Advisor and social support in Special Education

Informations du Cours
TitreΣυμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή / Advisor and social support in Special Education
CodeΠΕ304
FacultyLettres
Cycle / Niveau2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CoordinatorMaria Doikou
CommonNon
StatutActif
Course ID600003474

Programme d' Études: Paidagōgikī epistīmī 2016

Registered students: 7
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
Eidikī AgōgīYPOCΗREŌTIKO3210
Synechizómenī EkpaídeusīYPOCΗREŌTIKO KAT' EPILOGĪN3210

Informations de la Classe
Année Académique2017 – 2018
Semestre de l’AnnéeWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600032684
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
 • Développement de Compétences
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Matériel multimédia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences
Seminaires261.0
Etude & analyse bibliographiques1104.4
Redaction de travaux1004
Autre150.6
Total25110.0
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Formative, Sommative)
 • Autre (Formative, Sommative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Ελληνόγλωσση Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 289-308. www.pseve.org Αντωνιάδου, Ε. & Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2006). Οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο: πρόταση για μια νέα προσέγγιση. Στο Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο (σσ. 95-108). Αθήνα: τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Brown, D., Pryzwansky, B. W. & Schulte, C. A., (2006). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική: Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη (μετ. Α. Λαμπροπούλου). Αθήνα: Τυπωθήτω. Δαβάζογλου, Α & Κόκκινος, Κ. (2003). Η σχέση του σχολείου με οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 97-114. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2001). Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με οπτική ανεπάρκεια, Ψυχολογία, 8(4), 431- 450. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 93-116. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2007). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας" (σσ. 240-253). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Calias M. (1994). Δουλεύοντας με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο Μ. Καϊλα, Ν. Πολεμικός, Γ. Φιλίππου. Άτομα με ειδικές ανάγκες, Τόμος Α΄( σσ. 140-149) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Cattanach, A. (2003). Θεραπεία μέσω του Παιχνιδιού. Μτφ. Μεγαλούδη, Φ. Αθήνα: Σαββάλας. Dale, N. (2000). Τρόποι συνεργασίας με οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες / μετ. Μ. Αποστολή. Αθήνα: Έλλην. Gerdard, K. & Geldard, D. (2004). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά/ μετ. Σ. Μεταξάς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Harry, B. (2000, October). Beth Harry. In (Eds.).(2000). Building on family strengths: Research and services in support of children and their families. 1999 conference proceedings. Portland, OR: Portland State University, Research and Training Center on (p. 7). http://www.rtc.pdx.edu/PDF/cp99.pdf#page=14 Heward William Lee (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μια εισαγωγή στην Ειδική εκπαίδευση/ Μετ. Χαρά Λυμπεροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος Hoddapp, R. M., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., & Σπανδάγου, Η. (2005). Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία: νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία. Αθήνα: Μεταίχμιο Ivey, A. (1995). Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής. (μετ.-επιμ. Μ. Μαλικιώση – Λοΐζου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ivey, A. E., Gluckstern, N. B. & Bradford Ivey M. (1996). Συμβουλευτική μέθοδος πρακτικής προσέγγισης /μετ. Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζγαντζούρη, Κ., & Πουρκός, Μ. (1997). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ. Εκδ.) Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, (σσ. 259-273). Αθήνα: Gutenberg. Κλεφτάρας, Γ. (1997). Η διαπροσωπική σχέση ως θεμελιώδης έννοια στη διαδικασία της εκπαίδευσης: πρακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές βελτίωσής της. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ. Εκδ.), Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, σσ. 275-302. Αθήνα: Gutenberg. Κοντοπούλου, Μ. (2001). Συμβουλευτική γονέων στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης: η συμβολή των εκπαιδευτικών. Στο Μ. Τζουριάδου (Επι. Εκδ.)., Πρώιμη Παρέμβαση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ. 160-183), Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Κοντοπούλου, Μ. (2004). Σχέσεις επαγγελματιών με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες: Ένα μοντέλο συμβουλευτικής παρέμβασης. Στο Ζαφειροπούλου, Μ. & Κλεφτάρας, Γ. (Επιμ). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 167-185). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κοντοπούλου Μ., Λόξα Γ., Ταμπάκη Σ., Παπαθανασίου Ε, Τζουριάδου Μ. (2009). Συνεργασία ειδικών-γονέων στο πλαίσιο των ΚΔΑΥ. Στο Κλεφτάρας Γ., Καϊλα Μ. (επιμ.) Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα της ζωής(σσ. 345-358). Αθήνα. Πεδίο. Κοσμίδου - Hardy, Χρ. & Α. Γαλανουδάκη – Ράπτη (1996). Συμβουλευτική: Θεωρία και πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Αθήνα: Ασημάκης. Κοσμίδου - Hardy, Χ. (1998). Ο δάσκαλος ως σύμβουλος στη διδακτική μαθησιακή συνάντηση, ΕΛΕΣΥΠ, 46-47, 33-63. Κοσμόπουλος, Α. & Μουλαλούδης, Γ. (2003). Ο Carl Rogers και η προσωποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κρουσταλάκης, Γ. (χ,χ). Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κουρκούτας, Η. ( 2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κυπριωτάκη, Μ., & Γεωργιάδη, Μ. (2005). Παράγοντες που προκαλούν άγχος σε γονείς παιδιών με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση–Στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους και στήριξης της οικογένειας. Στων Α. Τριλιανού & Ι. Καράμηνα (Επιμ. έκδ.), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης». Τόμ. 2 (σελ. 153-162). Αθήνα: Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) NEO Κυπριωτάκη, Μ., Φραγγογιάννη, Μ. Ε., & Μανωλίτσης, Γ. (2010). Γονείς και παιδιά με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση: Αντιλήψεις, σχέσεις αλληλεπίδρασης και δραστηριότητες. Στων Αικ. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης (Επιμ. έκδ.). Πρώιμη Παρέμβαση: Διεπιστημονική Θεώρηση (σσ.147-176) Αθήνα: Πεδίο NEO Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2002). Εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία: Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Τόμος Α΄. (σσ. 342-365). Αθήνα: Ατραπός. Μαλικιώση-Λοΐζου, M. (Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2003). Αντιλήψεις νηπιαγωγών που εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής για τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους, Ψυχολογία, 10(4), 481-496. Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (1994). Ο λειτουργός Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού στο πλαίσιο της προσχολικής παρέμβασης, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 30-31, 101-107. Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (1999). Συμβουλευτική στα πλαίσια του σχολείου: δυνατότητες και περιορισμοί, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας, Τόμος Γ΄, 117-135. Μπίμπου-Νάκου, Ι. Συμβουλευτική με οικογένειες, σχολείο και επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στο Πρόγραμμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης, http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/EKS_epeaek.pdf Μπρούζος, Α. (1999). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού: μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος. Moores, D. F., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2007). Εκπαίδευση και κώφωση : ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ρήγα, Α. Β. (2008). Παιχνίδι και θεραπεία: Η παιγνιοθεραπεία στο νοσοκομείο. Στο Κουρκούτας, Η. & Chartier, J-P, (Eπιμ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες: στρατηγικές παρέμβασης, σσ. 205-221. Αθήνα: Εκδ. Τόπος. Rogers, C. R. (2004). Ένας τρόπος να υπάρχουμε. Αθήνα: Ερευνητές. Rogers, C. R. (2006). Η γένεση του προσώπου: Η ψυχοθεραπεία με τη ματιά ενός θεραπευτή/ μετ. Χ. Βοντά & Γ. Μουλαδούδης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rogers, C. R. (2006). Το γίγνεσθαι του προσώπου: Η ματιά του θεραπευτή στην ψυχοθεραπεία. μετ. Ζ -Μ. Ρηγοπούλου. Αθήνα: Ερευνητές. Παπαδογεωργοπούλου, Α. (2010). Παιδιά «πτυσσόμενα τηλεσκόπια».