Course Information
TitleΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ / HISTORY OF THE SLAVIC PEOPLE
CodeΙΣΛ601
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280007549

Programme of Study: PPS Tmīmatos Istorías kai Archaiologías 2015-2019

Registered students: 124
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-6
ARCΗAIOLOGIAS KAI ISTORIAS TĪS TECΗNĪSCompulsory Course110
ISTORIASCompulsory Module CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600161301
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • German (Examination)
Learning Outcomes
Students who attend the course are expected to • learn about the Proto-Slavic homeland and the Slavic settlements in South, Central and Eastern Europe in the 6th and 7th centuries. • learn about the missionary work of Cyril and Methodius in Great Moravia and the spread of their legacy first in Bulgaria (also Ohrid area) and later all over the Slavic world as well as the medieval history of Bulgaria and Serbia • compare the social and cultural patterns of Byzantium with those of the medieval slavic states • to become sensitive to methodological and practical issues related to their field of study • to understand the byzantine and latin sources, conerning byzantine-slavic relations • practice their skills to present orally and in written their ideas and arguments
General Competences
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
A general overview of medieval history of the Slavic people from the 6th to the 15th century. The course examines first of all the political and ecclesiastical history of Great Moravia, Bulgaria and Serbia, the evolution of their national identity and the creation of slavic states. Special attention will be paid to the important role of the Byzantine empire on their political and cultural life. In every unity will be also discussed special issues (for example the cyrillic script, the geogpraphical term Macedonia in the slavic sources, the state of tsar Samuel, the Hesychasmus and the Slavs etc.). 1st week The origins, the homeland, the migration to Europe and the ethnogenesis of the Slavic nations. 2nd week The foundation of Great Moravia, the first slavic state, in Central Europe and the cyrillo-methodian mission. Reading byzantine (Lives of St Clement of Ohrid and St Naum), latin (pope letters) and translated slavic sources (Lives of Sts Cyril and Methodius) we try to follow the course of the Thessalonian brothers Cyril and Methodius as well as their contribution to the Slavs. 3rd week The lecture is devoted to the contribution of Byzantium to the slavic culture in general, the creation of the first slavic alphabet and the written slavic language. 4th week The foundation of the First Bulgarian state. 5th week Tsar Symeon and the idea of the development of the imperial ideology, the literary and cultural Schools of Ohrid and Preslav. 6th week The state of tsar Samuel (976-1018) and the foundation of the Second Bulgarian State. 7th week The use of the geogpraphical term Macedonia and the ethnonym Macedonian in the byzantine, bulgarian and serbian sources. 8th week Hesychasm and its impact on the political and ecclesiastical life of the Southern and Eastern Slavs. The role of St Gregorios Sinaites and Gregorios Palamas on the development of the hesychast movement.The Bulgarian, Serbian and Russian Hesychasts. 9th week The foundation of the medieval Serbian state, its rulers (Stephan Nemanja, Stephan the First-Crowned, Milutin and Stephan Dechanski) and their relations with Byzantium. 10th week The Serbian tsar Stephan Dushan, the establishment of the southern Serbian state (its capital was Serres) and the Zakonik of Stefan Dushan. 11th week The political and ecclesiastical reasons of the establischment of the autocephalus Orthodox Serbian archbishopric (1219). 12th week The Slavic toponyms in Greece, especially in Peloponnese and Western Macedonia. Etymology and comparative study. 13th week Presentations of the students essays.
Keywords
Great Moravia, Sts Cyril and Methodius, St Cyril of Ohrid, St Naum, glagolitic and cyrillic script, Schools of Ohrid and Preslav, medieval Bulgarian state, medieval Serbian state, tsar Symeon, tsar Samuel, Stefan Nemanja, St. Sava of Serbia, Serbian Archbishopric, tsar Stefan Dushan, Zakonik, Macedonia, Hesychasm, slavic toponyms
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Description
Teaching is based on oral lectures and power point presentations.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.3
Reading Assigment602
Field trips and participation in conferences / seminars / activities30.1
Written assigments782.6
Total1806
Student Assessment
Description
Evaluation is based on written or oral exams and optional writing up of short essays.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεληκάρη, Α., Βυζαντινοσλαβικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Κυριακίδη, 2017.
