Course Information
TitleΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Educational issues on the introduction of Informaition and Communications Technologies in the school praxis
CodeΠ1901
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorKonstantinos Bikos
CommonYes
StatusActive
Course ID280009250

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 89
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6
PedagogicCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600148927
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Upon completion of this course, sudent teachers become competent to: understands basic concepts of modern pedagogy with regard to Information and Communication Technologies (ICT) in education, discuss, critically, issues about ICT and New Technologies in education, perceive and reflect on the nature of the "equation": Knowledge and Technology of Knowledge, propose solutions that will be focused on solving social, educational, cultural and legal/ethical issues regarding the introduction of ICT in education, realize and evaluate the relationship that arises between the evolution of technology and the adaptation of the role of modern teacher and student, understand the meanings of "Digital Literacy" and "Digital Divide", compare greek curiculla in relation to the curricula of other European, mainly, ICT-related countries, distinguishe the reasons why universities preparing teachers with ICT tools, perceive the factors that influence either positively or negatively teachers' decision to use ICT in the educational process, study and make multiple readings of the phenomenon of ICT use by female, discuss issues related to the pedagogical exploitation of ICT and Web 2.0 applications in collaborative learning environments, distinguish the different forms of distance education and training and distinguish their benefits, reflected on the issue of continuously developing sophisticated models for the integration of ICT in education by modern teachers (eg Tech-PACK), acquire empathy and sense of role perception for the teaching profession, discuss and put forward solutions, suggestions, ideas related to the further exploitation of ICT for the benefit of the educational process, always, with the context.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The introduction, diffusion and use of Information and Communication Technologies (ICT), both in the wider social context and in the educational context, is a central theme of discussion, reflection and research. Digital technologies, in particular, are found to be an important "tool" for teachers for the teaching of all cognitive subjects. New advanced-sophisticated up-to-date devices, such as mobile communication, information and entertainment devices, are increasingly being used to benefit the educational process.Furthermore, the extensive use of ICT in all science areas ocreates up-to-date pedagogical questions and leads to a constructive debate on their pedagogical exploitation, in order to bring them together with the international and European educational frameworks for development and work. This course will present and discuss the introduction and exploitation of ICT and, by extension, many digital programs and applications in the educational process. It will cover the whole spectrum of reflection on the diffusion of ICT for students and students teachers, from pre-school to tertiary education (teacher training).
Keywords
ICT, Educational Technology, Digital Literacy, Digital Divide, Teacher Training, Curricula, Distance Learning, Digital Immigrant, Digital Native
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Podcast
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of ICT as an auxiliary tool for teaching. Posting on an elearning course for the lesson and utilizing it for communication with the students. Assignments of students with digital tools for the composition and submission of their work.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment833.3
Written assigments251
Exams30.1
Total1506
Student Assessment
Description
Students are assessed basically with written examinations. Course exams are conducted with closed books and notes and students are asked to answer open-ended questions (short answer) The final grade is derived from: 1. the final written examination (70% -90%), 2. the elaboration and presentation of the assignment (20%), 3. Participation and critical interventions during the course (10%).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1η εναλλακτική Κ. Μπίκος (2012): Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζυγός, ISBN 978-960-8065-94-9 2η εναλλακτική Χρ. Σολομωνίδου (2009): Η χρήση του υπολογιστή στο σύγχρονο σχολείο. Βόλος: Πανεπιστ. Εκδόσεις Θεσσαλίας, ISBN 978-960-8029-98-9
Additional bibliography for study
