Curriculum: theory, models and development

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / Curriculum: theory, models and development
CodiceΠ1441
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorKyriakos Bonidis
Common
StatoAttivo
Course ID280009195

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 18
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
FILOSOFIASELEUTHERĪ EPILOGĪWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSFacoltativo a scelta obbligataWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600122577
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Seminari502
Studio e analisi bibliografica502
Progetto (project)502
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
22770498: Προδιαγραφές της ΕΚπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και Πράξη, Κ. Μπονίδη, 2012 ΙSBN: 978-960-6865-59-6 41958305: Αναλυτικο πρόγραμμα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί, Β. Τσάφος, 2014 ΙSBN: 978-960-566-494-7
Additional bibliography for study
1) Βασική Apple, M.-W. (1980), Iδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Βρεττός, Γ & Καψάλης, Α. (1997), Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση, Αθήνα: Ελληνι-κά Γράμματα. Car, W. & Kemmis, S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρίa: εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη, Αθήνα: Κώδικας. Frey, K. (1986), Η μέθοδος project. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Cohen, L., Manion, L. Morrison, K. (2008), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση. Καψάλης, A./Xαραλάμπους, Δ. (2007), Το σχολικό εγχειρίδιο. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προοπτική, Aθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκοτας, Π. (2004), Διδακτική των φυσικών επιστημών, μέρος ΙΙ, Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδα-σκαλίας και της μάθησης, Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα. Ματσαγγούρας, Η., (2004), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2004), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. ( (2003) "Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά βιβλία στην Ελλάδα: διαδικασία παραγωγής, μορφή και περιεχόμενο, 'πραγματικό' πρόγραμμα, προοπτικές", περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 131, σσ. 25-40. Μπονίδης, Κ. (2005) «Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης», στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106-119. Μπονίδης, Κ. (2009) «Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και ‘παραδείγματα ανάλυσης», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122. Μπονίδης, Κ. (2012)2. Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Oliva, P. (2005)6. Developing the curriculum. Boston, New York, San Francisco: Pearson. Schiro, M. S. (2008). Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles, CA: Sage. Χατζηγεωργίου, Ι. (1999), Γνώθι το curriculum, Αθήνα: Ατραπός. 2) Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη Bernstein, B. (1989), Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Βλάχος, Δ., Δαγκλής, Ι., Ζουγανέλη, Αικ. (2008), Η ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ιν-στιτούτο. Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge. Μεταφρασμένο στα ελληνικά (1999): Γλώσσα και συμβολική εξουσία, μτφρ.Κ. Καψαμπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Bruner, J. (1961), H διαδικασία της Παιδείας, μτφρ. Χρυσάνθη Κληρίδη, Αθήνα: Καραβία. Γκότοβος, Θ./Μαυρογιώργος, Γ./Παπακωνσταντίνου, Π. (1984), Κριτική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Γιάννενα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Dewey, J. (1980), Eμπειρία και Εκπαίδευση, μτφρ. Λέανδρος Πολενάκης, Αθήνα: Γλάρος. Foucault, Μ. (1982), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμ. 1 & 2, μτφρ. Γκλ. Ροζάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Foucault, Μ. (1987), Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Εξάντας Foucault, Μ. (1993), Οι λέξεις και τα πράγματα: Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφρ. Κ. Παπα-γιώργης. 