INTRODUCTION TO GROUP PSYCHOLOGY

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / INTRODUCTION TO GROUP PSYCHOLOGY
CodiceΣΓ0200
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorKonstantina Ritsatou
CommonNo
StatoAttivo
Course ID120000502

Programma di Studio: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSObbligatorio745

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600140649
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Conoscenze Generali
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Materiale multimediale
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze391.6
Studio e analisi bibliografica592.4
Esame241.0
Total1224.9
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Sommativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Formativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Κωνσταντίνος Μπακιρτζής, Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία. Κριτική παρουσίαση της συμβολής των Kurt Lewin, Jakob Moreno και Karl Rogers, Gutenberg, Αθήνα 1996, (κωδικός βιβλιου στον Εύδοξο: 31485). 2. Κλήμης Ναυρίδης, Ψυχολογία των ομάδων. Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση, Παπαζήσης, Αθήνα 2005 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30507). 3. Michel Lobrot, Αντι-Φρουντ, Gutenberg, Αθήνα 1999, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31096)
Additional bibliography for study
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αρχοντάκη Ζ. - Φιλίππου Δ., 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, Αθήνα: Καστανιώτης 2003. «Αφιέρωμα στη μη Κατευθυντική-Παρεμβατική μέθοδο του Μ. Lobrot», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Γεώργας Δ., Κοινωνική Ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία, τ. Α΄, Αθήνα 1986. Dalley Tessa, Caroline Case, Joy Schaverien, κ.ά., Νέοι δρόμοι στην ψυχοθεραπεία: Θεραπεία μέσω Τέχνης - Η εικαστική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1998. Douglas Tom, Η επιβίωση στις ομάδες, Βασικές αρχές της συμμετοχής σε ομάδες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1997. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου Ράνια, Δραματοθεραπεία - Μουσικοθεραπεία, Η επέμβαση της τέχνης στην ψυχοθεραπεία, Θεωρία - Ασκήσεις - Εφαρμογές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999. Girard Rene, Το εξιλαστήριο θύμα. Η βία και το ιερό, Αθήνα: Εξάντας 1991. Goffman E., Συναντήσεις. Δύο μελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1996. Goffman E., Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006. Hogg M. A. – G. M. Vaughan, Κοινωνική Ψυχολογία, επιμ. Α. Χαντζή, Αθήνα: Gutenberg 2010. Jennings Sue, Ase Minde, Νέοι δρόμοι στην ψυχοθεραπεία: Μάσκες της ψυχής - Εικαστικά και θέατρο στη θεραπεία, μτφ. Σκαρβέλη Γ., επιμ. Αναγνωστοπούλου Ν., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1996. Κοσμόπουλος Α. - Μουλαδούδης Γ., Ο Carl Rogers και η πρωσοποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2003. Λαμνίδης Ν., «Η χρήση της Ψυχανάλυσης στην ομαδική ανάλυση», Κλινική Ψυχοδυναμική, Αθήνα, τ. 1, 1997, σ. 45-70. Landy J. Robert, Προσωπικότητα και προσωπείο, Ο Ρόλος στο Δράμα, τη Θεραπεία και την καθημερινότητα, επιμ. Κρασανάκης Στέλιος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2001. Λουμπράνο-Κωτούλα Κλορίνα και Κόμη Μαριλένα, Η ομάδα, το Σώμα και η Ψυχοθεραπεία, Η ομαδική Σωματική Ψυχοθεραπεία: Θεωρίες, Δυναμική και Πρακτική, Αθήνα: Θυμάρι 2006. Maisonneuve Jean, Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω 2001. Μπακιρτζής Κ., «Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη Κατευθυντικότητα του T-Group, ή η μη Κατευθυντική μέθοδος του Lewin», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Μπακιρτζής Κ., «Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση, ή η μη Κατευθυντικότητα του Carl Rogers», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Μπακιρτζής Κ., Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία, Αθήνα: Gutenberg 1996. Ναυρίδης Κλ., Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία, (περιλαμβάνονται επίσης κείμενα των Max Pages, Vincent de Gaulejac, Jacqueline Barus-Michel και Claude Revault d’ Allonnes), Αθήνα: Παπαζήση 1994. Ναυρίδης Κλ. - Χρηστάκης Ν. (επιμ.), Ταυτότητες. Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτη 1997. Ναυρίδης Κλ., Ψυχολογία των ομάδων - Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση, Αθήνα: Παπαζήση 2005. Pages Max, Ψυχοθεραπεία και πολυπλοκότητα, Αθήνα: Παπαζήση 1996. Πάξτον Ρόμπερτ, Η ανατομία του φασισμού, μτφ. Κατερίνα Χαλμούκου, Αθήνα: Κέδρος 2006 [2004]. Παπαστάμος Σ. (επιμέλεια-εισαγωγή), Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία - Διομαδικές σχέσεις, μετ. Τριανταφυλλοπούλου Κ., Αθήνα: Οδυσσέας 1990. Ρήγα Α.-Β., «Το αρχαίο δράμα και η σχέση του με την ψυχανάλυση και το ψυχόδραμα», Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος, Πρακτικά 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, Αρχαία Ολυμπία, 12-17 Ιουλίου 2002, Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 263-268. Rogers C., Ομάδες συνάντησης: αυτογνωσία, ψυχολογία των ομάδων, επικοινωνία, Αθήνα: Δίοδος 1991. Rogers C., Ένας τρόπος να υπάρχουμε, Αθήνα, Ερευνητές: 2006 Σαρρής Ν., Εισαγωγή στην Κοινωνιομετρία, στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία και στο Ψυχόδραμα, Αθήνα: Δανιάς 1995. Σπάρκς Κόλιν, Ποτέ ξανά. Πώς και γιατί να σταματήσουμε το φασισμό, χ. μτφ. Αθήνα: Κίνηση Απελάστε τον φασισμό 2012. Συλλογικό, Το Ψυχόδραμα. Θεωρία και πρακτική, πρόλογος Zerka T. Moreno, μετ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, επιμ. Λία Ζωγράφου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.
Last Update
06-07-2018