G.W.F. Hegel: Natural Law and political science in Outline: elements of the philosophy of right" (1821)

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloG.W.F. Hegel: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / G.W.F. Hegel: Natural Law and political science in Outline: elements of the philosophy of right" (1821)
CodiceΦ373
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorTheodoros Penolidis
Common
StatoAttivo
Course ID280009512

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 1
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
FILOSOFIASYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2017 – 2018
SemestreSpring
Class ID
600121553
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
 • Tedesco (Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze
Studio e analisi bibliografica602.4
Elaborazione tesina/tesine602.4
Esame100.4
Total1305.2
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con rispote aperte (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Hegel, Φιλοσοφία του δικαίου,2012, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Additional bibliography for study
- Αντωνοπούλου, Μαρία, Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας. Κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία, στην ηλεκτρονική του μορφή όπως αυτή παρέχεται στο http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/552/1/antonopoulou.pdf. (ημ. πρόσβασης 1.12.2010) - Aron,Raymond, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, τόμος Α’, μετ. Μ.Λυκούδης, Γνώση, Αθήνα, 1994. - Avineri, Shlomo, Hegel’s theory of the modern state, Cambridge university Press, Cambridge, ¹º2003. - Fraser, Ian, “Hegel and Marx on needs: the making of a monster”, The Marx-Hegel connection, T. Burns and I. Fraser (ed), MacMillan Press Ltd, London, 2000. - Hegel, G.W.F., Outlines of the Philosophy of Right, trans. T.M. Knox, Oxford University Press, Oxford, ²2008. - Heywood, Andrew, Πολιτικές ιδεολογίες, μετ. Κουτρής Χ., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2007. - Houlgate Stephen, An introduction to Hegel. Freedom, truth and history, Blackwell publishing, Oxford, ²2005. - Knowles, Dudley, Routledge philosophy guide book to Hegel and the philosophy of right, Routledge, London, 2002. - Κονιόρδος,Σ., Η θέση του Βέμπερ για την προτεσταντική ηθική της εργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002. - Lallement,Michel, Ιστορία των κοινωνιολογικών ερευνών, μετ. Μ. Λυκούδης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001. - Μαρκούζε, Χέρμπερτ, Λόγος και επανάσταση. Ο Χέγκελ και η γένεση της κοινωνικής θεωρίας, μετ. Γερ. Λυκιαρδόπουλος, Ύψιλον, Αθήνα, ²1999. - Marx, Karl, Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, Εισαγωγικό σημείωμα, μετάφραση Μπ. Λυκούδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1978. - Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = . - Sayers, Sean, Marxism and human nature, Routledge, London, 1998. - Taylor, Charles, Hegel, Cambridge University press, Cambridge, ¹³1999. - Timasheff,N.S. and Theodorson,G.A., Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών, μετ. Δ. Γ. Τσαούση, Gutenberg, Αθήνα, 2005. - Wood, A., Hegel’s ethical thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. - Zizek, Slavoj, Less than nothing, Hegel and the shadow of dialectical materialism, Verso, NY, 2012. G. W. F. Hegel, Επιστήμη της Λογικής – Η ουσία (α), μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Θεόδωρος Πενολίδης, Εκδόσεις Κράτερος, Θεσσαλονίκη, 2010. ____ G. W. F. Hegel, Η επιστήμη της Λογικής (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, §§ 1-244), Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Γιάννη Τζαβάρα, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα. ____ Γιόαχιμ Ρίττερ, Ο Έγελος και η γαλλική επανάσταση. Πρόλογος, μετάφραση, εργογραφία, βιβλιογραφία: Γιώργος Φαράκλας, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1999. ____ Ζαν – Ζακ Ρουσσώ, Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, μετάφραση: Μέλπω Αλεξίου-Καναγκίνη, Κώστας Σκορδύλης, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2010. ____ Ζαν-Πιέρ Λεφέβρ – Πιέρ Μασερέ, Ο Έγελος και η κοινωνία, Μετάφραση: Γιώργος Φαράκλας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2006. ____ Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και συνείδηση, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του Καθαρού Λόγου, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Αναστάσιος Γιανναράς, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, Μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Κώστας Ανδρουλιδάκης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2004. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Γιάννης Τζαβάρας, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα, 1984. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική της κριτικής δύναμης, Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Κώστας Ανδρουλιδάκης, Εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα, 2002. ____ Λέο Στράους, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μετάφραση: Στέφανος Ροζάνης και Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα1988. ____ Η Φαινομενολογία του Πνεύματος του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ, Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις (συλλογικό), επιμ. Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009. Αγγλική ____ G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, translated with notes by T. M. Knox, New York: Oxford University Press, 1952. ____ Adriaan Peperzak, Philosophy and Politics: A Commentary on the Preface to Hegel’s ‘Philosophy of Right, 1987. ____ Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated and edited by Tom Guyer and Allen Wood, Cambridge university Press, New York, 1998. ____ Manfred Riedel, Between Tradition and Revolution: The Hegelian Transformation of Political Philosophy, Cambridge University Press, 2011. ____ Stephen Houlgate, An introducti
Last Update
14-07-2015