2η έκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση. Κανάκης, Ι. (1989), Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Από την έκφραση του προσώπου ως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Αθήνα: Γρηγόρης. Κασσωτάκης, Μ. (1981), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρης. Καψάλης, Α., Μπονίδης, Κ., Σιπητάνου, Α. (επιμ.) (2000), Η εικόνα του άλλου/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Οκτωβρίου 1998), Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Κρίβας, Σ. (1995), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντινίδου, Ευθ. (2000), H κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: μια κριτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Lyotard, F.J. (1993), Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Αθήνα: Γνώση. Μαυρογιώργος, Γ. (1983), “Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 13, σσ. 74–81. Meyer, E. (1987), Ομαδική διδασκαλία: θεμελίωση και παραδείγματα, μτφρ. Λευτέρη Κουτσούκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Μπέργκερ, Π. & Λούκμαν, Τ. (2003), Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, μτφρ Κ. Αθανασίου, Αθήνα: Νήσος. Μπίκος, Κ. (1990), Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη. Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, Θεσσαλονίκη: Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκη. Μπονίδης, Κ. (1998) “Ζητήματα έρευνας του περικειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ. (1998), Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση … υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διατριβή επί διδακτορία), Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπονίδης, Κ., Αντωνίου, Φ., Μπουραντάς, Ό. (2002β) «Ο εθνικός ‘εαυτός’ και ο εθνικός ‘άλλος’ στην εικονογρά-φηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77-92. Μπονίδης, Κ., Λουκίδου, Δ., Αντωνίου, Φ., Μπαλαμπάνη, Κ.,. Μπουραντάς, Ό.), (2002α) "Το μάθημα της Ιστορίας στη Γ' τάξη του Γυμνασίου: Μία έρευνα δράσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του", περ. Νέα Παιδεία, τ. 101, , σσ. 140-151. Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997), “Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική Ανάλυση Περιε-χομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης - το παράδειγμα της Ελλάδας”, στο: Μ. Βάμβουκας, Α. Χουρδάκης (επιμ.), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στη Ευρώπη-Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 188-224. Νούτσος, Π.Χ. (1979), Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). Αθήνα: Θεμέλιο. Νούτσος, Χ. (1983), Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα: κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογί-ας, Γιάννενα: Δωδώνη. Παμπούρη, A. (1997), H έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, (ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη: Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. Παπακωνσταντίνου, Θ. – Λαμπράκη – Παγανού, Α. (επιμ) (2004), Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 21-60. Πηγιάκη, Π. (1998), Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Σολομών, Ι.-Κουζέλης, Γ. (επιμ) (1994), Πειθαρχία και Γνώση, Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α. Φίλιας, Β. (εποπτεία) (1998)2, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα: Gutenberg. Φλουρής, Γ. - Πασιάς Γ., ‘Σχολική Γνώση και Προγράμματα Σπουδών: «Συστήματα Γνώσης», «Καθεστώτα Αλή-θειας» και «Πολιτικές Ρύθμισης» στη Γενική Εκπαίδευση (1980-2000)’, στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, σσ. 125-137. Φλουρής, Γ. (1986), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία μάθησης, Αθήνα: Γρηγόρης. Φλουρής, Γ. (1995), ‘Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σκοπών, αναλυτικού προγράμματος, εκπαιδευτικών μέ-σων: Μερικές όψεις της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας’, Στο: Α. Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Σείριος, σσ. 328-367. Φλουρής, Γ. (2000), Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης. Φραγκουδάκη, Ά.& Δραγώνα, Θ. (1998), Τι είν’ η πατρίδα μας;, Αθήνα, Aλεξάνδρεια. Χαραλαμπόπουλος, Ι. (1982), Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά, Αθήνα: Gutenberg. Χειμαριού, Ε. (1988), Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού προγραμμάτων στην Αγγλία, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Χρυσαφίδης, Κώστας (1994), Βιωματικήεπικοινωνιακή διδασκαλία: η μέθοδος project, Αθήνα: Gutenberg. Westphalen, K. (1982), Αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων: εισαγωγή στη μεταρρύθμιση του curriculum/μετ. Ι. Πυργιωτάκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ξενόγλωσση Agger, B. (1998), Critical social theories, Colorado: WestviewPress. Altermann-Köster, M., Holtappels, H.G., Kanders, M., Pfeiffer, H, de Witt, C. (1990), Bildung über Computer?