School Textbook as teaching resource and School Textbookresearch

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ / School Textbook as teaching resource and School Textbookresearch
CodiceΠ1425
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorKyriakos Bonidis
CommonNo
StatoAttivo
Course ID280009178

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 55
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
FILOSOFIASELEUTHERĪ EPILOGĪWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSFacoltativo a scelta obbligataWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600122578
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
Abilita’ Generali
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze502
Studio e analisi bibliografica502
Progetto (project)502
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
24307: Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας, Κ. Μπονίδης, 2004 ISBN:978-960-375-721-4 59361009:Το σχολικό βιβλίο, Α. Κουλουμπαρίση, 2015 ISBN: 978-960-333-852-9
Additional bibliography for study
1) Βασική Apple, M.-W. (1980), Iδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Apple, M. & Christian-Smith,L.K. (1991), The politics of the textbook, New York-London: Routledge. Βρεττός, Γ & Καψάλης, Α. (1997), Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Car, W. & Kemmis, S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρίa: εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη, Αθήνα: Κώδικας. Frey, K. (1986), Η μέθοδος project. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Johnsen, B.E., (1993), Textbooks in the kaleidoscope- A critical survey of literature and research on educational texts, Oxford.Manion & Cohen (1997), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση Καψάλης, A., Xαραλάμπους, Δ. (1995), Το σχολικό εγχειρίδιο. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προοπτική, Aθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. (2005) «Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης», στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106-119. Μπονίδης, Κ. (2009) «Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και ‘παραδείγματα ανάλυσης», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122. Μπονίδης, Κ. (2010), Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: θεωρία, σχεδιασμός, έρευνα, Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Χατζηγεωργίου, Ι. (1999), Γνώθι το curriculum, Αθήνα: Ατραπός. 2) Ενδεικτική γενική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Barthes, R. (1988), Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα. Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, :Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονλικη: Ζήτη Bernstein, B. (1989), Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Breakwell, G. (1995), Η συνέντευξη, μτφρ.-επιμ. Α. Κάντας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bruner, J. (1961), H διαδικασία της Παιδείας, μτφρ. Χρυσάνθη Κληρίδη, Αθήνα: Καραβία. Γκότοβος, Θ./Μαυρογιώργος, Γ./Παπακωνσταντίνου, Π. (1984), Κριτική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Γιάννενα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Foucault, Μ. (1982), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τόμ. 1 & 2, μτφρ. Γκλ. Ροζάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Foucault, Μ. (1987), Η αρχαιολογία της γνώσης, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. Αθήνα: Εξάντας Foucault, Μ. (1993), Οι λέξεις και τα πράγματα: Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης. 2η έκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση. Fritzsche, K- P. (1992α), “Tα σχολικά εγχειρίδια ως αντικείμενο έρευνας”, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ.17, σσ. 73-181. Ιωσηφίδης, Θ. (2003), Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Κριτική Καραγεώργος, Δ. (1999), «Προγράμματα-Βιβλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Αναβάθμιση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά Ημερίδας (6-3-1997), Αθήνα, σ. 27. Κασσωτάκης, Μ. (1981), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρης. Κασσωτάκης, Μ. (2004), «Η Αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος της Ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1990-2002: Προσπάθειες και προβλήματα», στο: Παπακωνσταντίνου, Θ. – Λαμπράκη – Παγανού, Α. (επιμ), Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σσ. 21-60. Καψάλης, Α., Μπονίδης, Κ., Σιπητάνου, Α. (επιμ.) (2000), Η εικόνα του άλλου/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Οκτωβρίου 1998), Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2010), Η ανάγνωση των εικόνων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Κρίβας, Σ. (1995), Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντινίδου, Ευθ. (2000), H κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: μια κριτική κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Μαυρογιώργος, Γ. (1983), «Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 13, σσ. 74–81. Meyer, E. (1987), Ομαδική διδασκαλία: θεμελίωση και παραδείγματα, μτφρ. Λευτέρη Κουτσούκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Μιχαηλίδης, Κ. (1984), Εισαγωγή στην ερμηνευτική: Μια διαγραφή του ερμηνευτικού λόγου, Λευκωσία. Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου (επιμ.) (1995), Σχολικά εγχειρίδια βαλκανικών χωρών. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης. Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2004), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, Μπέργκερ, Π. & Λούκμαν, Τ. (2003), Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας,μτφρ Κ. Αθανασίου, Αθήνα: Νήσος. Μπίκος, Κ. (1990), Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη. Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος τουβσχολείου, Θεσσαλονίκη: Βιβλιοεκδοτική Αναστασάκη. Μπονίδης, Κ. (1998), «Ζητήματα έρευνας του περικειμένου των εγχειριδίων: Εθνικά αυτο-στερεότυπα και ετερο-στερεότυπα στην εικονογράφηση των εγχειριδίων ‘η Γλώσσα μου’ του Δημοτικού Σχολείου», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: “Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα”, Αθήνα: Ατραπός, σσ. 239-246. Μπονίδης, Κ. (1998), Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση … υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διατριβή επί διδακτορία), Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997), «Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης - το παράδειγμα της Ελλάδας», στο: Μ. Βάμβουκας, Α. Χουρδάκης (επιμ.), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στη Ευρώπη-Τάσεις και προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 188-224. Μπονίδης, Κ., Αντωνίου, Φ., Μπουραντάς, Ό. (2002β) «Ο εθνικός ‘εαυτός’ και ο εθνικός ‘άλλος’ στην εικονογράφηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος», περ. Μακεδνόν, τ. 10, σσ. 77-92. Μπονίδης, Κ., Λουκίδου, Δ., Αντωνίου, Φ., Μπαλαμπάνη, Κ.,. Μπουραντάς, Ό.), (2002α) «Το μάθημα της Ιστορίας στη Γ' τάξη του Γυμνασίου: Μία έρευνα δράσης με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του», περ. Νέα Παιδεία, τ. 101, , σσ. 140-151. Νούτσος, Π.Χ. (1979), Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). Αθήνα: Θεμέλιο. Νούτσος, Χ. (1983), Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα: κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας, Γιάννενα: Δωδώνη. Παμπούρη, A. (1997), H έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, (ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη: Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγιάκη, Π. (1998), Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης. Πυργιωτάκης, Ι. (1990), «Ερμηνευτική», Παιδαγωγική - Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, τ. 4, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 2132-2134. Σολομών, Ι.