Course Information
TitleΙσλάμ και Βυζαντινή Θεολογία / ΙSLAM AND BYZANTINE THEOLOGY
CodeΘ282
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorApostolos Kralidis
CommonYes
StatusActive
Course ID60005162

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

Registered students: 15
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesSpring-4

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600149650
Type of the Course
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Students are expected that during the course will • reach the most important theological texts, which composed by Byzantine Fathers and writers, their context and the christian argumenst in order to weaken the new religion of Islam and understand the theoretical pillars of Religious Studies as a science and specificities for the approach. • Relate theory with practice in the interpretation of religious tradition of each nation as a cultural phenomenon. • become familiar with the organization and presentation of ranking methods and separation of religions. • learn several ways of collecting data for understanding of religious conflict in local communities. • practice in analyzing and interpreting qualitative data about these two religions.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Presentation of theological texts written by Byzantine authors about Islam. Τhese texts are dated from the second half of the 7th century to the end of the Turkish domination. 1.Introduction. The historical emergence of Islam in the Arabian Peninsula . 2. The first period of Islamic conquests . The upheavals in Palestine and Syria. 3. The texts of the early period (mid 7th century). Brief references to Islam. 4. The first texts of Byzantine theologians on Islam . John of Damascus , Theodore Avoukaras (late 7th-8th c.). 5. The Byzantine Theology of the 8th and 9th century about Islam I. Treatises, letters, hagiographical texts. 6. The Byzantine Theology of the 8th and 9th century about Islam II. The work of Niketas Byzantios. 7. The Byzantine theology of the 10th and 11th century about Islam . Treatises, letters, hagiographical texts. 8. The Byzantine theology of the 12th and 13th century about Islam. Treatises, letters, hagiographical texts. 9. The emergence of the Ottoman Turks. The gradual loss of a large part of the Byzantine Empire and the violent Islamization of Christian populations . 10. The Byzantine theology of the 14th century about Islam I. Gregory Palamas. 11. The Byzantine theology of the 14th century about Islam II. Manuel Paleologos. 12. The Byzantine theology of the 15th century about Islam. Treatises, letters, hagiographical texts. 13.Conclusion. Overview of Byzantine Literature and Theology on Islam.
Keywords
Byzantine theoloy, Islam, Christianity, arab conquests, Syria, Palestine, John of Damascus, Theodore Abu-Qurrah, treatises, epistles, hagiographical texts, Niketas Byzantios, Gregory Palamas, Manuel Paleologos, Ottoman Turks, islamisation.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The use of ICT are made in the auditorium at the time of teaching with use of the computer (viewing text, audio, moving images) in PowerPoint environment and also with a parallel use of multimedia via links (links) from the Internet. All necessary infrastructure is provided by the University and there are relevant multimedia equipment in each classroom. It also possible to access databases and data banks via digital library and all the active digital subscriptions of AUTH. Finally, students can communicate, seek information and hand over their homework through electronic mail (e-mail).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures351.4
Fieldwork100.4
Reading Assigment100.4
Field trips and participation in conferences / seminars / activities50.2
Written assigments200.8
Exams200.8
Total1004
Student Assessment
Description
Oral exam on the material covered throughout the semester or written assignment (90%). Class participation and a written assignment (10%).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Σ. Πασχαλίδης - Α. Κραλίδης, Ορθόδοξη Θεολογία και Ισλάμ, εκδ. Αλτιτζής, Θεσσαλονίκη 2017
Additional bibliography for study
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ-θρησκειολογική επισκόπηση, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2006. Αργυρίου, Α., Κοράνιο και Ιστορία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1992. Γιαννακόπουλος, Κ., Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός και οι Κόσμοι του Βυζαντίου και του Ισλάμ, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1993. Γρυπαίου, Ε., Χριστιανισμός και Κοράνι-Μία έρευνα στα Χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα: 2010. Ζιάκα, Α., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, τόμ. Β - Η συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη: εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. Ζιάκας, Γ., Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2007. Καριώτογλου, Α., Ορθοδοξία και Ισλάμ, Αθήνα: εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994. Κραλίδης, Α.., Η Προσέγγιση Χριστιανισμού και Ισλάμ κατά τη Μεσοβυζαντινή Περίοδο-Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 29 (2009) 479-492. Μακρής, Γ., Ισλάμ-Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. Μπαντάουη, Χ., Εισαγωγή στην Ιστορία του ισλαμικού κόσμου, τομ. 1, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003. Νικολακάκης, Η., Το Ισλάμ κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Θεσσαλονίκη 1976. Νουρ, Α., Το Κοράνιον και το Βυζάντιον, διδ. διατρ., Αθήνα 1970. Σδράκας, Ε., Η Κατά του Ισλάμ Πολεμική των Βυζαντινών Θεολόγων, Θεσσαλονίκη 1961. Φούγιας, Π., Ισλάμ (Πηγές-Πορεία-Προκλήσεις-Διάλογοι), εκδ. Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη 2006. Gnilka, J., Χριστιανισμός και Ισλάμ-Μία νέα προσέγγιση (μτφρ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης), εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2009. Bertaina, D., An Arabic Account of Theodore Abu Qurra in Debate at the Court of Caliph Al-Ma’mun: A Study in Early Christian and Muslim Literary Dialogues, διδ. διατρ. UMI, The Catholic University of America, 2007. Campbell, E., A heaven of wine: Muslim-Christian encounters at monasteries in the early Islamic Middle East, διδ. διατρ. UMI, University of Washington, 2009. Griffith, S., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The View of Islam from the Monasteries of Palestine in the Early Abbasid Period: Theodore Abu Qurrah and the Summa Theologiae Arabica, 7. 1 (1996) 9-28. Griffith, S., The Church in the Shadow of the Mosque-Christians and Muslims in the World of Islam, Princeton University Press, 2010. Guenther, Α., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The Christian Experience and Interpretation of the Early Muslim Conquest and Rule, 10. 3 (1999) 363-378.
Last Update
15-03-2020