- In-formationstechnische Grundbildung in der Schule, Weinheim und München: Junenta. Anderson Lorin (2001), Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition 2 Book Cased, Allyn & Bacon Anderson, L., et al (20012), Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon Anglin, G. J., (1991) Instructional Technology: Past, Present, and Future. Englewood, CO: Libraries Unlimited. Apel, H.-J., Sacher, W. (Hrsg.) (20073), Studienbuch Schulpädagogik, Bad Heilbrunn: Klinhardt. Apple, M. (1979), “Curriculum and Reproduction”, Curriculum Inquiry, 9, (3) : 251-57. Apple, M.W. (2001), Educating the ‘Right’ Way: markets, standards, God, and inequality, New York: Routledge. Aschbacher, P. (1991), "Humanitas: A Thematic Curriculum." Educational Leadership, 49/2, σσ. 16-19. Bakhtin, M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press. Bakhtin, Μ. (1981), The Dialogical Imagination, University of Texas Press. Balkan Colleges Foundation (ed.) (1998), The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, Corvette Printing House. Barrow, R. (1984), Giving Teaching back to Teachers. A critical introduction to curriculum theory, Brighton: Wheatsheaf Books. Barthes, R. (1988), Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα. Barton, J., & Collins, A. (Eds.) (1997). Portfolio assessment: A handbook for educators. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Co. Bastian, J. & Gudjions, H. (1998), Das Projektbuch II. Über die Projektwoche hinaus- Projektlernen im Fachunter-richt, Hamburg: Bergmann+Herbig Verlag. Baumgart, F. (20073), Erziehungs- und Bildungstheorien, Bad Heilbrunn: Klinhardt. Beane, James A. (1977), Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. New York: Teachers College Press. Bergess, R. (ed.) (1982), Field Research: a Sourcebook and Field Manual, London: Routledge. Bernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogik Discourse, London and New York: Routledge. Bernstein, B. (1996), Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, London: Taylor & Francis. Blenkin, G. M. et al (1992), Change and the Curriculum, London: Paul Chapman. Bobbitt, F. (1918), The Curriculum, Boston: Houghton Mifflin Bobbitt, F. (1928), How to Make a Curriculum, Boston: Houghton Mifflin Bonds, C.; Cox, C., III; and Gantt-Bonds, L. (1993), "Curriculum Wholeness through Synergistic Teaching." The Clearing House, 66/4 , σσ. 252-254. Brandt, R. (1991), "On Interdisciplinary Curriculum: A Conversation with Heidi Hayes Jacobs." Educational Lead-ership, 49/2, σσ. 24-26. Brophy, J., and Alleman, J. (1991), "A Caveat: Curriculum Integration Isn't Always a Good Idea." Educational Lead-ership 49/2, σσ. 66. Bruner, J.S. The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961. Bryman, A. (1990), Quantity and Quality in Social Research, London: Unwin Hyman. Bulmer, M. (ed.) (1991), Sociological Research Methods. An introduction, London: MacMillan. Caine, R., and Caine, G. (1991), Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Caine, Renate Nummela and Geoffrey Caine (1992), Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexan-dria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Choppin, A. (1992), “Aspects of design”, στο: Bourdillon, H. (ed), History and Social Studies - Methodologies of Textbook Analysis (Report of the educational research workshop held in Braunschweig 11-14 September 1990), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, σσ. 85-95. Cole, D. J., Ryan, C. W., & Kick, F. (1995). Portfolios across the curriculum and beyond. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Cole, D. J., Ryan, C. W., & Kick, F. (1995). Portfolios across the curriculum and beyond. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Cormier, S., and Hagmam, J. (1987). Transfer of Learning. San Diego, CA: Academic Press. Cornbleth, C. (1990) Curriculum in Context, Basingstoke: Falmer Press. Coulthard, C., (1995), Critical Discourse Analysis, London: Routledge. Dalheim, M. (Ed.). (1993). Student portfolios (National Education Association Professional Library Teacher-to-Teacher Series). Washington, DC: Bookshelf (Editorial Projects in Education). Dalheim, M. (Ed.). (1993). Student portfolios (National Education Association Professional Library Teacher-to-Teacher Series). Washington, DC: Bookshelf (Editorial Projects in Education). Danner, H. (1998), Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik, München: Reinhardt. DeFina, A. A. (1992). Portfolio assessment: Getting started. New York: Scholastic Professional Books. Denzin, N. (1991), Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema, London: SAGE Publications. Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum, Chicago: University of Chicago Press. Dewey, J. (1938) Experience and Education, New York: Macmillan. Diekmann, A. (1998), Empirische Sozialforschung, Hamburg: rororo. Dilthey, W. (1961), «Die Entstehung der Hermeneutik», 5ος τόμος, στο: Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Stutt-gart-Goettingen.: Teubner, σσ. 317-338. Dilthey, W. (1990), Der Aufbau der gescichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften, 3. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Dodge, D. T., Jablon, J. R., & Bickart, T. S. (1994). Constructing curriculum for the primary grades. Washington, DC: Teaching Strategies. Doll, R.- C. (19959), Curriculum Improvement. Boston: Allyn and Bacon. Driscoll, M. (1991), Psychology of Learning for Instruction, Allyn and Bacon. Edgerton, S, H. (1995), ‘Curriculum Politics and Policies, in: Husen, T .- Postlethwaite, T. N.(eds), The International Encyclopedia of Education, vol. 3, second edition, New York: Pergamon, p.1334. Eisner, E. (1999), “Educational reform and the ecology of schooling”, in Ornstein, A. – Behar-Horenstein, L. (eds), Contemporary issues in curriculum, Boston: Allyn & Bacon, σσ. 539-553. Ellen, R.F. (ed.) (1992), Ethnographic Research, London: Academic Press. Elliot, J. (1991), Action Research for Educational Change, Milton Keynes: Open University Press. Eraud, M. (ed) (1991), Education and the Information Society, London: Cassell/Council of Europe. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), «Critical Discourse Analysis», στο: Van Dijk, T.A. (επιμ.) (1997). Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: multidisciplinary introduction, 2. London: Sage Publications. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: Τhe critical study of the language, London and New York: Longman. Fairclough, N. (1996), «Technologisation of discourse», στο: Caldas-Coulthard, C. & Coulthard, M. (επιμ), Texts and Practices: Readings in Critical discourse analysis, London and New York: Routledge. Flick, U. (1998), Qualitative Forschung, Hamburg: rororo. Fogarty, R. (1991), The Mindful School: How to Integrate the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing. Fogarty, R., and Stoehr, J. (1991). Integrating Curricula with Multiple Intelligences: Teams, Themes, and Threads. Palatine, IL: Skylight Publishing, Inc. Foucault, Μ. (1979) Discipline and Punish: The birth of the prison, μτφρ. Α. Sheridan. New Υork: Vintage House. Foucault, Μ. (1980), Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Hassocks, Sussex: Harvester Press. Frey, K. (1972), Theorien des Curriculums, Weinheim: Beltz. Fritzsche, K.P. (Hrsg.) (1992β), Schulbuch auf dem Prüfstand, Studien zur Interkationalen Schulbuchforschung-Schriftreihe des Georg-Eckert-Instituts, 75, Frankfur/Main: M. Diesterweg. Frow, J & Morris, M. (2000) «Cultural Studies», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Re-search, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 315-346. Früh, W. (1991), Inhaltsanalyse-Theorie und Praxis, München: Oeschlaeger. Fullan, M. & Stiegelbauer S. (1991), The new meaning of educational change, London : Cassell. Gadamer, H.-G. (1990), Gesammelte Werke, Bd 1 Heremeneutik: Wahrheit und Methode: Grundzuege einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl., Tuebingen: Mohr. Gagne, R. M., (1985) The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: CBS College Publishing. Gagné, R.M. and Briggs, L.J. (1974). Principles of instructional design (2nd ed.). Holt, Rinehart, and Winston. Galton, M., Moon, B. (ed.) (1983), Changing schools… changing curriculum, London: Harper & Row. Gamson, (2000) «Sexualities, Queer Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 347-365. Garfinkel, H. (1967), Studies in ethnomethodology, N.J.: Prentice Hall. Gehrke, N. (1991), "Explorations of Teachers' Development of Integrative Curriculums." Journal of Curriculum Supervision 6/2, σσ. 107-112. Giroux, H.