-Κουζέλης, Γ. (επιμ) (1994), Πειθαρχία και Γνώση, Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α. Φίλιας, Β. (εποπτεία) (1998)2, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα: Gutenberg. Φλουρής, Γ. (1986), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία μάθησης, Αθήνα: Γρηγόρης. Φλουρής, Γ. (1995), ‘Αναντιστοιχία εκπαιδευτικών σκοπών, αναλυτικού προγράμματος, εκπαιδευτικών μέσων: Μερικές όψεις της εκπαιδευτικής αντιφατικότητας’, Στο: Α. Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Σείριος, σσ. 328-367. Φλουρής, Γ. (2000), Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης. Φλουρής, Γ. - Πασιάς Γ., «Σχολική Γνώση και Προγράμματα Σπουδών: ‘Συστήματα Γνώσης’, ‘Καθεστώτα Αλήθειας’ και ‘Πολιτικές Ρύθμισης’ στη Γενική Εκπαίδευση (1980-2000)», στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, σσ. 125-137. Φραγκουδάκη, Α. (1987), Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου. Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, Αθήνα: Οδυσσέας. Φραγκουδάκη, Ά.& Δραγώνα, Θ. (1998), Τι είν’ η πατρίδα μας;, Αθήνα, Aλεξάνδρεια. Χρυσαφίδης, Κώστας (1994), Βιωματικήεπικοινωνιακή διδασκαλία: η μέθοδος project, Αθήνα: Gutenberg. Westphalen, K. (1982), Αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων: εισαγωγή στη μεταρρύθμιση του curriculum/μετ. Ι. Πυργιωτάκη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ξενόγλωσση Agger, B. (1998), Critical social theories, Colorado: WestviewPress. Αltricher, H., Posch, P., Somekh, B. (1993), Teachers Investigate their Work, London: Routledge. Apple, M. (1979), “Curriculum and Reproduction”, Curriculum Inquiry, 9, (3) : 251-57. Apple, M.W. (2001), Educating the ‘Right’ Way: markets, standards, God, and inequality, New York: Routledge. Bakhtin, M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press. Bakhtin, Μ. (1981), The Dialogical Imagination, University of Texas Press. Balkan Colleges Foundation (ed.) (1998), The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, Corvette Printing House. Bastian, J. & Gudjions, H. (1998), Das Projektbuch II. Über die Projektwoche hinaus- Projektlernen im Fachunterricht, Hamburg: Bergmann+Herbig Verlag. Bergess, R. (ed.) (1982), Field Research: a Sourcebook and Field Manual, London: Routledge. Bernstein, B. (1990), The Structuring of Pedagogik Discourse, London and New York: Routledge. Bernstein, B. (1996), Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, London: Taylor & Francis. Bos W., Tarnai C. (Hrsg.) (1989), Angewandte Inhaltsanalyse in Empirischer Pädagogik und Psychologie, Maxmann Wissenschaft. Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge. Μεταφρασμένο στα ελληνικά (1999): Γλώσσα και συμβολική εξουσία, μτφρ.Κ. Καψαμπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Bryman, A. (1990), Quantity and Quality in Social Research, London: Unwin Hyman. Bulmer, M. (ed.) (1991), Sociological Research Methods. An introduction, London: MacMillan. Choppin, A. (1992), “Aspects of design”, στο: Bourdillon, H. (ed), History and Social Studies - Methodologies of Textbook Analysis (Report of the educational research workshop held in Braunschweig 11-14 September 1990), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, σσ. 85-95. Coulthard, C., (1995), Critical Discourse Analysis, London: Routledge. Danner, H. (1998), Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik, München: Reinhardt. Denzin, N. (1991), Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema, London: SAGE Publications. Dewey, J. (1980), Eμπειρία και Εκπαίδευση, μτφρ. Λέανδρος Πολενάκης, Αθήνα: Γλάρος. Diekmann, A. (1998), Empirische Sozialforschung, Hamburg: rororo. Dilthey, W. (1961), «Die Entstehung der Hermeneutik», 5ος τόμος, στο: Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Stuttgart-Goettingen.: Teubner, σσ. 317-338. Dilthey, W. (1990), Der Aufbau der gescichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften, 3. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Edgerton, S, H. (1995), ‘Curriculum Politics and Policies, in: Husen, T .- Postlethwaite, T. N.