Ηymnology and interpretation of liturgical texts

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΥμνολογία και ερμηνεία Λειτουργικών κειμένων / Ηymnology and interpretation of liturgical texts
Codice2007
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CoordinatorAntonios Konstantinidis
Common
StatoAttivo
Course ID60000988

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2016 – 2017
SemestreSpring
Instructors from Other Categories
 • Antonios Konstantinidis
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600054994
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Conoscenze Generali
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze481.9
Elaborazione tesina/tesine150.6
Esame150.6
Total783.1
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Παναγιώτης Τρεμπέλας, Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήνα 2007. 2. Νικόλαος Τωμαδάκης, Η βυζαντινή Υμνογραφία και ποίησις ήτοι εισαγωγή εις την βυζαντινήν φιλολογίαν, τ.2, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1993.
Last Update
01-12-2016