- A. et al. (ed) (1981), Curriculum & Instruction. Berkeley, CA: McCutchan. Glasgow, N. A. (1997). New curriculum for new times: A guide to student-centered, problem-based learning. Thou-sand Oaks, CA: Corwin Press. Goldsmith, E. (1984), Research into illustration: An approach and a review. Cambridge: Cambridge University Press. Görlich, M., Wulf, Ch., Zirfas, J. (2007), Pädagogische Theorien des Lerners, Weinheim und Basel: Belz. Grundy, S. (1987) Curriculum: product or praxis? Lewes: Falmer Press. Habermas, J. (1971), «Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz», στο: Ha-bermas, J. & Luhmann, N, Theorie der Gesellschaft, Frankfurt. Habermas, J. (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt. Habermas, J. (1991), Texte und Kontexte, Frankfurt. Hamersley, M. (ed.) (1993), Social Research, London: SAGE Publications. Hargreaves, A. (1995), Changing teachers, changing times, London: Cassell. Hargreaves, A. (2003), Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity, , Buckingham: Open University Press. Hart, D. (1994). Authentic Assessment: A Handbook for Educators. Menlo Park, CA; Addison-Wesley Pub. Co. Hartley, J. (1985), Designing instructional text, London: Kogan Page, New York: Nichols. Heinze-Prause, R. & Heinze, T. (1996), Kulturwissenschaftliche Hermeneutik, Opladen: Westdeutscher Verlag. Hollingsworth, S. (ed.) (1997), International Action Research: A Casebook for Educational Reform, London: The Falmer Press. Humphreys, A.; Post, T.; and Ellis, A. (1981), Interdisciplinary Methods: A Thematic Approach. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company. International Journal of Qualitative Studies in Education. Jacobs, H. H. (1989), Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Jäger, S. (1993), Kritische Diskursanalyse, Duisburg: Diss-Studien. Jank, W., Meyer, H. (1991), Didaktische Modelle, Berlin: Cornelsen Scriptor. Johnsen, B.E., (1993), Textbooks in the kaleidoscope- A critical survey of literature and research on educational texts, Oxford. Kellaghan, Th., Stufflebeam, D., Wingate, L. (2003), International Hanbook of Educational Evaluation, v. 9, Dor-drecht: Kluwer Academic Publishers. Kelly, A. V. (19994) The Curriculum. Theory and practice, London: Paul Chapman. Kemmis, W. & MacTaggart, R. (ed.) (1988), The action research reader, Victoria: Deakin University. Kennedy, K.J. (1995), ‘An analysis of the policy contexts of recent curriculum reforms efforts in Australia, Great Britain and the United States’, in: Carter, D.-O’Neil, M. (eds), International perspectives on educational re-form and policy implementation, London: Falmer press. Kincheloe, J. & MacLaren, P. (2000) «Rethinikg Critical Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lin-coln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 279-314. Kiper, H., Meyer, H., Topsch W. (2002), Einführung in die Schulpädagogik, Berlin: Cornelsen Scriptor. Klafki, W. (1971), «Erziehungswissenschaft als kritisch-konstruktive Theorie: Hermeneutik – Empirie –Ideologiekritik», Zeitschrift fuer Pädagogik, σσ. 351-385. Klafki, W. (1973), «Hermeneutisches Verfahren in der Erziehungswissenschaft», Funkkolleg, 3, Frankfurt: χ.ε., σσ. 126-153. Klafki, W. (1985), Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Beiträge zur kritisch-konstruktiven Didaktik, Weinheim : Beltz. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996), Reading images - The Grammar of Visual Design, New York: Routledge. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communica-tion, London: Arnold. Kress, G. (1989), Communication and Culture, Sidney: New South wales University Press. Kress, G. (1989), Linguistic processes in sociolcultural practise, London. Kress, G. (1989), Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: Σαββά-λας. Krippendorf, Klaus (1980), Content Analysis-An indroduction to its methodology, Newbury park: Sage Publica-tions. Kristeva, J. (1980), Desire in language, Oxford: Routledge. Lamnek, S. (1995), Qualitative Sozialforschung, τ. 1+2, Weinheim: Beltz. Leeuwen, Th. van (1992), “The Schoolbook as a multimodal Text”, Internationale Schulbuch-forschug, 1, σσ. 35-58. Lipson, M.; Valencia, S.; Wixson, K.; and