Critical Reflection in Adult Education & Learning: issues of meaning-making and transformation of human experience

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / Critical Reflection in Adult Education & Learning: issues of meaning-making and transformation of human experience
CodiceΠ1811
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zarifis
CommonNo
StatoAttivo
Course ID280009247

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 2
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreSpring
Faculty Instructors
Class ID
600140667
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΙΣΠ100 Introduction to Pedagogy
 • Π1807 Continuing Education and Lifelong Learning: theory & practice
 • ΣΧΠΙ400 Education and Schooling
 • ΣΧΠΙΙ400 School Education II (curriculum and other pedagogical texts, resources and practices)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Seminari602.4
Studio e analisi bibliografica150.6
Frontistirio (Sostegno)150.6
Elaborazione tesina/tesine502
Esame301.2
Total1706.8
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Στο συγκεκριμένο μάθημα διανέμεται σχετικό σύγγραμμα με τίτλο "Ο Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Προεκτάσεις" (Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN: 978-960-02-2349-1). Ο στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου –το οποίο αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια, και είναι το προϊόν ενός ετήσιου σχεδίου ομαδικής εργασίας (project) με μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες από το Α.Π.Θ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας– είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και την εκπαίδευση των ενηλίκων, καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται με την απόδοση νοήματος στην ανθρώπινη εμπειρία (νοηματοδότηση) και τη δημιουργία νέας γνώσης (μετασχηματισμός της εμπειρίας), με στόχο την ενδυνάμωση για την ανάληψη δράσης (αρχικά επικοινωνιακής αλλά στη συνέχεια και χειραφετητικής) που θα επιφέρει την ανάπτυξη και την αλλαγή τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία του κριτικού στοχασμού, ως ex-post facto (δια)νοητική διαδικασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη έννοια της νοηματοδότησης (αποκωδικοποίησης κατά τον Freire), ως έννοια «κλειδί» για την οριοθέτηση αυτής της διαδικασίας. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις πρακτικές προεκτάσεις αυτής της (δια)νοητικής διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στη άλλη έννοια «κλειδί», αυτή της ενδυνάμωσης, και στη σημασία ανάπτυξης μίας εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία θα στοχεύει στη χειραφέτηση. Ηλεκτρονικές σημειώσεις οι οποίες μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1811.htm (πρόσβαση ύστερα από εγγραφή στον ιστοχώρο και μόνο με κωδικό).
Additional bibliography for study
1.Brookfield, S. (1987) Developing critical thinkers: challenging adult to explore alternate ways of thinking and acting, San Francisco: Jossey-Bass. 2.Brookfield, S. (1993) «Breaking the code : Engaging practitioners in critical analysis of adult education literature» Studies in the Education of Adults, V25, n1, : 64-91. 3.Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. 4.Brookfield, S. (2001) «Repositioning ideology critique in a critical theory of adult learning», Adult Education Quarterly, V52, n1: 7-22. 5.Brookfield, S. (2002α) Overcoming alienation as the practice of adult education: The contribution of Erich Fromm to a critical theory of adult learning and education, Adult Education Quarterly, V52, n2, 96-111. 6.Brookfield, S. (2002 β) Reassessing subjectivity, criticality and inclusivity: Marcuse’s challenge to adult education, Adult Education Quarterly, V52, n4,: 265-180. 7.Brooks, A. K. (1999) Critical reflection as a response to organizational disruption, Advances in Developing Human Resources, n3, :67-97. 8.Carr, W. Kemmis, S. (1986) Becoming critical: Education, knowledge and action research, London: Falmer Press. 9.Courtenay B. C., Merriam S. B. and Reeves P. M. (1996) The centrality of meaning-making in transformational learning: How HIV-positive adults make sense of their lives, Adult education quarterly, 48(2), 65-84. 10.Cranton, P. (1994) Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults, San Francisco: Jossey Bass. 11.Dewey, J. (1933) How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heath & Co. 12.Elder, L. Paul, R. (1994) Critical Thinking: Why we must transform our teaching, Journal of Developmental Education, 18:1.: 34-35. 13.Ennis R. (1989), Critical Thinking and Subject Specificity, Educational Researcher, 18(3), 4-10. 14.Ennis, R. H. (1993) Critical thinking assessment, Theory into Practice, V32, : 179–186. 15.Freire, P. (1970) Pedagogy of the oppressed, New York: Herter and Herter. 16.Garrison, D. R. (1991) Critical thinking and adult education: a conceptual model for developing critical thinking in adult learners, International Journal of Lifelong Learning, V10 n4,: 287-303. 17.Greene, M. (1986) In search of a critical pedagogy, Harvard, Educational Review, V56, n4,: 427-441. 18.Gur-Ze’ev, I. (2002) Bildung and Critical Theory in the Face of Postmodern Education, Journal of Philosophy of Education, V36, n3, : 391-408. 19.Kennedy, M. Fisher, M. B. Ennis, R. H. (1991) «Critical thinking: literature review and needed research, L. Idol, B. F. Jones, (Eds.) Educational Values and Cognitive Instruction: Implications for Reform, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 20.Knox, A. ( 1991) Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 21.Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the source learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall. 22.Kolb, D. A. (1993) The process of Experiential Learning, στο Thorpe, M., Edwards, R., Hanson, A. (eds.) Culture and Processes of Adult Learning, Milton Keynes, Open University Press. 23.Kolb, D. A. (1993) The process of Experiential Learning, στο Thorpe, M., Edwards, R., Hanson, A. (eds.) (1993) Culture and Processes of Adult Learning, Milton Keynes, Open University Press, σελ :138-156. 24.Kolb, D. A. Fry, R. (1975) «Toward an applied theory of experiential learning» στο C. Cooper (Ed) Theories of Group Process, London: John Wiley. 25.Mezirow , J . (1978) Perspective Transformation, Adult Education, V28, : 100-110. 26.Mezirow, J (ed.) (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey Bass 27.Mezirow, J. & associates (2000) Learning as transformation. San Francisco: Jossey-Bass. 28.Mezirow, J. (1981) A critical theory of adult learning and education, Adult Education, V32, n1, : 3-24. 29.Mezirow, J. (1990) How critical reflection triggers transformative learning, στοJ. Mezirow and associates (Eds) Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning, San Francisco: Jossey-Bass. σελ: 1-20. 30.Mezirow, J. (1991) Transformative dimensions of adult learning, San Francisco: Jossey-Bass. 31.Mezirow, J. (2000) «Learning to think like an adult: Core concepts in transformation theory» στοJ.Mezirow and associates (Eds) Learning as Transformation, San Francisco: Jossey-Bass. 32.Mezirow, J. (2003) Transformative Learning as Discourse, Journal of Transformative Education, V1, n1,: 58-63. 33.Parker, S. (1997) Reflective teaching in a postmodern world: A manifesto for education in postmodernity, Buckingham: Open University Press. 34.Preston, r. (1999). Critical approaches to lifelong education, International review of education, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, Vol. 45, No 5/ 6, 561-574 35.Schön, D. A. (1983) The reflective practitioner, New York: Basic Books. 36.Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: how professionals thinking action, New York: Basic Books. 37.Schön, D.A (1987). Educating the reflective practitioner, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers 38.Taylor, E. W. (2001) Transformative learning theory: A neurobiological perspective of the role of emotions and unconscious ways of knowing, International Journal of Lifelong Education, V20, n3,: 218-236.
Last Update
23-10-2015