ART EDUCATION AND CREATION

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ART EDUCATION AND CREATION
CodiceΥΒ.1.033
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CoordinatorAnastasia zoi Souliotou
CommonNo
StatoAttivo
Course ID80004034

Programma di Studio: PPS Tmīmatos Epistīmṓn Proscholikīs Agōgīs kai Ekpaídeusīs (2012-sīmera)

Registered students: 114
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSMATHĪMA VASĪSWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2021 – 2022
SemestreWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600194568
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella didattica laboratoriale
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze100.4
Studio e analisi bibliografica200.8
Laboratorio Artistico502
Elaborazione tesina/tesine0
Creazione artistica0
Esame702.8
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Sommativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Leavy P. (2020) (Λέτσιου Μ. επιμ.). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος: Έρευνα μέσω της τέχνης. Αθήνα: Gutenberg. Chapman, L. (1993) Διδακτική́ της Τέχνης: Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική́ Αγωγή́. Αθήνα: Νεφέλη.
Additional bibliography for study
Βιβλιογραφία Albers, J. (2013). Η Αλληλεπίδραση των Χρωμάτων. Αθήνα: Αντιύλη. Αραπάκη, Ξ. (2015). Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων. Ardouin, I. (1997). Η Καλλιτεχνική Αγωγή στο Σχολείο. Αθήνα: Νεφέλη. Αυγητίδου Σ. (2014). Οι Εκπαιδευτικοί ως Ερευνητές και ως Στοχαζόμενοι Επαγγελματίες. Υποστηρίζοντας την Επαγγελματική Μάθηση για μια Συμμετοχική και Συνεργατική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Arnheim, R. (2007). Οπτική Σκέψη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Arnheim, R. (1999). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Αθήνα: Θεμέλιο. Βάος, Α. (2000). Εικαστική Αγωγή στην Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Βάος, Α. (2008). Ζητήματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Πολιτεία. Βάος, Α. (2015). Εικαστική Πράξη και Εκπαίδευση. Αθήνα: Πολιτεία. Bell, J. (2009). Καθρέφτης του Κόσμου, Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Bolin, P. E., & Blandy, D. (Eds.). (2011). Matter Matters: Art Education and Material Culture Studies. Reston, VA: National Art Education Association. Chapman, L. (1993) Διδακτική́ της Τέχνης: Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική́ Αγωγή́. Αθήνα: Νεφέλη. Daucher, H & Seitz, R. (2003). Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Duncum P. (2020). Picture Culture, Visual Culture Concepts to Enhance the Curriculum. London: Bloomsbury Academy. Duncum P. (2021). Popular Pleasures. An introduction to the Aesthetics of Popular Visual Culture. London: Bloomsbury Academy. Edwards, G., Gandini, L., Forman, G. (Επ.) (2014). Reggio Emilia, Οι Χίλιες Γλώσσες των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Πατάκη. Efland, A. (2002). Art and Cognition, Integrating the Visual Arts in the Curriculum. New York: Teachers College Columbia University . Eisner, E. (2004). What Can Education Learn from the Arts about the Practice of Education?. International Journal of Education & the Arts. Vo 5 No 4, σελ. 1-12. Ζαχαροπούλου, Κ. (2002). Τα Παιδιά Συνομιλούν με την Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα: Νήσος – ΑΥΡΑ. Fawcett, M. & Hay, P. (2004). 5x5x5 = Creativity in the Early Years. The International Journal of art & Design Education, JADE. 23.3, 234-245. Freedman, K. (2003). Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetics, and the Social Life of Art. New York: Teacher College Press. Freire ,P. (1972). Η Αγωγή Του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Κέδρος. Gombrich, E. H. (1995). Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., Sheridan, K. M. (2013). Studio Thinking, The Real Benefits of the Visual Arts Education. New York: Teacher College Press. Irwin, L. R. & de Cosson, A. (2004). A/r/togrphy. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. Vancouver: Paciific Educational Press. Itten J. (1998), Τέχνη του Χρώματος. Αθήνα: Κείμενα Εικαστικών Καλλιτεχνών 5. Kárpáti A., Kirchner C., Letsiou M., Schönau D. (2020). A New Structural Model of Visual Competencies in Visual Literacy: The Revised Common European Framework of Reference for Visual Competency. Journal of Literacy, Pre-Literacy and Education– development of literacy in music education and visual culture across all levels of education. Vo 4, No 3. pp. 57 – 71. Κούβου Ο. (2016). Παιδικό σχέδιο, Η γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Κούβου Ου. (2019). Διδάσκοντας Σχέδιο σε Παιδιά, Μαθήματα Διαπραγματευτικής σχεδίασης. Αθήνα: Gutenberg. Laven, R. (2020). The Čižek Story as Graphic Novel. Los Angeles: Dustin Garnet, California State University. Leavy P. (2020) (Λέτσιου Μ. επιμ.). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος: Έρευνα μέσω της τέχνης. Αθήνα: Gutenberg. Λέτσιου, Μ. (2012). Το sketchbook ως εργαλείο μάθησης. Εικαστική παιδεία, τεύχ. 28, Έκδοση της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, σελ. 104 - 107. Λέτσιου, Μ. & Teles, P. (2014). Μη Απτική Δια- δραστική Καλλιτεχνική Εγκατάσταση με Καθηγητές Εικαστικών και Μαθητές. Εικαστική Παιδεία, τεύχ. 30. Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Θεσσαλονίκη, σελ.129-132. Λέτσιου, Μ. (2019). Me and My Teddy Bear: Students’ Online Production Intersects with Art Learning. Special issue of Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education journal, ‘Digital and new materialist artistic and art educational practices and theories’, InSEA Regional Congress 2018. ISSN 1795-4843. Σελ. 1155-1171, Λέτσιου, Μ. (2019). Rethinking the Notion of Art Learning as Social Activity. In T. Eca, H. Elzerman, M. Letsiou, M. Maksimovik, A. Saldanha (eds) “Engaged Arts Education”. InSEA e- publication. Λέτσιου, Μ. (2019). Bridging art curricula with on-line youth culture. Screen Literacy, Education Through Visual Media Expression. Niigata University, Graduate School of Modern Society and Culture, Ιαπωνία, Vo 1. σελ. 7-18. ISSN 2435-5739. Lowenfeld, V. & Britain, W. L. (1982). Creative and Mental Growth. New Jersey: Prentice-Hall. Μαγουλιώτης, Α. (2002), Εικαστικές δημιουργίες Ι: Μέσα από́ την Παρατήρηση. Αθήνα: Καστανιώτης. Μαγουλιώτης, Α. (2002), Εικαστικές δημιουργίες ΙΙ: Μέσα από́ τη Φαντασία. Αθήνα: Καστανιώτης. Μαγουλιώτης, Α. (2014) Εικαστική Παιδαγωγική, Αθήνα: Συμμετρία. Meredieu, F. (1981). Το παιδικό Σχέδιο. Αθήνα: Υποδομή. Παύλου, Β. (2018). Εικαστικές Τέχνες και Εκπαίδευση. Τα παιδιά ως Θεατές και Παραγωγοί Έργων Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Picasso, P. (2002). Σκέψεις για την τέχνη. Αθήνα: Printa. Rodari G. (1981). Ασκήσεις Φαντασίας. Αθήνα: Τέσσερα. Σάλλα, Τ. (1996). Δημιουργική φαντασία και παιδική τέχνη. Αθήνα: Εξάντας. Σάλλα, Τ. (2008). Καλλιτεχνική Παιδεία και Παιδαγωγικά Συστήματα. Αθήνα: νήσος. Wolfflin, H. (2006). Βασικές Έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. το Πρόβλημα της Εξέλιξης του Στιλ στη Νεότερη Τέχνη. Αθήνα: Επίκεντρο.
Last Update
22-06-2022