Fremdsprachenunterricht und Lernschwierigkeiten

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / Fremdsprachenunterricht und Lernschwierigkeiten
Titel in DeutschFremdsprachenunterricht und Lernschwierigkeiten
CodeΓΔ_011
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level2. Magisterstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonNein
StatusAktiv
Course ID600014183

Studienplan: PMS Glṓssa kai Politismós sto Germanófōno CΗṓro (2012-sīmera)

Registered students: 13
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
GLŌSSOLOGIA-DIDAKTIKĪYPOCΗREŌTIKO KAT' EPILOGĪNWinter/Spring-9

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2020 – 2021
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600183233
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre)
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Autonomes Arbeiten
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Skript
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Seminare783.1
Rezeption/ Analyse von Texten572.3
Projekt200.8
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten702.8
Total2259
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
Weitere Bibliographie
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). Washington, DC. Anthony, J. & Francis, D. (2005). Development of Phonological Awareness. Current Directions in Psychological Science, 14 (5), 255-259. Antoniou, F. (2006) Improving Reading Comprehension in Students with Special Educational Needs, Aachen: Shaker Verlag. Baker, S. K., Chard, D. J., Ketterlin-Geller, L. R., Apichatabutra, C., & Doabler, C. (2009). Teaching writing to at-risk students: The quality of evidence for self-regulated strategy development. Exceptional Children, 75(3), 303-318. Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559. Broderick, A., Mehta-Parekh, H., Reid, D. K. (2005). Differentiating instruction for disabled students in inclusive classrooms. Theory Into Practice, 44(3), 194-202. Brown, J. (2014). Mixed methods research for TESOL. Edinburgh University Press. Brydon-Miller, M., Greenwood, D., & Maguire, P. (2003). Why action research?.Action research, 1(1), 9-28. 25 Carroll, J. M., & Snowling, M. J. (2004). Language and phonological skills in children at high risk of reading difficulties. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(3), 631-640. Castles, A., & Coltheart, M. (2004). Is there a causal link from phonological awareness to success in learning to read?. Cognition, 91(1), 77-111. Castro, O., & Peck, V. (2005). Learning styles and foreign language learning difficulties. Foreign Language Annals, 38(3), 401-409. Chandler, D. & Torbert, W. (2003). Transforming inquiry and action: Interweaving 27 flavors of action research. Action Research, 1 (2), 133-152. Cisero, C. A., & Royer, J. M. (1995). The development and cross-language transfer of phonological awareness. Contemporary Educational Psychology,20(3), 275-303. Costello, P. (2011). Effective action research. London: Continuum. Crookes, G. (1993). Action research for second language teachers: Going beyond teacher research. Applied Linguistics, 14(2), 130-144. Denton, C. A., & Vaughn, S. (2003). Bringing research-based practice in reading intervention to scale. Learning Disabilities Research and Practice, 18(3), 201–211 DiFino, S. M., & Lombardino, L. J. (2004). Language learning disabilities: The ultimate foreign language challenge. Foreign Language Annals, 37(3), 390-400. Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated instruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 0162353214529042. Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press. Duvall, E., (2006). Including students with disabilities in a foreign language class. Teaching Exceptional Children, 38(6), 42-48. Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change, Milton Keynes- Extending the Horizons of Action Research. Norwich: Carn Publications. Fawcett, A.J. & Nicolson, R. (1992). Automatisation deficits in balance for dyslexic children. Perceptual and Motor Skills, 75, 507-29. Fuchs, D., Fuchs, S.L., Compton, L.,D.,(2004). Identifying Reading Disabilities by – responsiveness- to- instruction: specifying measures and criteria. The H.W. Wilson Company. Gillespie, A., & Graham, S. (2014). A meta-analysis of writing interventions for students with learning disabilities. Exceptional Children, 80(4), 454-473. 26 Goldsworthy, C. (2003). Developmental Reading Disabilities: A Language Based Treatment Approach. Canada: Thomson Delmar Learning. Graham, S., & Harris, K. R. (2013). Common core state standards, writing, and students with LD: Recommendations. Learning Disabilities Research & Practice, 28(1), 28-37. Hall, T., Strangman, N., & Meyer, A. (2003). Differentiated instruction and implications for UDL implementation. Wakefield, MA: National Center on Accessing the General Curriculum. Διαθέσιμο στο: http://aim.cast.org/learn/historyarchive/background papers/ differentiated Hennes, A. K., Büyüknarci, Ö., Rietz, C., & Grünke, M. (2015). Helping Children with Specific Learning Disabilities to Improve their Narrative Writing Competence by Teaching Them to Use the Story Maps Strategy. Hu, C. F. (2014). Extracting Phonological Patterns for L2 Word Learning: The Effect of Poor Phonological Awareness. Journal of psycholinguistic research,43(5), 569-585. Hyland, K. (2016). Methods and methodologies in second language writing research. System, 59, 116-125. Doi: 10.1016/j.system.2016.05.002 McCardle, P., Scarborough, S.,H., Catts,W., H.,(2001).Predicting, Explaining and Preventing Children’s Reading Difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 16 (4), 230-239. McNiff, J., & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research. Sage Publications. Mcniff, J. & Whitehead, J. (2010). You and Your Action Research. New York: Routledge Menzies, H., Mahdavi, J. &Lewis, J. (2008). Early Intervention in Reading-From Research to Practice. Remedial and Special Education, 29 (2), 67-77. 