The Holy Great Church of Christ: Pages of Patriarchal History

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΗ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία: Σελίδες Πατριαρχικής Ιστορίας / The Holy Great Church of Christ: Pages of Patriarchal History
Codice2261
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
CoordinatorAthanasios Tziertzis
Common
StatoAttivo
Course ID600019517

Programma di Studio: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 2
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSFacoltativo a scelta liberaWinter-3

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2020 – 2021
SemestreWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600165364

Class Schedule

BuildingTheology
FloorFloor 2
HallΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (96)
CalendarioThursdsay 16:00 to 19:00
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Materiale multimediale
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze391.6
Studio e analisi bibliografica130.5
Visite d’istruzione50.2
Elaborazione tesina/tesine100.4
Esame80.3
Total753
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Steven Runciman (Στήβεν Ράνσιμαν), Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία: Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως λίγο πριν από την Άλωση της Πόλης μέχρι και την Επανάσταση του 1821, μετάφραση Πολυξένη Αντωνοπούλου, Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη, 2010.
Additional bibliography for study
1. α) Crusius, Martin, Turcograeciae libri octo, Basilieae: per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricpetri impensa, 1584. β)Crusius, Martin, Turcograecia, Modena: Memor, [1972] 2. α) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων. Ενετίησιν: Παρ' Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, αχλα' (1631) β) Βιβλίον ιστορικόν: Περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας. Αρχόμενον από Κτήσεως[sic] Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων. συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώτταν μεταφρασθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου. Νυν δε μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, αψyη'., 1798. γ) Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: Αρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων, Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών Ιστοριών, και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου, Εν Βενετία: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1814. 3. α) Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών, μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα και πλουτισθείσα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα. προσφωνηθείσα τω υψηλοτάτω, ευσεβεστάτω, και γαληνοτάτω αυθέντη, και ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίω κυρίω Ιωάννη Νικολάω Καραντζά, τόμ. 1-4, Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω, 1783-1795. β)Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Αθηνών Μητροπολίτου, συγγραφείσα μεν Ελληνιστί, μετά δε την τελευτήν του Εν Κωνσταντινουπόλει :Παρά τω εκδότη και βιβλιοπώλη Ν. Αδαμίδη,1853. 4. Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα: ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789), (Εκ του χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά) Εκδίδοντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου, Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογρ. Ι. Α. Βρετού, 1870. 5. Γεδεών Μανουήλ,Πατριαρχικοί Πίνακες: Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως : από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης 36-1884, Εν Κωνσταντινουπόλει:Lorenz & Κeil,[Σεπτ.1885-Οκτ.1890] [έκδοσις δευτέρα: Αθήναι: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1996] 6. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά του Πατριαρχικού Οίκου και του Ναού, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, ΑΩΠΔ'(=1884). 7. Κούκκου, Ελένη, Θεσμοί και προνόμια του Ελληνισμού μετά την άλωση : διαμόρφωση της Ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα: Σάκκουλας Αν., 1988β. 8. α) Yiannias, John James, The Byzantine tradition after the fall of Constantinople, Charlottesville: University Press of Virginia, 1991. β) Yiannias, John James, Η Βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994. 9. Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ., Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά την Αλωση, Αθήνα: Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 1995. 10. Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1-12, Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος, 1962-1968. 11. Μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1-12, Αθήνα: Στρατηγικές εκδόσεις, 2010-2012.
Last Update
25-10-2020