Course Information
TitleΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ / Continuing Education and Lifelong Learning: theory & practice
CodeΠ1807
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zarifis
CommonNo
StatusActive
Course ID280009242

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 2
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6
PedagogicCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600158524
Type of the Course
 • Background
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΙΣΠ100 Introduction to Pedagogy
 • ΣΧΠΙ400 Education and Schooling
 • ΣΧΠΙΙ400 School Education II (curriculum and other pedagogical texts, resources and practices)
General Prerequisites
The course is offered only to students of the Department of Education and incoming Erasmus students from Universitites and/or Faculties/Departments with pedagogical/educational orientation. A written assignment (up to 3000 words) is a requirement to pass the course.
Learning Outcomes
The students who will successfully complete this course, are expected that they will be able to:
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Keywords
Adult education, lifelong learning, formal, non-formal, informal, theory, practice, policy, programme planning
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of the tutor's own platform available at http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1808.htm
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars602.4
Tutorial301.2
Project502
Exams301.2
Total1706.8
Student Assessment
Description
Written assignment of 3000 words for incoming Erasmus students.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ηλεκτρονικές σημειώσεις οι οποίες μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1807.htm (πρόσβαση ύστερα από εγγραφή στον ιστοχώρο και μόνο με κωδικό).
Additional bibliography for study
1.Brundage, D., & Mckeracher, D. (1980). Adult learning principles and their application to programme planning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. ERIC Document Reproduction Service No ED 181 292. 2.Cervero, R. M., & Wilson, A. L. (1994). Planning responsibly for adult education: a guide to negotiating power and interests. San Francisco: Jossey-Bass. 3.Gravani, M. N. (2007). Unveiling professional learning: shifting from the delivery of courses to an understanding of the processes. Teaching and Teacher Education, 23, pp. 688-704. 4.Gravani, M. N. (2012). Adult learning principles in designing learning activities for teacher development. International Journal of Lifelong Education, 31 (4), pp. 419-432. 5.Hake, B. (2008). Comparative Policy Analysis and Lifelong Learning Narratives: The „Employability Agenda” from a Life-Course Perspective. In: Reischmann, J./Bron, M. Jr. (eds.) (2008): Comparative Adult Education 2008. Experiences and Examples. Frankfurt a.M. [u.a.]: Peter Lang. pp. 167-178. 6.Ioannidou, A. (2007). Comparative Analysis of New governance Instruments in Transnational Educational Space – A Shift to knowledge-based instruments? In: European Educational Research Journal 6. pp. 336-347. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2004.3.1.9. 7.Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge. 8.Jarvis, P. (2006). Teaching styles and teaching methods. In P. Jarvis (ed.), The theory and practice of teaching (pp. 28 – 38). Abingdon: Routledge. 9.Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. New York [u.a.]: Routledge. 10.Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy, (2nd edition). New York: Cambridge Books. 11.Knowles, M. S. (1990). The adult learner: a neglected species. Houston: Tex., Gulf. 12.Knowles, M. S., & Associates (1984). Andragogy in action: applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey –Bass. 13.Lupou, R./Radtke, M./ Strauch, A. (eds.) (2010). Flexible Pathways Towards Professionalisation Senior Adult Educators In Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 14.Martens, K./Rusconi, A./Leuze, K. (eds.) (2007). New Arenas of Education Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Education Policy Making. Transformation of the State Series. Basingstoke et. al. Palgrave Macmillan. 15.Merriam, S.B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: a comprehensive guide (2nd edition). San Francisco: CA, Jossey-Bass. 16.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003). Beyond Rhetoric. Adult Learning Policies and Practicies. Paris: OECD Publishing. 17.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003b): Thematic Review on Adult Learning. Background Report: Germany. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/3/38/34388470.pdf 18.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005c): Thematic Review on Adult Learning. URL: http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_39263238_11997955_1_1_1_1,00.html (Zugriffsdatum: 03.06.2008). 19.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Promoting Adult Learning. Paris: OECD Publishing. 20.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Learning a Living. First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey. Paris/Ottawa: OECD Publishing and Statistics Canada. 21.Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/EKEPIS (2003). The Role of National Qualification Systems in Promoting Lifelong Learning. Background Report for Greece. National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training EKEPIS. Paris: OECD Publishing. 22.Rogers, A. (2005) Η εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταίχμιο, Αθήνα 23.Siebert, H. (2010). Methoden für die Bildungsarbeit: Leitfaden für aktivierendes Lehren. 4. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 24.Sutherland, P. (ed.) (2006). Lifelong learning: concepts and contexts.1. publ. London [[u.a.]]: Routledge. 25.Tyler, R. W. (1949). Principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. 26.Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2015) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] 27.Zarifis, G. K. (2008). 'Bringing learning closer to home': the value and impact of the Lisbon strategy for strengthening the role of local learning centres and partnerships in southeastern Europe. In International Journal of Lifelong Education, 27(6): 641-657. 28.Ζαρίφης, Γ. (2009). Ενηλικίωση, θεωρητική θεμελίωση του πεδίου μελέτης και έρευνα, ΑΠΚY, Λευκωσία. 29.Ζαρίφης, Γ. (2009). Έννοιες, προσεγγίσεις, ορισμοί και ιστορική εξέλιξη του πεδίου, ΑΠΚY, Λευκωσία. 30.Ζαρίφης, Γ. Κ. (2013 forthcoming): Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της επικράτειας. Γράφημα. 31.Ζαρίφης, Γ.Κ., Παρθένη, Μ., Δολιώτη,Α., Κιουπέλογλου, Ν., Στρίκου, Α., Μωυσιάδης, Λ. Κανέλλου, Α. (2009): Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη, Παπαζήσης. 32.Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ.(2012): Διά βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Θεσσαλονίκη. Ζυγός. 33.Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος.
Last Update
10-04-2020