25 Meyers, A.K. (2015). Academic and Behavioral Effects of Self-Regulated Strategy Development on Children with Writing Difficulties and ADHD Symptoms (Doctoral Dissertattion).Retrieved from ProQuest LLC (Accession No. 1598192) Mills, G. E. (2000). Action research: A guide for the teacher researcher. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge University Press. Pugh, K. & McCardle, P. (2011). How children learn to read. New York: Psychology Press. Raven, J.C. (1956). Coloured progressive matrices (Sets A, Ab, B).London: Lewis. Raven, J. C. (1947). Progressive matrices test. London: Lewis. Reason, P., & Bradbury, H. (2001). Preface. In P. Reason, & H. Bradbury (Eds.), Handbook of action research: Participative inquiry and practice. Thousand Oaks, CA: Sage. Reid, G., (2009). Dyslexia: A practitioner’s Handbook. John Wiley & Sons, Ltd. Reid, R., & Lienemann, T. O. (2006). Self-regulated strategy development for written expression with students with attention deficit/hyperactivity disorder. Exceptional Children, 73(1), 53-68. Schneider, E., & Evers, T. (2009). Linguistic Intervention Techniques for At‐Risk English Language Learners. Foreign Language Annals, 42(1), 55-76. Smit, R., & Humpert, W. (2012). Differentiated instruction in small schools.Teaching and Teacher Education, 28(8), 1152-1162. Snowling, MJ. (1981). Phonemic deficits in developmental dyslexia. Psychol Res, 43, 219-34. Sparks, R. L. (2006). Is there a “disability” for learning a foreign language?.Journal of Learning Disabilities, 39(6), 544-557. Soy, S. K. (1997). The case study as a research method. Unpublished paper, University of Texas at Austin. Steele, M., M.,(2004). Making the Case for Early Identification and Invention for Young Children at Risk for Learning Difficulties. Early Childhood Education Journal, Vol. 32, No. 2, October 2004 Torgesen, J. K., Alexander, A. W., Wagner, R. K., Rashotte, C. A., Voeller, K. K., & Conway, T. (2001). Intensive remedial instruction for children with severe reading disabilities immediate and long-term outcomes from two instructional approaches. Journal of learning disabilities, 34(1), 33-58. Torgesen, J. K., Wagner, R. K., Rashotte, C. A., Rose, E., Lindamood, P., Conway, T., & Garvan, C. (1999). Preventing reading failure in young children with phonological processing disabilities: Group and individual responses to instruction. Journal of Educational Psychology, 91(4), 579. Torgesen, J., (1998).Catch them before they fall. Identification and Assessment To prevent Reading Failure in Young Children. American Educator/ American Federation of Teachers. UNESCO, (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: Unesco Vellutino, F.R., Fletcher, J.M., Snowling, M.J. & Scanlon, D.M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45 (1), 2-40. Van Lier, L. (1994). Action research. Sintagma: revista de lingüística, (6), 31-37. Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., & Tanzman, M. S. (1999). The case for early intervention in diagnosing specific reading disability. Journal of School Psychology, 36(4), 367-397. Wight, M. C. (2015). Students With Learning Disabilities in the Foreign Language Learning Environment and the Practice of Exemption. Foreign Language Annals , 48 (1), 39-55. Yopp, H. K., & Yopp, R. H. (2000). Supporting phonemic awareness development in the classroom. The Reading Teacher, 54(2), 130-143. Zimmerman, B.J. (2000). Attaining self-regulation. A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, R.P. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 13-39). San Diego: Academic Press. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Creswell, J.W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας, (Ν. Κουβαράκου μεταφρ.), Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. (Πρωτότυπη έκδοση 2008) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. (Νέα συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση) Αθήνα: Μεταίχμιο. Heward, L. W. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες Μία εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα: Τόπος. Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου (μτφ. Κ. Βασιλικού & Β. Νταλάκου). Αθήνα: Gutenberg. (έτος έκδοσης πρωτότυπου 1993) ----------------------- Αγαλιώτης, Ι (2015). Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33. Αθανασιάδη, Ε. (2001). Η δυσλεξία και πώς αντιμετωπίζεται. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθανασίου, Λ., (2007). Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής: ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Ιωάννινα: ΓΕΦΥΡΑ Αυγητίδου, Σ. (2015). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: ένα παράδειγμα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39. Βογινδρούκας, Ι. Πρωτόπαππας, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2009). Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου. Χανιά: Γλαύκη. Βογινδρούκας, Γ., Γρηγοριάδου, Ε., (2000). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες – Δυσορθογραφία. Θέματα Ειδικής Αγωγής. Τεύχος 10. Γάκης, Κ., Καμπυλαυκά, Χ. & Πολυχρόνη, Φ. (2016). Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Στρατηγικές μάθησης και μελέτης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2014(2), 413-424. Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας Ν. (1997) Ελληνικό WISC-III. Wechsler Κλίμακες Νοημοσύνης για Παιδιά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας: προς ένα συστηματικό δυναμικό μοντέλο μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Καμπανάρου, Μ. (2007).Διαγνωστικά θέματα Λογοθεραπείας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην Καπερώνης, Α. (2008) «Ντέντεκτιβ Κειμένων». Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη βελτίωση της Αναγνωστικής Κατανόησης Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (διπλωματική εργασία αναρτημένη στο ir.lib.uth.gr). Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (2003) Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. Κελπανίδης, Μ. (1999) Μεθοδολογία της παιδαγωγικής έρευνας με Στοιχεία Στατιστικής. Θεσσαλονίκη: εκδ. Κώδικας. Κουμπιάς, Ε.,(2004). Ανάγνωση και προσοχή ψυχολογικές διαστάσεις. Εκδόσεις Ατραπός. Κωνσταντίνου, Μ. & Κοσμίδου, Μ. (2011). Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. Λιβανίου, Ε., (2004). Μαθησιακές δυσκολίες στο φυσιολογικά αναπτυσσόμενο παιδί (δυσλεξία). 7η Παιδιατρική Ημερίδα, Χανιά. 28 Φεβρουαρίου 2004. Μαυρομάτη, Δ. (2004). Δυσλεξία-φύση του προβλήματος και αντιμετώπιση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Μπότσας, Γ. και Παντελιάδου, Σ. (2003). Μεταγνωστικός έλεγχος κατανόησης και χρήση διορθωτικών στρατηγικών από παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και καλούς αναγνώστες. Στο E. Mela – Athanasopoulou (Επιμ.) The 15th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics selected papers, (σελ. 491 – 509), Θεσσαλονίκη, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, ΑΠΘ. Μπουρσιέ, Α. (1997). Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος. Νικολόπουλος, Δ. (2008). Γλωσσική Αναπτυξη και Διαταραχές. Αθήνα: Τόπος. Νικολόπουλος, Δ.,(2002). Η φωνολογική ενημερότητα ως παράγοντας συμβολής στην ανάπτυξη της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας. Πάτρα: Αρέθας Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και Πρακτικές για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (2007). Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη-τι και γιατί. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Παντελιάδου, Σ. (2011). Έκθεση για τη Δράση «Χαρτογράφηση Ειδικής Αγωγής». Παντελιάδου, Σ. και Αντωνίου, Φ. (2007) Τεστ Ανάγνωσης. Τεστ – Α, Πάτρα στο πλαίσιο της κατασκευής και στάθμισης 12 διερευνητικών- ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Παντελιάδου, Σ. και Μπότσας Γ. (2004) Προβλήματα στη σχολική μάθηση. Στο: Παντελιάδου Σ., Πατσιοδήμου Α. και Μπότσας Γ., Οι μαθησιακές δυσκολίες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βόλος: Adaction A.E. Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά. Βόλος. Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. Παντελιάδου, Σ., (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη Τι και Γιατί. Αθήνα: Πεδίο. Παρασκευόπουλος, Ι., Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Γιαννίτσας, Ν. (1999). Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χρ., Μπίμπου Α., (2006). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2005). Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Πάτρα: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πόρποδας, Κ. (2003) Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά) Πάτρα: στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Πόρποδας, Κ. (2002). Η ανάγνωση. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Πόρποδας, Κ.(1989, Μάιος). Η εκμάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας σε σχέση με την ηλικία και φωνημική ενημερότητα. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρωτόπαππας, Α., Μουζάκη, Α. (2010). Ορθογραφία-Μάθηση και Διαταραχές. Εκδόσεις Gutenberg. Σούρτζη, Μ., Ιωακειμίδου, Β., Βλάχος, Ν, Κουτσοσπύρου, Χ. & Χατζημιχαηλίδης, Β. (2016). Μια τάξη για όλους. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, 7(7B). Τζελέπη-Γιαννάτου, Ε. (2008). Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, Τόμος Β’ Δυσκολίες Μάθησης και διδακτική διαφοροποίηση στο γενικό σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Τζουριάδου, Μ., Συγκολλίτου, Ε., Αναγνωστοπούλου, Ε. & Βακόλα, Ι. (2008). Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τα-ω, ΑΠΘ, Υπουργείο Παιδείας, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 1.1-Ενέργεια 1.1.3, Θεσσαλονίκη.
Last Update
05-07-2017