100
Total250
Student Assessment
Description
Seminar work.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Additional bibliography for study
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική Βιβλιογραφία: 1. Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, έκδ. 6η, εκδ. Α/φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009. 2. Serge Mouchon- Jean-Noel Foulin, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, εκδ. Μετάιχμιο, Αθήνα 2002 3. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Α’, Συμπεριφοριστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1991. 4. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Β’ Κοινωνκικογνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1995 5. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Γ’ Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1997. 6. Α. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγιφκή του προσώπου 3η έκδ. εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 7. Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη γενική Διδακτική, Θεσσαλονίκη 31983. 8. Ε. Δημητρόπουλος, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, τόμ. Β΄, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1983. 9. Χ. Κωνσταντίνου,Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική, εκδ. Gutenberg,Αθήνα 2000. 10. Ηλ. Ματσαγγούρας,Η σχολική τάξη, τ. Α΄, Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος, Αθήνα (χ.ε.ο.)2001. 11. Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 12. Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 13. Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 14. Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 15. Ηρ. Ρεράκης Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 16. Ηρ. Ρεράκης Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 17. Π. Ξωχέλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμαερα, ε εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005. 18. Χ. Χατζηχρήστου, Εισαγωγή στη σχολική Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 19. E. Wragg, Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μτφρ. Ν. Αβούρη, εκδ. Σαββάλλας, Αθήνα 2003. 20. Εμμ. Περσελής, Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2000 21. Α. Μπρούζος, Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικοής- προσανατολισμού. Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης, εκδ. Λύχνος, Αθήνα 1995. 22. Ν. Νησιώτης, Από την ύπαρξη στη συνύπαρξη, εκδ. Μαϊστρος, Αθήνα 2004 23. Α. Παπάς, Μαθητοκεντρική διδασκαλία, εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα 1996 24. J. Piaget, Περί παιδαγωγικής, μτφρ. Μ. Αβαριτσιώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 25. Μ. Σακελλαρίου – Μ. Κόνσολας (επιμ), Μέθοδοι διδασκαλίας: Ενίσχυση της μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2008 26. Γ. Τομασίδης, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1982. 27. J. Habermas, Η ηθική της επικοινωνίας, εκδ. Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 1987 28. Χ. Χριστόπουλος, Το νέο σχολείο και η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2005 29. I. Yalom, Θρησκεία και ψυχιατρική, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2003 30. Ζ. Μόκο, Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, εκδ, Καστανιώτης, Αθήνα 1997
Last Update
18-11-2019