SOCIOLINGUISTICS

Informations du Cours
TitreΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLINGUISTICS
CodeΓλ4-463
FacultyLettres
Cycle / Niveau1er cycle / Licence , 2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonNon
StatutActif
Course ID600007501

Programme d' Études: 2018-2019

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSEPILOGĪSWinter/Spring-6

Informations de la Classe
Année Académique2019 – 2020
Semestre de l’AnnéeSpring
Class ID
600161256
Course Type 2016-2020
 • Cours Fondamental
 • Domaine Scientifique
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Anglais (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Son
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences
Etude & analyse bibliographiques
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Sommative)
 • Examen écrit : réponses courtes (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses plus longues (Sommative)
 • Présentation publique (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Wardhaugh, Ronald (2010). An Ιntroduction to Sociolinguistics (6th ed.). Malden, MA, etc.: Wiley-Blackwell
Additional bibliography for study
Corpus & Reading list: Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (1997). Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 17: 562-76. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (1999) Από τα φραγκοχιώτικα στα Greeklish. Το Βήμα http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artid=114039&dt=05/09/1999 Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (2001). Η γλώσσα των νέων. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b9/index.html Androutsopoulos, Jannis K. & Georgakopoulou, Alexandra (2003). Discourse Constructions of Youth Identities. Amsterdam: John Benjamins. Brown, Penelope & Stephen Levinson (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. Berlin Brent & Paul Kay (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press. Carroll, John Bissell (ed.) (1966). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. [author: Whorf, Benjamin Lee] Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London: Longman. Ferguson, Charles A. (1959). Diglossia. In Pier Paolo Giglioli (ed.) (1972), Language and Social Context: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Books. Fishman, Joshua A. (1968). Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton. Georgakopoulou, Alexandra & Marianna Spanaki (eds) (2001). A Reader in Greek Sociolinguistics. Oxford: Peter Lang. Giles, Howard & Peter Powesland (1975). Speech Style and Social Evaluation. London: Academic Press. Gumperz, John J. & Dell Hymes (eds) (1972). Directions in Sociolinguistics. New York: Holt, Rinehart & Wilson. Gumperz, John Joseph & Levinson, Stephen C. (eds) (1996). Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press. Hutchby, Ian & Robin Wooffitt (1999). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press. Holmes, Janet (1992). An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman. Hudson, Richard (1980). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Hymes, Dell (1972). On Communicative Competence. In John B. Pride & Janet Holmes (eds), Sociolinguistics: Selected Readings, 269-293. Harmondsworth: Penguin Books. Labov, William (1972a). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Labov, William (1972b). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1981). Greek kinship terms and linguistic change. Eπιστημονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Tόμος K’. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 251-274. http://www.nlg.gr/db/icon/1981/81_10.pdf Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1983). Aπόπειρα περιγραφής της νεοελληνικής προσφώνησης. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 4ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 16-18 Mαΐου, 1983. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 219-239. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1986). Mερικές στιγματισμένες φόρμες της νεοελληνικής. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 7ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12-14 Mαΐου, 1986. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 261-277. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1987). Language, the sexes, and the teacher of English. Journal of Applied Linguistics, No 3, Eτήσια έκδοση της Eλληνικής Eταιρείας Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 66-87. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1989). The Gender of άνθρωπος: An exercise in false generics. Proceedings of the 3rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, April 10-12. Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 61-83. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1990). Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 11ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 26-28 Aπριλίου, 1990. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 345-365. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1994a). Interruption revisited: Affiliative vs. disaffiliative intervention. Journal of Pragmatics 21: 401-426. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378216694900124 Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1996). Tι άλλαξε λοιπόν;. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 16ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,4-6 Mαΐου, 1995. Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 435-446. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1997α). Kρασί ημιαφρώδη και ψωμάκια πλήρης για να έχουμε υγιείς μαλλιά επειδή είναι δυσμενή χρονιά. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 17ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22-24 Aπριλίου, 1996. Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 532-546. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1999α). Eρωτ.: Xρησιμοποιείτε ξένες λέξεις όταν μιλάτε; Aπαντ.: Never! ((γέλια)). Στο A.-Φ. Xρηστίδης (επιμ.), «Iσχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην E.E. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, 439-447 [ελλ.], 448-457[αγγλ.]. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1999β). Nεοελληνική και ξενόγλωσσες μονάδες: δανεισμός ή αλλαγή κώδικα; Eλληνική Γλωσσολογία ’97. Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, 25-27 Σεπτεμβρίου, 1997. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. 575-585. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001a). Aπλώς ένα ερωτηματολόγιο!; Στο Aγγελική Ψάλτου-Joycey & Mαίρη Bαλιούλη (επιμ.), H συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης, 323-333. Θεσσαλονίκη: Eλληνική Eταιρία Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Makri-Tsilipakou, Marianthi (2001c). Congratulations and bravo. In Arin Bayraktaroğlou & Maria Sifianou (eds), Linguistic Politeness Across Boundaries: The Case of Greek and Turkish, 137-176. Amsterdam: John Benjamins. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001ε). O μελοδραματικός σχεδιασμός στον καθημερινό λόγο. Στο Σάββας Πατσαλίδης & Aναστασία Nικολοπούλου (επιμ.), Mελόδραμα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, 579-619. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001στ). Aυτόπτες μάρτυρες: H τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού λόγου. Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία 17: 27-47. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2002a). Oι τρέχουσες αλλαγές στην κοινή νεοελληνική. Στο M. Makri-Tsilipakou (ed.), Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics, 198-222. Thessaloniki: Dept. of Theoretical & Applied Linguistics, School of English, Aristotle University. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2002β). Συμφωνία/διαφωνία: Aλληλεγγύη και ανιπαλότητα στις συνομιλίες ανδρών γυναικών. Στο Θεοδοσία Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα, γένος, φύλο, 97-144. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Ανατύπωση (2006), 81-117. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Μakri-Tsilipakou, Marianthi (2003). Greek diminutive use problematized: Gender, culture and common sense. Discourse & Society 14 (6): 699-726. http://das.sagepub.com/content/14/6/699.short Μakri-Tsilipakou, Marianthi (2004b). The reinforcement of tellability in Greek television eyewitnessing. Media, Culture & Society 26 (6): 841-859. http://mcs.sagepub.com/content/26/6/841.short Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2006). Η νοηματική γλώσσα & η κοινωνιογλωσσολογία της. Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία 22: 89-102. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2008). Η διάσταση του ύφους στην Κοινωνιογλωσσολογία. Μελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 28: 256-266. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Mακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη (2004α). Η ‘γυναικεία’ γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών. Πρακτικά διημερίδας Το φύλο, τόπος συνάντησης των διαφορετικών επιστημών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 11-12 Οκτωβρίου 2003. www.aegean.gr/gender-postgraduate/documents/Praktika_Synedriou/κείμενο%20Μακρή-Τσιλιπάκου.pdf (ανάρτηση 3/04) Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη (2010). Η «γυναικεία γλώσσα» και η γλώσσα των γυναικών. Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη & Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 119-146. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.Μακρή-Τσιλιπάκου. Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A. & Gail Jefferson (1978). A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation. In Jim Schenkein (ed.), Studies in the Organization of Conversational Interaction, 7-56. New York / San Francisco / London: Academic Press. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/412243.pdf?acceptTC=true Sapir, Edward (1949). Language: An Introduction to the Study of Speech. San Diego/New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Last Update
02-02-2020