Einführung in die Bildungsforschung - Vertiefung

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / Einführung in die Bildungsforschung - Vertiefung
Titel in DeutschEinführung in die Bildungsforschung - Vertiefung
CodeΑΚ0089-ΕΜ
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600020454

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 14
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-3

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2021 – 2022
KurslehrdauerWinter
Instructors from Other Categories
Class ID
600200508
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
 • Fernstudium
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Deutsch (Lehre)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Course Content (Syllabus)
Ziel dieses Seminars ist zu erfahren und zu üben, wie man sich mit einem Teilaspekt der DaF-Didaktik auseinandersetzen soll, um gültige Forschungsfragen zu formulieren. Als erstes gehen wir auf die Verfahren der Literaturrecherche ein und dann auf die Bearbeitung und den Gebrauch der ausgewählten Literatur im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Außerdem, beschäftigen wir uns mit den geeigneten Techniken für die Bestimmung von Forschungsfragen und ihrer Zuordnung zum Forschungsinstrumentarium sowie mit den Gütekriterien der Forschung.
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Multimedia-Materialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Laborausbildung
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten753
Total753
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
Weitere Bibliographie
1. Aguado, K., & C. Riemer (Hrsg.) (2001). Wege und Ziele. Zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen). Festschrift für Gert Henrici zum 60. Geburtstag. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 245-258. 2. Aguado, K., Schramm, K., & Vollmer, H.- J. (Hrsg.) (2010). Fremdsprachliches Handeln beobachten, messen, evaluieren. Frankfurt am Main: Peter Lang. 3. Altrichter, H., & Posch, P. (1998). Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Dritte Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 4. Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. (Μετάφραση: Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο Επιστήμες. 5. American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 6. Basit, T. N. (2010). Conducting research in educational contexts. London: Continuum International Publishing Group. 7. Bausch, K.-R., et al. (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht. TUB: Francke Verlag 8. Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. 4. Auflage. Heidelberg: Springer. 9. Bryman, A. (2016). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Gutenberg. 10. Cohen, L., & Manion, L. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις έκφραση. 11. Creswell, J. D., & Creswell, J. W. (2019). Σχεδιασμός έρευνας. Προσεγγίσεις ποιοτικών, ποσοτικών και μικτών μεθόδων. 1η ελληνική από 5η αμερικανική έκδοση. (επιμ. Σαντουρίδης, Η., & Παγγέ, Τ.). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 12. Creswell, J. W. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 2η έκδοση. (επιμ. Χαράλαμπος Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων. 13. Helbig, G., Götze, L., Henrici, G., & Krumm H.-J. (Hsg.) (2001). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: Walter de Gruyter. 14. Howard, K., & Sharp, J. A. (1994). Η επιστημονική μελέτη. Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. (Μετάφραση: Β. Νταλάκου). Αθήνα: GUTENBERG. 15. Howitt, D., & Cramer, D. (2011). Στατιστική με το SPSS 16. Με εφαρμογές στην Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες. 4η αγγλική έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 16. Levin, D. E. (2006). Action research: What is it? Why is it important? Exchange, 7/8, 38-40. 17. Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. 18. Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. (Μετάφραση: Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο. 19. Βάμβουκας, Μ. Ι. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 20. Δαμασκηνίδης, Γ. & Χριστοδούλου, Α. (2014). Η Ερευνητική Πρόταση στη Μεταπτυχιακή και Διδακτορική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 21. Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 22. Καραγεώργος, Δ. (2002). Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μια διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. 23. Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Θ. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνας δράσης. Αθήνα: Σαββάλας. 24. Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ., & Κομνηνός, Δ. (2022). Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών. 2η έκδοση. Αθήνα: Τζιόλας. 25. Παντελιάδου, Σ., & Πατσιοδήμου, Α. (2007). Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης και μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Εκδόσεις Γράφημα. Ανασύρθηκε από: http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_B. Ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης: 04.06.2022. 26. Τσακαλίδου, Σ. (2020). Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές Δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη. 27. Χαλικιάς, Μ., Μανωλέσσου, Α., & Λάλου, Π. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics. Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Last Update
28-07-2022