Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΤο Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία / Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature
CodiceΕΠ001
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CoordinatorAngeliki Ziaka
Common
StatoAttivo
Course ID600012765

Programma di Studio: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 45
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSFacoltativo a scelta obbligataSpring-4

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2020 – 2021
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600165662

Class Schedule

Building
Floor-
HallΕξ αποστάσεως (900)
CalendarioΤετάρτη 18:00 έως 21:00
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze652.6
Studio e analisi bibliografica331.3
Esame20.1
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Sommativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αγγελική Ζιάκα, Το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία. Πολεμική και διάλογος, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016.
Additional bibliography for study
Μητροπολίτου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, Ἀκαδημαϊκός διάλογος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἀνάτυπον ἀπό τήν: Ἐπιστιμονική Παρουσία Ἐστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Γ, Ἀθῆναι 1994, σελ.168.
Last Update
25-10-2020