International school textbook research

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΔιεθνής Έρευνα Σχολικών Βιβλίων / International school textbook research
CodiceΠΕ203
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorKyriakos Bonidis
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600003463

Programma di Studio: Paidagōgikī epistīmī 2016

Registered students: 5
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
Diethnīs ekpaídeusīObbligatorio2110

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2016 – 2017
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Total Hours26
Class ID
600032668
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella didattica laboratoriale
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze261.0
Esercitazione pratica nel Settore351.4
Studio e analisi bibliografica903.6
Progetto (project)602.4
Elaborazione tesina/tesine331.3
Altro80.3
Total25210.1
Student Assessment
Student Assessment methods
  Bibliography
  Additional bibliography for study
  Balkan Colleges Foundation (ed.) (1998), The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, Corvette Printing House. Φραγκουδάκη, Ά.& Δραγώνα, Θ. (1998), Τι είν’ η πατρίδα μας;, Αθήνα, Aλεξάνδρεια. Fritzsche, K.P. (Hrsg.) (1992β), Schulbuch auf dem Prüfstand, Studien zur Interkationalen Schulbuchforschung-Schriftreihe des Georg-Eckert-Instituts, 75, Frankfur/Main: M. Diesterweg. Johnsen, B.E., (1993). Textbooks in the kaleidoscope- A critical survey of literature and research on educational texts.Oxford. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (1988), UNESCO, Σύσταση 1974 (Παρίσι): εκπαίδευση για τη διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη, Θεσσαλονίκη. Καψάλης, A., Xαραλάμπους, Δ. (1995). Το σχολικό εγχειρίδιο. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προοπτική. Aθήνα: Μεταίχμιο. Καψάλης, Α, Μπονίδης, Κ., Σιπητάνου, Α. (επιμ.) (2000), Η εικόνα του 'άλλου'/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών, Αθήνα: τυπωθήτω Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2010), Η ανάγνωση των εικόνων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Κωνσταντινίδου, Ευθ. (2000), H κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: μια κριτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Mehlinger, H.D., (Ed.) (1981), Unesco Handbook for the Teaching of Social Studies, Paris: Indiana University, Bloomington. Social Studies Development Center, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Μπονίδης, Κ. (1998) “Ζητήματα έρευνας του παρακειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ., Αντωνίου, Φ., Μπουραντάς, Ό. (2002) «Ο εθνικός ‘εαυτός’ και ο εθνικός ‘άλλος’ στην εικονογράφηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77-92. Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. (2005). «Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης». Στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005). Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106-119. Μπονίδης, Κ. (2009). «Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και ‘παραδείγματα ανάλυσης». Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122. Μπονίδης, Κ. (2010). Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: θεωρία, σχεδιασμός, έρευνα. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Μπονίδης, Κ. (2015). Η Έρευνα και η αξιολογική Έρευνα των σχολικών βιβλίων: Το πεδίο, οι διαστάσεις και το μεθοδολογικό ζήτημα. Στο A. Κουλουμπαρίτση (επιμ.). Το σχολικό βιβλίο: Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Olechowski, R. (Hrsg.) (1995), Schulbuchforschung, Frankfurt: Peter Lang. Παπαδοπούλου Δ. (υπεύθυνη έκδοσης) (1990), Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου, Θεσσαλονίκη: Έκδοση Εργαστηρίου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη Unesco (1989), (Final Report) International Consultation with a view to Recommending Criteria for Improving the Study of Major Problems of Mankind and their Presentation in School Curricula and Textbooks, Bonn: German Commision for Unesco. Unesco (1991), International Expert Meeting, Paper, Textbook Research under the influence of global changes and international crises (1988-1991), Griffith University, Australia (Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig). Unesco (1991), (Final Report) Paper International Expert Meeting to Establish Criteria for the Impovement of Educational Curricula and Materials with an International Dimension, Brisbane. Van Leeuwen, T. & Selander, S. (1995), «Picturing ‘our’ heritage in the pedagogik text: layout and illustrations in an Australian and a Swedish history textbook», Curriculum studies, 27/5, σσ. 501-522. Van Leeuwen, T. (1992), “The Schoolbook as a Multimodal Text”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Frank Van Parreren, C.F. (1983), “Teaching pupils to ‘read’ pictures” στο: Bried R. (Ed.), Media science, Butterworth, Durban, σσ. 65-71. - Δικτυακοί τόποι: http://www.dadalos.org/ http://www.efpinternational.org/index.php/News/efp-receives-new-grant.html http://www.friedenspaedagogik.de http://www.gei.de http://www.unesco.auth.gr http://www.tandf.co.uk/journals/offer/pec_info.asp -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Journal of Peace Education ⎼ Internationale Schulbuchforschung/International Τextbook Research
  Last Update
  18-05-2016