(eds), The International Encyclopedia of Education, vol. 3, second edition, New York: Pergamon, p.1334. Eisner, E. (1999), “Educational reform and the ecology of schooling”, in Ornstein, A. – Behar-Horenstein, L. (eds), Contemporary issues in curriculum, Boston: Allyn & Bacon, σσ. 539-553. Ellen, R.F. (ed.) (1992), Ethnographic Research, London: Academic Press. Elliot, J. (1991), Action Research for Educational Change, Milton Keynes: Open University Press. Eraud, M. (ed) (1991), Education and the Information Society, London: Cassell/Council of Europe. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: Τhe critical study of the language, London and New York: Longman. Fairclough, N. (1996), «Technologisation of discourse», στο: Caldas-Coulthard, C. & Coulthard, M. (επιμ), Texts and Practices: Readings in Critical discourse analysis, London and New York: Routledge. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997), «Critical Discourse Analysis», στο: Van Dijk, T.A. (επιμ.) (1997). Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: multidisciplinary introduction, 2. London: Sage Publications. Flick, U. (1998), Qualitative Forschung, Hamburg: rororo. Foucault, Μ. (1979) Discipline and Punish: The birth of the prison, μτφρ. Α. Sheridan. New Υork: Vintage House. Foucault, Μ. (1980), Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Hassocks, Sussex: Harvester Press. Fritzsche, K.P. (Hrsg.) (1992β), Schulbuch auf dem Prüfstand, Studien zur Interkationalen Schulbuchforschung-Schriftreihe des Georg-Eckert-Instituts, 75, Frankfur/Main: M. Diesterweg. Frow, J & Morris, M. (2000) «Cultural Studies», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 315-346. Früh, W. (1991), Inhaltsanalyse-Theorie und Praxis, München: Oeschlaeger. Fullan, M. & Stiegelbauer S. (1991), The new meaning of educational change, London : Cassell. Gadamer, H.-G. (1990), Gesammelte Werke, Bd 1 Heremeneutik: Wahrheit und Methode: Grundzuege einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl., Tuebingen: Mohr. Gamson, (2000) «Sexualities, Queer Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 347-365. Garfinkel, H. (1967), Studies in ethnomethodology, N.J.: Prentice Hall. Goldsmith, E. (1984), Research into illustration: An approach and a review. Cambridge: Cambridge University Press. Habermas, J. (1971), «Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz», στο: Habermas, J. & Luhmann, N, Theorie der Gesellschaft, Frankfurt. Habermas, J. (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt. Habermas, J. (1991), Texte und Kontexte, Frankfurt. Hamersley, M. (ed.) (1993), Social Research, London: SAGE Publications. Hargreaves, A. (1995), Changing teachers, changing times, London: Cassell. Hargreaves, A. (2003), Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity, , Buckingham: Open University Press. Hartley, J. (1985), Designing instructional text, London: Kogan Page, New York: Nichols. Heinze-Prause, R. & Heinze, T. (1996), Kulturwissenschaftliche Hermeneutik, Opladen: Westdeutscher Verlag. Hollingsworth, S. (ed.) (1997), International Action Research: A Casebook for Educational Reform, London: The Falmer Press. International Association for the Study of Pain. Task Force on Professional Education (1991), Core curriculum for professional education in pain, Seattle: IASP Publications. International Journal of Qualitative Studies in Education. Jäger, S. (1993), Kritische Diskursanalyse, Duisburg: Diss-Studien. Jäger, S. (2000), «Diskurs und wissen. Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse», στο: Keller R. /, Hirseland A., Schneider W., Viehöver W. (Hg.), Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Opladen (Leske + Budrich), σσ. 83-114. Jäger, S. (2004)4, Kritische Diskursanalyse, Eine Einfürung, Münster: Unrast. Jäger M. & Jäger S. (2007), Deutungskämpfe. Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse. Medien, kultur, kommunikation, Wiesbaden: VS-Verlag. Kemmis, W. & MacTaggart, R. (ed.) (1988), The action research reader, Victoria: Deakin University. Kennedy, K.J. (1995), ‘An analysis of the policy contexts of recent curriculum reforms efforts in Australia, Great Britain and the United States’, in: Carter, D.