Ελληνόγλωσση & Μεταφρασμένη Καράμηνας, Ι. (2006). Διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ατραπός. Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Α. Μελίστα (μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. Κέκκερης, Γ., & Κοσμίδης, Ι. (2013) Διδασκαλία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με Open eClass σε Παιδαγωγικό Τμήμα. Pedagogy: Theory & Praxis, 8, 71-82. Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή της εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κουτρομάνος, Γ., & Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(2), 97-112. Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κουτσογιάννης, Δ., & Παυλίδου, Μ. (2012). Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ζώνης φιλολογικών μαθημάτων και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, για ημι-τυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Kron, F.W. (2013). Νέα μέσα στην εκπαίδευση: τρέχουσες και παλαιότερες προσεγγίσεις, Σ. Αλιβίζος, & Κ. Βρατσάλης (επιμ.). Στο: Παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 39-45). Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων. Κυριαζής, Α., & Μπακογιάννης, Σ. (2003). Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Συνύπαρξη διδακτικής πρακτικής και τεχνολογίας. Αθήνα: Αφοί Παππά. Λιοναράκης, A. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο: Α. Λιοναράκης (επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός, σσ.7-41. Μουζάκης, Χ., Βάθη, Σ., & Γόγουλου, Α. (2014). Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 77-97. Μπερδούσης, Ι. (2012). Μελλοντικές νηπιαγωγοί και διαδίκτυο: αντιλήψεις, θέσεις και προοπτικές αξιοποίησης στη διδακτική πράξη. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ. 348-355. Μπίκος, Κ. (2012). Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Μπίκος, Κ., & Τζιφόπουλος, Μ. (2011). Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη. Στο 2o πανελλήνιο συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" ΕΤΠΕ. Πάτρα, 28-30 Απριλίου, 2011, 585-589. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1738.pdf. Ανακτήθηκε στις 14/1/2013. Ανακτήθηκε στις 4/4/2012. Μπίκος, Κ., & Τζιφόπουλος, Μ. (2012α). Ακαδημαϊκές και έξω-ακαδημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων. Στο Κ. Δ. Μαλαφάντης, κ. ά. (επιμ.), Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα”, Αθήνα: Διάδραση, 335-346. Μπίκος, Κ., & Τζιφόπουλος, Μ. (2012β). Αντιδράσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης: αξιοποίηση, εξοικείωση, προοπτικές βελτίωσης. Στο 6ο συνέδριο διδακτικής της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ. Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012, 463-473. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe1863.pdf Ανακτήθηκε στις 10/10/2012. Μπίκος, Κ., & Τζιφόπουλος, Μ. (2013). Η επαγγελματική ανάπτυξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών: μοντέλο εφαρμογής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πρακτικά 7ο Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ECODL, Volume 4, pp. 60-77. Μπουραντάς, Ο. (2015). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως εκπαιδευτικά μέσα και ως αντικείμενα έρευνας. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Roblyer, M.D., & Doering, A.H. (2014). Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδασκαλία. Μ. Μουντρίδου (επιμ., μτφρ.). Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων. Σολομωνίδου, Χ. (2009). Η χρήση του υπολογιστή στο σύγχρονο σχολείο. Βόλος: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας. Σύψας, Α., Λέκκα, Α., & Παγγέ, Τζ. (2013). Μάθηση από απόσταση με σύγχρονα μέσα και διά βίου μάθηση: προτιμήσεις εκπαιδευτικών. Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Μάθηση. Νοέμβριος 2013. Αθήνα. Τζιφόπουλος, Μ. (2010). Ψηφιακός γραμματισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών: συνθήκες και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Τζιφόπουλος, Μ. (2016). Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην ψηφιακή εποχή: πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Ξενόγλωσση Auld, G., Snyder, I., & Henderson, M. (2012). Using mobile phones as placed resources for literacy learning in a remote Indigenous community in Australia. Language and Education, 26(4), 279-296. Bélanger, F., & Carter, L. (2010). The digital divide and internet voting acceptance. In Digital Society, Fourth International Conference, IEEE, 307-310. Belshaw, D. (2012). What is 'digital literacy'? A Pragmatic investigation. Doctoral dissertation, Durham University. Benigno, V., Bocconi, S., & Ott, M. (2007). Inclusive education: helping teachers to choose ICT resources and to use them effectively. eLearning Papers, 6. Broadbent, R., & Papadopoulos, T. (2013). Bridging the digital divide: an Australian story. Behavior & Information Technology, 32(1), 4-13. Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers' adoption and integration of information and communication technology into teaching: a review of the literature. International Journal of Education & Development using Information & Communication Technology, 8(1), 136-155. Buckingham, D. (2007). Media education goes digital: an introduction. Learning, Media and Technology, 32(2), 111-119. Burnett, C. (2013). Investigating pupils’ interactions around digital texts: a spatial perspective on the “classroom-ness” of digital literacy practices in schools. Educational Review, (ahead-of-print), 1-18. Bush, G.W. (2001). No child left behind. Washing- ton, DC: Office of the President of the United States. Clayton, K., Blumberg, F., & Auld, D.P. (2010). The relationship between motivation, learning strategies and choice of environment whether