LESSON PLANNING ACCORDING TO THE INTEGRATED FOREIGN LANGUAGES CURRICULUM (IFLC) FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

Informations du Cours
TitreΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ / LESSON PLANNING ACCORDING TO THE INTEGRATED FOREIGN LANGUAGES CURRICULUM (IFLC) FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
Title in AllemandUnterrichtsplanung nach dem neuen Gemeinsamen Fremdsprachen-Curriculum für die Primar- und Sekundarstufe
CodeΑΚ0232
FacultyLettres
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonOui
StatutActif
Course ID600014840

Programme d' Études: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 34
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Informations de la Classe
Année Académique2019 – 2020
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600145531
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
 • Développement de Compétences
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Allemand (Enseignement, Examens)
Prerequisites
Required Courses
 • ΓΕΡ101 GERMAN LANGUAGE I
 • ΓΕΡ201 GERMAN LANGUAGE II
 • ΓΕΡ301 GERMAN LANGUAGE III
 • ΓΕΡ401 GERMAN LANGUAGE IV
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Seminaires391.6
Etude & analyse bibliographiques321.3
Placement en stage391.6
Presentation d’une etude (projet)200.8
Redaction de travaux200.8
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Formative, Sommative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Βαλμάς, Θ./Βεργίδης, Δ. (2011): Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων δασκάλων. Σε: Οικονομίδης, Β. (επιμ.). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 746-761 Δενδρινού, Β. (2013): Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ, 22-34. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (2013): Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 16-21. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ) (2016): ΦΕΚ 2871/9.9.2016, τ. Β’, Αριθμ. Υ.Α. 141417/Δ2. Σε: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87e_1TwhCA6ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsE1j2MVavyCTrfGtyLbA2yaA5QPhIlgiT7a5utSVE0Q0 (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Hattie, John (2012): Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. London, New York: Routledge Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (2015): New priorities for European cooperation in education and training (2015/C 417/04) – December 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015XG1215%2802%29 (last access: 14.09.2018) Καραβά, Ε./Ζουγανέλη, Κ. (2013): Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ ΞΓ. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 35-69. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Καραγιαννίδου, Ε. (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Σε: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42 (2006), 23-41 (και σε https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 05.09.2018) Karagiannidou, E. (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 Karagiannidou, E./Sidiropoulou, R. M. (2017): Die Rolle des DaF-Lehrpraktikums in der Curriculumentwicklung an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles-Universität Thessaloniki. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 41 (2015), 229-241 Kelly, M./Grenfell, M./Allan, R./Kriza, C./McEvoy, W.(2004): European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference University of Southampton 2004. At: http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/language_teaching/language_teacher/profile_en.pdf (last access: 14.09.2018) Newby, D./Allan, R./Fenner, A.-B./Jones, B./Komorowska, H./Soghikyan K. (2007): European Portfolio for Student Teachers of Languages - A reflection tool for language teacher education. At: http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf (last access: 14.09.2018) North, B./Mateva, G./Rossner, R. (2013): European Profiling Grid. A user guide (EPG). At: http://egrid.epg-project.eu/sites/default/files/files/EGRID-Guide-EN-web.pdf (last access: 14.09.2018) Σακκούλης, Δ./Ασημάκη, Ά./Βεργίδης, Δ. (2017): Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις. Σε: Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 5, Τεύχος 1/2017, © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576, 104-126 (http://journal.educircle.gr/el/arxeio-tefxon/proigoymena-teyxi/5-2017/5-1-2017/28-tomos-5-teyxos-1/20-i-epimorfosi-ton-ekpaideftikon-zitimata-orismoy-kai-typologias-i-elliniki-empeiria-kai-oi-diethneis-taseis, τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Σέφφερ, Ντ./Γιόγακα, Α./Μιχελάκου, Μ./Πάλλη, Β./Χαραρά, Έλ. (2009): Deutsch ein Hit! 2. Γερμανικά Γ΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C118/742/4853,22146/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Στάη, Ν./Καπότη, Χ./Σπυροπούλου, Π./Πασίση, Α. (2006): Deutsch ein Hit! 1. Γερμανικά Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A110/569/3711,16172/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. In Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. Übersetzung des „Common European Framework of Reference“ von Jürgen Quertz in Zusammenarbeit mit Raimund Schieß und Ulrike Sköries sowie Günther Schneider (Skalen). Berlin, München: Langenscheidt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) βλ. κεφ. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες, ΠΣ Ξένων Γλωσσών σε http://ebooks.edu.gr/new/ps.php (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης http://www.epimorfosi.edu.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) PDV/Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής http://www.deutsch.gr/img/ENOSI_Fragen_PI_090409.pdf (τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Οι Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού http://neamathisi.com/learning-by-design/lbd-principles (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018)
Last Update
11-07-2019