-O’Neil, M. (eds), International perspectives on educational reform and policy implementation, London: Falmer press. Kincheloe, J. & MacLaren, P. (2000) «Rethinikg Critical Theory and Qualitative Research», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 279-314. Klafki, W. (1971), «Erziehungswissenschaft als kritisch-konstruktive Theorie: Hermeneutik – Empirie –Ideologiekritik», Zeitschrift fuer Pädagogik, σσ. 351-385. Klafki, W. (1973), «Hermeneutisches Verfahren in der Erziehungswissenschaft», Funkkolleg, 3, Frankfurt: χ.ε., σσ. 126-153. Klafki, W. (1985), Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: Beiträge zur kritisch-konstruktiven Didaktik, Weinheim : Beltz. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996), Reading images - The Grammar of Visual Design, New York: Routledge. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, London: Arnold. Kress, G. (1989), Communication and Culture, Sidney: New South wales University Press. Kress, G. (1989), Linguistic processes in sociolcultural practise, London. Kress, G. (1989), Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνικοπολιτισμική πρακτική, μτφρ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: Σαββάλας. Kress, G. (1992), “Explanation in visual communication”, report to the ESPRIT II Basic Research Project on Explanation, Working Group 326. Krippendorf, Klaus (1980), Content Analysis-An indroduction to its methodology, Newbury park: Sage Publications. Kristeva, J. (1980), Desire in language, Oxford: Routledge. Lamnek, S. (1995), Qualitative Sozialforschung, τ. 1+2, Weinheim: Beltz. Laubig, M., Peters, H., Weinbrenner, P. (1986), Methodenprobleme der Schulbuchanalyse, Bielefeld. Leeuwen, Th. van (1992), “The Schoolbook as a multimodal Text”, Internationale Schulbuch-forschug, 1, σσ. 35-58. Longstreet, W.S. –S Hane (1993), H. Curriculum for a new millennium, Boston: Allyn & Bacon. Lyotard, F.J. (1993), Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Αθήνα: Γνώση. Mayring, Ph. (1993), Qualitative Inhaltsanalyse-Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag. McCormick, R. & James M. (1990), Curriculum evaluation in schools, London: Routledge. Mclaren, P. (1989), Life in schools : An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, New York: Longman. McTaggart, R. (ed.) (1997), Partcipatory action research, New York: State University of New York. Mehlinger, H.D., (Ed.) (1981), Unesco Handbook for the Teaching of Social Studies, Paris: Indiana University, Bloomington. Social Studies Development Center, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Merten, K. (1995), Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis. 2. Aufl. Opladen, Westdeutscher Verlag. Moser, H. (1978), Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften, Munchen : Kosel-Verlag. Olechowski, R. (Hrsg.) (1995), Schulbuchforschung, Frankfurt: Peter Lang. Paffrath, H.F. (Hg.) (1987), Kritische Theorie und Paedagogik der Gegenwart, Weinheim: Deutcsher Studien Verlag. Parker, I. (1992), Critical Analysis for social and individual phychology, London. Routledge Peeck, J. (1994), «Wissenserwerb mit darstellenden Bildern», στο: Weidenmann, B. (επιμ.) Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder in Printmadien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Verlag Hans Huber, σσ. 59-94. Peters, M., (1995), “Educational reform and the politics of the curriculum in New Zealand”, in: Carter, D. - O’ Neil, M. (eds), International perspectives on educational reform and policy implementation, London: Falmer press. Petersen, J. (1987), Paedagogische Argumentation und didaktische Forschung I, Kiel: Baerbel Mende. Pettersson, R. (1988), «Ιnterpretation of Image Content», στο: Educational communication and Technology Journal, 36/1, σσ. 45-55. Pettersson, R. (1994), «Visual Literacy und Infologie», στο: Weidenmann, B. (επιμ.), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Bern: Hans Huber, σσ. 215-235. Plank, D.N. (1998), ‘Why school reform doesn’t change schools : Political and organizational perspectives’, in Boyle, W.