όταν ανακάλυψαν το μαγικό χαλί της Παιγνιοθεραπείας. Αθήνα: Κοντύλη Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ Ι., Χένρι Τ., Οσμπορν Ε. (1996). Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας / μετ. Ε. Τζελέπογλου. Αθήνα: Καστανιώτης. Σταλίκας, Α. & Χαμόδρακα, Μ. (2004). Η ενσυναίσθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Στογιαννίδου Α. (2006). Συνεργασία ψυχολόγων και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Στο Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο (σσ. 299-350). Αθήνα: τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ Στογιαννίδου Α. (2011). Μια πρόταση αξιολόγησης της συμβουλευτικής γονέων στο πλαίσιο της εμπειρικής τεκμηρίωσης, Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 338-358. www.pseve.org Συριοπούλου-Δελλή, Χ. (2005). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην ειδική αγωγή. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρης Τοτόλου, Α. & Σούλης, Σ. (2004). Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, Θέματα Ειδικής Αγωγής, 26, 78-88. Τριάρχη-Hermann, Β. (2002). Η σχολική συμβουλευτική: Ένας απαραίτητος θεσμός στην εκπαίδευση του σήμερα. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία: Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός Τριλίβα, Σ. & G. Chiementi (2000). Συναισθηματική και κοινωνική επιδεξιότητα: Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Χατζηχρήστου, Χ. (2003). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, Ψυχολογία, 10(2 και 3), 343-361. Χατζηχρήστου, Χ. (2014). Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Γεωργουλέας, Γ. & Λαμπροπούλου, Α. (2006). Παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του "Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή το Σχολείο", Παιδί και Έφηβος, 8(2), 155-175. Ξενόγλωσση Aladag, M. & Tezer, E. (2009). Effects of a peer helping training program on helping skills and self-growth of peer helpers. International Journal for the Advancement of Counselling, 31, 255-269. Brearley, G. (1994). Counseling children with special needs. Oxford: Blackwell Science. Case, S. (2001). Learning to partner, disabling conflict: Early indications of an improving relationship between parents and professionals with regard to service provision for children with learning disabilities. Disability & Society, 16(6), 837-854. Corley, G. & Pring, L. (1996). The inner life of visually impaired children. In Varma, V. (Ed), The Inner life of Children with Special Needs (pp. 1-14). London: Whurr Publishers. Cowie, H., Naylor, P., Talamelli, l., Chauhan P. & Smith, K. (2002). Knowledge, use of and attitudes towards peer support: a 2-year follow-up to the Prince's Trust survey. Journal of Adolescence, 25, 453-467. Dale, N. O. (1996). Working with families of children with special needs: partner-ship and practice. London: Routledge. Dettmer P., Thurston P. L., & Dyck, J. N. (2005). Consultation, Collaboration, and teamwork for students with special needs (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Doikou, M., & Diamandidou, K. (2011). Enhancing teachers' counselling skills: student teachers’ views on a teachers' education programme, European Journal of Teacher Education, 34(1), 61-79. Everts, H. (2003). Peer counselling and support In C. Hall, E. Hall, & G. Hornby, (Eds.). Counselling pupils in schools: Skills and strategies for teachers (pp.60-79). London: Routledge. Henriksen, E. M. (1991). A peer helping program for the middle school. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy/Revue canadienne de counseling et de psychothérapie, 25(1). Feltham C. (1995). What is counselling? London: SAGE Publications. Gatongi, F. (2007). Person-centred approach in schools: Is it the answer to disruptive behaviour in our classrooms? Counselling Psychology Quarterly, 20(2), 205-211, DOI: 10.1080/0951507701403406. Geldard, K., Geldard, D. (1997). Counselling children. London: SAGE Publications. Guidetti, M. & C. Tourette (1996). Handicaps et développement psychologique de l’enfant. Paris : Arman Collin. Hamblin, D. (1993). The teacher and counselling. Hemel Hempstead, Herts: Simon & Schuster Education. Hornby, G., Hall, C. & Hall, E. (2003). Counselling pupils in schools: skills and strategies for teachers. London: RoutledgeFalmer. Humphrey, N. (2003). Facilitating a positive sense of self in pupils with dyslexia: the role of teachers and peers, Support for Learning, 8(3), 130-136. Jennings, S. (1993). Playtherapy with children. A practicioner's guide. Oxford: Blackwell Scientific Publications. Kottler, J. A. & Kottler, E. (1993). Teacher as counselor: developing the helping skills you need. Newbury Park, Calif.: Corwin Press. Lawrence, D. (1971). The effects of counselling on retarded readers. Educational Research, 13(2), 119-124. Lawrence, D. (1972). Counselling of retarded readers by non‐professionals. Educational Research, 15(1), 48-51. Litton, F. W. & Atkins, K. (1995). Counseling special populations for transition services. In Rotatori, A. F., Schwenn, J. O. & Litton, F. W. (Eds). Advances in special education, Vol. 9 - Counseling special populations: Research and practice perspectives (pp. 35-64). Greenwitch: JAI Press. Lupart, J. L., Pyryt, M. C., Watson, S. L., & Pierce, K. (2005). Gifted education and counselling in Canada. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 173-190. le Roux, J. (2002). Effective educators are culturally competent communicators, Intercultural Education, 13(1), DOI: 10.1080/14675980120112922 Nalavany, B., Ryan, S., Gomory, T., Lacasse, J. (2005). Mapping the Characteristics of a good Play Therapist, International Journal of Play Therapy, 14(1), pp. 27-50. Pattison, S. (2006). Beyond the classroom: The inclusion of young people with learning disabilities in UK mainstream counselling services, International Journal of Inclusive Education, 10(6), 547- 564. Parkes, J., White‐Koning, M., Dickinson, H. O., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., Fauconnier. J., Marcelli, M., McManus, V., Michelsen, S. L., Parkinson, K. & Colver, A. (2008). Psychological problems in children with cerebral palsy: a cross‐sectional European study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 405-413. Persson, R. S. (2005). Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 263-276. Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company. Rogers, C. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin Company. Reis, S. & Colbert, M. (2004). Counseling needs of academically talented students with learning disabilities, Professional School Counselling, 8(2), 156-167. Rotatori, A. F., Schwenn, J. O. & Litton, F. W. (1995). Counseling special populations: research and practice perspectives. Greenwinch, Conn: JAI Press. Scott R. (2004). Dyslexia and Counselling. Wiley, John & Sons. Sharp, S. & Cowie, H. (1998). Counselling and supporting children in distress. London: Sage. Sheridan, S. M. & Cowan, R. J., (2004). Consultation with School Personnel. Educational Psychology Papers and Publication, 32, 599-616, http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=edpsychpapers Shikako-Thomas, K., Lach, L., Majnemer, A., Nimigon, J., Cameron, K., & Shevell, M. (2009). Quality of life from the perspective of adolescents with cerebral palsy:“I just think I’m a normal kid, I just happen to have a disability”. Quality of Life Research, 18(7), 825-832. Varma, V. (Ed.). The inner life of children with special needs. London: Whurr. Vernon, A. (2002). What works when with children and adolescents: A handbook of individual counseling techniques. Research Press. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Counselling Psychology Quarterly ⎼ International Journal for the Advancement of Counselling ⎼ The Journal of Special Education - European Journal of Psychology of Education ⎼ Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development ⎼ Psychology in the Schools ⎼ European Journal of Special Needs Education
Last Update
02-12-2017