traditional or including an online component. British Journal of Educational Technology, 41(3), 349-364. Colluci, W., & Koppel, N. (2010). Impact of the placement and quality of face-to-face meetings in a hybrid distance learning course. American Journal of Business Education, 3(2), 119-131. Davies, H., Halfond, S., & Gibbins, N. (2012). Digital natives? Investigating young people’s critical skills in evaluating web based information. In Proceedings of the 3rd Annual ACM Web Science Conference. ACM, 2012, 78-81. Davies, J. (2012). Facework on Facebook as a new literacy practice. Computers & Education, 59(1), 19-29. DiPietro, M. (2010). Virtual school pedagogy: the institutional practices of K-12 virtual school teachers. Journal of Educational Computing Research, 42(3), 327-354. European Commission (2013). Survey of schools: ICT in education. Digital Agenda for Europe. Final Study Report, February 2013. Geisert, P., & Futrell, M. (1990). Teachers, computers and curriculum: microcomputers in the classroom. Boston, MA: Allyn & Bacon. Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley Computer Pub. Greenhow, C., & Gleason, B. (2012). Twitteracy: tweeting as a new literacy practice. The Educational Forum, 76 (4), 464-478 Gutiérrez, A., & Tyner, K. (2012). Media education, media literacy and digital competence. Comunicar, 19(38), 31-39. Hohlfeld, T.N., Ritzhaupt, A.D., & Barron, A.E. (2010). Connecting schools, community, and family with ICT: four-year trends related to school level and SES of public schools in Florida. Computers & Education, 55(1), 391-405. Holden, J., & Westfall, P. (2010). An instructional media selection guide for distance education: implications for blended learning. Washington DC: USDLA. Ismail, S., Almekhlafi, A.G., & Al-Mekhlafy, M. (2010). Teachers’ perceptions of the use of technology in teaching languages in United Arab Emirates’ schools. International Journal for Research in Education, 27(1), 37-56. Istance, D., & Kools, M. (2013). OECD Work on technology and education: innovative learning environments as an integrating framework. European Journal of Education, 48(1), 43-57. Juvonen, J., & Gross, E.F. (2008). Extending the school grounds?—Bullying experiences in cyberspace. Journal of School health, 78(9), 496-505. Klawe, M. (2002). Girls, boys, and computers. ACM SIGCSE Bulletin, 34(2), 16-17. Koutsogiannis, D. & Adampa, V. (2012). Girls, identities and agency in adolescents’ digital literacy practices. Journal of Writing Research, 3(3), 217-247. Kvavik, R.B. (2005). Convenience, communications, and control: how students use technology. Educating the net generation, 1(7), 1-20. Larose, F., Grenon, V., Morin, M.P., & Hasni, A. (2009). The impact of pre‐service field training sessions on the probability of future teachers using ICT in school. European Journal of Teacher Education, 32(3), 289-303. Levy, A. (2010). Third of children have seen online porn by the time they are 10, shocking study reveals. Daily Mail Online News. Available at: http://www.dailymail.co.uk/ Retrieved: 13/1/2015. Mo, D., Swinnen, J., Zhang, L., Yi, H., Qu, Q., Boswell, M., & Rozelle, S. (2013). Can one-to-one computing narrow the digital divide and the educational gap in China? The case of Beijing migrant schools. World Development, 46, 14-29. OECD (2012). Connected minds: technology and today’s learners. Paris: OECD Publishing. Pew Research Center (2012). Digital life in 2025. Available at: http://www.pewinternet.org/2014/03/11/digital-life-in-2025/. Retrieved : 16/4/2014. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. Reid, J. (2011). "We don't Twitter, we Facebook": an alternative pedagogical space that enables critical practices in relation to writing. English Teaching: Practice & Critique, 10(1), 58-80. Robinson, C., & Sebba, J. (2010). Personalising learning through the use of technology. Computers & education, 54(3), 767-775. Sefton-Green, J. (2004). Literature review in informal learning with technology outside school. Report 7. Futerlab Series. Available at: http://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190222/. Retrieved: 21/2/2011. Siraj-Blatchford, I. (2007). Creativity, communication and collaboration: the identification of pedagogic progression in sustained shared thinking. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 2, 3-23. Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: examining the development of beginning pre-service teachers' understanding of their work as teachers. Teaching and teacher education, 26(3), 455-465. Topu, F.B., & Göktaş, Y. (2012). ICT teachers' assigned roles and expectations from them. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 473-478. UNESCO (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers, Version 2. UNESCO & Microsoft, United Nations Educational, Scientific and Cultural. Ünlüsoy, A., de Haan, M., Leseman, P.M., & van Kruistum, C. (2010). Gender differences in adolescents’ out-of-school literacy practices: a multifaceted approach. Computers & Education, 55(2), 742-751. Van Joolingen, W. (2004). The PISA framework for assessment of ICT literacy. Available at: http://www.ibertic.org/evaluacion/sites/default/files/biblioteca/7_pisa_framework.pdf. Retrieved: 29/5/2013.
Last Update
07-05-2020