Peters, C. (1993), "Integration and Thematic Teaching: Integration to Im-prove Teaching and Learning." Language Arts 70/4, σσ. 252-264. Longstreet, W.S. –S Hane (1993), H. Curriculum for a new millennium, Boston: Allyn & Bacon. MacIver, D. (1990), "Meeting the Need of Young Adolescents: Advisory Groups, Interdisciplinary Teaching Teams, and School Transition Programs." Phi Delta Kappan 71/6, σσ. 458-465. Madaus, G. F. (1988). «The influence of testing on the curriculum». Στο: L. N. Tanner (Ed.), Critical issues in cur-riculum: 87th yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press. Maurer, R. E. (1996). Designing alternative assessments for interdisciplinary curriculum in middle and secondary schools. Boston: Allyn and Bacon. Mayring, Ph. (1993), Qualitative Inhaltsanalyse-Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag. McCormick, R. & James M. (1990), Curriculum evaluation in schools, London: Routledge. Mclaren, P. (1989), Life in schools : An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, New York: Longman. McTaggart, R. (ed.) (1997), Partcipatory action research, New York: State University of New York. Mehlinger, H.D., (Ed.) (1981), Unesco Handbook for the Teaching of Social Studies, Paris: Indiana University, Bloomington. Social Studies Development Center, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Or-ganization. Minser, W.-R. (Hrsg.) (1978), Curriculum und Lehrplan, München: Urban und Schwarzenberg. Moser, H. (1978), Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften, Munchen : Kosel-Verlag. Norton, P. and Wiburg, K. M. (1998) Teaching with Technology. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company. Olechowski, R. (Hrsg.) (1995), Schulbuchforschung, Frankfurt: Peter Lang. Oster, L. (1993), "Sub-Saharan Africa: An Interdisciplinary Curriculum Unit." English Journal 82/4 , σσ. 24-28. Paffrath, H.F. (Hg.) (1987), Kritische Theorie und Paedagogik der Gegenwart, Weinheim: Deutcsher Studien Verlag. Patton, M. Q. (19902). Qualitative evaluation and research methods, Newbury Park, CA: Sage. Peeck, J. (1994), «Wissenserwerb mit darstellenden Bildern», στο: Weidenmann, B. (επιμ.) Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder in Printmadien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Verlag Hans Huber, σσ. 59-94. Peters, M., (1995), “Educational reform and the politics of the curriculum in New Zealand”, in: Carter, D. - O’ Neil, M. (eds), International perspectives on educational reform and policy implementation, London: Falmer press. Petersen, J. (1987), Paedagogische Argumentation und didaktische Forschung I, Kiel: Baerbel Mende. Pettersson, R. (1988), «Ιnterpretation of Image Content», στο: Educational communication and Technology Jour-nal, 36/1, σσ. 45-55. Pettersson, R. (1994), «Visual Literacy und Infologie», στο: Weidenmann, B. (επιμ.), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Hans Huber, σσ. 215-235. Pinar, W. , Reynolds, W., Slattery, P., Taubman, P. (2004), Understanding curriculum, New York: Peter Lang. Plank, D.N. (1998), ‘Why school reform doesn’t change schools : Political and organizational perspectives’, in Boyle, W.- Kerchner, C. (eds), The politics of Excellence and choice in education, London: Falmer press. Potter, J. & Wetherell, M. (1987), Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behavior, London: Sage. Potter, J. & Wetherell, M. (1995), «Discourse analysis», στο: Smith, J.A., Harre, R, Langenhove (επιμ.), Rethingiking methods in psychology, London: Sage. Ritsert, J. (1972), Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch ber kritische Sozialforschung, Frankfurt: Athenaeum. Rust, H., (1980), Struktur und Bedeutung. Studien zur qualitativen Inhaltsanalyse, Berlin: Spiess. Rust, H., (1981), Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Rustemeyer, R. (1992), Praktisch-Methodische Schritte der Inhaltsanalyse, Münster: Aschendorff. Schellenberger, H. (1973), Das Sculbuch-Produkt und Faktor gesellschaftlicher Prozesse, Düsseldorf: Aloys Henn Verlag. Schnaitmann, W.G. (Hrsg.) (1996), Theorie und Praxis der Unterrichtsforschung, Donauwoerth: Auer Verlag. Shaklee, B. D., & Viechnicki, K. J. (1995). «A qualitative approach to portfolios: The Early Assessment for Excep-tional Potential Model». Journal for the Education of the Gifted, 