Mount Athos, Μonastic Centers and Pilgrimages of the Orthodox East

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΆγιον Όρος, Μοναστικά Κέντρα και Προσκυνήματα της Ορθόδοξης Ανατολής / Mount Athos, Μonastic Centers and Pilgrimages of the Orthodox East
Codice2265
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorAthanasios Tziertzis
Common
StatoAttivo
Course ID600019521

Programma di Studio: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 4
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSFacoltativo a scelta liberaSpring-3

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2020 – 2021
SemestreSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600184505

Class Schedule

Building
Floor-
HallΕξ αποστάσεως (900)
CalendarioΠαρασκευή 16:00 έως 19:00
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze391.6
Studio e analisi bibliografica130.5
Visite d’istruzione50.2
Elaborazione tesina/tesine100.4
Esame80.3
Total753
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βασίλι Γκρηγκόροβιτς Μπάρσκι, Τα ταξίδια στο Άγιον Όρος, 1725-1726 / 1744-1745, επιμέλεια: Παύλος Μ. Μυλωνάς, Αγιορειτική Εστία - Μουσείο Μπενάκη 2009.
Additional bibliography for study
1. Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος, πρότερον μεν, παρά του Εξοχωτάτου Ιατρού Κυρίου Ιωάννου του Κομνηνού, και συγγραφέν, και εις τύπους εκδοθέν, νυν δε, πόνω και επιμελεία Ιγνατίου Ιεροδιακόνου Κεμίζου, του εκ Μονεμβασίας, διορθωθέν, μόνης της Ιεράς των Ιβήρων μονής, περιγραφείσης παρ' αυτού ακριβέστερον τε και διεξοδικώτερον, μετατυπωθέν δαπάνη του Πανοσιωτάτου, και Σεβασμιωτάτου Αγίου Προηγουμένου της αυτής ιεράς βασιλικής και πατριαρχικής των Ιβήρων μονής, Κυρίου Χριστοφόρου του εξ Ιωαννίνων, Ενετίησι: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1745. 2. Καλλιγά, Σωφρονίου, Αθωνιάς ήτοι Σύντομος περιγραφή του Αγίου Όρους Άθωνος, Περιέχουσα υπομνήματα παλαιά τε και νέα συλλεχθέντα εκ διαφόρων αρχαίων σωζομένων υπομνημάτων, χ.τ., χ.ε., 1863. 3. Πίστη, Διονυσίου, πρώην Ξάνθης, Περιγραφική ιστορία του Αγίου Όρους Άθω: αρχήν έχουσα προ 2187 ετών, Εν Θεσσαλονίκη: Εκ του τυπογραφείου "Η Μακεδονία" Ν. Βαγδάμαλη,1870. 4. Νικολοπούλου Γ. Α., Περιήγησις εις τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής χερσονήσου, Αθήνησιν χ.ε.,1874. 5. Γεδεών Μανουἠλ, Ο Άθως: Αναμνήσεις-έγγραφα-σημειώσεις, Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, ΑΩΠΕ'(1885)[Επανέκδοση: Αθήνα: Ερμής, 1990]. 6. Καρολίδου Π., Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει . Εν Αθήναις: Τυπογραφείον "Παλιγγενεσίας", 1896. 7. Δημητροπούλου Γεωργίου, Περιήγησις εις Άγιον Όρος, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Αντ. Σ. Γεωργίου, 1896. 8. Βλάχου Κοσμά, διακόνου Αγιορείτου, Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Άθω καὶ αἱ ἐν αὐτῇ Μοναὶ καὶ πἱ Μοναχοί πάλαι τε καὶ νῦν, Ἐν Βόλῳ: Πανθεσσαλικὸν Τυπογραφεῖον Ἀθ. Πλατανιώτου, 1903 [=Φωτοαναστατική ανατύπωση: Αγιορετική Εστία, 2 Αθωνικά Ανάλεκτα: Θεσσαλονίκη 2005] 9. Ιωακείμ του Γ΄, Το Αγιώνυμον Όρος Πληροφορίαι διά τους αγνοούντας, Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ε.], 1911. 10. Καραβοκυρού, Μιλτιάδη, Του Αγίου Όρους τα δίκαια και προνόμια :Κατά τα χρυσόβουλλα των ιδρυτών αυτών, τα χρυσόβουλα και νεαράς των βυζαντινών αυτοκτρατόρων, τους ιερούς κανόνας, τα υψηλά βεράτια, τα πατριαρχικά σιγγίλια, τα τυπικά αυτών και κανονισμούς, τα προαιώνια έθιμα και τας διεθνείς συνθήκας, Εν Κωνσταντινούπολει: Τύποις Αριστοβούλου, Αναστασιάδου, 1913. 11. Μωραϊτίδη, Αλέξανδρου, Με του βορηά τα κύματα: ταξείδια-περιγραφαί-εντυπώσεις Σειρά Γ': Άγιον Όρος μετά πολλών εικόνων Αθήναι Εκδότης Ιωάννης Ν. Σιδέρης,[1924] 12. Πετρακάκου, Δημητρίου Α., Το μοναχικόν πολίτευμα του Αγίου Όρους Άθω, Εν Αθήναις: [Τύποις Κ. Καμινάρη] ,1925. 13. Παπαντωνίου Ζαχ. Λ., Άγιον Όρος, Πρωτότυπες ξυλογραφίες σχεδιασμένες και χαραγμένες από τον Ευθ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1934. 14. Μαμαλάκη Ιωάννη, Το Αγιον Ορος (Αθως) διά μέσου των αιώνων, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Μακεδονική βιβλιοθήκη, αρ. 33), 1971. 15. Τσάμη Δημητρίου, Αγιον Ορος: προσέγγιση στην πρόσφατη ιστορία του, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2007 (5η έκδοση).
Last Update
25-10-2020