Course Information
TitleΤα υμνογραφικά κείμενα της ορθοδόξου Εκκλησίας γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. / The hymnographical texts of the Orthodox church: Linguistic and stylistic approach
Code2181
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAnna Koltsiou-Nikita
CommonYes
StatusActive
Course ID600014140

Programme of Study: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 5
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesSpring-3

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600200415
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Upon the completion of this course, students are expected to have cultivated a number of skills, in order to acquire certain cognitive goals and new attitudes. In particular, students should be able to:  Cognitive goals - Recognize the basic linguistic and editorial phenomena of the liturgical and hymnological texts - Understand the content of the liturgical and hymnological texts - Criticize translations with the help of the original texts More specifically: Be aware of the particular characteristics of the language of liturgical and hymnological texts - Recognize language loans from the ancient Greek and patristic secretariat - Realize the value and functionality of the poetic language of the hymns - Understand the theological content of the hymns - Understand the reasons that affect the linguistic form depending on the kind of hymnological text - Recognize the vocabulary and editorial features and deviations of the texts due to the measure and the rhythm  Cultivation of Skills - Understand and analyze linguistically the use of speech by the author(s) of the liturgical and hymnological texts - Evaluate the linguistic education of the author(s) of the liturgical and hymnological texts - Make good use of the relevant bibliography - Produce component oral and written speech, utilizing the original liturgical and hymnological texts  New Attitudes - Be aware of the contribution of the greek language to culture and to the development of theological thinking - Realize the importance of the liturgical and hymnological texts and their contribution to the preservation of the greek language
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course focuses on the study of the language of Greek liturgical texts and mainly of the hymns of the Orthodox Church. The brief presentation of the history and evolution of the Greek language is followed by the study of texts from the hymnological ecclesiastical circle of Holy Week. The study comprises of a linguistic analysis of the texts that includes a lexical, grammatical and editorial approach. At the same time, existing translations of these texts in Modern Greek are presented and thoroughly investigated, aiming at the cultivation and maximization of the ability to perform a translational critique with the help of the original text. Subsequently, a theological and literary approach and interpretation of the texts is necessary to some extent, so as to properly understand and translate the original texts. Finally, theoretical issues related to the texts presented each time are examined. These include hymnographical varieties, the most important hymnographs, the concept of functional time, the role of melody, hagiological standards and symbols etc.
Keywords
Greek language, liturgical texts, hymnology, linguistic analysis, translate, interpretation
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Bibliographic search Electronic dictionaries Use of Power Point
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment180.7
Written assigments150.6
Exams30.1
Total753
Student Assessment
Description
- Assigned essays requiring requiring a literary, linguistic,stylistic and theological analysis of a hymnological text. Presentation of the work during the course. - Students who do not wish to take on any essays take written exams in study material set by the relevant textbooks.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1.Α. Κόλτσιου & Δ. Νικήτας, Η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Κείμενα-Μεταφράσεις-Σχόλια, εκδ. Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη 2017. 2.Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή υμνογραφία, εκδ. Γρηγόρη Χριστίνα & Σια, 2010.
Additional bibliography for study
Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή φιλολογία. Τα πρόσωπα και τα κείμενα, Α΄: Προβυζαντινοί και πρωτοβυζαντινοί χρόνοι (περ. 150-527 μ.Χ.), Ηράκλειο Κρήτης 1995˙ Β΄: από τον Ιουστινιανό έως τον Φώτιο (527-900), Ηράκλειο Κρήτης 2003. Δετοράκης, Θ. , Kλασσικαί απηχήσεις εις την βυζαντινήν υμνογραφίαν. EEBΣ, 39-40 (1973), σσ. 148 - 161. Δετοράκης, Θ., Δόγμα και γλώσσα. Η γλώσσα των δογματικών ύμνων του Ιωάννου Δαμασκηνού. Νέα Σιών, 90, (2006). σσ. 60-72. Α.Δ. Κομίνης, Το βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα και οι επιγραμματοποιοί, Αθήνα 1966. K. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Ι-ΙΙΙ, Αθήνα 1897-1900 [Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453), Mόναχο 1897]. ‣ Ν.Β. Τωμαδάκης, Η Βυζαντινή Υμνογραφία και Ποίησις, ανατύπ. Θεσσαλονίκη 1993. ‣ M.D. Lauxtermann, Byzantine poetry from Pisides to Geometres: texts and contexts, Wiener byzantinistische Studien 24, Βιέννη 2003. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Η «ταυτότητα» της χριστιανικής μετάφρασης. Δελτίο Βιβλικών Μελετών, 28,(2010,)σσ. 9-24. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Γλωσσικές Απόψεις και Όψεις στα Κείμενα των Καππαδοκών Πατέρων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. Ερμηνευτικά Λεξικά Ch. Du Cange, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Graecitatis (Lyon, 1688) [ανατ. Graz, 1958] Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικὸν τῆς ὅλης Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Αθήνα, 1958) Ε. Κριαράς, Λεξικὸ τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς Δημώδους Γραμματείας 1110-1669 (Θεσσαλονίκη 1968-2006) G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford, 1968) H. G. Liddell - R. Scott, A Greek-English Lexicon, revised by Sir H. S. Jones (Oxford, 91940); Revised Supplement, ed. P. G. W. Glare (Oxford, 1996) — H. G. Liddell - R. Scott – Μ. Κωνσταντινίδης, Μέγα λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης μεταφρασθὲν ἐκ τῆς ἀγγλικῆς εἰς τὴν ἑλληνικὴν ὑπὸ Ξενοφῶντος Π. Μόσχου, διὰ πολλῶν δὲ βυζαντιακῶν ἰδίως λέξεων καὶ φράσεων πλουτισθὲν καὶ ἐκδοθὲν ἐπιστασία Μιχαὴλ Κωνσταντινίδου (Αθήνα, 1901-1948) E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100) (Cambridge, Mass., 1914) E. Trapp κ.ά., Lexikon zur byzantinischen Gräzität (Wien, 1994-2005)
Last Update
07-07-2022