Course Information
TitleΟ εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας: κατάρτιση, δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακή κουλτούρα / Adult Educator as a Professional: Training, Skills, Tasks and Work Culture
CodeΠΕΣΕ406
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zarifis
CommonNo
StatusActive
Course ID600018148

Programme of Study: Paidagōgikī Epistīmī: Eidikī Agōgī, Paidagōgikī tou Scholeíou, Synechizómenī Ekpaídeusī

Registered students: 3
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Continuing EducationMandatory Elective Courses217.5

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600148504
Type of the Course
 • Background
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΠΕ101 Introduction to academic writing
 • ΠΕ102 Quantitative Educational Reseaerch
 • ΠΕ103 Educational Research: qualitative approach
General Prerequisites
The course is offered only to POSTGRADUATE students of the Department of Education.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Keywords
Adult education, lifelong learning, formal, non-formal, informal, theory, practice, policy, programme planning
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars602.4
Tutorial200.8
Project803.2
Exams301.2
Total1907.6
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
 • Report (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Alheit, P. (1992). “The biographical approach to adult education”, στο W. Mader, (Ed) Adult Education in the Federal Republic of Germany: Scholarly approashes and professional practices, Vancouver: Centre for Continuing Education. σελ: 186-221. Alheit, P. (1995). “Biographical learning: Theoretical outlines, challenges and contradictions of a new approach in adult education”, στο P. Alheit, A. Bron Wojciechowska, E. Brugger, P. Dominicé (Eds) The Biographical Approach in European Adult Education, Wien: Verband Wiener Volksbildung. σελ: 57-74. Anderson, C. A. (1961) The Methodology of Comparative Education, International Review of Education, n7, 1961. pp: 1-23. Anderson, C. A. (1977) Comparative Education Over a Quarter of a Century: Maturity and Challenges, Comparative Education, n3, 1977. pp: 405-16 Antikainen, A. (2001) Is Lifelong Learning becoming a reality? The case of Finland from a comparative perspective, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 379-396. Barber, B. R. M. (1971) Science, Salience and Comparative Education, C. Bennett, J. R. Kidd, J. Kulich, (eds.) (1975) Comparative Studies in Adult Education, An Anthology, New York: Syracuse University. pp: 76-86. Bereday, G. Z. F. (1964) Comparative Method in Education, New York: Holt, Rinehart & Winston. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods. Massachusetts: Allyn & Bacon. Brandt, E. (2001) Lifelong Learning in Norwegian Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 265-276. Brown, T. (1999) Challenging globalization as discourse and phenomenon, International Journal of Lifelong Education, V18, n1, Jan-Feb.1999. pp: 3-17. Cohen L. & L. Manion. 1994. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ. Χ. Μητσοπούλου & Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. Cookson, P. S. (1989) International and comparative adult education, Merriam, S. B., Cunnighman, P. M., (eds.) (1989) Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco, Jossey Bass. pp: 70-83. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches, 3rd Edition . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1412965578] De Boulay J. Williams, R. (1984). «Collecting life histories», στο R. F. Ellen (Ed) Ethnographic Research: A guide to general conduct, London: Academic Press. σελ: 247-257. Denzin, N. K. (1984). On understanding emotion. San Francisco: Jossey-Bass. Dominicé P. F. (1990). «Composing Education Biographies: Group reflection through life histories», στο J. Mezirow (Εd) Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning, San Francisco: Jossey Bass. σελ: 194-214. Elias, J., & Merriam, S. B. (2005). Philosophical Foundations of Adult Education (3rd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575242540] Foss, S. K., & Waters, W. (2007). Destination Dissertation: A Traveler's Guide to a Done Dissertation . New York, NY: Rowman & Littlefield. [ISBN: 0742554406] Grace, A. P. (2000) Canadian and US adult learning (1945-1970) and the cultural politics and place of lifelong learning, International Journal of Lifelong Education, V19, n2, Mar.-Apr. 2000. pp: 141-158. Graff, G., & Birkenstein, C. (2006). They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing . New York, NY: W. W. Norton & Company. [ISBN: 0393924092] Gray, D. E. (2009). Doing Research in the Real World . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1847873375] Henkel, M. (2001) The UK: the home of the Lifelong Learning University? European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 277-289. Hitchcock. G., & Hughes, D. (1989). Research and the teacher. London: Routledge. Jallade, J-P. (2001) From Continuing Education to Lifelong Learning in French Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 291-303. Järvinen, A. (2001) VET Under Review in Finland: the impact of VET in secondary education, European Journal of Education, V36 N1, 2001. pp: 55-65. Kokosalakis, N. (2001) Lifelong Learning in Greek Universities: policies, practices and prospects, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 329-339. Leirman, W. (1996) Euro-Delphi: a comparative study on the future of adult education in 14 countries between 1993-1995, International Journal of Lifelong Education, V15, n2, Mar-Apr.1996. pp: 125-138. Lischka, I. Kehm. B. (2001) Lifelong Learning in German Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 305-316. Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage. Merriam, S. B., & Simpson, E. L. (2000). A Guide to Research for Educators and Trainers of Adults (2nd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575241420]. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage. Paul, J. L. (2005). Introduction to the Philosophies of Research and Criticism in Education and the Social Sciences . [ISBN: 0130422533] Polder, K-J. (2001) Decentralization and adult education: a case study of the Netherlands, International Journal of Lifelong Education, V20 n3, May-Jun.2001. pp: 237-252. Punch, K. (1998). Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches. London: Sage. Schmidt, C. (2001) VET under review: a Balkan perspective from Macedonia, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 45-55. Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. Michigan: Althouse Press. Wilson, J. D. (2001) Lifelong learning in Japan – a lifeline for a ‘maturing’ society? International Journal of Lifelong Education, V20, n4, Jul.-Aug. 2001. pp: 297-313. Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2013 forthcoming) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] Zarifis, G. K. (2000) Vocational Education and Training policy development for young adults in the European Union : A thematic analysis of the EU trend of convergence towards integration, drawn from the brief presentation of the VET policies adopted in three Member States, Research in Post-Compulsory Education, V5, n1, 2000. pp: 91-114. Βάμβουκας, Μ.Ι. 2002. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Δημητρόπουλος, Ε. 2001. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: «Έλλην» Καραγεώργος, Δ. 2002. Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μία διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας. Παρασκευόπουλος, Ι. 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, τόμ. A΄ και Β΄, Αθήνα. Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος. Φίλιας, Β. 2000. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Gutenberg. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education Adult Learning International Journal of Learning and Change International Journal of Lifelong Education Journal of Adult and Continuing Education Journal of Continuing Higher Education New Directions for Adult and Continuing Education Studies in Continuing Education Canadian Journal of University Continuing Education Continuing Higher Education Review Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education New Horizons in Adult Education & Human Resource Development Studies in the Education of Adults Journal for Critical Education Policy Studies Critical Questions in Education Critical Studies in Education
Last Update
10-04-2020