Additional bibliography for study
Avenarius, A., Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του μετασχηματισμού του βυζαντινού πολιτισμού από τους σλαβικούς λαούς (από τον 6ο έως τον 12ο αιώνα) (μτφρ. Αγγελική Δεληκάρη), Αθήνα 2008. Božilov, I., Car Simeon Veliki (893-937). Zlatnijat vek na srednevekovnata Bălgarija, Sofija 1983. Βρυώνης, Σπ., Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Αθήνα χ.χ. Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 3], Αθήνα, 1996. Charanis, P., «On the question of the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages», Byzantinoslavica 10 (1949) 254-258. Charanis, P, «On the question of the Slavic Settlement in the Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103. Χρυσός, Ευ., «Zur Grundung des ersten bulgarischen Staates», Cyrillomethodianum 2 (1972) 7-13. Δεληκάρη, Α., «Η εικόνα της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στου σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής κατά τη βυζαντινή πε ρίοδο», στο: Ι. Στεφανίδης – Βλ. Βλασίδης – Ευ. Κωφός (εκδ.), Μακεδονικές Ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 2008, σσ. 134-184. Fine, J.V.A., The Early Medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor 1983. Fine, J.V.A., The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987. Gjuzelev, V., Bulgarien zwischen Orient und Okzident, Wien-Köln-Weimar 1993. Γόνης, Δ., Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 21999. Hösch, E., Geschichte der Balkanländer. Von der Fruhzeit bis zur Gegenwart, München 1999. Jireček, C.J., Geschichte der Bulgaren, Prag 1876 (ανατύπ. Hildesheim-New York 1977). Καραγιαννόπουλος, Ι., Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ. 2: Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993 (5η ανατ.)· τ. 3: Ιστορία υστέρας βυζαντινής περιόδου (1081-1204), μ.1: Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1999. Καραγιαννόπουλος, Ι., «Η βουλγαρική πολιτική στα Βαλκάνια το πρώτο μισό του 13ου αι.», Εγνατία 2 (1990) 11-29. Καραγιαννόπουλος, Ι., Χάρτες Μέσης Βυζαντινής Περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993. Κίσσας, Σ. Το ιστορικό υπόβαθρο των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας. Από το τέλος του ΙΒ΄ αιώνα μέχρι τον θάνατο του κράλη Μιλούτιν (μτφρ. Ε. Ν. Κυριακούδης), Θεσσαλονίκη 2004. Κόλια-Δερμιτζάκη, Α., «Η εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου αιώνα», στο: Νικολάου – Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι, σσ. 59-89. Maksimović, Lj., Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994 (διάλεξη στη σειρά «Η σημερινή βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο. Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών» (3 Δεκεμβρίου 1992). Μουτσόπουλος, Ν. Κ., Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας. Εκκλησίες του Νομού Φλώρινας, Θεσσαλονίκη 2003. Νικολάου, Κ. – Κ. Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018-1185) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 18], Αθήνα 2008. Ostrogorski, G., Serska oblast posle Dušanove smrti [Posebna izdanja Vizantinološkog Instituta 9], Beograd 1965. Ταχιάος, Α.-Αι., «Το εφήμερο κράτος του Σαμουήλ (976-1018). Τα σχετικά με αυτό προβλήματα», στο έργο του ίδιου Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 367-387. Pirivatrić, Sr., Samuilova država. Obim i karakter [Vizantološki Institut SANU posebna izdanja 21], Beograd 1997. Μαλιγκούδης, Φ., Ελληνισμός και Σλαβικός κόσμος, Θεσσαλονίκη 2006. Παπαστάθης, Χ., Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών 2], Θεσσαλονίκη 1978.
Last Update
19-10-2020