Continuing Education and Lifelong Learning: theory & practice

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ / Continuing Education and Lifelong Learning: theory & practice
CodiceΠ1807
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea, 2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zarifis
CommonNo
StatoAttivo
Course ID280009242

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 74
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2016 – 2017
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600056793
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Area Scientifica
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΙΣΠ100 Introduction to Pedagogy
 • ΣΧΠΙ400 Education and Schooling
 • ΣΧΠΙΙ400 School Education II (curriculum and other pedagogical texts, resources and practices)
Abilita’ Generali
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Seminari602.4
Frontistirio (Sostegno)301.2
Progetto (project)502
Esame301.2
Total1706.8
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ηλεκτρονικές σημειώσεις οι οποίες μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/WEBPROTECT-ugcoursep1807.htm (πρόσβαση ύστερα από εγγραφή στον ιστοχώρο και μόνο με κωδικό).
Additional bibliography for study
1.Brundage, D., & Mckeracher, D. (1980). Adult learning principles and their application to programme planning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. ERIC Document Reproduction Service No ED 181 292. 2.Cervero, R. M., & Wilson, A. L. (1994). Planning responsibly for adult education: a guide to negotiating power and interests. San Francisco: Jossey-Bass. 3.Gravani, M. N. (2007). Unveiling professional learning: shifting from the delivery of courses to an understanding of the processes. Teaching and Teacher Education, 23, pp. 688-704. 4.Gravani, M. N. (2012). Adult learning principles in designing learning activities for teacher development. International Journal of Lifelong Education, 31 (4), pp. 419-432. 5.Hake, B. (2008). Comparative Policy Analysis and Lifelong Learning Narratives: The „Employability Agenda” from a Life-Course Perspective. In: Reischmann, J./Bron, M. Jr. (eds.) (2008): Comparative Adult Education 2008. Experiences and Examples. Frankfurt a.M. [u.a.]: Peter Lang. pp. 167-178. 6.Ioannidou, A. (2007). Comparative Analysis of New governance Instruments in Transnational Educational Space – A Shift to knowledge-based instruments? In: European Educational Research Journal 6. pp. 336-347. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2004.3.1.9. 7.Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge. 8.Jarvis, P. (2006). Teaching styles and teaching methods. In P. Jarvis (ed.), The theory and practice of teaching (pp. 28 – 38). Abingdon: Routledge. 9.Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. New York [u.a.]: Routledge. 10.Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy, (2nd edition). New York: Cambridge Books. 11.Knowles, M. S. (1990). The adult learner: a neglected species. Houston: Tex., Gulf. 12.Knowles, M. S., & Associates (1984). Andragogy in action: applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey –Bass. 13.Lupou, R./Radtke, M./ Strauch, A. (eds.) (2010). Flexible Pathways Towards Professionalisation Senior Adult Educators In Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 14.Martens, K./Rusconi, A./Leuze, K. (eds.) (2007). New Arenas of Education Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Education Policy Making. Transformation of the State Series. Basingstoke et. al. Palgrave Macmillan. 15.Merriam, S.B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: a comprehensive guide (2nd edition). San Francisco: CA, Jossey-Bass. 16.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003). Beyond Rhetoric. Adult Learning Policies and Practicies. Paris: OECD Publishing. 17.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2003b): Thematic Review on Adult Learning. Background Report: Germany. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/3/38/34388470.pdf 18.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005c): Thematic Review on Adult Learning. URL: http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_39263238_11997955_1_1_1_1,00.html (Zugriffsdatum: 03.06.2008). 19.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Promoting Adult Learning. Paris: OECD Publishing. 20.Organization for Economic Co-operation and Developement (OECD) (2005). Learning a Living. First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey. Paris/Ottawa: OECD Publishing and Statistics Canada. 21.Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/EKEPIS (2003). The Role of National Qualification Systems in Promoting Lifelong Learning. Background Report for Greece. National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training EKEPIS. Paris: OECD Publishing. 22.Rogers, A. (2005) Η εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταίχμιο, Αθήνα 23.Siebert, H. (2010). Methoden für die Bildungsarbeit: Leitfaden für aktivierendes Lehren. 4. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 24.Sutherland, P. (ed.) (2006). Lifelong learning: concepts and contexts.1. publ. London [[u.a.]]: Routledge. 25.Tyler, R. W. (1949). Principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. 26.Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2015) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] 27.Zarifis, G. K. (2008). 'Bringing learning closer to home': the value and impact of the Lisbon strategy for strengthening the role of local learning centres and partnerships in southeastern Europe. In International Journal of Lifelong Education, 27(6): 641-657. 28.Ζαρίφης, Γ. (2009). Ενηλικίωση, θεωρητική θεμελίωση του πεδίου μελέτης και έρευνα, ΑΠΚY, Λευκωσία. 29.Ζαρίφης, Γ. (2009). Έννοιες, προσεγγίσεις, ορισμοί και ιστορική εξέλιξη του πεδίου, ΑΠΚY, Λευκωσία. 30.Ζαρίφης, Γ. Κ. (2013 forthcoming): Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της επικράτειας. Γράφημα. 31.Ζαρίφης, Γ.Κ., Παρθένη, Μ., Δολιώτη,Α., Κιουπέλογλου, Ν., Στρίκου, Α., Μωυσιάδης, Λ. Κανέλλου, Α. (2009): Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη, Παπαζήσης. 32.Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ.(2012): Διά βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Θεσσαλονίκη. Ζυγός. 33.Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος.
Last Update
31-08-2015