Course Information
TitleΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚ / History of the Higher Education in Greece: the case of the faculties of Philosophy
CodeΠ1507
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorVasileios Foukas
CommonYes
StatusActive
Course ID280009207

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 44
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6
PedagogicCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600148980
Type of the Course
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
To learn the history of the first two Faculties of Philosophy in Greece. To learn and interpret the establishment and the operation of these Faculties. To know their curriculum and to compare. To learn about the first teachers. To reflect on the choice of their students.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
Course Content (Syllabus)
Seminar’s aim is for the participants to study the timeless development of Greek Higher Education since 1837, which was the year that University of Athens was founded up until the 1974. Special emphasis will be given to the Faculties of Philosophy of Athens and Thessaloniki. Individual goals of the seminar can be summarized in: a) the participant's understanding of special conditions of the foundation and operation of both Universities (1837 and 1926), and, at the same time their Philosophical Faculties, b) the study of special characteristics of the staff in both Universities temporal and comparatively, c) the study of the curricula and the interpretation of their orientation (scientific or/and vocational), d) the study and interpretation the social countenance of the two Faculties, e) the presentation and interpretation the context of the pedagogical studies of both two Faculties temporal and comparatively. In this seminar the students will get in touch with multiple sources (published and unpublished primary documentary sources, visual sources and oral sources) in order to represent the historical phenomenon, which they will approach with two basic methodological ways of analysis and interpretation, the hisotrical-interpretive method and the qualitative content analysis. Each time the students will have to choose the appropriate aprroach wich depends on the material they examine.
Keywords
Higher Education, Philosophy, studies, educators, students
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
power point, video, elearning, email
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures150.6
Seminars241.0
Reading Assigment301.2
Written assigments401.6
Exams30.1
Other / Others381.5
Total1506
Student Assessment
Description
For the assessment of students who have chosen the seminar P 1507, will be taken: a) their presence in seminars (the intercepts are mandatory) b) participation and their critical contributions to the seminar (10%), c) drawing (25%) and oral support of their work (15%) and d) the performance in the written examination (50%) at the end of the semester.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βασίλης Α. Φούκας (2016), Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1940): Πρόσωπα και προγράμματα, πορεία και πρωτοπορία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Σ. Μπουζάκης (επιμ.) (2008), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Additional bibliography for study
Γ. Αναστασιάδης, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αφηγείται την ιστορία του (1926-1973), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. Δ. Αντωνίου, «Πανεπιστήμιο και Μέση Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο ως «παραγωγός» δι-δακτικού προσωπικού των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1850)», στο: Δ. Αντω-νίου, Διαδρομές και στάσεις στη Νεοελληνική Εκπαίδευση 19ος – 20ός αι., Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, σσ. 493-499. Ν. Βαρμάζης, «Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: η ίδρυση και η λειτουργία του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου», στο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρί-ου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 255-261. Άλκ. Βερέβη, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη Φιλο-σοφική Σχολή Αθηνών, 1950-1982, Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1999. Άλκ. Βερέβη, «Από τον οργανισμό του 1922 στον οργανισμό του 1932. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας», στο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Ελ-ληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 215-232. Α. Βρυχέα – Κ. Γαβρόγλου, Απόπειρες μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 1911-1981, Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1982. Αλ. Δημαράς, «Το Πανεπιστήμιο και οι θεραπαινίδες του», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου, Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008, σσ. 65-78. Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3η Μαΐου 1837. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-νών, Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Σειρά Ιστορία του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987. Κ. Θ. Δημαράς, «Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου», στο: Πανεπι-στήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμ-βρίου 1987, τόμ. Α΄, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989, σσ. 43-54. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι πρώτες φοιτή-τριες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1890-1920, Θεσσαλονίκη 1988. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «"Όχι και Καθηγήτριαι!": Επαγγελματικές επιλογές, ακαδημαϊκή εξέλιξη και κοινωνική παρουσία των πρώτων πτυχιούχων γυναικών», στο: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματι-σμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 297-319. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «"Προ των προπυλαίων": Διεκδικήσεις και αντιστάσεις για την εί-σοδο των γυναικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1890) και Θεσσαλονίκης (1926)», στο: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 235-296. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα: 19ος και 20ός αιώνας», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 597-613. Β. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 2006. Β. Καραμανωλάκης, «Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ιστοριογραφικές διαδρομές του πανεπιστημια-κού θεσμού στο ελληνικό κράτος», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Guten-berg, Αθήνα 2011, σσ. 383-402. Π. Κιμουρτζής, «Πανεπιστήμιο (1910-1917): Καθηγητές, σύμπνοια και έριδα», στο: Η εκπαι-δευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 189-200. Π. Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1860): Οι πρώτες γενεές των διδασκόντων, Ε.Κ.Π.Α.-Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2001. Π. Κιμουρτζής, «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: η ελληνική περίπτωση (1837)», Νεύσις, τχ. 12, 2003, σσ. 129-149. Κ. Κριμπάς, «Η Ανώτατη Παιδεία. 1922-1940», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 7: Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 185-196. Π. Κυπριανός, «Φοιτητικός πληθυσμός και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (1891-1936)», Τα Ιστορικά, τχ. 24-25, 1996, σσ. 225-252. Κ. Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 2004. Κ. Λάππας, «Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση, ιδεολογική λειτουργία», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 4ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 151-162. Α. Λιάκος, «Πανεπιστήμιο και Μεταρρύθμιση: τα ζητούμενα», Ομιλία στο συνέδριο του Ιστο-ρικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών "Πανεπιστήμιο και μεταρρύθμιση στην Ελ-λάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις, Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007, (σε ηλεκτρονική μορφή) Σπ. Μαρκέτος, «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας», στο: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμ. Β΄, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989, σσ. 397-420. Σπ. Μαρκέτος, «Η ίδρυση του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: μια πολιτική επιλογή», Ομιλία στο συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών "Πανεπιστήμιο και μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις, Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007, (σε ηλε-κτρονική μορφή) Δ. Ματθαίου, «Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Συγκριτική μελέ-τη της ιδεολογικής και θεσμικής μεταλλαγής του», στο: Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνε-δρίου - Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα, Πάτρα 2001 (σε ηλεκτρονική μορφή). Ν. Παπαδάκης, Η Παλίμψηστη Εξουσία: Κράτος, Πανεπιστήμιο και Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 2004. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμ. Α΄ - Β΄, Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989. Π. Σιμενή, «Η υποδοχή της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Guten-berg, Αθήνα 2004, σσ. 227-240. Π. Σιμενή, Μεταρρύθμιση και αντίδραση. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέναντι στις εκπαιδευ-τικές αλλαγές (1899-1926), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008. Α. Σκαρπαλέζος, Από την Ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1964. Σπ. Ράσης, Τα Πανεπιστήμια χθες και σήμερα. Συμβολή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης: Η Αγ-γλοσαξονική εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. Άλκ. Ρήγος, Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότη-τα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000. Ν. Π. Τερζής, Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Συστηματική εξέταση του έρ-γου και της δράσης του, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20062. Ν. Π. Τερζής, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», στο: Ν. Π. Τερζής, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθ-μιση Πρόγραμμα και πραγματικότητα – πράγματα και πρόσωπα, Εκδοτικός Οίκος Α-δελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 148-169 Ν. Π. Τερζής, «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Από την ίδρυσή του ως τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου», Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περίοδος Β΄, τχ. 12, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 11-18 Β. Φούκας, Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1837-1910): αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Εκδοτικός Οίκος Αδελ-φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010. Β. Φούκας, «Η διδασκαλία της Ιστορίας στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση», Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τχ. 9, 2011, σσ. 95-122. Β. Φούκας, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τη Μεταπολίτευση: Πρόσωπα και προγράμματα, συνέχειες και ασυνέχειες», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 485-509. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000. Ι. Χασιώτης – Δ. Αραβαντινός, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή του νέου αιώνα. Διαχρονική πορεία εβδομήντα πέντε χρόνων, Α.Π.Θ. 2002
Last Update
10-11-2019