Development, inplementation and evaluation of Adult and Continuing Education programmes

Informations du Cours
TitreΣχεδιασμός εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Development, inplementation and evaluation of Adult and Continuing Education programmes
CodeΠΕ602
FacultyLettres
Cycle / Niveau2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zarifis
CommonNon
StatutActif
Course ID600003489

Programme d' Études: Paidagōgikī epistīmī 2016

Registered students: 6
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
Synechizómenī EkpaídeusīYPOCΗREŌTIKO2110

Informations de la Classe
Année Académique2016 – 2017
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Total Hours26
Class ID
600032675
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
 • Développement de Compétences
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Examens)
Prerequisites
Required Courses
 • ΠΕ101 Quantitative methods in Educational Research
 • ΠΕ103 Academic writtening
 • ΠΕ102 Qualitative methods in Educational Research
 • ΠΕ601 Theoretical foundations, historical perspectives and basic principles of Adult and Continuing Education
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences261.0
Etude & analyse bibliographiques1004
Redaction de travaux753
Autre502
Total25110.0
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Asseraf, G.; Dossou, F. (2003). Guidelines for the development of common certificates and other reference tools. Sustainable professionalisation: European pilot project. Bligh D.R., (1972): What’s the use of lectures? Honiton: D.A. &. B. Bligh. Blunden R., (1997): «Praxis in vocational education and training: being and becoming a person» στο International Journal of Lifelong Education, V16, n4, Jul-Aug.1997. σελ: 277-289. Blunt A., Yang B., (2002): «Factor structure of the adult attitudes toward adult and continuing education scale and its capacity to predict participation behaviour: Evidence for adoption of a revised scale», στο Adult Education Quarterly, V52, n4. σελ: 299-314. Bramley P., (1991): Evaluating training effectiveness. Translating theory into practice, London: The McGraw- Hill Book Company Series. Brookfield (1898) «Teaching Roles and Teaching styles» στο Titmus, C. (ed.) Lifelong Education for Adults: An International Handbook, Oxford: Pergamon. (1989: 208-212). Brookfield, S. (1988) “Training Educators of Adults”, London and New York: Routledge. Brookfield, S. (1989) “Facilitating Adult Learning”, στο S.B. Merriam: M. Cunningham, (eds) Handbook at Adult and Continuing Education, San Francisco: Jossey Bass. σελ: 201-210. Brookfield, S. (1989) “Teaching Roles and Teaching styles”, στο Titmus, C. (ed.) Lifelong Education for Adults: An International Handbook, Oxford: Pergamon. σελ: 208-212. Brookfield, S. D. (1985) (ed.) Self-Directed Learning: From Theory to Practice στο New Directions in Continuing Education, no. 25. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. D. (1986) Understanding and Facilitating Adult Learning, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. D. (1987) Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting, San Francisco: Jossey-Bass. Cartwright, D. and Zander A., (1968): Group Dynamics: research and theory. 3rd. Edition. London. Tavistock Publications. Cedefop (2008a). The shift to learning outcomes: conceptual, political and practical developments in Europe. Luxembourg: Publications Office. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4079_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Cedefop (2008b). Validation of non-formal and informal learning in Europe: a snapshot 2007. Luxembourg: Publications Office. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4073_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Cedefop (2010). Briefing note - Learning to change: vocational education and training reform 2002-10. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 21, 2012, από http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9042_en.pdf Cedefop (2010): Κίνητρα για παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης από τις επιχειρήσεις -ώρα για αναθεώρηση; Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων. Cedefop (2011): Τι να περιμένουμε όσον αφορά στις δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας; Ενημερωτικό Σημείωμα. Φεβρουάριος 2011. Cedefop (2012): Trends in VET polivy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges communiqué. Working Paper No 16. Luxemburg. Publication Office of the European Union. Cedefop, (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10. Luxemburg. Publication Office of the European Union. Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Study commissioned to the Qualifications and Curriculum Authority, England. Luxembourg: Publications Office. Cedefop panorama series; No 109. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 14.7.2013]. Cervero R. & Yang B., (2001): «Power and influence styles programme planning: relationship with organizational political contexts», στο International Journal of Lifelong Education. V20, Jul.-Aug. 2001.: 289-296. Cervero, R. M. (1989) «Continuing education for the professions», στο S. B. Merriam: M. Cunnigham, (eds.) Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco: Jossey Bass.: 513-524. Cervero, R.M., (1988): Effective continuing education for professionals, San Francisco: Jossey-Bass. LC1072.C56 C47 Cornbleth C., (1990): Curriculum in Context, Basingstoke: Falmer Press. Cyprus Productivity Centre (2006): “Survey on the Use and Potential Use of Flexible Forms of Employment in Cyprus”. Cyprus Productivity Centre (2007): “National Productivity Strategy 2007-2013”. Daloz L.A., (1986): Effective Teaching and Mentoring: Realizing the Transformational Power of Adult Learning Experiences, San Francisco: Jossey-Bass. Darkenwald G.G. & Merriam S.B., (1982): Adult Education: Foundations of Practice, London: Harper & Row. Dietrich, F. (2012). Youth unemployment in Europe: theoretical considerations and empirical findings. Berlin, Germany: Friedrich-Ebert-Stiftung International Policy Analysis. Doll R.C., (1995): Curriculum Improvement. Boston: Allyn and Bacon. Douglas Τ., (1997): Η επιβίωση στις ομάδες. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα. Drake K., Germe J.F., (1995): Financing continuing training: what are the lessons from international comparison? Berlin, Cedefop. Dunkel, Torsten; Le Mouillour, Isabelle (2007). Qualifications frameworks and credit systems: a toolkit for education in Europe. European journal of vocational training, 2007/3, 2008/1, No 42-43, p. 184-202. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/42-en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 30.6.2013]. Eberhardt, Christiane (2009). CREDCHEM – Developing and testing a Credit System enhancing mobility in the chemistry sector. In: ECVET Pilot Projects meeting: Designing partnerships and understanding other learning contexts using learning outcomes. Paris, 2-3 July 2009. Available on Internet: http://www.ecvet-projects.eu/Admin/Documents/credchem_paris_0709.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 15.6.2013]. ECVET magazine 2010/ No 1. http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/16367.aspx [τελευταία πρόσβαση στις 24.7.2013]. European Centre of Constitutional Law (2007): “Study for the Reorganisation and Development of the Secondary Technical and Vocational Education (STVE) in Cyprus”. Ferrance, E. (2000). Action Research. Providence, RI, USA. Retrieved November 14, 2012 from http://www.lab.brown.edu/pubs/themes_ed/act_research.pdf. Gagné R.M. and Briggs L.J., (1974): Principles of instructional design (2nd ed.). Holt, Rinehart, and Winston. Gagné R.M., (1985): The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: CBS College Publishing. Guba E.G. & Lincoln Y.S., (1985): στο έργο τους Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage. Hawley, J.; Souto, O.M.; Duchemin, C. (2010). 2010 update of the European inventory on validation of nonformal and informal learning: final report. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77643.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 14.7.2013]. Hinsz V.B., (1991): «Individual versus group goal decision making: Social comparison in goals for individual task performance». Journal of Applied Social Psychology, 21, 287- 1003. Hinsz V.B., (1995): «Group and individual decision making for task performance goals: Processes in the establishment of goals in groups». Journal of Applied Social Psychology, 25, 253-370. Hinsz V.B., Park E.S., Sjomeling M., (2004): «Group interaction sustains positive moods and diminishes negative moods». Paper presented at the annual meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago. Holton E.F., III (1996): «Holton’s Evaluation Model: