EDUCATIONAL AND PHYCHOSOCIAL ASPECTS OF LEARNING DISABILITIES

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ / EDUCATIONAL AND PHYCHOSOCIAL ASPECTS OF LEARNING DISABILITIES
CodeΠ2106
FakultätPhilosophische
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CoordinatorMaria Doikou
CommonJa
StatusAktiv
Course ID280009261

Studienplan: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 34
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2016 – 2017
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600056795
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Skript
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Seminare502
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten502
Prüfung502
Total1506
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Endnote)
 • Sonstiges / Sonstige (Entwicklung)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
- Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο - Στασινός, Δ. (1999). Δυσλεξία και σχολείο: Η εμπειρία ενός αιώνα. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg
Weitere Bibliographie
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ. (2001). Η συννοσηρότητα των μαθησιακών δυσκολιών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 18(1), 457-465/ Αντωνίου, Φ. (2008). Ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. Στο Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Εκδ. Γράφημα. Αποστόλου, Π. (2011). Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Βολάκη, Ε. (2007). Χαρισματικοί μαθητές: Γενικά χαρακτηριστικά, τρόπος εκδήλωσης στην τάξη, τρόποι στήριξης και προσαρμογή διδακτικών στόχων. Στο Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (Επιμ), Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, Τόμος Α΄ (σσ. 141-158). ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf Γκαρή, Α. & Τσιγκρή Χ. (2009). Χαρισματικοί μαθητές και μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική κοινότητα: διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες. Ψυχολογία,16(4), 439-454 Δαβάζογλου, Α. Μ. & Κόκκινος, Κ. Μ. (2003). Η σχέση του σχολείου με οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Eπιθεώρηση, 35, 97-114. http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/4245/1/kokkinos_p.97-p.114_2003.pdf Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Αντιλήψεις φοιτητών/τριών για το ρόλο του εκπαιδευτικού, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4, 89-118. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 93-116. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2007). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας" (σσ. 240-253). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2016). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Gutenberg. Ζησιμόπουλος, Δ. (2009). Εσωτερικά κίνητρα μάθησης και σχολική επίδοση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 47, 44-59. Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, K. (2012). Η φύση της σχέσης ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ, τις μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία. Στο E. Κάκουρος & Κ. Μανιαδάκη, (Επιμ.), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση (σσ. 161-180). Αθήνα: Gutenberg. Κωνσταντοπούλου, Ξ. (2002). Δεξιότητες μελέτης και στρατηγικές μάθησης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές at risk, Θέματα Ειδικής Αγωγής, 17, 3-8. Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μπότσας, Γ. (2008). Ενίσχυση των γνωστικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Στο Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακες δυσκολίες (σσ. 18-28). Βόλος: Εκδ. Γράφημα. Ντάβου, Μ. (1990). Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη γένεση των μαθησιακών δυσκολιών. Στο Μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρητικές τάσεις, αξιολόγηση και αντιμετώπιση στον ελληνικό χώρο (σσ. 27-30). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σακκά. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Τμήμα Ειδικής Αγωγής (2004). Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3296/972.pdf Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (σελ. 318–403). Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Πολυχρόνη, Φ. (2012). Δεξιότητες μελέτης μαθητών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Στο Χ. Xατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.) Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο (σσ. 205-231). Αθήνα: Πεδίο. Σακκάς, B. (2002). Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια: παιδαγωγική και κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα : Ατραπός Σοφιανίδου, Ε. (2004). Η χρησιμότητα των προγραμμάτων οργάνωσης της μελέτης. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (Επιμ.), Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών (σσ. 425-438). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σουσαμίδου-Καραμπέρη, Α. (2007). Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Μια ερευνητική προσέγγιση των κινήτρων τους στο γυμνάσιο, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43, 159-177. Συγκολλίτου, Ε. & Λουράκη, Ε. (2005). Φοίτηση σε τάξεις ένταξης και αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Ψυχολογία, 12(2), 210-231. Ξενόγλωσση Bryan, T., Burstein, K. & Ergul, Cevriye. (2004). The social-emotional side of learning disabilities: A science-based presentation of the state of the art. Learning Disability Quarterly, 27(1), 45-51. Chinn, S. J. & Crossman, M. (1997). Stress factors in the adolescent. In T. R. Miles & V. Varma (Eds), Dyslexia and stress (pp. 49-54). London: Whurr Publishers. Dargie, R. (2001). Dyslexia and History. In L. Peer & G. Reid (Eds.), Dyslexia – Successful inclusion in the secondary school. London: David Fulton. Doikou-Avlidou, Μ. (2015). The educational, social and emotional experiences of students with dyslexia: The perspective of postsecondary education students, International Journal of Special Education, 30(1), 132-145. Elksnin, L. & Elksnin, N. (1998). Teaching social skills to students with learning and behavior problems. Intervention in School and Clinic, 33, 131-140. Gallegos, J., Langley, A., & Villegas, D. (2012). Anxiety, depression, and coping skills among Mexican school children: A comparison of students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 35(1), 54-61. Geddes, H. (1996). Educational therapy and the classroom teacher. In Barrett, M. & V. Varma (Eds).Educational therapy in clinic and classroom. London: Whurr (pp. 98-111). Griffiths, M. (2002). Study skills and dyslexia in the secondary school: A practical approach. London: David Fulton. Hales, G. (2001). Self – esteem and counseling. In L. Peer & G. Reid (Eds.), Dyslexia – Successful inclusion in the secondary school. London: David Fulton (pp. 230 – 241). High, H. (1996) Educational Therapy with children who resist learning. In Barrett, M. & V. Varma (Eds), .Educational therapy in clinic and classroom (pp. 3- 15). London: Whurr. Kirk, J. & Reid, G. (2001). An examination of the relationship between dyslexia and offending in young people and the implications for the training system, Dyslexia, 7, 77–84. Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., Lynch, S. L., & Rajani, S. (2008). Procrastination and motivation of undergraduates with learning disabilities: A Mixed‐Methods Inquiry. Learning Disabilities Research & Practice, 23(3), 137-147. Mastropieri, A.M., Scruggs, E.T. & Butcher, E.K. (1997). Counseling individuals with learning disabilities: research, practice, and future issues. In Scruggs, T.E. & Mastropieri, M.A. (Eds). Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Vol. 11 (pp. 235-261). Greenwitch: JAI Press. McCoach, D. B., Kehle, T. J., Bray, M. A., & Siegle, D. (2001). Best practices in the identification of gifted students with learning disabilities. Psychology in the Schools, 38(5), 403-411. Mishna, F. (2003). Learning disabilities and bullying: Double jeopardy. Journal of Learning Disabilities, 36(4), 336-347. Munro, J. (2002). Gifted learning disabled students, Australian Journal of Learning Difficulties, 7(2), 20-30. Reid, G. (1998). Dyslexia: A practitioner’ s handbook. Chichester: John Wiley and Sons (pp. 127 – 150). Reis, M. S. & Ruban, M. L. (2004). Compensation strategies used by high- ability students with learning disabilities, Neuropsychology and Cognition, 25, 155-198. Saunders, R. (1995). Factors within the family. In T. R. Miles & V. Varma (Eds), Dyslexia and stress (pp. 97-104). London: Whurr Publishers. Shevitz, B., Weinfeld, R., Jeweler, S., & Barnes‐Robinson, L. (2003). Mentoring empowers gifted/Learning disabled students to soar!. Roeper Review, 26(1), 37-40. Vaughn, S., Elbaum, B., & Boardman, A. G. (2001): The social functioning of students with learning disabilities: Implications for inclusion, Exceptionality: A Special Education Journal, 9(1-2), 47-65. Weinfeld, R., Barnes-Robinson, L., Jeweler, S. & Betty Roffman Shevitz, B. (2005). What we have learned: Experiences in providing adaptations and accommodations for gifted and talented students with learning disabilities. Teaching Exceptional Children, 2005, 49, 49-53. Σχετικές ερευνητικές μεταπτυχιακές εργασίες Αλευρίδου, Ε. (2009). Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική και ο ρόλος των μητέρων. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Γαζέτη Άννα (2016). Η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβουλευτική διάσταση του ρόλου τους Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Γούναρη, Σ. (2016). Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ δασκάλων γενικής αγωγής και γονέων μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με στόχο την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Δεληγκάρη, Ο. (2015). Κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Η οπτική των εφήβων. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Δεληδημούδη, Ι. (2011). Δεξιότητες μελέτης και στρατηγικές μάθησης: Η οπτική εφήβων με δυσλεξία για τη διαδικασία της μελέτης. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Νιζάμη, Χ. (2013). Κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με δυσλεξία με τους συνομηλίκους τους: Εμπειρίες ενηλίκων με δυσλεξία από τη φοίτηση στο γενικό σχολείο. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Χατζοπούλου, Π. Θ. (2003). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) στο γυμνάσιο: Εκπαιδευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις: Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής. Σχετικά επιστημονικά περιοδικά Journal of Learning Disabilities Learning Disabilities Research and Practice Learning Disabilities Quarterly Exceptional Children Annals of Dyslexia Ιστοσελίδες www.specialeducation.gr http://www.ldonline.org/indepth
Last Update
07-03-2017