- Kerchner, C. (eds), The politics of Excellence and choice in education, London: Falmer press. Potter, J. & Wetherell, M. (1987), Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behavior, London: Sage. Potter, J. & Wetherell, M. (1995), «Discourse analysis», στο: Smith, J.A., Harre, R, Langenhove (επιμ.), Rethingiking methods in psychology, London: Sage. Ritsert, J. (1972), Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch ber kritische Sozialforschung, Frankfurt: Athenaeum. Rosengren, Karl-Erik (1981), Advances in Content Analysis, Beverly Hills: Sage Publications. Rust, H., (1980), Struktur und Bedeutung. Studien zur qualitativen Inhaltsanalyse, Berlin: Spiess. Rust, H., (1981), Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Rustemeyer, R. (1992), Praktisch-Methodische Schritte der Inhaltsanalyse, Münster: Aschendorff. Schellenberger, H. (1973), Das Sculbuch-Produkt und Faktor gesellschaftlicher Prozesse, Düsseldorf: Aloys Henn Verlag. Schnaitmann, W.G. (Hrsg.) (1996), Theorie und Praxis der Unterrichtsforschung, Donauwoerth: Auer Verlag. Shubert, W. (1986), Curriculum : Perspective, Paradigm and Possibility, New York: MacMillan. Skilbeck, M. (1995), ‘Curriculum renewal’, in: International Encyclopedia of Curriculum, vol. 3, p.1339. Smith, H.W. (1975), Strategies of Social Research. The Methological Imagination, London: Prentice Hall. Somekh, B., & Davis, N (ed.) (1998), Using Information Technology effectively in Teaching and Learning, London and New York: Routledge. Stefan H., R.K. (eds.) (1995), Didaktik and/or curriculum, Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften. Strauss, A. (1998), Grundlagen qualitativer Sozialforschung, München: W. Fink. Strietzel, H. (1989), Das Schulbuch im Unterricht, Berlin: Volk und Wissen. Taylors, P. – Richards (1979), C., An Introduction to curriculum studies. New York: Humanities press. Thierney, G. (2000), «Undaunted Courage: Life history and the Postmodern Challenge», στο: Denzin, N. & Lincoln, Y. (επιμ.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., σσ. 537-553. Thoeny, G. (1992), Philosophie und Paedagogik bei Wilhelm Dilthey und Herman Nohl, Stuttgart: Haupt. Van Dijk, T.A. (ed.) (1985), Handbook of Discourse Analysis, New York: Academic Press. Van Leeuwen, T. & Jewit, C. (επιμ.) (2001), Handbook of visual analysis, London: SAGE. Van Leeuwen, T. & Kress, G. (1995), “Critical Layout Analysis”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Diesterweg, Frankfurt, σσ. 25-43. Van Leeuwen, T. & Selander, S. (1995), «Picturing ‘our’ heritage in the pedagogik text: layout and illustrations in an Australian and a Swedish history textbook», Curriculum studies, 27/5, σσ. 501-522. Van Leeuwen, T. (1992), “The Schoolbook as a Multimodal Text”, Internationale Schulbuchforschung, 1, Frank Van Parreren, C.F. (1983), “Teaching pupils to ‘read’ pictures” στο: Bried R. (Ed.), Media science, Butterworth, Durban, σσ. 65-71. Wagner, Η.J. (1999), Rekonstruktive Methodologie, Opladen: Leske+Budrich. Watson, R. (1997), «Ethnomethodology and Textual Analysis», στο: Silverman, D. (επιμ..), Qualitative Research. Theory, Method and Practice, London: SAGE. Weidenmann, B. (Hrsg.) (1994), Wissenserwerb mit Bildern: instruktionale Bilder in Printmedien, Film/Video und Computerprogrammen, Hans Huber, Bern, σσ. 59-94. Wilson, C. Th. et al. (1981), The design of printed instructional materials: research on illustrations and typography, Washington: National Institute of Education. Wittrock, C.M. (ed.)(1985), Handbook of research on teaching, Third Edition, New York: Macmillan Publishing Company. Wodak, R. (επιμ.) (1989), Language, Power and Ideology, Amsterdam: Benjamins. 3) Δικτυακοί τόποι www.gei.de
Last Update
28-06-2018