Engineering Seismology and Earthquake Engineering

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Engineering Seismology and Earthquake Engineering
CodiceΤΓ2500
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
CommonNo
StatoAttivo
Course ID20000145

Programma di Studio: PPS TPM - EISAKTEOI APO 2022 KAI EXĪS

Registered students: 0
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN"Facoltativo a scelta libera743
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS"Facoltativo a scelta libera743
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS"YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS743
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN"Facoltativo a scelta libera743

Programma di Studio: PPS TPM (EISACΗTHENTES EŌS KAI 2021)

Registered students: 47
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN"Facoltativo a scelta libera743
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS"Facoltativo a scelta libera743
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS"YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS743
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN"Facoltativo a scelta libera743

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2017 – 2018
SemestreWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600107222
SezioneDocente/i
1. ΤΓ2500Anastasios Anastasiadis, Kyriazis Pitilakis, Dimitrios Raptakis
Materiali Online
Last Update
-