Course Information
TitleΔια Βίου Μάθηση και Εκπαιδεύση Ενηλίκων / Lifelong Learning and Adult Education
CodeΥ.005
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorMaria Pavli korre
CommonNo
StatusActive
Course ID600017421

Programme of Study: PMS DIA VIOU MATHĪSĪ KAI ĪGESIA STĪN EKPAIDEUSĪ-EPISTĪMES TĪS AGŌGĪ (2019-2020)

Registered students: 21
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110

Programme of Study: PMS "DIA VIOU MATHĪSĪ KAI ĪGESIA STĪN EKPAIDEUSĪ-EPISTĪMES TĪS AGŌGĪS" (2019 EŌS 2019)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
 • Piéra Leutheriṓtou
 • Vasiliki Nikolopoulou
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600159655
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Learning Outcomes
Students who attend the course should be able to understand the basic notions of Adult Education and the main principles which should define effective design and implementation of programs addressed to adults, as well as the formulation of educational policy at national and European level. Students will be in position to identify the role of lifelong learning in the context of modern society, globalization, knowledge society and its contribution in reducing social and educational inequalities. They will identify and define adult education as a distinct field in lifelong learning and locate the basic converging points of the theoretical approach of adult education. They will recognize the role and the potential of critical thinking and experiential learning in lifelong learning programs. After the successful completion of the course students would be able to follow the design phases of an efficient non formal education program.They will develop a positive attitude towards lifelong learning and they will intent to exploit its types and fields at personal and professional level. Additionally, they will intent to exploit the specifications of efficient design of non formal education programs.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
At the beginning of the course the students will be familiarized with the basic notions of Lifelong Learning and Adult Education. Then, we shall focus on the main principles of adult education which must be taken into consideration in order to design and implement programes addressed to adults, as well as in the formation of policies related with the Adult Education at National and European Level.The main topics which will be taught are the following: a) Lifelong Learning and Adult Education - familiarization with the basic notions, b) Factors which promoted Lifelong Learning - Globalization, Knowledge Society, Ageing Population, c) Access to lifelong learning programs and capability of reducing social and educational inequalities, d) Adult Education Strategies, e) Characteristics of adults -prerequisites for effective adult learning, f) Μotives and barriers in adult education, g) Basic theories of adult education and converging points. Critical thinking and experiential learning in lifelong learning programs, h)Designing programs addressed to adults, Models and steps, i)) Designing programs addressed to vulnerable social groups, k) National and European policy on Lifelong Learning and Adult Education.
Keywords
Lifelong Learning, Adult Education, Non Formal Education, Design of Adult Education Programs, Needs Analylsis, Evaluation, Critical Thinking, Experiencial learning, Globalization, Knowledge Society, Ageing Population, Adult Education Strategies, Adults' Characteristics, Motives and Barriers in Adult Education
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Audio
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures39
Reading Assigment105
Written assigments100
Exams6
Total250
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Al-Rodhan, N., & Stoudmann, G. (2006). Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition. Geneva: GSSP. Ανακτήθηκε στις 23-5-2015 από http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/678_2015_04_21_ 22_04_13_Definitions%20of%20Globalization_A%20Comprehensive%20Overview%20and%20a%20Proposed%20Definition.pdf Βεργίδης, Δ., Καραλής, Θ., Κολαουζίδης, Γ., & Κόκκος, Α. (επιμ), (2010). Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: Υπάρχουσα Κατάσταση και Προτάσεις Μετασχηματισμού. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. http://www.hcc.edu.gr/el/library/ teachers/doc_download/20-------2010. Βεργίδης, Δ. (2011). Ανθρωποκεντρική και κοινωνιοεντρική εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Καραβάκου, Β. (Επιμ.). Δια βίου μάθηση: διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 35-47 Βεργίδης, Δ. (2014). Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση (σελ. 121-150). Αθήνα: Gutenberg Bonk, C. J. (2009). The world is open: How web technology is revolutionizing education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1987). Developing critical thinkers: challenging adult to explore alternate ways of thinking and acting, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (2005). The Power o Critical Theory. San Francisco: Jossey-Bass. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2012). Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/stories/APOLOGISMOS_2013_final.pdf . Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2013). Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 2013-2015. Στρατηγικό Πλαίσιο. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf . Γκοβάρης, Χ., & Ρουσσάκης, Ι. (2008) Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book6.pdf . Γούλας, X., Ζάγκος, Χ., Κατσής, Α., Kόκκινος, Γ., Κορδάτος, Π., Μπουκουβάλας, Κ., Παληός, Ζ., Πανδής, Π., & Φωτόπουλος, Ν. (επιμ), (2013). Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση. Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Κ.ΑΝ.Ε.Π./Γ.Σ.Ε.Ε. http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/Katartisi_MELETH_ FINAL.pdf Γραμματικός, Ν., & Κατσορίδας, Δ. (2001). Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη ελληνική διανόηση: μια πραγματικότητα, ένα ιδεολόγημα ή μια πολιτική. Θέσεις, 77. Αθήνα: Νήσος. http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=29 Γρόλλιος, Γ. (2004). Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εκπαίδευση. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. τεύχος 68-69 - Χειμώνας 2004. Caffarella, R. (1988). Program Development and Evaluation Resource Book for Trainers.USA: John Wiley & Sons, Inc. Caffarella, R. (1994). Planning Programs for Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. Cranton, P. (2000). Planning Instruction for Adult Learners. 2nd ed. Toronto: Wall & Emerson, Inc. Cranton, P. (2006) Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults. 2nd Ed. San Francisco: Jossey Bass. Cross, P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey Bass. Dawley, L. (2007). The tools for Successful Online Teaching. USA: Information Science Publishing.Dewey, J. (1983). Εμπειρία και εκπαίδευση. Αθήνα: Γλάρος. Dewey, J. (2007). How we think. Digireads,com Publishing. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα συνεκτικό Πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. η της Επιτροπής. [2007] COM 61 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2009). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2009] C 155/1. Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF /?uri=CELEX:32009H0708%2801%29&from=EL Eurostat, (2015). Database. Adult learning. Main indicators on Lifelong learning – LFS data from 1992 onwards. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2012). «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: Επενδύοντας στις Δεξιότητες για Καλύτερα Κοινωνικοοικονομικά Αποτελέσματα». {SWD(2012) 371 - 377final}. [2012] COM 669 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&qid= 1440146051742&from=EL Εισηγητική Έκθεση, (2010). Εισηγητική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου: «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις». http://www.imegsevee.gr/images/ulika_tekmiriosis/n3879_2010/ait_ekthesi.pdf Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2010). Κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». [2010] C 117/1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0506%2801%29&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2001). Ανακοίνωση της Επιτροπής Πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής Δια Βίου Μάθησης. [2001] COM 678 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&qid=1439970127830&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007α). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών: Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για την μάθηση. [2007] COM 558 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007D C0558&from= EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα συνεκτικό Πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. η της Επιτροπής. [2007] COM 61 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2003). Ανακοίνωση της Επιτροπής. «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»: Επείγουσα Ανάγκη Μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβώνας. (Σχέδιο κοινής ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του λεπτομερούς προγράμματος των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη). {SEC(2003) 1250}. [2003] COM 685 τελικό. Ανακτήθηκε στις 5/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52003DC0685&from=EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2008). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2008] C 111/1, Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H 0506%2801%29&from=EL Eurostat, (2015). Database. Adult learning. Main indicators on Lifelong learning – LFS data from 1992 onwards. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Field, J. (2001). Lifelong Education. International Journal of Lifelong Education, 20, 3-15. doi:10.1080/09638280010008291 Frazer, H. and Marlier, E. (2011). Assessment of Progress Towards the Europe 2020 Social Inclusion Objectives. Main Findings and Suggestions on the Way Forward, EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Brussels: European Commission. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11531&langId=en Freire, P. (1989). Pedagogy of the oppressed, New York: The Continuum Publishing Company. Freire, P. (2009). Δέκα Επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. 2η εκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Gagne, R., & Briggs, L. (1974). Principles of Instructional Design. USA: Holt, Rinehart and Winston. Griffin, C. (2006). Η διά βίου μάθηση ως πολιτική, στρατηγική και πολιτισμική πρακτική, (μτφρ: Γ. Κουλαουζίδης). Εκπαίδευση Ενηλίκων 9, 19 – 27 Green, A. (2003). Οι πολλές όψεις της διά βίου μάθησης: Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη. Συνέδριο με τίτλο: Ο επαγγελματισμός στη συνεχιζόμενη κατάρτιση 16-17 Μαΐου 2003, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Hillier, Y. (2002). Reflective Teaching in Further and Adult Edcucation. London: Continuum. Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. London: Routledge. Illeris, K. (2009). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Illeris, K (2016). Ο τρόπος που μαθαίνουμε. Αθήνα: Μεταίχμιο. Jarvis, P. (2000). Globalisation, the Learning Society and Comparative Education. Comparative Education 36 (3), 343-355 Jarvis, P. (2006). Beyond the Learning Society: Globalisation and the Moral Imperative for Reflective Social Change. International Journal of Lifelong Education 25 (3), 201-211 Karalis, T., & Vergidis, D. (2004). Lifelong education in Greece: recent developments and current trends. International Journal of Lifelong Education, 23(2), 179-189. doi:10.1080 / 0260137042000184200 Karalis, T., & Pavlis-Korres, M. (2010). Life Long learning in Greece: A critical review of policies and institutions. In Caltone, M. (Ed) Handbook Of Livelong Learning Developments. USA: Nova. Κeegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραλής, Θ., & Βεργίδης Δ. (2004). Τυπολογίες και Στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf Καραλής, Θ. (2009). Η Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Στο Βεργίδης Δ. & Κόκκος Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, Αθήνα: Μεταίχμιο Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf Καραλής, Θ., & Παπαγεωργίου, Η. (2012). Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekpaideutiko_yliko.pdf Κeegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Knowles, M. (1991). Using Learning Contracts. San Francisco: Jossey-Bass. Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκος, Α. (2017). Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the source learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Κουτούζης, Μ. (επιμ.). Διαρροή από τις δομές διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Διαθέσιμo στο σύνδεσμο: http://www.kanep-gsee.gr/ekdoseis/-/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1/ Λευθεριώτου, Π. (2010). Ο ρόλος και η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα. Στο: Δ. Βεργίδης, & Α. Κόκκος (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, 271-305. Αθήνα: Μεταίχμιο. Λευθεριώτου, Π., & Παυλή-Κορρέ, Μ. (2014). Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση, 151-193. Αθήνα: Gutenberg. Λευθεριώτου, Π. (2014). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα: ΕΑΠ. Maddux, C., Ewing-Taylor, J., & Johnaon, D. L. (2002). Disctance Education. Issues and Concerns. New York: The Haworth Press. Moore, Μ. G., & Anderson, W. G. (Eds.). (2003). Handbook of Distance Education, (pp. 129-146). Mahwah, NJ: Lawrence. Moore, M. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6. Moore, M., & Tait, A. (2002). Open and Distance Learning. Trends, Policy and Strategy Considerations. Paris: UNESCO. Merriam, Sh., & Caffarella, R. (1991). Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J (ed.) (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey Bass Mezirow, J., & Associates. (2000). Learning as Trasnformation.San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J., & Συνεργάτες (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Muilenburg, L. & Berge, Z. (2005). Student Barriers to Online Learning: A factor analytic study. Distance Education, 26(1), 29-48. Ν. 3369/2005. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 171/Α΄/6.7.2005. Ν. 3879/2010. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 163/Α΄/21-9-2010 Nijhof, W. (2005). Lifelong Learning as a European Skill Formation Policy. Human Resources Development Review, 4, 401 - 417. doi:10.1177/1534484305281 576 OECD (1977). Learning Opportunities for Adults. Paris: OECD Publishing OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Paris: OECD Publishing. Pavlis Korres, M., Karalis, Th., Leftheriotou, P., & Garcia Barriocanal, E. (2009). Integrating Adults’ Characteristics and the Requirements for their Effective Learning in an e-Learning Environment. In Lytras et al. (Eds.), Best Practices for the Knowledge Society, WSKS, (570-584). New York: Springer. Pavlis Korres, M. (2010). Development of a framework for the e-education of educators of special groups aiming to improve their compatibility with their Learners. PhD Thesis. Spain: University of Alcala. Διαθέσιμο http://mariapavliskorres.gr/contents_gr.asp?id=106 Pavlis-Korres, M. (2017).The Positive Effect of Evaluation on Improving E-Learning Courses Addressed to Adults: A Case Study on the Evolution of GSLLLY Courses in Greece over a Decade. Journal of Education and Training Studies. Vol 5, No 1, January http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1940 Radaelli, C. (2000). Whither europeanization: concept stretching and substantive change. European Integration online Papers (EIoP), 4, 8. Ανακτήθηκε στις 8-4-2015 από http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008.htm Radaelli, C. (2004). Europeanisation: solution or problem? European Integration online Papers (EIoP), 8, 16. Ανακτήθηκε στις 8/4/2015 από http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm Reiser, R. A., & J. V. Demsey, J. V. (Eds.). Trends and issues in instructional design and technology (4th Ed.), (pp. 250-258). Boston, MA: Pearson. Available: http://www.publicationshare.com/3 or http://publicationshare.com/pdfs/MOOCs_Reiser_book_by_Bonk_Reeves_Reynolds_Lee_Final_with_citation.pdfHong Kong: CERC. Studies in Comparative Education 15. Διαθέσιμο: https://link.springer.com/book/10.1007%2F0-387-28693-4 Rogers, A. (1999). Επαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. Taylor, K., Marienau, C., & Fiddler, M. (2000). Developing Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. Thompson, S., & Thompson, N. (2008). The critically Reflective Practitioner. New York: Palgrave Macmillan. Schuller, T., & Watson, D. (2009). Learning Through Life. UK: Pages Bros Limited. Singh Madhu (2015). Global Perspectives on Recognizing Non-Formal and Informal Learning. Stubbs, P., & Zrinscak, S. (2010). Social Protection and Social Inclusion from Lisbon to Europe 2020, in Samardzija, V. and Butkovic, H. (eds), From the Lisbon Strategy to Europe 2020, Zagreb: Institute of International Relations. Ανακτήθηκε στις 3-4-2015 από http://www1.zagreb.hr/euzg/eu_publikacije/ From_the_lisbon_strategy_to_europe_2020.pdf Συμβούλιο, (2010). Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις προτεραιότητες για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την περίοδο 2011-2020. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010] C 324/2. Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 42010Y1201%2801%29&from=EL UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015. The book is published with open access at SpringerLink.com. Διαθέσιμο https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-15278-3.pdf Φερώνας, Ανδρέας. (2013). Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020»: Ρητορική και Πραγματικότητα. Κοινωνική Πολιτική, 1. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 15-2-2015 από http://eekp.gr/wp-content/uploads/2013/08/vol1_paper5.pdf Διαδικτυακοί τόποι http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Education_and_training_glossary www.gsae.edu.gr http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_el www.eoppep.gr http://www.cedefop.europa.eu/ https://eaea.org/ http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm https://ec.europa.eu/epale/ http://www.uil.unesco.org/ http://www.unesco.org/education/uie/confintea/ http://www.basicskills.eu/ https://ec.europa.eu/education/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ http://www.oecd.org/skills/piaac/
Last Update
21-10-2019