RESEARGH METHODOLOGY

Course Information
TitleΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARGH METHODOLOGY
CodeΕΠ.2.040
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorArgyrios Kyridis
CommonNo
StatusActive
Course ID80003408

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 83
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreOrientation CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2016 – 2017
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600060484
Course Type 2016-2020
 • Background
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
 • Distance learning
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The aim of the course is to develop knowledge on issues of research methodology and plain statistics and to develop skills of scientific writing and social and educational research. More specifically, the students will learn to read, write and evaluate scientific work. Moreover they will understand the research process, research methods, research tools, and will be able to formulate research questions, to arise research hypotheses, to design research tools, to collect and manage research data and to analyze them using basic statistical knowledge. Finally they will be able to discuss the findings and conclusions.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Categorization of scientific publications. Orientation to the library, search strategy, process and organization of scientific material. Principles of written composition and presentation of scientific papers. Science as a concept. Science and scientific methods. Epistemological remarks on scientific research. Research Methodology. Educational research and its role in the field of education. Scientific and methodological approaches. Introduction the design of an educational research. The problem of the possible approaches. The selection and development of appropriate methodological tools. Analysis models, research topics, manner and means of collecting empirical data and methods of investigation results. Statistics: Basic descriptive statistics: frequencies, distributions, measures of central tendency and measures of variability, correlation tests and Chi Square.
Keywords
Research methods, social sciences, education, quantitative research, qualitative research
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment351.4
Written assigments763.0
Total1506
Student Assessment
Description
During the semester, the students prepare short essays (exercises) on specific issues. At the end of the semester students prepare and present small research projects. There are no written exams at the end of the semester.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
 • Labortatory Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Bell, j. (1999). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg
Additional bibliography for study
Howard K. & Sharp J.A. (1996). H επιστημονική μελέτη. Aθήνα: Gutenberg Koen, L & Manion, L. (2007). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Aθήνα: Μεταίχμιο Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Anderson G. (1990). Fundamentals of Educational Research. Bristol: Falmer Press. Bailey K. (1978). Methods of Social Research. London: Collier - McMillan. Bardin L. (1977). L' analyse de contenu. Paris: PUF. Belson W.A. (1986). Validity in Survey research. Aldershot: Gower. Berelson B. (1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner. Cohen L. & Manion L. (20004). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Curley K. (1990). Content Analysis. In: Asher E. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. Davidson J. (1970). Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for Site Surveys. London: Countryside Commission. De Sola Pool I. (1959). Trends in Content Analysis. Urbana: University of Illinois Press. DeLandsheere G. (1996). Η εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Denzin N. (1970). The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Method. London: Butterworth. Downs C., Smeyak G. & Martin E. (1980). Professional Interviewing. New York: Harper & Row. Fraise P. & Piaget J. (1970). Traite de Psychologie Experimentale. Paris: PUF. Gall M., Borg W. & Gall J. (19965). Educational Research. An Introduction. New York: Longman. Grawitz M. (1981). Methods des sciences sociales. Paris: Dalloz. Hitchcock G. & Hughes D. (1992). Research and the Teacher. New York: Routledge. Lofland J. (1971). Analyzing Social Settings. New York: Wadsworth. Hoinville G. & Jowell R. (1978). Survey Research Practice. London: Heinemann. Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Kerlinger F. (1970). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart & Winston. Kripppendorf K. (1980). Content Analysis: An introduction to its Methodology. London: Sage. Labaw P. (1980). Advanced Questionnaire Design. Cambridge: Abt. DeVaus D. (1986). Surveys in Social Research. Boston: Allen & Unwin. Lasswell H.D. & Leites W. (1965). The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. New York: MIT Press. Lasswell H.D. Merner O. & De S. Pool I. (1952). The comparative study of symbols. Stanford: Stanford University Press Lin N. (1976). Foundations of Social Research. New York: McGraw Hill. Merton R. & Kendall P. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 51, 541-557. Miles M. & Huberman A. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage. LeCompte M., Millroy W. & Preissle J. (Eds) (1992). The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego: Academic Press. Moscovici S. (1970). La psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF. Moser C. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann. Moser C.A. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann Educational Books. Mouly G. (1978). Educational Research: The Art and Science of Investigation. Boston: Allyn and Bacon. Mucchieli R. (1988). L' analyse de contenu des documents et des communications. Paris: Les Editions ESF. Mucchielli L. (1968). Le questionnaire dans l' enquete psychosociale. Paris: Libraires Techniques - Ed. Sociales Francaises. Selltiz C. Wrightsman L. & Cook S. (1976). Research Methods in Social Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston. Smith C. (Ed) (1992). Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. New York: Cambridge University Press. Smith H. (1975). Strategies of Social Research: The Methodological Imagination. London: Prentice Hall. Sudan S. & Bradburn N. (1982). Asking Questions. San Francisco: Jossey - Bass. Tuckman B. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace. Unrug M. C. (1974). Analyse de contenu et acte de la parole. Paris: Editions Universitaires. Veron E. (1981). La construction des evenements. Paris: Les Editions de Minuit. Weber R. (21990). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Βάμβουκας Μ. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Κιόχος Π. (1993). Στατιστική. Αθήνα: Interbooks. Κολύβα - Μαχαίρα Φ. & Μπόρα - Σέντα Ε. (1995). Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Λαμπίρη - Δημάκη Ι. (1990). Η Κοινωνιολογία και η μεθοδολογία της. Αθήνα - Κομοτηνή: Σάκκουλας. Σταυρινός Β. (1998). Στατιστική για τις επιστήμες της Υγείας. Αθήνα: Gutenberg. Παπαγεωργίου Γ. Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Τσάντας Ν. Μωυσιάδης Χ. Μπαγιάτης Ν. & Χατζηπαντελής Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Χάλκος Γ. (2000). Στατιστική. Αθήνα: Γ. Δαρδανός.
Last Update
16-01-2017