New evidence and construct elaborations», στο Advances in Developing Human Resources, vol. 7, no. 1, London: Sage Publications: 37-54. Houtkoop, W. & Van Der Kamp, M. (1992): «Factors influencing participation in Continuing Education», στο International Journal of Educational Research, 17(6): 537-548, Jamieson P., et al., (2000): “Place and Space in the Design of New Learning Environments”, Higher Education Research and Development, Vol. 19, No. 2, Routledge Taylor & Francis Group, London, pp. 221-237. Kirkpatrick D.L., (1996): «Evaluation», στο Craig, R. L (ed. in chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development, 4th edition, New York: McGraw-Hill, 294-312. Kirkpatrick D.L., (1998): «The four levels of evaluation», στο Brown S.M. & C.J. Seidner (eds). Evaluating corporate training: models and issues, Boston: Kluwer Academic Publishers, 95-112. Le Mouillour, Isabelle; Sellin, Burkart, Jones, Simon (2003). First Report of the Technical Working Group on Credit Transfer in VET: October 2003. Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training. The Copenhagen Process. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/twg_on_credit_transfer_progress_en.pdf [τελευταία πρόσβαση στις 22.6.2010]. Lenz (1982): The Art of Teaching Adults, New York: Holt, Rinehart & Winston. Lewin K., (1958): «Group decision and social change». In E.E. Macoby, T.M. Newcomb, E.L. Hartley (Eds.), Readings in Social Psychology, 3, 197-211. New York: Holt. Little A.W., (2003): «Motivating Learning and the Development of Human Capital», στο Compare, 33(4): 437-452. McGivney V., (1993): «Participation and non-participation: A review of the literature», στο R. Edwards S., Sieminski D. Zeldin (Eds) Adult learners, education and training, London: Routledge/OUP. σελ: 11-30, McGivney V., (1996). Who is and who isn’t participating in adult education: International and national perspectives, Paper presented to Conference «Participation's everyone's business», Coogee (αδημοσίευτη εισήγηση). McKay, J.A. (1992,). Professional development through action research. Journal of Staff Development, 13(1), 18-21. Mertler, C. (2009). Action Research. Thousand Oaks, California, USA: Sage Publications, Inc. Naquin S., Sharon and Elwood F. Holton (2006): «Leadership and Managerial competency models: a simplified process and resulting model», Advances in developing human resources, vol. 8, no 2. OECD (2012): Education at a Glance 2012: OECD Indicators. OECD Publishing. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 3, 2012, από http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en OECD (2012): OECD Week 2012: Better Skills. Better Jobs. Better Lives. The OECD skills strategy executive summary. France: OECD Publishing. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 10, 2012, από http://www.oecd.org/general/50452749.pdf Phillips J.J. & G.P. Chagalis (1990): «Evaluation of HRD Programs: Quantitative and Qualitative», στο Nadler, L.Z. Nadler (eds). The handbook of human resource development, 2nd edition, New York: John Wiley & Sons,12.3, 12.33-12.35. Phillips J.J. (1996): «Measuring the results of training», στο Craig R.L. (ed.in.chief). The ASTD Training and Development Handbook A guide to human resource development, 4th edition, New York: McGraw-Hill, 313-341. Phillips J.J., (1998): «Level four and beyond: an ROI model», στο Brown S.M. & C.J. Seidner (eds). Evaluating corporate training: models and issues, Boston: Kluwer Academic Publishers: 113-139. Phillips P.P., Phillips J.J., (2001): «Symposium on the evaluation of training: editorial», στο International Journal of Training and Development, vol. 5, no. 4, Oxford: Blackwell Publishers LtdQ 240-247. Psacharopoulos G. and Patrinos, H.A. (2002): Returns to investment in education: a further update. Policy Research Working Paper Series 2881, The World Bank. Quintini, P., Martin, J. & Martin S. (2007): The Changing Nature of the School-to-Work Transition Process in OECD Countries. IZA Discussion Papers, 2582. Riel, M. (2011). Understanding action research. Retrieved from http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html. Pine, G. (2009). Teacher Action Research. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. Rogers (1986): Adults Learning, Milton Keynes: Open University Press. Rogers C., (1969): Freedom to Learn. Columbus: Merrill. Ryan, C. (1994). Authentic Assessment. USA: Teacher Created Materials Inc. Spitzer D.R., (2005): «Learning Effectiveness Measurement: A new approach for measuring and managing learning to achieve business results», στο Advances in Developing Human Resources, vol. 7, no. 1, London: Sage Publications, 55-70.]. Staton T.F., (1960): How to instruct successfully, New York: McGraw-Hill. LC5219.S86 1960 (σελ. 26-28 & 43-54). Stephens M.D. & Roderick G.W., (1971): Teaching Techniques in Adult Education, Newton Abbot: David & Charles. Stroobants V., Jans M., Wildermeersch D., (2001): «Making sense of learning for work: Towards a framework of transitional learning», στο International Journal of Lifelong Education, V20, n1/2. σελ: 114-126. Wiggins, G. (1993). The case for authentic assessment. Eric: Digest. Wolek, F. W. (1999): «The skill development processes of apprenticeship» in International Journal of Lifelong Education, V18, n5, Sep.-Oct. 1999. pp: 395-406. Young, Michael (2007). Qualifications frameworks: Some conceptual issues. In: European Journal of Education, Vol. 42, No 4, 2007, p. 445-457. Γραβάνη, Μ. N. (Ed.) (2010) Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. (με τη συνεργασία των: Ευστράτογλου, Α., Ζαρίφης, Γ., Νικολοπούλου Β., Χατζηθεοχάρους, Π.). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN: 978-9963-9529-9-1. Γραβάνη, Μ. Ν. (Ed.) (2010) Οδηγός Μελέτης ΕΠΑ 66 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Λευκωσία, ΑΠΚΥ (με τη συνεργασία των: Ευστράτογλου, Α., Ζαρίφη, Γ., Νικολοπούλου Β., Χατζηθεοχάρους, Π.), Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN: 978-9963-695-06-5. Γραφείο Προγραμματισμού (2006): Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013. Λευκωσία, Γραφείο Προγραμματισμού. Ευστράτογλου, Α. (2009): Διαρθρωτική ή κυκλική η ανεργία στην Ελλάδα σήμερα; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Τεύχος 159 (2009), σελ. 18-29. Κόκκος Α., (2008): Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων: Μελέτη αξιολόγησης. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ματσαγγούρας Η.Γ., (2001): Η Εκπαιδευτική διαδικασία/ διαδικασία κατάρτισης, τόμος α΄. Αθήνα, Αυτοέκδοση. Ματσαγγούρας Η.Γ., (2003): Η Διαθεματικότητα στη Γνώση. Αθήνα, Γρηγόρης. Μπονίδης Κ., (2006): Προδιαγραφές της διδασκαλίας: Θεωρία και πράξη, Ανέκδοτες διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Παιδαγωγική ΙΙ», Τομέας Παιδα¬γωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπουτσιούκη Σ., (2006): Διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικών εκπαίδευσης της Ε.Ε. και μεταλλαγές στο χώρο της αγοράς εργασίας. Μία αξιολογική προσέγγιση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών. Πετρουλάκης Ν., (1992): Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία. Αθήνα, Γρηγόρης. Ρομπόλης, Σ. (2009): Η εργασία κατά την διαρκεια της οικονομικής κρίσης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Τεύχος 159 (2009), σελ. 1-17. Συμβούλιο της Ε.Ε. (2012): ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2013): Σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory ⎼ Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education ⎼ Adult Learning ⎼ Canadian Journal of University Continuing Education ⎼ Continuing Higher Education Review ⎼ Curriculum Inquiry Curriculum Journal ⎼ Education & Training ⎼ European Education European Educational Research Journal European Journal of Education ⎼ European Journal of Higher Education European Journal of Open, Distance and E-Learning European Journal of Psychology of Education European Journal of Special Needs Education European Journal of Teacher Education ⎼ European Journal of Teacher Education European Journal of Training and Development ⎼ International Journal for Educational and Vocational Guidance ⎼ International Journal of Learning and Change ⎼ International Journal of Lifelong Education ⎼ International Journal of Training and Development International Journal of Training Research ⎼ Journal of Adult and Continuing Education ⎼ Journal of Continuing Higher Education ⎼ Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education ⎼ Journal of Vocational Behavior Journal of Vocational Education and Training Journal of Workplace Learning ⎼ New Directions for Adult and Continuing Education ⎼ New Horizons in Adult Education & Human Resource Development ⎼ Studies in Continuing Education ⎼ Studies in the Education of Adults ⎼ Vocations and Learning
Last Update
02-08-2016