18 (2), σσ. 156-170. Shaklee, B. D., Barbour, N. E., Ambrose, R., & Hansford, S. J. (1997). Designing and using portfolios. Boston: Allyn and Bacon. Shoemaker, B. (1989), "Integrative Education: A Curriculum for the Twenty-First Century." Oregon School Study Council 33/2 . Shubert, W. (1986), Curriculum : Perspective, Paradigm and Possibility, New York: MacMillan. Skilbeck, M. (1995), ‘Curriculum renewal’, in: International Encyclopedia of Curriculum, τ. 3, σ.1339. Smith, H.W. (1975), Strategies of Social Research. The Methological Imagination, London: Prentice Hall. Somekh, B., & Davis, N (ed.) (1998), Using Information Technology effectively in Teaching and Learning, London and New York: Routledge. Stefan H., R.K. (eds.) (1995), Didaktik and/or curriculum, Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-ten. Stenhouse, L. (1975) An introduction to Curriculum Research and Development, London: Heineman. Strauss, A. (1998), Grundlagen qualitativer Sozialforschung, München: W. Fink. Strietzel, H. (1989), Das Schulbuch im Unterricht, Berlin: Volk und Wissen. Taba, H. (1962), Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace & World. Tanner L. N. (Ed.) (1988)., Critical issues in curriculum: 87th yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press. Taylors, P. – Richards C., (1979), An Introduction to curriculum studies. New York: Humanities press. Thierney, G. (2000), «Undaunted Courage: Life history and the Postmodern Challenge», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 537-553. Tierney, R. J., Carter, M.A., & Desai, L. E. (1991). Portfolio assessment in the reading-writing classroom. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers. Tyler, R.-W. (1950), Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press. Van Dijk, T.A. (ed.) (1985), Handbook of Discourse Analysis, New York: Academic Press. Van Leeuwen, T. & Jewit, C. (επιμ.) (2001), Handbook of visual analysis, London: SAGE. Van Leeuwen, T. & Kress, G. (1995), “Critical Layout Analysis”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Diesterweg, Frankfurt, σσ. 25-43. Van Leeuwen, T. & Selander, S. (1995), «Picturing ‘our’ heritage in the pedagogik text: layout and illustrations in an Australian and a Swedish history textbook», Curriculum studies, 27/5, σσ. 501-522. Van Leeuwen, T. (1992), “The Schoolbook as a Multimodal Text”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Frank Van Parreren, C.F. (1983), “Teaching pupils to ‘read’ pictures” στο: Bried R. (Ed.), Media science, Butterworth, Durban, σσ. 65-71. Wagner, Η.J. (1999), Rekonstruktive Methodologie, Opladen: Leske+Budrich. Watson, R. (1997), «Ethnomethodology and Textual Analysis», στο: Silverman, D. (επιμ..), Qualitative Research. Theory, Method and Practice, London: SAGE. Weimer, M, (2002), Lerner-centered teaching, San Francisco: Jossey Bass. Wilson, C. Th. et al. (1981), The design of printed instructional materials: research on illustrations and typography, Washington: National Institute of Education. Winograd, P., & Jones, D. L. (1992). The use of portfolios in performance assessment. New Directions for Educa-tional Reform, 1 (2), 37-50. Wittrock, C.M. (ed.)(1985), Handbook of research on teaching, Third Edition, New York: Macmillan Publishing Company. Wodak, R. (επιμ.) (1989), Language, Power and Ideology, Amsterdam: Benjamins. Ziechmann, J. (1979), Curriculum-Diskussion und Unterrichtspraxis, Stuttgart: Kohlhammer. Αltricher, H., Posch, P., Somekh, B. (1993), Teachers Investigate their Work, London: Routledge. 3) Δικτυακοί τόποι http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/constructivism.html www.archeworks.org/projects/tcsp/ic_guide.html www.ascd.org www.cbsemath.com/syllabu08.pdf www.curriculum.cc.ca.us www.curriculumonline.gov.uk www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary www.filmarchive.org.nz/education/secondary_art.html www.highlandschools-virtualib.org.uk/secondary_curriculum www.infed.org/biblio/b-curric.htm www.molecreek.tased.edu.au/integratedcurriculumpolicy.htm www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c016.html www.pi-schools.gr www.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/bookTeachers/idroduce/43construct.htm www.scusd.edu/secondary_curriculum/index.htm www.un.org/cyberschoolbus/cur.html www.ypepth.gr
Last Update
28-06-2018